LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor şi destinaţiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a acestor bugete.  +  Articolul 2Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 şi componentele de detaliere ale acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 se stabileşte la venituri în suma de 114.352,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 113.357,1 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 995,7 miliarde lei.  +  Articolul 4 (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 şi componentele de detaliere ale acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 se stabileşte la venituri în suma de 18.733,2 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 13.834,8 miliarde lei, cu un excedent de 4.898,4 miliarde lei.  +  Capitolul II Regimul veniturilor  +  Articolul 5 (1) Constituirea resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 se face pe seama contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice. (2) Încasarea contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, de orice natura şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (3) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete şi a majorărilor de întârziere şi vor dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispoziţiilor legale. (4) Cheltuielile ocazionate de măsurile de executare silită a creanţelor bugetare se suporta din bugetele menţionate la alin. (3).  +  Articolul 6Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate. (2) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse şi sume aferente efectuării primei etape de recorelare a pensiilor ce se va realiza în condiţiile art. 168 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Ordonatorul principal de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) În cheltuielile de personal pentru anul 2002 sunt incluse şi sumele necesare acordării începând cu luna ianuarie 2002 a premiului anual pentru activitatea anului 2001. Premiul anual pentru activitatea anului 2002 se va acorda în anul 2003 din prevederile bugetare aferente acestui an, începând cu luna ianuarie 2003. (3) Sumele aferente creşterii salariale în raport cu rata inflaţiei sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj la articolul "Cheltuieli cu salariile" şi se vor utiliza în condiţiile stabilite potrivit legii. (4) În limita cheltuielilor de personal şi a numărului maxim de posturi ordonatorul principal de credite va aproba, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de funcţii. Un exemplar al statelor de funcţii şi al statelor de personal centralizate, pentru instituţiile din subordine, se vor depune la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora.  +  Articolul 9Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.  +  Articolul 10În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, anexe la prezenta lege, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii: a) în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, va prezenta Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului; b) lunar, va raporta plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) va asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva.  +  Articolul 11Intrările de credite externe pentru anul 2002 sunt prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 12Fişele obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi, respectiv, din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 sunt anexate la acestea.  +  Articolul 13Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2002 sunt stabilite în suma de 1.273,7 miliarde lei şi nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte categorii de cheltuieli.  +  Articolul 14În anul 2002 în bugetul asigurărilor sociale de stat este prevăzut un fond de rezerva în suma de 995,7 miliarde lei, ce se constituie în funcţie de încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor, în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.  +  Articolul 15 (1) În anul 2002 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 locuri, din care 380.000 locuri la tratament balnear şi 65.000 locuri la odihna. (2) În anul 2002 se pot acorda gratuit 35.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, precum şi categoriilor de asiguraţi prevăzuţi la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000. (3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii. (4) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihnă aceluia şi beneficiar. (5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii. (6) Biletele de odihnă finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din unităţile bugetare. (7) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii. (8) Criteriile, modul de distribuire, contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (9) Biletele de odihnă şi tratament acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii, dacă însoţesc titularii de drept. (10) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionării de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.  +  Articolul 16Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, se stabileşte în anul 2002 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara.  +  Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului la 5.582.000 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului la 2.791.000 lei.  +  Articolul 18 (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 este de 5.582.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 38,5% care se aplică la valoarea de 4.837.851 lei reprezentând salariul mediu estimat pentru trimestrul I al anului 2002. (2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mica decât cea reglementată pentru luna decembrie 2001. (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează, în condiţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, de regula în ultima luna a trimestrului.  +  Articolul 19Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor romano-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin protocolul romano-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cheltuieli este cuprinsă şi suma de 6,8 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".  +  Capitolul IV Deficitul şi excedentul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 20În bugetul asigurărilor sociale de stat pentru plata rambursarilor de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite s-a prevăzut suma de 39,0 miliarde lei, iar pentru plata dobânzii datorate trezoreriei statului s-a prevăzut suma de 683,0 miliarde lei.  +  Articolul 21 (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002 este programat cu un excedent de 4.898,4 miliarde lei. (2) În bugetul asigurărilor pentru şomaj s-au prevăzut 119,0 miliarde lei pentru plata rambursarilor de credite externe şi plăţilor de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite.  +  Capitolul V Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 22În anul 2002 persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, plăţile efectuându-se simultan, sub control bancar.  +  Articolul 23În funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structura şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele la aceste bugete. Prevederile privind intrările de credite externe reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.  +  Articolul 24La propunerea justificată a ordonatorului principal de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, sa aprobe până la data de 31 octombrie 2002 modificări în fişele de investiţii, cu excepţia poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitaţi naturale, cuprinse la aceasta poziţie cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificaţiei functionale.  +  Articolul 25Ordonatorii de credite au obligaţia ca în cadrul prevederilor bugetare aprobate să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 26 (1) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Articolul 27Ordonatorul principal şi ordonatorii secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de venituri şi cheltuieli prevăzută în anexele nr. 1 şi nr. 2, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 28Ordonatorul principal de credite poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestuia, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.  +  Articolul 29Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 30Ordonatorii de credite bugetare, finantati integral sau parţial de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, nu pot sa prevadă în bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masa.  +  Articolul 31 (1) În anul 2002, conform Legii nr. 19/2000, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în baza prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din legea menţionată, după cum urmează: a) pentru condiţii normale de muncă - 35%; b) pentru condiţii deosebite de muncă - 40%; c) pentru condiţii speciale de muncă - 45%. (2) În anul 2002 cotele de contribuţie pentru asigurările pentru şomaj sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 32Termenele prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată şi modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.  +  Articolul 33Anexele nr. 1 şi 2 şi componentele de detaliere ale acestora fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 6 decembrie 2001.Nr. 744.  +  Anexa 1/01 ──────────
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
                         BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                    PE ANUL 2002
                                                                     - mii lei -
  Denumirea indicatorilor Cod 2002 Program
  A B 1
  VENITURI-TOTAL 114.352.815.656 I. VENITURI CURENTE 114.352.815.656 A. VENITURI FISCALE 107.688.078.488 A1. IMPOZITE DIRECTE 107.688.078.488 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE 0904 107.688.078.488 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate 090402 65.921.171.944 de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de salariaţi şi alte persoane asimilate 090403 33.303.227.290 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate 090407 5.978.266.696 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj 090408 2.485.412.558 B. VENITURI NEFISCALE 6.664.737.168 DIVERSE VENITURI 2204 6.664.737.168 Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihna 220413 518.483.750 Încasări din alte surse 220430 6.146.253.418 CHELTUIELI TOTAL 113.357.063.812 CHELTUIELI CURENTE 01 112.742.735.360 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 342.275.590 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 3.670.711.977 TRANSFERURI 38 108.046.747.793 DOBÂNZI 49 683.000.000 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 575.344.612 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 38.983.840 Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 38.983.840 Rambursări de credite externe 8501 18.099.640 Plati de dobânzi şi comisioane 8502 20.884.200 Partea a III-a CHELTUIELI 110.268.747.793 SOCIAL-CULTURALE ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 6004 110.057.202.193 CHELTUIELI CURENTE 01 110.057.202.193 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.225.000.000 Drepturi cu caracter social 21 2.225.000.000 TRANSFERURI 38 107.832.202.193 Transferuri neconsolidabile 40 107.832.202.193 din total cheltuieli capitol: Pensii de asigurări sociale 22 100.948.996.160 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauza de boala sau accident 23 1.181.310.000 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor 24 910.321.500 Ajutoare acordate asigurărilor pentru decese şi proteze 26 170.053.000 Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze 27 1.015.397.500 Tratament balnear şi odihnă 28 2.225.000.000 Concediu plătit pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani 29 3.519.106.533 Compensaţii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati 31 87.017.500 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 6104 211.545.600 CHELTUIELI CURENTE 01 211.545.600 TRANSFERURI 38 211.545.600 Transferuri consolidabile 39 211.545.600 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani 10 211.545.600 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.405.316.019 ALTE ACŢIUNI 7204 3.000.000 CHELTUIELI CURENTE 01 3.000.000 TRANSFERURI 38 3.000.000 Transferuri neconsolidabile 40 3.000.000 Executarea silită a creanţelor bugetare 4028 3.000.000 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 7304 2.402.316.019 CHELTUIELI CURENTE 01 1.787.987.567 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 342.275.590 Cheltuieli cu salariile 10 248.586.485 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 11 57.995.227 Contribuţii pentru asigurări pentru şomaj 12 12.429.324 Deplasări, detaşări, transferări 13 5.863.500 Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 14 17.401.054 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 1.445.711.977 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 24 70.000.000 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament 26 2.000.000 Reparaţii curente 27 60.000.000 Reparaţii capitale 28 12.000.000 Cărţi şi publicaţii 29 900.000 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor 3001 100.000 Transmiterea drepturilor 3004 1.273.655.559 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 3007 27.056.418 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 575.344.612 Investiţii ale instituţiilor publice 72 575.344.612 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 38.983.840 Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 38.983.840 Rambursări de credite externe 8501 18.099.640 Plati de dobânzi şi comisioane 8502 20.884.200 din total cheltuieli capitol: Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 03 1.273.655.559 Alte cheltuieli 50 1.128.660.460 Partea a XIII-a PLATI DE DOBÂNZI SI ALTE CHELTUIELI 683.000.000 PLATI DE DOBÂNZI 8904 683.000.000 CHELTUIELI CURENTE 01 683.000.000 DOBÂNZI 49 683.000.000 Dobânda datorată trezorerie statului 5102 683.000.000 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 995.751.844 FONDURI DE REZERVA 9504 995.751.844 Fond de rezerva al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 09 995.751.844 EXCEDENT / DEFICIT 0
   +  Anexa 1/02 ──────────
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
                                      SINTEZA
                         BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                      PE ANUL 2002
                - detalierea fondurilor pe surse şi pe titluri de cheltuieli -
                                                                      - mii lei -
  Denumirea indicatorilor Cod 2002 Program
  A B 1
