LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996 (**republicată**)(*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti(actualizată până la data de 1 septembrie 2000*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  •  +  Capitolul I Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale---------------Secţiunea 1 din Cap. I a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 1Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile pentru magistraţi, prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992**) pentru organizarea judecătorească, republicată.----------------**) Legea nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.  +  Articolul 1^1 (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi şi salariile de baza pentru celelalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică alese şi numite din cadrul autorităţilor legislativă şi executivă. Aceasta valoare corectată periodic în raport cu evoluţia preţurilor de consum în condiţiile stabilite de prevederile legale se aplică de drept şi personalului salarizat potrivit prezentei legi. (2) Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a magistraţilor şi a salariilor de baza corespunzătoare grilelor de intervale prevăzute pentru celelalte categorii de funcţii de execuţie. (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizaţiilor lunare şi ale salariilor de baza ce corespund coeficienţilor de multiplicare şi grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 5^1 la prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala stabilită la alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea personalului. (4) Acordarea salariilor de baza de către ordonatorii principali de credite bugetare, în condiţiile prezentei legi, se face pe baza Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de acordare a salariilor de baza între limite, aprobată de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita fondurilor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal*).---------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 3 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul justiţiei va emite metodologia prevăzută la art. 1^1 alin. (4).Metodologia prevăzută la alin. (1) se va emite şi de către preşedintele Curţii de Conturi în acelaşi termen.  +  Secţiunea 1^1 Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor---------------Secţiunea 1 din Cap. I a fost renumerotată în Secţiunea 1^1 din Cap. I conform pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 2 (1) Magistraţii au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie de încadrare lunară, stabilită pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi parchetelor şi cu vechimea în magistratura. (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte indemnizaţia lunară sunt prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1. (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) este unica forma de remunerare lunară a activităţii corespunzătoare funcţiei de magistrat şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 3 (1) Promovarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Promovarea pe loc în funcţii de execuţie, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului «foarte bun» în ultimii 4 ani, precum şi vechimea în magistratura prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileşte pentru judecători de către ministrul justiţiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei instanţe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum şi de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.---------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (3) Magistraţii stagiari vor beneficia în perioada stagiului de coeficienţi de multiplicare stabiliţi corespunzător fiecărei etape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege.---------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 4Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, se salarizeaza în raport cu vechimea în magistratura, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. I.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 5 (1) Magistraţii beneficiază de un adaos la indemnizaţia de încadrare lunară, în raport cu vechimea efectivă în funcţiile prevăzute la art. 42 şi art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat în procente la indemnizaţia bruta de încadrare, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (2) Adaosul la indemnizaţia de încadrare prevăzut la alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratura. (3) Adaosul la indemnizaţia de încadrare se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi la stabilirea pensiei de serviciu conform art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 11Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete din mediul rural beneficiază de indemnizaţii majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileşte în funcţie de izolarea localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei.---------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 12 (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei, de adaosul pentru vechime în magistratura prevăzut la art. 5 alin.(1), precum şi de celelalte drepturi reglementate de lege.---------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (2) La încetarea activităţii magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se în baza de calcul a pensiei vechimea în munca şi veniturile realizate din indemnizaţia de încadrare şi, după caz, adaosul pentru vechime în magistratura, realizate după data pensionării.---------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Magistraţii care sunt delegaţi sau detaşaţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, la instanţe sau parchete inferioare îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detaşarea se face la instanţe sau parchete de nivel superior, magistraţii beneficiază de indemnizaţia de încadrare lunară şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanţe şi parchete.--------------Art. 13 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară".  +  Articolul 14Indemnizaţiile de încadrare lunară, precum şi celelalte drepturi ale magistraţilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.--------------Art. 14 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară".---------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 16 (1) Magistraţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrabili în gradul I sau gradul II de invaliditate, în urma săvârşirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu indemnizaţia de încadrare lunară netă avut la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia, o singură dată, de o compensaţie egala cu de cinci ori aceeaşi indemnizaţie de încadrare lunară netă.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară". (2) Magistraţii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizaţia de încadrare lunară netă avută în ultima luna de activitate, de o compensaţie egala cu de trei ori aceeaşi indemnizaţie de încadrare lunară netă, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurata.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară". (3) Urmaşii magistraţilor decedaţi în condiţiile prevăzute la alin. (1): soţul supravieţuitor, copiii minori şi copiii majori aflaţi la studii, până la împlinirea vârstei de 25 de ani, beneficiază, pe perioada cat îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, de o pensie unica egala cu indemnizaţia de încadrare lunară netă pe care l-au avut magistraţii respectivi la data decesului.--------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară".  +  Articolul 17Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17^1 (1) Asistenţii judiciari numiţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt remuneraţi cu indemnizaţia lunară corespunzătoare coeficientului de multiplicare prevăzut la nr. crt. 29 din cap. A al anexei nr. 1. (2) În cazul în care asistenţii judiciari sunt numiţi şi funcţionează ori sunt delegaţi la instanţe care au sediul în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul, aceştia beneficiază de cheltuieli de transport, diurna şi cazare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare.---------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Secţiunea a 2-a Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a altor categorii de personal  +  Articolul 18 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade sau trepte profesionale, în funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate şi de nivelul instanţei sau al parchetului. (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza, precum şi indemnizaţiile de conducere ale personalului de specialitate auxiliar de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, după cum urmează:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (4) Sporul prevăzut la alin. (3) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliara de specialitate. (5) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 19 (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2; salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. A al anexei nr. 2.---------------Ain. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Ain. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a celor de executare penală şi executare civilă, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul brut, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară.---------------Ain. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 20 (1) Instanţele judecătoreşti pot constitui un fond de până la 15%, pentru stimularea executorilor judecătoreşti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate şi din penalităţile încasate ca urmare a executării hotărârilor judecătoreşti. (2) Modul de constituire, de evidenţiere şi de folosire a fondului prevăzut la alin. (1) se stabileşte de ministrul justiţiei, cu avizul ministrului finanţelor.  +  Capitolul II Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica  +  Articolul 21Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite între limitele minima-maxima, pe grade şi trepte profesionale, în raport cu pregătirea profesională şi vechimea în specialitate.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 22 (1) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarele de expertize criminalistice din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Funcţiile de director al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, de şef de laborator şi de adjuncţi ai acestora, precum şi de şef sector şi şef secţie pot fi ocupate numai de experţi criminalisti gradele I şi II.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 23 (1) Experţii criminalisti şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de spor de fidelitate în condiţiile art. 18 alin. (3)-(5), care se aplică în mod corespunzător.---------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut.  +  Capitolul III Salarizarea personalului Institutului Naţional al Magistraturii  +  Articolul 24 (1) Personalul de instruire de specialitate juridică al Institutului Naţional al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea funcţiilor acestuia cu funcţiile de magistraţi, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în magistratura. (2) Grilele de intervale şi coeficienţii de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul de instruire de alta specialitate decât cea juridică, precum şi pentru secretari sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul III^1Salarizarea personalului din serviciile de reintegrare socială şi supraveghere---------------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 24^1 (1) Personalul de specialitate specific din cadrul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere se salarizeaza potrivit grilelor de intervale şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 5^1. (2) În funcţiile de şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere pot fi numiţi numai consilieri de reintegrare socială şi supraveghere gradele I-III.---------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 24^2 (1) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23, care se aplică în mod corespunzător. (2) Personalul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere beneficiază de sporul prevăzut la pct 1 din anexa nr. 7, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.---------------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul IVSalarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate, precum şi a personalului din Ministerul Justiţiei care coordonează şi controlează aceste instituţii---------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 25Personalul militar din Ministerul Justiţiei, cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate şi din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 26Personalul civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia, din cadrul Serviciului Independent de Protecţie şi Anticoruptie şi din Direcţia Medicală şi unităţile sanitare subordonate beneficiază de drepturile salariale reglementate de legislaţia aplicabilă în sectorul bugetar, de unele drepturi salariale prevăzute în Legea nr. 138/1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prezenta lege.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 27Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.  +  Capitolul V Dispoziţii comune  +  Articolul 28 (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de magistraţi, se stabilesc, în cadrul grilelor de intervale prevăzute de lege, în raport cu pregătirea, competenţa profesională şi vechimea în specialitate, pe grade şi trepte profesionale, precum şi în raport cu nivelul unităţii. (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs sau examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. (3) Salariul de baza al personalului prevăzut la alin. (1) se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor coeficienţilor de multiplicare prevăzute în grilele de intervale pentru gradul sau treapta profesională în care acesta este încadrat. (4) Modul de organizare a concursului şi a examenului prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei şi, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 29 (1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, altele decât cele de magistraţi, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauza sunt încadraţi, la care se adauga o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de baza, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere. (3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 31 (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurata, personalul, cu excepţia magistraţilor, poate primi salariul de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de baza brut, şi se acordă anual. (2) Pentru personalul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, altul decât magistraţii, precum şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al laboratoarelor de expertiza criminalistica, al Institutului Naţional al Magistraturii, al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, al instituţiilor prevăzute la art. 26, precum şi cel al Ministerului Justiţiei, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii. (3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcţiile de conducere. (4) Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.---------------Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 32Activitatea profesională a personalului se evaluează anual conform metodologiei prevăzute la art. 1^1 alin. (4).---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 33 (1) Pentru vechimea în munca, personalul beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel*):--------------------------------------------------------------------------------        Transa de vechime Cota din salariul             în munca de baza--------------------------------------------------------------------------------    - între 3 şi 5 ani 5%    - de la 5 la 10 ani 10%    - de la 10 la 15 ani 15%    - de la 15 la 20 de ani 20%    - peste 20 de ani 25%-------------------------------------------------------------------------------- (2) Sporul de vechime se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile magistraţilor.---------------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 34*) (1) Pentru activitatea desfăşurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 35În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 36Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.  +  Articolul 37Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar.Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost inlaturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.  +  Articolul 38 (1) Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. (2) În cazul numirii temporare în condiţiile alin. (1) în locul magistraţilor cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti sau parchete, persoana în cauza beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută în anexa nr. 1, corespunzătoare funcţiei pe care o preia.---------------Alin. (2) al art. 38 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 39 (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate mutat în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza brut la data mutării efective în alta localitate; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz. (3) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinţa de către autorităţile administraţiei publice locale sau, potrivit alin. (2), locuinţa de serviciu au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţa de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită efectiv pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează.---------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (4) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acordă compensarea cheltuielilor de chirie în condiţiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi ori magistraţii efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, aceştia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. (5) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (4), precum şi cele prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se impozitează.---------------Alin. (5) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică şi magistraţilor în funcţie la data prezentei legi.---------------Alin. (6) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (7) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute magistraţilor şi nici altor categorii de personal.---------------Alin. (7) al art. 39 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.---------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 41 (1) Magistraţii şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive, aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate în funcţie şi pensionari, precum şi familiile acestora beneficiază în mod gratuit, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impozitează.---------------Art. 41 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 42 (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca personal de specialitate în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzător funcţiei, gradului sau treptei şi gradatiei în care urmează să fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acordă şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei. (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept să se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se înscriu în carnetul de muncă şi se acordă o singură dată în timpul activităţii. (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anulează dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 43 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca în interes de serviciu, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Când detaşarea sau trecerea temporară într-o alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii. (3) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca se suporta de instituţia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 44 (1) Magistraţii care sunt detaşaţi sau delegaţi beneficiază de diurna de 2% din indemnizaţia de încadrare lunară brută, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplasează pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.--------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară". (2) În situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din indemnizaţia de încadrare lunară brută pentru fiecare noapte de cazare.--------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, prin înlocuirea denumirii "salariul de baza" cu denumirea "indemnizaţia de încadrare lunară". (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.(3^1) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detaşării.