ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994 (*republicată*) - (*actualizată*)privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului(actualizată până la data de 4 octombrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL NR. nr. 141 din 8 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 97 din 27.08.1998, ORDONANTA nr. 120 din 31.08.1999, ORDONANTA nr. 35 din 30.01.2000 şi LEGEA nr. 502 din 4.10.2001.**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 49 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 214 din 16 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 18 decembrie 1997), dându-se articolelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 128 din 14 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994) şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.  +  Articolul 1În scopul intaririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice care, în înţelesul prezentei ordonanţe, cuprind: autoritatea legislativă, instituţia Presedentiei, autoritatea judecătorească, alte autorităţi publice, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice de subordonare centrala şi locală, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plati, prin trezoreria generală a statului, care funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.Statul garantează efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria proprie, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi păstrarea integrităţii disponibilităţilor băneşti.  +  Articolul 2 (1) Trezoreria generală a statului cuprinde operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, care, după caz, privesc:- veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale;- veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare;- veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice care, potrivit reglementărilor legale, se administrează în regim extrabugetar;- emiterea certificatelor de trezorerie către populaţie, răscumpărarea acestora la scadenta şi transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit. Certificatele de trezorerie pentru populaţie, inclusiv cele nerascumparate la scadenta şi transformate în certificate de depozit, reprezintă titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor prin trezoreria statului, pentru finanţarea şi refinantarea datoriei publice;- datoria publică interna şi externa, inclusiv evidenta şi plata serviciului datoriei publice interne şi externe;- alte venituri şi cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale. (2) În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat în condiţiile legii, care priveşte finanţarea din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi din venituri extrabugetare. (3) La eliberarea sumelor în numerar sau prin virare din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, organele trezoreriei statului urmăresc, în mod curent, existenta bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective, aprobate în condiţiile legii, respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme de către Ministerul Finanţelor. (4) Operaţiunile de plati se efectuează prin virare în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor, după caz, şi evidentiate în conturile deschise distinct la trezoreria statului pe bugete, fonduri speciale şi mijloace extrabugetare, cu desfăşurarea pe instituţii publice. (5) Instituţiile publice pot ridica din conturile de cheltuieli sau de disponibil, după caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plati în numerar, reprezentând drepturi de personal, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin decontări. (6) Instituţiile publice au obligaţia să îşi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţă, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituţie publică. (7) Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi fondurile speciale de către ordonatorii principali de credite regiilor autonome şi societăţilor comerciale, după caz, vor fi utilizate potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, prin conturi deschise la trezoreria statului pe seama unităţilor respective. (8) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia sa vireze sumele reprezentând contravaloarea mărfurilor, prestărilor de servicii sau lucrărilor executate în conturile furnizorilor, deschise la trezoreria statului. (9) Agenţii economici care au de încasat sume de la instituţiile publice, inclusiv transferuri şi subvenţii, îşi vor deschide conturi de disponibil la trezoreria statului în a carei raza teritorială îşi au sediul sau la care sunt luati în evidenta fiscală, după caz. Din sumele colectate agenţii economici îşi vor achită obligaţiile de natura salariala şi obligaţiile către bugetul de stat, iar disponibilităţile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligaţiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri." (10) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la trezoreria statului agenţii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii vor beneficia de dobânda la vedere sau pentru depozit, după caz, potrivit convenţiilor încheiate cu trezoreria statului."------------------------Alin. (2) şi (3) ale art. 2 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998.Liniuţa a 4-a a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă prin ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999; modificată de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (4)-(10) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Alin. (9) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 502 din 4 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 10 octombrie 2001.  +  Articolul 3 (1) Contul curent general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României, fiind deschis pe seama serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi trezoreriei generale din cadrul Ministerului Finanţelor.(1^1) Disponibilităţile în valută care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fondurile publice ce se gestionează de Ministerul Finanţelor se păstrează în conturi distincte la Banca Naţionala a României.(1^2) Instituţiile publice îşi efectuează operaţiunile de încasări şi plati în valută prin conturi deschise la băncile selectate de Ministerul Finanţelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor." (2) În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov unde nu funcţionează trezorerii ale statului, instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin contul curent al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României pe seama băncilor comerciale, cu care Ministerul Finanţelor a încheiat convenţii corespunzătoare. (3) Funcţionarea contului curent general al trezoreriei statului şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României. (4) În contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţionala a României înregistrează încasările de venituri şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în acest cont.(4^1) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finanţelor autorizate sa administreze acest cont. Sumele preluate din cont fără acordul persoanelor autorizate se recuperează potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, împreună cu majorările aferente. (5) Pentru soldul zilnic disponibil în contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţionala a României plăteşte dobânzi în condiţiile stabilite prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor, care constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului. (6) În cursul exerciţiului financiar anual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al trezoreriei statului, Banca Naţionala a României poate acorda, în condiţiile legii, împrumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile, cu dobânda la nivelul pieţei, stabilită prin convenţii încheiate cu Ministerul Finanţelor. Dobânzile se prevăd şi se suporta din bugetul trezoreriei statului.(6^1) Golurile temporare de casa, înregistrate în cursul execuţiei în contul curent general al trezoreriei statului, pot fi acoperite prin depozite atrase pe termen scurt de la bănci, instituţii financiare şi alte persoane juridice. Constituirea şi nivelul dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii depozitelor, iar dobânzile se suporta din bugetul trezoreriei statului.(6^2) Dobânzile se negociaza de către Ministerul Finanţelor cu titularii depozitelor - persoane juridice -, în condiţiile cererii şi ofertei pieţei financiare, şi se prevăd în convenţiile încheiate. Pentru sumele atrase efectiv în contul general al trezoreriei statului, necesare pentru asigurarea activităţii financiare a sectorului public în condiţii de echilibru, dobânzile convenite rămân definitive şi se cuprind în execuţia bugetului trezoreriei statului. (7) Disponibilităţile în valută, provenite din împrumuturi externe guvernamentale, pot fi păstrate până la utilizare sub forma de depozite la Banca Naţionala a României, cu dobânda, stabilită prin convenţie cu Ministerul Finanţelor. (8) De asemenea, împrumuturile externe contractate şi primite pentru finanţarea deficitului bugetului de stat vor fi păstrate ca depozite cu dobânda la Banca Naţionala a României, conform convenţiei. (9) Dobânzile încasate la împrumuturile externe păstrate ca depozite la Banca Naţionala a României constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează pentru plata dobânzilor şi a ratelor scadente aferente împrumuturilor respective.(9^1) Finanţarea deficitelor bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului se efectuează la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităţilor respective. (10) Disponibilităţile în valută ale trezoreriei statului, păstrate în conturi distincte la Banca Naţionala a României, se utilizează potrivit legii şi se echivaleaza în lei la cursul oficial de schimb din ziua precedenta, pentru necesitaţi statistice."---------------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA NR. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998.Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 3 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (4^1) al art. 3 a fost introdus de Ordonanţa 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Alin. (6^1) şi (6^2) ale art. 3 au fost introduse de Ordonanţa 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Alin. (9^1) al art. 3 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (10) al art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 4Operaţiunile de încasări şi plati în trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finanţelor, care asigura constituirea şi utilizarea resurselor financiare publice în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 5 (1) Disponibilităţile temporare aflate în contul curent general al trezoreriei statului pot fi utilizate pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetului de stat din anii precedenti şi din exerciţiul curent al bugetului de stat. (2) Disponibilităţile rămase după finanţarea deficitelor bugetului de stat vor putea fi utilizate sub forma de împrumuturi, aprobate de Ministerul Finanţelor, pentru:- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetele locale, ca urmare a neincasarii veniturilor la scadenta, aferente perioadei pentru care se solicita împrumuturi;- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în exerciţiul financiar-bugetar curent, pentru care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va solicita Ministerului Finanţelor contractarea de împrumuturi de pe piaţa financiar-bancară, suportand dobânzile aferente;- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetele fondurilor speciale pe exerciţiul financiar curent, ca urmare a neincasarii la scadenta a veniturilor aferente perioadei pentru care se solicita împrumuturi.