  CHELTUIELI - TOTAL 113.510.910.752 CHELTUIELI CURENTE 01 112.767.100.260 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 345.756.290 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 3.691.596.177 TRANSFERURI 38 108.046.747.793 DOBÂNZI 49 683.000.000 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 704.826.652 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 38.983.840 Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 38.983.840 Rambursări de credite externe 8501 18.099.640 Plati de dobânzi şi comisioane 8502 20.884.200 FONDURI DE REZERVA 9504 995.751.844 Fond de rezerva al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 09 995.751.844 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 113.357.063.812 CHELTUIELI CURENTE 01 112.742.735.360 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 342.275.590 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 3.670.711.977 TRANSFERURI 38 108.046.747.793 DOBÂNZI 49 683.000.000 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 575.344.612 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 84 38.983.840 Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite 85 38.983.840 Rambursări de credite externe 8501 18.099.640 Plati de dobânzi şi comisioane 8502 20.884.200 FONDURI DE REZERVA 9504 995.751.844 Fond de rezerva al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 09 995.751.844 INTRARI DE CREDITE EXTERNE 153.846.940 CHELTUIELI CURENTE 01 24.364.900 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 3.480.700 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 20.884.200 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 129.482.040
   +  Anexa 1/03 ──────────
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
                               CHELTUIELI CU SALARIILE
                                    PE ANUL 2002
                   (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
                                                                   - mii lei -
  Denumire indicator Cod rând 2002 Program
  CAP.73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 73.04 Fond aferent salariilor de baza 01 153.233.880 Salarii de merit 02 5.611.200 Indemnizaţiile de conducere 03 16.002.284 Spor de vechime 04 35.126.000 Alte sporuri 06 1.532.138 Fond de pensii 08 13.324.211 Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii 13 594.346 Alte drepturi salariale 14 23.162.426 Cheltuieli cu salariile - Total (rd.01 la rd.14) 15 248.586.485
   +  Anexa 1/04 ──────────
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
            NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                   PE ANII 2001-2002
                  (sumele alocate prin bugetul asigurărilor de stat)
                                                                 - mii lei -
  Număr maxim de pos- turi în anul 2001 Sala- rîu mediu de baza în luna dec. 2001 Redu- cerea numa- rului de pos- turi în anul 2002 Cres- terea numa- rului de pos- turi în anul 2002 Număr maxim de posturi în anul 2002 Dife- rente 2002 fata de 2001 Fond afe- rent sala- riilor de baza pe 2002
  1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3x6x12
  TOTAL: din care: 7304 CHELTUIELI DE ADMINIS- TRARE A FONDULUI DE ASIGU- RARI SOCIALE DE STAT din care: 4. Funcţionari publici Consilier A/I/1 Consilier A/I/2 Consilier A/I/3 Expert A/II/1 Expert A/II/2 Expert A/II/3 Expert A/III/1 Expert A/III/2 Expert A/III/3 Inspector de specialitate A/II/1 Inspector de specialitate A/II/2 Inspector de specialitate A/II/3 Inspector de specialitate A/III/1 Inspector de specialitate A/III/2 Inspector de specialitate A/III/3 Inspector de specialitate A/-/Debutant Consilier juridic A/I/1 Consilier juridic A/I/2 Consilier juridic A/I/3 Consilier juridic A/II/1 Consilier juridic A/II/2 Consilier juridic A/II/3 Consilier juridic A/III/1 Consilier juridic A/III/3 Consilier juridic A/-/Debu- tant Auditor A/I/1 Auditor A/I/2 Auditor A/I/3 Auditor A/II/1 Referent de specialitate B/I/1 Referent de specialitate B/I/2 Referent de specialitate B/I/3 Referent de specialitate B/II/1 Referent de specialitate B/II/2 Referent de specialitate B/II/3 Referent de specialitate B/III/1 Referent de specialitate B/III/3 Inspector C/I/1 Inspector C/I/2 Referent C/I/1 Referent C/I/2 Referent C/I/3 Referent C/II/1 Referent C/II/2 Referent C/II/3 Referent C/III/1 Referent C/III/3 Referent C/-/Debutant Secretar general 5. Personal cu contract de munca a) Personal de specialitate Medic primar Medic specialist Medic rezident anul II-VII Medic rezident anul I Asistent medical principal din anatomia patologica şi medicina legală Asistent medical Sora medicală principala Sora medicală Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV; economist, referent, inginer; gr.III Referent, inspector, econo- mist, inginer; debutant Tehnician, merceolog, conta- bil, referent. IA Tehnician, merceolog, conta- bil, referent; I Tehnician, merceolog, conta- bil, referent; II Tehnician, merceolog, conta- bil, referent; III Tehnician, merceolog, conta- bil, referent; debutant 5. Personal cu contract de munca b) care ocupa funcţii comune Secretar-dactilograf, dactilograf; IA Secretar-dactilograf, dactilograf; I Secretar-dactilograf, dactilograf; II Administrator I Casier magaziner; I Casier magaziner; II Funcţionar arhivar; I Funcţionar arhivar; II Funcţionar arhivar; III Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier;II Sofer IA Sofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor necalificat 4.200 4.200 3.498 879 194 168 29 12 5 3 2 4 128 123 5 11 12 31 23 53 8 18 20 17 3 2 9 14 25 5 6 5 11 15 14 5 5 1 1 3 12 1 730 308 281 171 70 11 7 24 13 1 464 132 64 1 13 57 18 36 39 1 1 26 32 29 14 1 238 1 26 8 3 17 9 23 5 4 63 6 2 2 8 5 53 2 1 4.193 3.223 3.050 3.100 3.038 2.898 3.000 3.000 3.000 2.472 2.018 2.005 2.005 2.081 1.749 1.700 3.800 3.669 2.895 2.549 2.104 2.390 2.000 2.000 1.759 4.100 4.038 3.273 3.100 2.679 2.173 1.936 1.929 1.900 2.263 2.605 1.935 2.500 1.794 2.490 2.106 2.050 1.900 1.850 1.800 1.790 1.730 1.700 12983 3.752 3.966 3.287 2.774 2.626 2.295 2.656 2.180 4.150 1.700 2.512 2.357 1.986 2.070 1.700 2.700 2.098 1.901 2.497 2.320 2.154 2.180 1.993 1.860 1.930 1.820 3.285 2.757 2.441 2.356 2.100 2.122 1.700 400 400 400 200 200 4.600 4.600 3.898 879 194 168 29 12 5 3 2 4 128 123 5 11 12 31 23 53 8 18 20 17 3 2 9 14 25 5 6 5 11 15 14 5 5 1 1 3 12 1 730 508 481 171 70 11 7 24 13 1 464 132 64 1 13 57 18 36 39 1 1 26 32 29 14 1 238 1 26 8 3 17 9 23 5 4 63 6 2 2 8 5 53 2 1 400 400 400 200 200 153.233.880 153.233.880 130.501.212 44.227.764 7.503.144 6.148.800 1.078.800 437.472 173.880 108.000 72.000 144.000 3.796.992 2.978.568 120.300 264.660 299.664 650.628 469.200 2.416.800 352.224 625.320 611.760 429.216 86.040 48.000 216.000 295.512 1.230.000 242.280 235.656 186.000 353.628 391.140 325.248 115.740 114.000 27.156 31.260 69.660 360.000 21.528 21.812.400 12.838.176 11.832.600 3.898.800 1.554.000 237.600 150.360 498.240 265.200 155.796 16.739.100 5.943.168 3.045.888 39.444 432.744 1.796.184 495.720 1.147.392 1.020.240 49.800 20.400 783.744 905.088 691.128 347.760 20.400 5.993.568 32.400 654.576 182.496 89.892 473.280 232.632 601.680 119.580 89.280 1.459.080 131.040 78.840 66.168 234.336 141.360 1.335.600 50.928 20.400
   +  Anexa 1/05 ──────────    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                      LISTA-SINTEZA                            a cheltuielilor de investiţii*) - mii lei -
                     
