HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii(actualizata până la data de 17 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 12 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.279 din 4 noiembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, constituit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, se organizeaza şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului. (2) Consiliul are rolul de a implementa principiul egalitatii între cetăţeni, prevăzut în Constitutia României, în legislatia interna în vigoare şi în documentele internationale la care România este parte. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie ingradita sau influentata de către alte institutii sau autorităţi publice. (4) Consiliul raspunde de aplicarea politicii Guvernului în materia nediscriminarii. (5) În condiţiile legii, Consiliul vegheaza la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu faţă de categoriile de persoane care nu au calitatea de cetatean al României.-------------Alin. (4) şi (5) ale art. 1 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Pentru indeplinirea rolului prevăzut la art. 1 Consiliul exercita urmatoarele atribuţii: a) propune instituirea, în condiţiile legii, a unor acţiuni afirmative sau măsuri speciale pentru protectia persoanelor care fie se afla pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare faţă de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare; b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; c) avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor şi a libertatilor, în condiţii de egalitate şi nediscriminare; d) colaboreaza cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele internationale în materia nediscriminarii; e) colaboreaza cu autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sanctionarii şi eliminarii tuturor formelor de discriminare; f) urmareste aplicarea şi respectarea, de către autorităţile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, a dispoziţiilor normative ce privesc prevenirea, sanctionarea şi eliminarea tuturor formelor de discriminare; g) primeste petitii şi sesizari privind incalcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalitatii şi nediscriminarii, de la persoane fizice, organizaţii neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului, alte persoane juridice, institutii publice, le analizeaza, adopta masurile corespunzătoare şi comunică răspunsul în termenul prevăzut de lege; h) colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului;h^1) elaboreaza şi instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de discriminare;h^2) deruleaza programe şi campanii naţionale în scopul realizării atribuţiilor sale. i) efectueaza studii, sondaje, cercetari şi analize privind respectarea principiului egalitatii şi nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului şi le da publicităţii; j) elaboreaza, tipareste şi difuzeaza în tara şi în strainatate publicatii, rapoarte şi materiale de informare în materia nediscriminarii; k) constata şi sancţionează contraventiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000; l) colaboreaza cu organizaţiile similare şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum şi cu organizaţiile internationale în materie; m) asigura participarea personalului propriu la acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, la reuniuni şi expozitii internationale, precum şi la alte acţiuni având ca scop asigurarea egalitatii şi combaterea discriminarii; n) initiaza şi organizeaza seminarii, colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde şi alte acţiuni pe tema combaterii discriminarii; o) organizeaza vizite de informare şi schimburi de experienta cu persoane din tara şi din strainatate, în scopul cunoasterii experientei altor sisteme de combatere a discriminarii; p) asigura pregătirea profesionala a personalului propriu şi participarea acestuia la acţiuni internationale care au ca tema asigurarea combaterii discriminarii; q) dezvolta programe de parteneriat cu institutii financiare internationale; r) primeste sprijin financiar din partea unor organizaţii din tara şi strainatate în vederea organizarii şi desfăşurării unor seminarii, dezbateri, mese rotunde şi campanii de informare, în domeniu. (2) Consiliul exercita orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau de Parlament, prin acte normative, în vederea prevenirii, sanctionarii şi eliminarii tuturor formelor de discriminare.-------------Literele h^1) şi h^2) ale alin. (1) al art. 2 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.Literele a), i) şi j) ale alin. (1) al art. 2 au fost modificate de HOTĂRÂREA nr. 1.279 din 4 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 14 noiembrie 2003.Literele m), n), o), p), q) şi r) ale alin. (1) al art. 2 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 1.279 din 4 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 14 noiembrie 2003.  +  Articolul 3 (1) Consiliul este condus de presedinte. (2) În domeniul constatarii şi sanctionarii faptelor de discriminare, preşedintele Consiliului este ajutat de Colegiul director, organ deliberativ în acest domeniu.