---------------Alin. (3^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice, care se aplică şi celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 45 (1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei sau parchetului, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul încadrat în funcţii de execuţie, cu excepţia magistraţilor, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauza, plătite majorat cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 de ore într-un an.---------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.---------------Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justiţiei sau de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 46Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.---------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 48 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, în laboratoarele de criminalistica, tipografii, în compartimentele de multiplicare sau în alte locuri de muncă se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Locurile de muncă şi categoriile de personal în unităţile tipografice şi de multiplicare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz. (3) Pentru celelalte locuri de muncă, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare se aproba de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite în condiţiile legii.---------------Alin. (4) al art. 48 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 48^1 (1) În caz de deces al magistratului ori al altei persoane din cadrul organelor autorităţii judecătoreşti, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizaţiei sau, după caz, salariul de baza din ultima luna de activitate a celui decedat. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.---------------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 49 (1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice. (2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valută, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice. (3) Pentru magistraţi, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 50 (1) Membrii comisiilor de examinare a magistraţilor stagiari, pentru examenele de definitivare în funcţie a asistenţilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum şi pentru numirea şi promovarea în grade şi trepte profesionale ale personalului de specialitate juridică şi criminalistilor, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luându-se în considerare salariul de baza brut al funcţiei de magistrat, în care este încadrat cel în cauza. (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire în magistratura şi pentru examenul de capacitate al magistraţilor sunt remuneraţi prin plata cu ora, luându-se în calcul salariul de baza brut al funcţiei de judecător la Curtea Suprema de Justiţie. (4) Drepturile prevăzute la alin. (2) şi (3) se impozitează separat. (5) Membrii comisiilor de examinare prevăzuţi la alineatele precedente, care se deplasează în alta localitate decât cea în care îşi au locul de muncă, beneficiază de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii. (6) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică numai în cazul în care examenele se organizează şi se desfăşoară în afară orelor de program.---------------Alin. (6) al art. 50 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 51 (1) La Institutul Naţional al Magistraturii, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justiţiei. (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de baza brut al celui în cauza, stabilit în condiţiile art. 24. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare saptamanala şi cu funcţia didactica îndeplinită.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Articolul 52Parcul auto, consumul de carburanţi şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în funcţie de specificul activităţii fiecărei unităţi.  +  Articolul 53Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege personalul de la instanţele judecătoreşti şi parchete, Institutul Naţional al Magistraturii, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia beneficiază şi de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 54Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se considera ca îndeplinesc condiţiile legale şi îşi păstrează gradul profesional dobândit.  +  Articolul 55 (1) Magistraţii militari şi personalul auxiliar militar şi civil de la instanţele şi parchetele militare beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, precum şi de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale. (2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.  +  Articolul 56 (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizaţi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru procurorii şi, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului şef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 la prezenta lege, pentru funcţiile similare din cadrul curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Preşedinţii colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizeaza la nivelul vicepreşedinţilor curţilor de apel. (3) Magistraţii-asistenţi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curţilor de apel. (4) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Colegiului jurisdicţional şi al Secţiei jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, precum şi cel care funcţionează pe lângă procurorul general de pe lângă Curtea de Conturi este salarizat potrivit prevederilor prezentei legi aplicabile personalului auxiliar din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi, precum şi cel care funcţionează pentru procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului auxiliar de specialitate din cadrul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Prevederile art. 18 alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (6) Indemnizaţiile judecătorilor financiari, procurorilor financiari, judecătorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori şi magistraţilor-asistenţi, stabilite potrivit alin. (1)-(3), sunt unica forma de salarizare a acestora. Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.---------------Art. 56 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 56^1Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului auxiliar de specialitate de la Curtea Suprema de Justiţie.---------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 57 (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobate. (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi pentru Ministerul Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (3) Statele de personal şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 58Drepturile prevăzute în prezenta lege pentru magistraţi se acordă şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 59La instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 60Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.---------------Art. 61 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 62Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 63Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti.  +  Anexa 1INDEMNIZAŢIILEmagistraţilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată                                                        Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul crt. Funcţia studiilor de                                                                   multiplicare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         A. Indemnizaţiile magistraţilor                   Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie  1. Procuror general S 17,500  2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200  3. Adjunct al procurorului general S 17,000  4. Procuror consilier al procurorului general S 16,000  5. Procuror şef secţie S 15,750  6. Procuror şef secţie adjunct S 15,500  7. Procuror inspector şef S 15,250  8. Procuror inspector S 15,000  9. Procuror şef serviciu S 14,500 10. Procuror şef birou S 14,000 11. Procuror S 13,750             Curţi de apel, parchete de pe lângă curţile de apel 12. Preşedinte, procuror general S 15,500 13. Vicepreşedinte, procuror general adjunct S 15,000 14. Judecător inspector, procuror inspector S 14,000 15. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 14,000 16. Procuror şef serviciu S 13,500 17. Judecător, procuror S 13,000             Tribunale, parchete de pe lângă tribunale 18. Preşedinte, prim-procuror S 14,500 19. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 14,000 20. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 13,500 21. Procuror şef birou S 13,000 22. Judecător, procuror, peste 6 ani vechime     în magistratura S 12,500 23. Judecător, procuror, 4-6 ani vechime în magistratura S 12,000            Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii 24. Preşedinte, prim-procuror S 13,500 25. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 13,000 26. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 12,500 27. Judecător, procuror, peste 4 ani vechime     în magistratura S 11,500 28. Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistratura S 11,000            Magistraţi stagiari 29. Judecător, procuror 1-2 ani S 7,500 30. Judecător, procuror 6 luni-1 an S 6,000 31. Judecător, procuror 0-6 luni S 4,500 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Vechimea în magistratura şi condiţiile de numire în funcţiile de magistraţi sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată.2. La instanţele şi parchetele cu volum foarte mare de activitate coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile prevăzute la nr. crt. 12-16, 18-21 şi 24-26 se majorează cu 0,200. Instanţele şi parchetele la care se aplică prevederile alin. 1 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.B. Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Salarizare crt. Funcţia studiilor asimilată ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general, director general, consilierul S Coeficient    ministrului justiţiei de                                                                   multiplicare                                                                   prevăzut la                                                                   cap. A, nr.                                                                   crt. 4 2. Director la direcţii de specialitate juridică, S Cap. A, nr.    secretar general adjunct, director Institutul crt. 5    Naţional al Magistraturii 3. Director adjunct la direcţii de specialitate S Cap. A, nr.    juridică, director adjunct Institutul Naţional crt. 6    al Magistraturii 4. Inspector general judecătoresc şef S Cap. A, nr.                                                                   crt. 7 5. Inspector general judecătoresc, inspector S Cap. A, nr.    general notarial, inspector general penitenciare crt. 8 6. Şef serviciu de specialitate juridică S Cap. A, nr.                                                                   crt. 9 7. Şef birou de specialitate juridică S Cap. A, nr.                                                                   crt. 10 8. Consilieri de specialitate juridică, personal S Cap. A, nr.    de instruire de specialitate juridică la Institutul crt. 11, 17,    Naţional al Magistraturii 22, 23,                                                                   27-31, în                                                                   raport cu                                                                   vechimea în                                                                   magistra-                                                                   tura                                                                   prevăzută                                                                   de Legea                                                                   nr. 92/1992                                                                   republicată                                                                   cu modifi-                                                                   cările şi                                                                   completările                                                                   ulterioare,                                                                   precum şi                                                                   de prezenta                                                                   lege ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 49 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2                                    SALARIZAREA               personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii                       şi parchetele de pe lângă judecătorii          A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate              auxiliar                                                      Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul de Vechimea crt. Funcţia studiilor multiplicare în                                                ─────────────── specia-                                                minim maxim litate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Executor judecătoresc gradul I S 3,750 5,000 7 ani în funcţii                                                               juridice,                                                               auxiliare juri-                                                               dice, economice                                                               sau administra-                                                               tive 2. Executor judecătoresc gradul II S 3,500 4,700 4 ani - " - 3. Executor judecătoresc gradul III S 3,200 4,500 1 an - " - 4. Executor judecătoresc debutant S 2,000 - - 5. Grefier, grefier-statistician, S 3,750 5,000 7 ani în funcţii    grefier-documentarist, grefier- juridice    analist-programator, gradul I sau auxiliare de                                                               specialitate 6. Grefier, grefier-statistician, S 3,500 4,700 4 ani - " -    