      TOTAL din care:Surse propriiCredite interneCredite externeFond specialBuget de statAlte surse
    12345678
    TOTAL
        3.779.499.5083.221.629.175   330.390.864   169.636.52162.837.948
    -chelt. până la 31/12/200037.576.6764.010.019       24.909.5648.657.093
    -chelt. în 2001 (program)623.759.997522.990.000   63.583.500   14.900.00022.936.947
    -program 2002738.599.300575.344.612   129.962.090   20.528.29013.249.908
    -estimări 2003743.640.806624.783.689   85.276.053   22.581.06911.000.000
    -estimări 2004809.955.157743.097.496   35.018.991   29.839.1707.000.000
    -estimări 2005795.907.226751.553.359   17.030.780   27.323.087  
    -estimări anii ulteriori30.055.396         30.055.396  
    A.OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
        393.101.129171.731.755       158.531.92162.837.998
    -chelt. până la 31/12/200035.946.6572.380.000       29.909.5698.657.093
    -chelt. în 2001 (program)72.120.01034.783.563       14.900.00022.936.947
    -program 2002101.108.16068.335.512       19.528.29013.244.908
    -estimări 200379.843.26447.362.200       21.981.06911.000.000
    -estimări 200449.499.65018.870.480       23.629.1707.000.000
    -estimări 200525.992.087         25.992.087  
    -estimări anii ulteriori28.591.296         28.591.296  
    B.OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI - Total
        173.808.219167.703.119       6.105.100  
    -chelt. în 2001 (program)5.660.7005.660.700          
    -program 200217.339.30016.339.300       1.000.000  
    -estimări 200358.882.20457.782.204       1.100.000  
    -estimări 200472.500.89671.290.896       1.210.000  
    -estimări 200516.331.00015.000.000       1.331.000  
    -estimări anii ulteriori1.964.100         1.464.100  
    C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        3.212.585.1652.882.199.301   330.390.869      
    -chelt. în 2001 (program)545.979.237482.395.737   63.583.500      
    -program 2002620.151.840490.669.800   129.482.040      
    -estimări 2003604.915.338519.639.285   85.276.053      
    -estimări 2004687.954.611652.936.120   35.018.991      
    -estimări 2005753.589.139736.553.359   17.030.780      
    CA P. 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII - Total
        3.779.499.5083.221.629.175   330.390.869   164.636.52162.837.948
    -chelt. până la 31/12/200037.576.6769.010.019       29.909.5698.657.093
    -chelt. în 2001 (program)623.759.947522.840.000   63.583.500   19.400.00022.936.997
    -program 2002738.599.300575.349.612   129.482.040   20.528.29013.299.908
    -estimări 2003743.640.806624.783.689   85.276.053   22.581.06411.000.000
    -estimări 2004809.955.157743.097.496   35.018.991   29.839.1707.000.000
    -estimări 2005795.907.226751.553.359   17.030.780   27.323.087  
    -estimări anii ulteriori30.055.396         30.055.396  
    A.OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
        393.101.124171.731.755       158.531.42162.837.998
    -chelt. până la 31/12/200035.996.6572.380.000       29.909.5698.657.093
    -chelt. în 2001 (program)72.120.01034.783.563       19.400.00022.936.447
    -program 2002101.108.16068.335.512       19.528.29013.299.408
    -estimări 200379.893.26947.362.200       21.981.06911.000.000
    -estimări 200449.999.65018.870.480       23.629.1707.000.000
    -estimări 200525.992.087         25.992.087  
    -estimări anii ulteriori28.591.296         28.591.296  
    B.OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI - Total
        173.808.219167.703.119       6.105.100  
    -chelt. până la 31/12/20001.630.0191.630.019          
    -chelt. în 2001 (program)5.660.7005.660.700          
    -program 200217.339.30016.339.300       1.000.000  
    -estimări 200358.882.20457.782.204       1.100.000  
    -estimări 200472.500.89671.290.896       1.210.000  
    -estimări 200516.331.00015.000.000       1.331.000  
    -estimări anii ulteriori1.464.100         1.464.100  
    C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        3.212.585.1652.882.194.301   330.390.864      
    -chelt. în 2001 (program)545.979.237982.395.737   63.583.500      
    -program 2002620.151.840490.669.800   129.482.040      
    -estimări 2003604.915.338519.639.285   85.276.053      
    -estimări 2004687.954.611652.936.120   35.018.491      
    -estimări 2005753.584.139736.553.359   17.030.780      
  Notă *) obţinută din centralizarea a 12 fişa(e) ale obiectivelor deinvestiţiiSurse proprii = Buget Asigurări SocialeAlte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
   +  Anexa 1/06 ──────────
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE Ş I INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0003
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: AMENAJARE ŞI EXTINDERE SEDIUL DMSS MEHEDINŢI
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice  
      1.1Judeţ/SectorMEHEDINŢI
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăDROBETA TN-SEVERIN
      1.3AmplasamentREPUBLICII, NR. 3, ÎN INCINTA SEDIULUI ACTUAL
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP1672/11.09.1995
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateOM 332/1995
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII  
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/1995 )3.567.400  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3356 MP
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)22  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 10/1996 )3.607.490  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)14  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/1996  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)3/2002  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)26.677.345  
        din care:  
      3.1executată până la data de 31.12.200011.393.792  
      3.2prevăzută în programul pe anul 200115.283.563  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:4.100.000  
      4.1.PROGRAM 20024.100.000  
      4.2.ESTIMARE 2003  
      4.3.ESTIMARE 2004  
      4.4.ESTIMARE 2005  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei30.777.34511.393.78215.283.5634.100.000        
      din care:                
    1.1Surse proprii10.383.563   7.783.5632.600.000        
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat11.268.7827.268.7823.500.000500.000        
    1.6Alte surse9.125.0004.125.0004.000.0001.000.000        
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0004
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU DMSS SIBIU
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorSIBIU
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăSIBIU
      1.3AmplasamentCALEA DUMBRĂVII, ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP685/30.05.1994
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateHG 473/1994
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI D IN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 5/1994 )2.070.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4875 MP
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 11/1994 )2.484.180  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)24  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/1994  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)3/2002  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)63.509.322  
        din care:  
      3.1executată până la data de 31.12.200022.172.875  
      3.2prevăzută în programul pe anul 200141.336.447  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:6.000.000  
      4.1.PROGRAM 20026.000.000  
      4.2.ESTIMARE 2003  
      4.3.ESTIMARE 2004  
      4.4.ESTIMARE 2005  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei69.509.32222.172.87541.336.4476.000.000        
      din care:                
    1.1Surse proprii23.000.000   19.000.0004.000.000        
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat24.540.78217.640.7826.400.000500.000        
    1.6Alte surse21.968.5404.532.09315.936.4471.500.000        
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0008
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU D.M.S.S. GALAŢI
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorGALAŢI
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăGALAŢI
      1.3AmplasamentSTR. REGIMENTUL 11 SIRET NR. 3, LA FALEZA DUNĂRII
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP241/1997
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU NR. 466/1997
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 1/1997 )6.666.100
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3600 MP
          160 SALARIAŢI
          2200 PERS./ZI
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000 )46.584.000  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)4.000.000  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000  
      3.2prevăzută în programul pe anul 20014.000.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:31.492.000  
      4.1.PROGRAM 200214.492.000  
      4.2.ESTIMARE 200317.000.000  
      4.3.ESTIMARE 2004  
      4.4.ESTIMARE 2005  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei35.492.000   4.000.00014.492.00017.000.000      
      din care:                
    1.1Surse proprii24.400.000   2.000.00010.400.00012.000.000      
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat10.092.000   1.000.0004.092.0005.000.000      
    1.6Alte surse1.000.000   1.000.000          
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0009
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU D.M.S.S. IAŞI
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorIAŞI
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăIAŞI
      1.3AmplasamentSTR. BĂRBOI F.N.
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP237/1997
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU NR. 465/1997
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 1/1997 )9.450.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4486 MP 200 SALARIAŢI  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000 )39.448.840  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)    
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)3.500.000  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000    
      3.2prevăzută în programul pe anul 20013.500.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:35.948.840  
      4.1.PROGRAM 200224.248.840  
      4.2.ESTIMARE 200311.700.000  
      4.3.ESTIMARE 2004    
      4.4.ESTIMARE 2005    
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei39.448.840   3.500.00024.248.84011.700.000      
      din care:                
    1.1Surse proprii27.800.000   2.000.00018.000.0007.800.000      
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat11.648.840   1.500.0006.248.8403.900.000      
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0013
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU D.M.S.S. BACĂU
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorBACĂU
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăBACĂU
      1.3AmplasamentSTR. IONIŢĂ SANDU STURZA NR. 63 A
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP2076/14.10.1996
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU NR. 463/1997
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 4/1996 )4.156.300  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3550 MP 175 SALARIAŢI 1800 PERS./ZI  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000 )45.937.000  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)    
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)4.000.000  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000    
      3.2prevăzută în programul pe anul 20014.000.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:69.950.000  
      4.1.PROGRAM 200221.374.800  
      4.2.ESTIMARE 200324.562.200  
      4.3.ESTIMARE 200424.013.000  
      4.4.ESTIMARE 2005    
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei73.950.000   4.000.00021.374.80024.562.20024.013.000    
      din care:                
    1.1Surse proprii41.575.200   2.000.00013.000.00012.562.20014.013.000    
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat16.187.400   1.000.0004.187.4006.000.0005.000.000    
    1.6Alte surse16.187.400   1.000.0004.187.4006.000.0005.000.000    
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0014
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU D.M.S.S. - JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorCĂLĂRAŞI
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3AmplasamentSTR. FLACĂRA F.N.
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFPPRELUAT CF. ART. 106 DIN L. NR. 64/1995. MOD. PRIN L.
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateNR. 99/1999
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000 )7.290.719  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2.730,36 MP  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)12  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 9/2001 )20.000.000  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)12  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)10/2002  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)7.290.719  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.20001.630.019  
      3.2prevăzută în programul pe anul 20015.660.700  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:14.339.300  
      4.1.PROGRAM 200214.339.300  
      4.2.ESTIMARE 2003    
      4.3.ESTIMARE 2004    
      4.4.ESTIMARE 2005    
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei21.630.0191.630.0195.660.70014.339.300        
      din care:                
    1.1Surse proprii21.630.0191.630.0195.660.70014.339.300        
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0018
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: SEDIU D.M.S.S. TELEORMAN
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorTELEORMAN
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3AmplasamentSTR. DUNĂRII NR. 1
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP1996/18.11.1997
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU NR. 115/2001
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/1997 )15.816.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4.358 MP  
          209 SALARIAŢI  
          1.750 PERS./ZI  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000 )56.392.520  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)9/2003  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)4.000.000  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000    
      3.2prevăzută în programul pe anul 20014.000.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:61.250.000  
      4.1.PROGRAM 200227.392.520  
      4.2.ESTIMARE 200325.000.000  
      4.3.ESTIMARE 20048.857.480  
      4.4.ESTIMARE 2005    
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei65.250.000   4.000.00027.392.52025.000.0008.857.480    
      din care:                
    1.1Surse proprii38.692.992   2.000.00016.835.51215.000.0004.857.480    
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat12.000.000   1.000.0004.000.0005.000.0002.000.000    
    1.6Alte surse14.557.008   1.000.0006.557.0085.000.0002.000.000    
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0020
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL D.M.S.S. BIHOR
    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
           