(2^1) Deficitele din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă definitiv din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie. Până la alocarea sumelor de la bugetul de stat, la cererea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se vor acorda împrumuturi din contul general al trezoreriei statului, cu suportarea din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent a dobânzilor la împrumuturile contractate cu aceasta destinaţie de trezoreria statului de pe piaţa financiar-bancară. (3) Ministerul Finanţelor poate angaja disponibilităţile existente în contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea la scadenta sau înainte de scadenta, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat, cu asigurarea disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate în condiţiile legii. (4) Dobânda aferentă echivalentului în lei al împrumuturilor guvernamentale externe, înregistrat în contul general al trezoreriei statului şi folosit la finanţarea deficitului bugetului de stat, se calculează în continuare potrivit metodologiei în vigoare la data prezentei ordonanţe.---------------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA NR. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998.Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.  +  Articolul 6Pentru dispoziţiile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, exista obligaţia bonificarii de dobânzi, precum şi pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Naţionala a României care acţionează ca agent al statului, trezoreria statului plăteşte, respectiv încasează, dobânzile corespunzătoare.În situaţiile în care dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate în scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati şi compensa, pe bază de fundamentari corespunzătoare, Guvernul poate aproba plata parţială sau totală a acestora din prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobânzilor la datoria publică.De asemenea, în contul general al trezoreriei statului se încasează dobânzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale, precum şi dobânzile la împrumuturile pe termen mediu şi lung, acordate pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.Pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementările legale prevăd obligaţia bonificarii de dobânzi la disponibilitati, dobânzile de încasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobânzile de plătit din trezoreria statului, în perioada următoare, la disponibilităţile bugetelor respective.  +  Articolul 7 (1) Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilităţile depozitelor aflate în conturi distincte în trezoreria statului, constituite din venituri proprii, pentru care exista obligaţia legală de bonificare de dobânzi, precum şi termenele de plată a dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii de depozite, prin reprezentanţii lor. Pentru disponibilităţile care sunt constituite din alocaţii de la bugetul de stat şi din împrumuturi acordate de trezoreria statului din contul curent general nu se acordă dobânda.(1^1) În cazuri justificate, prin ordin al ministrului finanţelor se pot stabili şi alte categorii de conturi de disponibilitati ale persoanelor juridice la care să se acorde dobânda la vedere sau de depozit care se stabileşte prin convenţii." (2) Prin aceleaşi convenţii se stabilesc şi nivelul ratelor pentru dobânzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum şi termenele şi condiţiile de plată ori de compensare. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate conveni şi aproba ca stingerea obligaţiei de plată a dobânzilor către trezoreria statului - prin compensare - să depăşească anul curent. (3) Nivelul ratelor la dobânzile de încasat şi de plătit la şi din trezoreria generală a statului se stabileşte de către Ministerul Finanţelor cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României. (4) Dobânda pentru disponibilităţile trezoreriei statului, folosite la finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, se calculează lunar la nivelul dobânzii medii plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului şi se plăteşte la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor. (5) La disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, se aplică dobânda la nivelul taxei oficiale a scontului a Băncii Naţionale a României. (6) Pentru neplata în termen a ratelor scadente la împrumuturile şi avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobânzilor aferente acestora, se calculează şi se datorează majorări de întârziere, prevăzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat. (7) Diferenţele constatate la calculul dobânzilor, de încasat şi de plătit la şi din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilităţilor şi depozitelor în contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exerciţiului curent, se anulează.--------------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998; modificat de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998.  +  Articolul 8Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe bază de aprobări anterioare prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va urmări recuperarea acestora şi va propune Guvernului, spre aprobare, măsuri de regularizare.