LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 11 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 215 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 3, articolul 13^1 va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - Veteranii de război care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi c), dar cărora le-a fost conferita medalia «Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» beneficiază de o renta lunară echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent."2. La articolul II, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:"3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:«Art. 2^1. - Sumele prevăzute la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.»"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------