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorBIHOR
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3AmplasamentSTR. MAREŞAL ION ANTONESCU F.N.
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP129/26.01.1998
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateÎN CURS DE APROBARE
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 11/1997 )28.260.000
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)5.100 MP
          250 SALARIAŢI
          2.000 PERS./ZI
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2002 )96.702.630
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2002
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2004
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)  
        din care:  
      3.1executată până la data de 31.12.2000  
      3.2prevăzută în programul pe anul 2001  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:73.950.000
      4.1.PROGRAM 2002  
      4.2.ESTIMARE 200337.009.104
      4.3.ESTIMARE 200436.940.896
      4.4.ESTIMARE 2005  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei73.950.000       37.009.10436.940.896    
      din care:                
    1.1Surse proprii48.373.100       22.432.20425.940.896    
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat25.576.900       14.576.90011.000.000    
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0021
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL D.G.M.P.S.-JUDEŢUL BRAŞOV
    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorBRAŞOV
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3AmplasamentCALEA BUCUREŞTI, INTERSECŢIE CU STR. CARPAŢILOR
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP-
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateÎN CURS DE APROBARE
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 11/1998 )19.558.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4.600 MP  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2003 )49.999.549  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)9/2003  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)9/2005  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)    
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000    
      3.2prevăzută în programul pe anul 2001    
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:67.000.000  
      4.1.PROGRAM 2002    
      4.2.ESTIMARE 200315.000.000  
      4.3.ESTIMARE 200430.000.000  
      4.4.ESTIMARE 200522.000.000  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei67.000.000       15.000.00030.000.00022.000.000  
      din care:                
    1.1Surse proprii45.000.000       10.000.00020.000.00015.000.000  
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat22.000.000       5.000.00010.000.0007.000.000  
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0024
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL D.M.S.S. TIMIŞ
    Tip: B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorTIMIŞ
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăTIMIŞOARA
      1.3AmplasamentSTR. GHEORGHE LAZĂR NR. 9A
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP2021/1997
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU 481/1998
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/1997 )25.219.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)5.270 MP  
          265 SALARIAŢI  
          4.800 PERS./ZI  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 8/2001 )79.050.000  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)11/2002  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2004  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)    
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.2000    
      3.2prevăzută în programul pe anul 2001    
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:79.050.000  
      4.1.PROGRAM 20023.000.000  
      4.2.ESTIMARE 200338.025.000  
      4.3.ESTIMARE 200438.025.000  
      4.4.ESTIMARE 2005    
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei79.050.000     3.000.00038.025.00038.025.000    
      din care:                
    1.1Surse proprii52.700.000     2.000.00025.350.00025.350.000    
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat26.350.000     1.000.00012.675.00012.675.000    
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.01.0025
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL CASA LOCALĂ DE PENSII CÂMPINA
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorPRAHOVA
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăCÂMPINA
      1.3AmplasamentSTR. ORIZONTULUI NR. 1
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFPPRELUAT PRIN CUMPĂRARE CONFORM HOTĂRÂRII COMISIEI
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateDE LICITAŢIE NR. 61739/2000
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 11/2000 )5.200.000  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)527,26 MP  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)8  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 9/2001 )5.880.000  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)8  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)3/2002  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)11/2002  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)2.380.000  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.20002.380.000  
      3.2prevăzută în programul pe anul 2001    
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:3.500.000  
      4.1.PROGRAM 20023.500.000  
      4.2.ESTIMARE 2003  
      4.3.ESTIMARE 2004  
      4.4.ESTIMARE 2005  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei5.880.0002.380.000   3.500.000        
      din care:                
    1.1Surse proprii5.880.0002.380.000   3.500.000        
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări Sociale
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii
   +  Anexa 1/07     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                              SINTEZA             SUMELOR ALOCATE DIN CREDITELE EXTERNE AFERENTE                 ASIGURĂRILOR DE STAT PE ANUL 2002
  - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
             
