LEGE Nr. 67 din 7 octombrie 1993privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 13 octombrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, destinat finanţării programelor naţionale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentală, din domeniul tehnic, de prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, subvenţionarea literaturii tehnice şi ştiinţifice, a activităţii de informare - documentare şi acţiuni de promovare a rezultatelor cercetării româneşti, precum şi cheltuieli de capital, inclusiv pentru "Casa Academiei".  +  Articolul 2Fondul special pentru cercetare-dezvoltare se constituie prin contribuţia agenţilor economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, cu excepţia agenţilor economici scutiţi prin lege de plată impozitului pe profit, prin aplicarea unei cote asupra încasărilor realizate, după deducerea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor.  +  Articolul 3Cuantumul fondului special pentru cercetare-dezvoltare şi cota de contribuţie a agenţilor economici se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 4Pentru produsele, serviciile şi activităţile subvenţionate de la bugetul public, agenţii economici nu datorează contribuţia la fondul special pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 5Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condiţiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Stabilirea prioritatilor de cercetare şi desemnarea executanţilor temelor se vor face de Colegiul Consultativ pentru Cercetare Aplicativa şi Dezvoltare, prin comisiile sale de specialitate, din care fac parte şi reprezentanţi ai ministerelor şi ai departamentelor, pe bază de programe de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 6Disponibilităţile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se păstrează în cont la banca şi sunt purtătoare de dobinzi, iar acestea constituie resurse ale fondului. Nivelul dobinzilor va fi stabilit pe bază de negociere.  +  Articolul 7Agenţii economici au obligaţia de a vira lunar sumele datorate fondului special pentru cercetare-dezvoltare, dar nu mai tirziu de sfârşitul lunii următoare. Sumele virate sunt la dispoziţia Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. Nevirarea în termen de către agenţii economici a sumei reprezentind contribuţia datorată se penalizeaza cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu Ministerul Finanţelor vor emite instrucţiuni cu privire la modul de încasare a contribuţiei, finanţarea cheltuielilor aprobate, evidentierea şi raportarea acestui fond. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în colaborare cu celelalte ministere şi departamente interesate, va emite instrucţiuni privind modul de urmărire şi stimulare a valorificării temelor de cercetare-dezvoltare finalizate.  +  Articolul 8Guvernul va prezenta semestrial Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modul de utilizare a fondului special pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi se vor aplica până la începerea anului de execuţie bugetară, următor datei intrării în vigoare a legii privind activităţile de cercetare-dezvoltare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------