LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 (*actualizată*)privind sponsorizarea(actualizată până la data de 5 iulie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 25 mai 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 iulie 2001, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997; ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999; LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumita beneficiarul sponsorizarii. (2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizarii, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. (3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizica sau juridică, numita mecena, transfera, fără obligaţie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată. (4) Actul de mecenat se încheie în forma autentică în care se vor specifică obiectul, durata şi valoarea acestuia. (5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.-------------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.  +  Articolul 2Este considerat sponsor orice persoană fizica sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.  +  Articolul 3Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget.--------------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 4 (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţa şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;-----------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a); c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a); d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.-----------------Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001. (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizica cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesita un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).--------------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.--------------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 5 (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. (3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare. (4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizarii. (5) În cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitenta sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.--------------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 6Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul: a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice; b) sponsorizarii efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv; c) sponsorizarii unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata.--------------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 7Prevederile art. 6 se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat.--------------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 8-----------------*) Modificare inaplicabila. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la sfârşitul articolului 8.-----------------*) Modificare inaplicabila. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la sfârşitul articolului 8. (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.-----------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. (2) Persoanele fizice şi juridice române, care efectuează acte de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.-----------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăşi 5% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.-----------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. (4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.--------------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.--------------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 a aprobat cu modificări ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998, fără a tine cont de faptul ca între timp, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Modificările pe care pct. 5 şi 6 ale articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 le determina asupra art. 8 se referă la lit. a) şi c) ale alin. (1) al acestui articol în reglementarea data de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 9 (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plată impozitului pe venit. (2) Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.--------------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 10 (1) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte sa directioneze activitatea beneficiarului. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu inlatura dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin acestea nu se directioneaza ori nu se condiţioneaza activitatea beneficiarului.--------------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 11Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute în prezenta lege se soluţionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.--------------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.-----------------------Art. 12 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.-----------------------Art. 13 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.--------------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.--------------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.--------------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.  +  Articolul 17Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-----------------------------