    CHELTUIELI - TOTAL   153.846.940
    CHELTUIELI CURENTE0124.364.900
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2020.884.200
    CHELTUIELI DE CAPITAL70129.482.040
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7304153.846.940
    CHELTUIELI CURENTE0124.364.900
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2020.884.200
    CHELTUIELI DE CAPITAL70129.482.040
      din total capitol:    
    Subcapitolul Alte cheltuieli50153.846.940
   +  Anexa 1/08     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                    SUMELOR ALOCATE DIN CREDITELE EXTERNE AFERENTE                        ASIGURĂRILOR DE STAT PE ANUL 2002
     
    - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
               
    CHELTUIELI - TOTAL   153.846.940
    CHELTUIELI CURENTE0124.364.900
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2020.884.200
    CHELTUIELI DE CAPITAL70129.482.040
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7304153.846.940
    CHELTUIELI CURENTE0124.364.900
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      Deplasări, detaşări, transferări133.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2020.884.200
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament263.759.156
      Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale300717.125.044
    CHELTUIELI DE CAPITAL70129.482.040
      Investiţii ale instituţiilor publice72129.482.040
   +  Anexa 2/01     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                            PE ANUL 2002
  - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
                   
    VENITURI - TOTAL   18.733.248.106
    VENITURI CURENTE   18.127.967.031
    A. VENITURI FISCALE   16.420.858.592
      A1. IMPOZITE DIRECTE   16.420.858.592
      CONTRIBUŢII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ100616.420.858.592
      Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată10060114.205.121.650
      Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj de la salariaţi1006022.215.736.942
    B. VENITURI NEFISCALE   1.707.108.439
      DIVERSE VENITURI22061.707.108.439
      Încasări din alte surse2206301.707.108.439
    DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI4006405.281.075
      Donaţii400601405.281.075
    ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4206200.000.000
      Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii420606200.000.000
    Din total venituri:    
    RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ   764.136.570
      Cota din contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată480601358.855.495
    Donaţii400601405.281.075
    CHELTUIELI - TOTAL   13.834.789.026
    CHELTUIELI CURENTE0112.596.417.696
      CHELTUIELI DE PERSONAL02287.304.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.025.433.994
      TRANSFERURI3811.283.679.274
      Transferuri consolidabile392.485.412.558
      Transferuri neconsolidabile408.798.266.716
    CHELTUIELI DE CAPITAL70119.331.390
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.940
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.940
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   8.967.448.216
    ÎNVĂŢĂMÂNT5706185.960.295
      CHELTUIELI CURENTE01182.269.795
      CHELTUIELI DE PERSONAL026.741.000
      Cheltuieli cu salariile106.300.000
      Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate14441.000
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20168.750.000
      Drepturi cu caracter social2111.000.000
      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2411.000.000
      Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional25100.000.000
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament263.300.000
      Reparaţii curente272.200.000
      Reparaţii capitale2835.200.000
      Cărţi şi publicaţii29550.000
      Alte cheltuieli305.500.000
    TRANSFERURI386.778.795
      Transferuri neconsolidabile406.778.795
    CHELTUIELI DE CAPITAL703.690.500
      Investiţii ale instituţiilor publice723.690.500
    Din total cheltuieli capitol:    
      Centre de calificare şi recalificare2057.590.500
      Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ50128.369.795
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII60068.781.487.921
      CHELTUIELI CURENTE018.781.487.921
      TRANSFERURI388.781.487.921
      Transferuri neconsolidabile408.781.487.921
    Din total cheltuieli capitol:    
      Ajutor de şomaj334.128.961.651
      Alocaţii de sprijin341.769.220.600
      Ajutor de integrare profesională35645.176.400
      Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar36100.000.000
      Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ39285.336.000
      Plăţi compensatorii40756.497.070
      Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj   109.641.600
      Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă   356.670.000
      Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate   629.984.600
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE61062.485.412.558
      CHELTUIELI CURENTE012.485.412.558
      TRANSFERURI382.485.412.558
      Transferuri consolidabile392.485.412.558
      Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat39222.485.412.558
    Din total cheltuieli capitol:    
      Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri112.485.412.558
    Partea a VI a ALTE ACŢIUNI    
    ALTE ACŢIUNI7206620.087.500
      CHELTUIELI CURENTE01620.087.500
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20610.087.500
      Alte cheltuieli30610.087.500
      TRANSFERURI3810.000.000
      Transferuri neconsolidabile4010.000.000
    Din total cheltuieli capitol:    
      Executarea silită a creanţelor bugetare084.000.000
      Măsuri active pentru combaterea şomajului18602.448.000
      Servicii de preconcediere colectivă217.639.500
      Alte cheltuieli506.000.000
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306761.840.752
      CHELTUIELI CURENTE01527.159.922
      CHELTUIELI DE PERSONAL02280.563.428
      Cheltuieli cu salariile10206.557.110
      Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1144.496.653
      Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj129.536.360
      Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate1414.458.998
      Deplasări, detaşări, transferări135.514.307
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20246.596.494
      Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire2450.374.584
      Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2516.500.000
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament264.400.000
      Reparaţii curente278.000.000
      Reparaţii capitale288.400.000
      Cărţi şi publicaţii291.000.000
      Alte cheltuieli30157.921.910
    CHELTUIELI DE CAPITAL70115.640.890
      Investiţii ale instituţiilor publice72115.640.890
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.940
      Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.940
      Rambursări de credite externe850151.862.430
      Plăţi de dobânzi şi comisioane850267.177.510
    Din total cheltuieli capitol:    
      Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor03137.593.990
      Alte cheltuieli50624.246.762
    Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI86061.000.000.000
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000
      Împrumuturi801.000.000.000
      Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii80041.000.000.000
    Partea a XVII-a EXCEDENT98064.898.459.080
    CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.M., din care:   562.797.322
    CHELTUIELI CURENTE   443.465.932
      CHELTUIELI DE PERSONAL   280.563.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII   162.902.504
    CHELTUIELI DE CAPITAL   119.331.390
   +  Anexa 2/02     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                              SINTEZA                    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                             PE ANUL 2002        - detalierea fondurilor pe surse şi titluri de cheltuieli -
    - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
               