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor elaborează bilanţul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.Bilanţul anual, împreună cu contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului se prezintă Guvernului, pentru aprobare, până la data de 31 mai a anului următor celui de execuţie.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Finanţelor elaborează, administrează şi executa bugetul trezoreriei statului. (2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde atât la venituri, cat şi la cheltuieli, dobânzile, comisioanele şi majorările de întârziere încasate, respectiv plătite la şi din trezoreria statului, precum şi alte încasări şi plati pentru operaţiunile care decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente ori din păstrarea şi administrarea depozitelor în trezoreria statului. (3) În bugetul trezoreriei statului se prevăd următoarele cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii trezoreriei statului: a) cheltuielile materiale şi serviciile pentru întreţinerea şi funcţionarea trezoreriilor statului şi a bazei informationale a acestora, inclusiv plata comisioanelor, taxelor poştale, transportului de numerar, pazei sediilor, întreţinerii, funcţionarii şi asigurării mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, publicitate, chirii, precum şi comisioane cuvenite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru servicii prestate în contul trezoreriei statului. b) cheltuieli de capital pentru dotări specifice, lucrări de construcţii-montaj şi amenajarea spaţiilor necesare activităţii trezoreriei statului; c) cheltuieli cu privire la stimularea şi consolidarea personalului în activitatea specifică a trezoreriei statului, care se stabilesc într-o cota de 10% din economiile înregistrate la dobânzile aplicate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, comparativ cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate în acelaşi scop de pe piaţa bancară. Condiţiile de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor. (4) Bugetul trezoreriei statului se întocmeşte anual şi se prezintă spre aprobare Guvernului, o dată cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat. (5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial şi ori de câte ori este necesar, de către Guvern, la propunerea justificată a Ministerului Finanţelor, în funcţie de schimbările intervenite în politica monetara, cu deosebire în cea a dobânzilor, de modificările care apar în rulajele depozitelor care se păstrează în trezoreria statului, faţă de cele avute în vedere la fundamentarea şi aprobarea bugetului trezoreriei statului. (6) Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Ministerul Finanţelor poate aproba, începând cu semestrul II al fiecărui an, modificări între poziţiile de cheltuieli cuprinse ca detalii în bugetul trezoreriei statului, în funcţie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobânzi şi de evoluţia nivelului ratei dobânzilor. (7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul următor ca resursa a trezoreriei statului şi se utilizează, după scăderea creanţelor trezoreriei statului devenite insolvabile, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului. (8) Guvernul, în situaţii speciale şi fundamentale, poate aproba ca, din excedentul rezultat din execuţia anuală definitivă a bugetului trezoreriei statului, sa compenseze, parţial sau total, dobânzile datorate pentru disponibilităţile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, precum şi împrumuturile temporare şi dobânzile aferente acestor împrumuturi, acordate bugetelor fondurilor speciale. (9) Ministerul Finanţelor va propune Guvernului măsuri pentru stabilirea şi corelarea salariilor personalului trezoreriei statului cu activitatea similară din bănci, în raport cu performanţele şi răspunderea în gestionarea banului public.-----------------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat, inlocuind art. 3-5 cu un singur alineat (3), prin ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.Lit. a) a alin. 3 al art. 10 a fost modificată de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (9) al art. 10 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.  +  Articolul 11Creanţele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale, precum şi din alte operaţiuni derulate prin trezoreria statului, se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru creanţele bugetare.Creanţele trezoreriei statului se prescriu în termen de 25 ani.Creanţele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe bază de hotărâri definitive ale instanţelor de judecată, inclusiv cheltuielile de judecată, se suporta în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanţă.--------------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 97 din 27 august 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998.  +  Articolul 12Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) efectuarea de către instituţiile publice de încasări şi plati în conturi deschise în afară contului curent general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; b) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor autorizate din Ministerul Finanţelor sa administreze acest cont se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor.Contravenţiilor prevăzute la alin. 1 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.------------------Alin. 1 al art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 120 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora şi va transmite tuturor instituţiilor interesate instrucţiuni privind funcţionarea trezoreriei statului.-------------------