grefier-documentarist,    grefier-analist-programator,    gradul II 7. Grefier, grefier-statistician, S 3,200 4,500 1 an - " -    grefier-documentarist,    grefier-analist-programator,    gradul III 8. Grefier, grefier-statistician, S 2,000 - -    grefier-documentarist, grefier-    analist-programator, debutant 9. Executor judecătoresc treapta I M 3,700 4,500 7 ani în funcţii                                                               auxiliare                                                               juridice,                                                               economice sau                                                               administrative10. Executor judecătoresc treapta II M 3,500 4,300 4 ani - " -11. Executor judecătoresc treapta III M 3,000 4,000 1 an - " -12. Executor judecătoresc debutant M 1,950 - -13. Grefier, grefier-statistician, M 3,700 4,500 7 ani în funcţii    grefier-documentarist, grefier- auxiliare    analist-programator, conducător juridice    carte funciară, treapta I14. Grefier, grefier-statistician, M 3,500 4,300 4 ani în funcţii    grefier-documentarist, grefier- auxiliare    analist-programator, conducător juridice    carte funciară, treapta II15. Grefier, grefier-statistician, M 3,000 4,000 1 an - " -    grefier- documentarist, grefier-    analist-programator, conducător    de carte funciară, treapta III16. Grefier-dactilograf treapta I M 3,000 4,000 7 ani în funcţii                                                               auxiliare                                                               juridice sau                                                               administrative17. Grefier-dactilograf treapta II M 2,500 3,500 4 ani - " -18. Grefier-dactilograf treapta III M 2,000 3,000 1 an - " -19. Grefier, grefier-statistician, M 1,950 - -    grefier-documentarist, grefier-    analist-programator, conducător    carte funciară, grefier-    dactilograf, debutant20. Arhivar registrator treapta I M 2,000 2,750 -21. Arhivar registrator treapta II M 1,900 2,500 -22. Arhivar registrator treapta III M 1,800 2,200 -23. Arhivar registrator debutant M 1,500 - -24. Agent procedural M/G 1,800 2,100 -25. Aprod M/G 1,500 1,800 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Pentru ocuparea funcţiei de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei.3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie vechimea minima în specialitatea prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.Aceste prevederi se aplică şi în cazul celor care au ocupat funcţii medii tehnice sau alte funcţii de acelaşi nivel.4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cat a lucrat în funcţiile respective.5. În funcţia de grefier-şef la judecătorii şi parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri treptele profesionale I şi II sau grefieri gradele I-III.6. Pentru funcţiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist-programator şi grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.În acest caz nu se aplică prevederile pct. 3 alin. 1.7. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puţin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.8. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf şi stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un spor la salariul de baza de 10%.B. Indemnizaţii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu funcţii de conducere la instanţele judecătoreşti şi parchete ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere crt. Funcţia în procente din salariul                                                    de baza - limita maxima - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Grefier-şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea    Suprema de Justiţie 25% 2. Grefier-şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea    Suprema de Justiţie 20% 3. Prim-grefier la curtea de apel şi parchetul de pe lângă    curtea de apel 20% 4. Grefier-şef de secţie la curtea de apel şi parchetul de    pe lângă curtea de apel 18% 5. Prim-grefier la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 18% 6. Grefier-şef secţie la tribunal şi parchetul de pe lângă tribunal 15% 7. Grefier-şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15% 8. Grefier-şef secţie judecătorie şi parchetul de pe lângă    judecătorie 15% ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10%.---------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 50 al art. I din acelaşi act normativ.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Anexa 3                       INDEMNIZAŢIILE          membrilor Consiliului Superior al Magistraturii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Indemnizaţia în procente din indemnizaţia          Funcţia de încadrare a judecătorului                                           de la Curtea Suprema de Justiţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Membrii Consiliului Superior al Magistraturii 55% şi preşedinţii de şedinţa (ministrul justiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 51 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4                              SALARIZAREA      personalului din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice            şi laboratoarele de expertize criminalistice    I. Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de execuţie de       specialitate criminalistica şi funcţiile auxiliare de specialitate                                                     Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul de Vechimea crt. Funcţia studiilor multiplicare în                                                ─────────────── specia-                                                minim maxim litate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A. Funcţii de specialitate criminalistica 1. Expert criminalist gradul I S 7,750 9,800 10 ani 2. Expert criminalist gradul II S 6,750 9,000 7 ani 3. Expert criminalist gradul III S 6,000 8,000 4 ani 4. Asistent criminalist S 5,250 7,000 1 an 5. Asistent criminalist debutant S 4,000 - -         B. Funcţii auxiliare de specialitate 6. Tehnician criminalist treapta I M 3,700 4,500 7 ani în funcţii                                                                    tehnice                                                                criminalistice 7. Tehnician criminalist treapta II M 3,500 4,300 4 ani în funcţii                                                                    tehnice                                                                criminalistice 8. Tehnician criminalist treapta III M 3,000 4,000 1 an în funcţii                                                                     tehnice                                                                criminalistice 9. Tehnician criminalist debutant M 1,950 - -10. Secretar-dactilograf laborator M 2,250 3,200 7 ani în funcţii    expertize criminalistice auxiliare    treapta I juridice,                                                                economice sau                                                                administrative11. Secretar-dactilograf laborator M 2,000 2,750 4 ani în funcţii    expertize criminalistice auxiliare    treapta II juridice,                                                                economice sau                                                                administrative12. Secretar-dactilograf laborator M 1,500 2,500 1 an în funcţii    expertize criminalistice auxiliare    treapta III juridice,                                                                economice sau                                                                administrative13. Secretar-dactilograf laborator M 1,250 - -    expertize criminalistice debutant ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Indemnizaţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere crt. Funcţia în procente din salariul                                                     de baza - limita maxima - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 40% 2. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 35% 3. Şef laborator interjudetean expertize criminalistice 30% 4. Şef sector 25% 5. Şef secţie 20% 6. Şef serviciu 15% 7. Şef birou 15% 8. Şef laborator tehnic 15% ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Personalul prevăzut în prezenta anexa poate fi utilizat şi la parchete.2. La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.3. La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.4. Tehnicienii criminalisti încadraţi la parchete beneficiază de prevederile art. 19 alin. (1).---------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 52 al art. I din acelaşi act normativ.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Anexa 5                                 SALARIZAREA          personalului de instruire care nu are pregătire juridică şi a          personalului auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de instruire ale personalului          care nu are pregătire juridică şi pentru funcţiile auxiliare                                                      Valoarea de referinţa                                                    sectoriala = 1.140.800 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul de crt. Funcţia studiilor multiplicare                                                            ───────────────                                                            minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A. Funcţii de instruire 1. Profesor gradul I S 3,900 8,400 2. Profesor gradul II S 3,400 7,900 3. Expert gradul I S 2,500 5,000        B. Funcţii auxiliare 1. Secretar gradul I S 2,100 2,900 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.---------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, conform pct. 53 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5^1                            SALARIZAREA        personalului de specialitate specific serviciilor de reintegrare                          socială şi supraveghere                                                      Valoarea de referinţa                                                  sectoriala = 1.140.800 lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    Coeficientul Nr. Funcţia Nivelul de multiplicare Vechimea crt. studiilor ─────────────── în                                                    minim maxim specia-                                                                     litate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            A. Funcţii de specialitate specifice de execuţie 1. Consilier de reintegrare socială    şi supraveghere gradul I S 4,000 5,500 7 ani 2. Consilier de reintegrare socială    şi supraveghere gradul II S 3,500 4,500 4 ani 3. Consilier de reintegrare socială    şi supraveghere gradul III S 3,000 4,000 1 an 4. Consilier de reintegrare socială    şi supraveghere debutant S 2,000 - - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            B. Indemnizaţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  Indemnizaţia de conducere           Funcţia în procente din salariul de baza                                                    - limita maxima - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere 30 % ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Funcţiile de inspector de reintegrare socială şi supraveghere din cadrul Ministerului Justiţiei se salarizeaza cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A, majorati cu 0,500.---------------Anexa 5^1 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, având conţinutul anexei 6 din acest act normativ.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.  +  Anexa 6SPORURIspecifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prestează cel puţin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopţii are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de baza.2. Subofiţerii care asigura paza şi supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv şi sanctionatilor cu închisoare contravenţională, precum şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internati în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, puncte de lucru sau în perioada în care se afla în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru paza şi supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizaţia de paza şi supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat şi a pensiei suplimentare.3. Subofiţerii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc şi cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzător, au dreptul la o indemnizaţie de 5-15% din solda de baza, care se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.Pe timpul cat beneficiază de aceasta indemnizaţie subofiţerii nu vor primi indemnizaţia prevăzută la pct. 2 pentru paza şi supraveghere.4. Subofiţerii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizaţie de 5% din solda de baza.  +  Anexa 7SPORURIspecifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia medicală şi din unităţile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de baza de până la 30%.---------------Alin. 2 al pct. 1 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.2. Personalul didactic şi auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum şi preoţii din unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30%. Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba şi din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.4. Drepturile prevăzute la pct. 2 şi 3 se cumulează cu drepturile prevăzute la pct. 1.5. Personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului permanent în dispozitivul de lupta în situaţii operative sau speciale.6. Drepturile prevăzute la pct. 1, 2, 3 şi 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. V din ORDONANŢA nr. 83 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000, referirile la "salariul de baza" al magistraţilor din cuprinsul Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare lunară" a acestora.-------------