    CHELTUIELI - TOTAL   14.008.824.131
    CHELTUIELI CURENTE0112.655.589.701
      CHELTUIELI DE PERSONAL02290.785.128
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.081.125.299
      TRANSFERURI3811.283.679.274
      DOBÂNZI49  
    CHELTUIELI DE CAPITAL70234.194.490
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.940
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.940
      Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.940
      Rambursări de credite externe85.0151.862.430
      Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite85.0267.177.510
    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ    
    CHELTUIELI - TOTAL   13.834.789.026
    CHELTUIELI CURENTE0112.596.417.696
      CHELTUIELI DE PERSONAL02287.304.428
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII201.025.433.994
      TRANSFERURI3811.283.679.274
    CHELTUIELI DE CAPITAL70119.331.390
    OPERAŢIUNI FINANCIARE781.119.039.940
      ÎMPRUMUTURI ACORDATE791.000.000.000
      RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE84119.039.940
      Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite85119.039.940
      Rambursări de credite externe85.0151.862.430
      Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite85.0267.177.510
    INTRĂRI DE CREDITE EXTERNE   174.035.105
    CHELTUIELI CURENTE0159.172.005
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2055.691.305
    CHELTUIELI DE CAPITAL70114.863.100
   +  Anexa 2/03
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
                       CHELTUIELI CU SALARIILE
                            PE ANUL 2002
            (sumele alocate din bugetul asigurărilor de şomaj)
  Denumire indicator Cod 2002 Program
  0 1 3
  Capitolul 73.06
  Fond aferent salariilor de baza 1 149.026.186
  Salarii de merit 2 4.300.000
  Indemnizaţii de conducere 3 5.800.000
  Spor de vechime 4 14.850.034
  Sporuri pentru condiţii de muncă 5 61.500
  Alte sporuri 6 61.500
  Ore suplimentare 7 130.000
  Fond de premii 8 12.127.890
  Fond pentru convenţii civile 12 600.000
  Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii 13 600.000
  Alte drepturi salariale 14 19.000.000
  Cheltuieli cu salariile - TOTAL (rd.01 la rd.14) 15 206.557.110
  Capitolul 57.06
  Fond salarii 16 6.300.000
  Cheltuieli cu salariile - TOTAL (rd.15 plus rd.16) 212.857.110
   +  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
           NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                  PE ANUL 2002
               (sumele alocate din bugetul asigurărilor de şomaj)
                                                                    - mii lei -
  Cod rd. Nr. ma- xim de pos- turi în anul 2001 Sala- riul mediu de baza din luna XII 2001 Re- du- ce- rea nr. de pos- turi în anul 2002 Cres te- rea nr. de pos- turi în anul 2002 Nr. ma- xim de pos- turi în anul 2002 Di- fe- ren- te 2002 fata de 2001 Fond aferent salarii- lor de baza pe anul 2002
  0 1 2 3 4 5 6=2- 4+5 7= 6-2 8=3x6x12 luni
  TOTAL CAPITOLUL 7306 din care: * Persoane asimilate celor care ocupa funcţii de demnitate publică Director general executiv 1. Funcţionari publici Auditor A I 2 Consilier A I 1 Consilier A I 2 Consilier A I 3 Expert, insp.de spec. A II 1 Expert, insp.de spec. A II 2 Insp. de specialitate debutant Referent de spec. B I 1 Referent de spec. B I 2 Referent de spec. B I 3 Referent de spec. B II 1 Referent de spec. debutant Cons. juridic A I 1 Cons. juridic A I 2 Cons. juridic A I 3 Cons. juridic A II 1 Cons. juridic A II 2 Cons. juridic Referent, inspector C I 1 Referent, inspector C I 2 Referent, inspector C I 3 Referent, inspector C II 1 Referent, inspector C II 2 2. Personal cu contract de muncă Secretar-dactilograf; dactilograf I Administrator III Referent tr. I A Referent tr. II Şef depozit I Şef depozit II Casier, magaziner I Casier, magaziner II Casier, magaziner; debutant Funcţionar, Arhivar; I Funcţionar, Arhivar; II Funcţionar, Arhivar; III Funcţionar, Arhivar; debutant Şef formaţie paza, pompieri Portar, paznic, pompieri, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Sofer I A 3695 1 50 622 415 395 250 150 10 40 40 21 6 15 34 14 7 12 6 5 570 265 300 140 62 25 7 5 3 25 18 15 15 10 97 45 19708 6000 4200 3890 3670 4200 3500 1700 3600 3500 3350 3200 1700 4600 4350 4000 3800 3500 1759 3050 2600 2230 2050 1950 2150 2050 3040 2260 2356 2100 2300 2100 1925 1965 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3695 1 50 622 415 395 250 150 10 40 40 21 6 15 34 14 7 12 6 5 570 265 300 140 62 25 7 5 3 25 18 15 15 10 97 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149026186 236496 3600000 31348800 19372200 17395330 12600000 6300000 204000 1728000 1680000 844200 230400 306000 1876800 730800 336000 547200 252000 105540 20862000 8268000 8028000 3444000 1450800 645000 172200 182400 81360 706800 453600 414000 378000 231000 2287260 1728000
   +  Anexa 2/05 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
     
    LISTA - SINTEZĂ*)  ───────────────────────────────── a cheltuielilor de investiţii
     
    ___________ *) obţinută din centralizarea a 2 fişă(e) ale obiectivelor de investiţii Surse proprii = Buget Asigurări pentru Şomaj
                     