-------------Art. 3 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele este numit şi eliberat din functie prin decizia primului-ministru, din randul membrilor Colegiului director, propusi conform art. 5 alin. (2), (3) şi (4). Preşedintele Consiliului are rang de secretar de stat şi este salarizat potrivit pct. 1 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică. (2) Preşedintele Consiliului reprezinta Consiliul în relatiile cu tertii. (3) Preşedintele Consiliului este ordonator principal de credite. (4) În cazul absentei sau imposibilitatii temporare de a exercita atribuţiile, preşedintele Consiliului desemneaza un membru în calitate de inlocuitor.  +  Articolul 5 (1) Membrii Colegiului director sunt numiti şi eliberati din functie prin decizia primului-ministru şi sunt asimilati, din punct de vedere al salarizarii, directorului general din ministere. (2) În vederea numirii membrilor Colegiului director Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului prezinta primului-ministru cate trei propuneri, cu respectarea prevederilor alin. (4). (3) Primul-ministru va numi cate un membru din randul celor trei propusi de către fiecare dintre autorităţile publice prevăzute la alin. (2). (4) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetatean român care indeplineste urmatoarele condiţii: a) este numai cetatean român cu domiciliul în România şi are capacitate de exercitiu a drepturilor; b) este licentiat în drept; c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputatie; d) cunoaste limba română. (5) La numirea membrilor Colegiului director se va avea în vedere şi prezenta unor persoane aparţinând minoritatilor naţionale sau categoriilor defavorizate. (6) După numire membrii Colegiului director nu mai reprezinta autorităţile publice care au formulat propunerile privind numirea lor în functie. (7) Membrii Colegiului director sunt numiti pentru un mandat de 7 ani, care poate fi innoit o singură dată. (8) Membrii Colegiului director analizeaza petitiile şi sesizarile primite pe adresa Consiliului şi aplica sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2002. Membrii Colegiului director exercita şi alte atribuţii delegate de către preşedintele Consiliului.-------------Alin. (8) al art. 5 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Membrii Colegiului director pot fi eliberati din functie de către primul-ministru numai în urmatoarele cazuri: a) demisie; b) expirarea mandatului; c) incapacitate de muncă, potrivit legii; d) dacă a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penala; e) dacă nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (4); f) la propunerea fundamentata a presedintelui Consiliului. (2) În situaţia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în miscare actiunea penala, acesta se considera suspendat de drept din functie până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești. În acest caz primul-ministru emite o decizie prin care se ia act de suspendarea membrului respectiv. Decizia se comunică de îndată persoanei în cauza. Dacă se constata nevinovatia membrului, suspendarea sa din functie inceteaza, acesta fiind repus în toate drepturile avute anterior suspendarii, şi i se vor achita drepturile banesti de care a fost lipsit. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) calitatea de membru inceteaza de drept pe data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare.-------------Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusa de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 7 (1) Colegiul director lucreaza valabil în prezenta a cel puţin 4 membri. (2) Membrii Colegiului director adopta hotărâri, instrucţiuni şi regulamente în domeniul constatarii şi sanctionarii faptelor de discriminare. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Consiliului emite ordine cu caracter individual. (4) Instrucţiunile şi regulamentele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorica, regulamentul de organizare şi functionare şi statul de functii se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului este de 50. (3) Pentru anul 2002 numărul maxim de posturi finanţat este de 30. (4) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 9 (1) Personalul de specialitate al Consiliului are calitatea de functionar public, este salarizat potrivit Legii nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cap. I din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, şi indeplineste o functie care implica exercitiul autorităţii de stat. (2) Membrii Colegiului director pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator şi de organ care aplica sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 10Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii Consiliului se suporta integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri Guvernul va asigura spatiul necesar pentru sediul Consiliului.--------------Art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002 prevede:În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 sintagma "preşedintele Colegiului director" se inlocuieste cu sintagma "preşedintele Consiliului".--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian Sarbu  +  Anexă    Abrogata.------------    Anexa 1 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002.-------------