    - mii lei -
      TOTAL din care:Surse propriiCredite interneCredite externeFond specialBuget de statAlte surse
    12345678
    TOTAL              
        1.086.882.119667.502.293   419.379.826      
    -chelt. până la 31/12/200086.874.98375.308.984   11.565.999      
    -chelt. în 2001 (program)430.745.000163.025.000   267.720.000      
    -program 2002234.194.490119.331.390   114.863.100      
    -estimări 2003113.287.09697.177.096   16.110.000      
    -estimări 2004110.387.309101.266.582   9.120.727      
    -estimări 2005111.393.241111.393.241          
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        1.086.882.119667.502.293   419.379.826      
    -chelt. până la 31/12/200086.879.98375.308.984   11.565.999      
    -chelt. în 2001 (program)430.745.000163.025.000   267.720.000      
    -program 2002234.194.490119.331.390   114.863.100      
    -estimări 2003113.287.09697.177.096   16.110.000      
    -estimări 2004110.387.309101.266.582   9.120.727      
    -estimări 2005111.393.241111.393.241          
    CAP. 57.06 ÎNVĂŢĂMÂNT - Total
        21.996.42521.996.925          
    -chelt. până la 31/12/20001.843.8141.893.814          
    -chelt. în 2001 (program)3.025.0003.025.000          
    -program 20023.690.5003.690.500          
    -estimări 20034.059.5504.059.550          
    -estimări 20044.465.5054.465.505          
    -estimări 20054.912.0564.912.056          
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        21.996.42521.996.425          
    -chelt. până la 31/12/20001.843.8141.843.814          
    -chelt. în 2001 (program)3.025.0003.025.000          
    -program 20023.690.5003.690.500          
    -estimări 20034.059.5504.059.550          
    -estimări 20044.465.5054.465.505          
    -estimări 20054.912.0564.912.056          
    CAP. 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total
        1.064.885.694645.505.868   419.379.826      
    -chelt. până la 31/12/200085.031.16973.465.170   11.565.999      
    -chelt. în 2001 (program)427.720.000160.000.000   267.720.000      
    -program 2002230.503.990115.640.890   114.863.100      
    -estimări 2003109.227.54693.117.546   16.110.000      
    -estimări 2004105.921.80496.801.077   9.120.727      
    -estimări 2005106.481.185106.481.185          
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        1.064.885.694645.505.968   419.379.826      
    -chelt. până la 31/12/200085.031.16973.465.170   11.565.999      
    -chelt. în 2001 (program)427.720.000160.000.000   267.720.000      
    -program 2002230.503.990115.640.890   114.863.100      
    -estimări 2003109.227.54693.117.546   16.110.000      
    -estimări 2004105.921.80496.801.077   9.120.727      
    -estimări 2005106.481.185106.481.185          
   +  Anexa 2/06     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE    Capitol 57.06 ÎNVĂŢĂMÂNT    Cod 20.57.06                                      FIŞA    Obiectivului de investiţii: -    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
             
    A.DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorBUCUREŞTI
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3Amplasament  
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI D IN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII  
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul )    
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)    
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)    
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul )    
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)    
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)    
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)    
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)4.868.814  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.20001.843.814  
      3.2prevăzută în programul pe anul 20013.025.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:17.127.611  
      4.1.PROGRAM 20023.690.500  
      4.2.ESTIMARE 20034.059.550  
      4.3.ESTIMARE 20044.465.505  
      4.4.ESTIMARE 20054.912.056  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori    
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                       
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei21.996.4251.843.8143.025.0003.690.5004.059.5509.465.5059.912.056  
      din care:                
    1.1Surse proprii21.996.4251.843.8143.025.0003.690.5004.059.5509.465.5059.912.056  
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminari)                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări pentru Somaj
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 20.73.06                                      FIŞA    Obiectivului de investiţii: -    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
             
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/SectorBUCUREŞTI
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3Amplasament  
      2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
      1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul )  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
      4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul )  
      5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Data începerii investiţiei (lună/an)  
      2.Data programată a terminării PIF (lună/an)  
      3.Valoarea decontată până în 2001 (în mii lei)512.751.169  
        din care:    
      3.1executată până la data de 31.12.200085.031.169  
      3.2prevăzută în programul pe anul 2001427.720.000  
      4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2001 eşalonată astfel:552.134.525  
      4.1.PROGRAM 2002230.503.990  
      4.2.ESTIMARE 2003109.227.546  
      4.3.ESTIMARE 2004105.921.804  
      4.4.ESTIMARE 2005106.481.185  
      4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                       
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2000 (C3.1)CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)PROGRAM 2002 (C4.1)ESTIMARE 2003 (C4.2)ESTIMARE 2004 (C4.3)ESTIMARE 2005 (C4.4)ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei1.064.885.69485.031.169427.720.000230.503.990109.227.546105.921.804106.481.185  
    din care:                
    1.1Surse proprii645.505.86873.465.170160.000.000115.640.89093.117.54696.801.077106.481.185  
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.419.379.82611.565.999267.720.000114.863.10016.110.0009.120.727    
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminari)                
     
    Surse proprii = Buget Asigurări pentru Somaj
   +  Anexa 2/07     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                              SINTEZA              SUMELOR ALOCATE DIN CREDITELE EXTERNE AFERENTE                  ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ PE ANUL 2002
     
    - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
           
    CHELTUIELI - TOTAL   174.035.105
    CHELTUIELI CURENTE0159.172.005
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2055.691.305
    CHELTUIELI DE CAPITAL70114.863.100
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306174.035.105
    CHELTUIELI CURENTE0159.172.005
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2055.691.305
    CHELTUIELI DE CAPITAL70114.863.100
    Investiţii ale instituţiilor publice72114.863.100
    DIN TOTAL CAPITOL:    
    Alte cheltuieli50174.035.105
   +  Anexa 2/08     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE               SUMELOR ALOCATE DIN CREDITELE EXTERNE AFERENTE                   ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ PE ANUL 2002
     
    - mii lei -
         
    Denumirea indicatorilorCod2002 Program
    AB1
           
    CHELTUIELI - TOTAL   174.035.105
    CHELTUIELI CURENTE0159.172.005
      CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2055.691.305
    CHELTUIELI DE CAPITAL70114.863.100
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI7306174.035.105
    DIN TOTAL CAPITOL:    
    Alte cheltuieli50174.035.105
    CHELTUIELI CURENTE0159.172.005
    CHELTUIELI DE PERSONAL023.480.700
      Deplasări, detaşări, transferări133.480.700
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2055.691.305
      Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament264.251.571
      Cărţi şi publicaţii294.859.057
      Alte cheltuieli3046.580.677
    CHELTUIELI DE CAPITAL70114.863.100
      Investiţii ale instituţiilor publice72114.863.100
  --------