HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 25 octombrie 2001privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 7 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 49 alin. (5), ale art. 67 şi ale art. 68 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.  +  Articolul 2Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice se fac pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; b) selecţia după merit, prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice, exclusiv pe baza rezultatelor obţinute; c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice; d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite, astfel încât orice candidat să aibă sanse egale la ocuparea funcţiei publice; e) confidenţialitatea, prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor, în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice  +  Secţiunea 1 Condiţii pentru organizarea concursurilor  +  Articolul 3 (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice se organizează numai în limita posturilor rămase vacante după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad, clasa şi categorie, potrivit prevederilor legale, după asigurarea de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici a încadrării într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui, precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cu condiţia comunicării posturilor vacante la Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) conferă dreptul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau oricărei persoane interesate să solicite instanţei de contencios administrativ anularea operaţiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care organizează concurs poate stabili, prin ordin sau dispoziţie, condiţii specifice de participare pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului pentru fiecare dintre funcţiile publice vacante. (2) Pentru stabilirea condiţiilor specifice potrivit prevederilor alin. (1) compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice vor prezenta conducătorilor acestora fişele posturilor vacante pentru care se organizează concurs.  +  Articolul 5 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante au obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. (2) Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice, pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului, pentru fiecare dintre funcţiile publice vacante. (3) În termen de 15 zile Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenta funcţiilor publice dacă exista persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru a fi redistribuite. În situaţia în care în baza de date nu exista astfel de persoane Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici acorda aviz favorabil organizării concursului.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii de participare la concurs  +  Articolul 6În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile, pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute la art. 6 lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.  +  Articolul 7 (1) Intrarea în corpul funcţionarilor publici de cariera se face pe o funcţie publică de execuţie care poate fi, în condiţiile legii, o funcţie publică de debutant sau o funcţie publică definitivă ori pe o funcţie publică de conducere, în condiţiile legii. (2) Intrarea în corpul funcţionarilor publici de cariera direct după absolvirea studiilor sau fără îndeplinirea condiţiilor de vechime necesare în vederea numirii într-o funcţie publică definitivă se face numai pe o funcţie publică de debutant. (3) Condiţiile minime de vechime în funcţii publice sau în funcţii de specialitate, care trebuie îndeplinite pentru ocuparea unei funcţii publice definitive la intrarea în corpul funcţionarilor publici, sunt următoarele: a) pentru funcţiile publice de execuţie din categoria A, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcţii publice sau în funcţii de specialitate de cel puţin 12 luni; pentru funcţiile publice de execuţie din categoria B, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcţii publice sau în funcţii de specialitate de cel puţin 8 luni; pentru funcţiile publice de execuţie din categoria C, clasa a III-a, gradul 3 este necesară o vechime în funcţii publice sau în funcţii de specialitate de cel puţin 6 luni; b) pentru fiecare dintre funcţiile publice de execuţie ierarhic superioare celor prevăzute la lit. a) vechimea în funcţii publice sau în funcţii de specialitate necesară se majorează cu 2 ani pentru fiecare grad. (4) Vechimea în funcţii de demnitate publică alese sau numite ori în funcţii asimilate acestora se considera vechime în funcţii publice. (5) Constituie vechime în funcţii de specialitate perioada în care o persoană a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate deţinută în afară autorităţilor sau instituţiilor publice, corespunzătoare profesiei sau specializării sale, în baza unui contract individual de muncă sau ca forma individuală de exercitare a profesiei, în condiţiile legii. (6) La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice, cu excepţia funcţiilor publice de debutant; b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective; c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internationala; d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator; e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale, în unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%, pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii.  +  Articolul 8La concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante pot participa şi funcţionarii publici care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt încadraţi într-o autoritate sau instituţie publică într-o funcţie publică de categoria, clasa şi gradul funcţiei publice pentru care se organizează concursul sau îndeplinesc condiţiile de vechime stabilite pentru funcţia publică vacanta; b) au obţinut cel puţin calificativul "bun" la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale; c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. a), b) şi e), după caz.  +  Articolul 9 (1) La concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante pot participa funcţionarii publici care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt funcţionari publici definitivi sau îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate pentru funcţia de execuţie corespunzătoare; b) au categoria, clasa şi gradul funcţiei publice de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere pentru care se organizează concursul sau au o vechime de minimum un an în gradul imediat inferior funcţiei publice de execuţie corespunzătoare; c) au obţinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din anul anterior calificativul "foarte bun" sau "excepţional"; d) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)-d) şi e), după caz. (2) La concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante pot participa şi persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime în funcţii publice sau în funcţii de specialitate stabilite pentru funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere pentru care se organizează concursul, precum şi celelalte condiţii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie corespunzătoare. În acest caz funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere trebuie să fie vacanta. (3) Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din aparatul propriu al consiliilor locale sau judeţene se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).  +  Secţiunea a 3-a Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 10 (1) În vederea ocupării funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concurs, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor. (2) Numirea comisiilor prevăzute la alin. (1) se face cu 45 de zile înaintea datei organizării concursului, prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 11 (1) Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sunt compuse din 3-5 membri, astfel: a) 2-3 funcţionari publici care să aibă cel puţin categoria, clasa şi gradul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul; b) 1-2 persoane din afară autorităţii sau instituţiei publice care organizează concursul, de regula specialişti din învăţământul superior de specialitate sau reprezentanţi desemnaţi prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice coordonatoare sau ierarhic superioare. (2) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici poate să desemneze un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs, atunci când considera necesar ori la solicitarea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Desemnarea reprezentantului se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se comunică autorităţii sau instituţiei publice interesate o dată cu avizul pentru organizarea concursului. Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici face parte din categoria persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 12Componenta comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului, în cazul asimilarii acestora cu funcţii publice, în condiţiile legii, se stabileşte prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 13Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale sunt compuse din 3 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau de ministrul administraţiei publice şi o persoană din afară instituţiei, de regula specialist din învăţământul superior de specialitate.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al prefectului, instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale sunt compuse din 2 membri desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respective, un membru desemnat de autoritatea sau instituţia publică ierarhic superioară, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi o persoană din afară instituţiei, de regula specialist din învăţământul superior de specialitate. (2) Ministrul administraţiei publice poate desemna un reprezentant în calitate de membru în comisiile de concurs prevăzute la alin. (1), atunci când considera necesar ori la solicitarea autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. În aceasta situaţie reprezentantul ministrului administraţiei publice este persoana din afară instituţiei, conform alin. (1). (3) Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere ale instituţiilor publice subordonate sau ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice sunt compuse din 2-3 membri desemnaţi de autoritatea sau instituţia publică ierarhic superioară, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi, după caz, o persoană din afară instituţiei, de regula specialist din învăţământul superior de specialitate.  +  Articolul 15Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din aparatul propriu al consiliilor judeţene, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate acestora sunt compuse din 2 membri desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, un membru desemnat de ministrul administraţiei publice, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi un reprezentant al prefectului.  +  Articolul 16Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale şi instituţiilor subordonate acestora sunt compuse din 2-4 membri desemnaţi de primar şi un membru desemnat de prefect.  +  Articolul 17 (1) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, precum şi din aparatul propriu al prefectului, comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi o persoană din afară instituţiei, de regula specialist din învăţământul superior de specialitate. (2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de conducere din cadrul instituţiilor subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, un membru desemnat de prefect şi un reprezentant al autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare. (3) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate acestora, comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de preşedintele consiliului judeţean, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, un membru desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi un membru desemnat de ministrul administraţiei publice. (4) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale şi instituţiilor subordonate acestora, comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse dintr-un membru desemnat de primar, un membru desemnat de prefect şi un membru desemnat de preşedintele consiliului judeţean.  +  Articolul 18 (1) La lucrările comisiilor de concurs sau ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor poate participa, în calitate de observator, o persoană desemnată de organizaţiile sindicale ale funcţionarilor publici reprezentative, conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (2) În acest scop organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, prevăzute la alin. (1), vor întocmi anual o lista cuprinzând persoanele care pot fi desemnate ca observatori, pe care o comunică şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) În vederea desemnării persoanei având calitatea de observator, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici va comunică acestor organizaţii sindicale denumirea autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare ale concursurilor, data, locul desfăşurării, precum şi funcţiile publice vacante pentru care se organizează concursul.  +  Articolul 19 (1) Membrii comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă experienta în administraţia publică sau în domeniul specific funcţiei publice vacante; b) cel puţin unul dintre membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice vacante. (2) Nu poate fi membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care are calitatea de soţ, sotie, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauza, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului sau de altă persoană interesată. În acest caz conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de doua zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o persoană care să îndeplinească condiţiile cerute. (3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 20Preşedinţii comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor se numesc prin actul administrativ de constituire a comisiilor, din rândul membrilor acestora.  +  Articolul 21Persoana desemnată ca observator în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) asista la lucrările comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor; b) întocmeşte rapoarte către uniunea sindicala care a acreditat-o şi, dacă este cazul, informează Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici cu privire la anumite aspecte constatate.  +  Articolul 22Comisiile de concurs au următoarele atribuţii principale: a) stabilesc bibliografia de concurs şi subiectele pentru proba scrisă; b) verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţi; c) selecteaza dosarele de înscriere ale candidaţilor şi stabilesc, în funcţie de modul de îndeplinire a condiţiilor de participare, candidaţii care vor participa la concurs; d) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selecţiei şi ale concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.  +  Articolul 23Bibliografia de concurs se stabileşte în funcţie de domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice şi de specificul funcţiei publice pentru care se organizează concurs.  +  Articolul 24Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor de înscriere şi la rezultatul final al concursului; b) transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.  +  Articolul 25 (1) Fiecare comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar care nu este membru al respectivei comisii, numit prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, de regula dintre funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. (2) Secretarul comisiei de concurs poate avea şi calitatea de secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. (3) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale: a) veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului; b) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică acestei comisii; c) asigura transmiterea rezultatelor selecţiei şi ale concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaţilor; d) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. (4) Când funcţia de secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este deţinută de o altă persoană decât secretarul comisiei de concurs numirea acestuia se face prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (5) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte, în mod corespunzător, activităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c).  +  Articolul 26 (1) Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor îşi încetează activitatea după soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi şi după comunicarea rezultatelor finale. (2) La încetarea activităţii comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia de a preda pe bază de proces-verbal, prin secretarul comisiei, toate documentele concursului la compartimentul de resurse umane.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor  +  Articolul 27Funcţiile publice vacante pentru care se organizează concurs se dau publicităţii, prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 30 de zile înainte de data organizării concursului, printr-un anunţ în presa naţionala sau locală, precum şi prin afişarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.  +  Articolul 28 (1) Anunţul conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului; b) locul, data şi ora desfăşurării concursului; c) denumirea, categoria, clasa şi gradul funcţiei publice pentru care se organizează concurs; d) condiţiile generale de participare; e) data până la care se pot depune dosarele de înscriere; f) numărul de telefon de unde se pot afla informaţii suplimentare. (2) În cazul în care din motive obiective nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a anunta prin aceleaşi mijloace de informare prevăzute la art. 27 modificările intervenite în desfăşurarea concursului. (3) Condiţiile specifice aprobate prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi bibliografia se afişează, în termenul prevăzut la art. 27, la sediul autorităţii sau instituţiei publice, într-un loc vizibil, accesibil publicului.  +  Articolul 29 (1) În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de înscriere, care va conţine în mod obligatoriu: a) copie de pe actul de identitate; b) formularul de înscriere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; c) copiile de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări; d) copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul; e) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; f) cazierul judiciar; g) copie de pe fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare, după caz. (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. (3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs.  +  Articolul 30 (1) Dosarul de înscriere se depune de către candidat la secretarul comisiei de concurs, în termen de 12 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului. (2) În termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarului de înscriere comisia de concurs verifica îndeplinirea condiţiilor cerute pentru înscrierea la concurs şi întocmeşte lista cuprinzând candidaţii care vor putea participa. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) preşedintele comisiei de concurs transmite, prin secretarul comisiei, rezultatul selecţiei compartimentului de resurse umane, în vederea comunicării acestuia. Comunicarea se face în termen de 24 de ore, prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă luată la cunoştinţa prin semnatura. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lista cuprinzând candidaţii selectaţi se afişează de către secretarul comisiei de concurs la sediul autorităţii sau instituţiei publice. (5) În cazul candidaţilor neselectati comunicarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde şi motivele neselectarii.  +  Articolul 31 (1) Candidaţii nemultumiti de rezultatul selecţiei pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data afişării listei cuprinzând candidaţii selectaţi. (2) În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile şi comunică rezultatul acestora în condiţiile art. 30 alin. (3).  +  Articolul 32 (1) Concursul consta în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu. (2) Notarea celor două probe se face prin note de la 1 la 10. (3) Nota finala a concursului este data de media aritmetica a notelor finale acordate la cele doua probe. (4) Nota minima de promovare a concursului este 7.  +  Articolul 33 (1) Proba scrisă consta în redactarea, în prezenta comisiei de concurs, a unei lucrări scrise sau în completarea unor teste-grila. (2) Numărul subiectelor pentru lucrarea scrisă, gradul de dificultate şi complexitate al acestora sau, după caz, al testelor-grila se stabilesc de comisia de concurs, în concordanta cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. (3) Subiectele sau testele-grila nu pot excede bibliografiei de concurs. (4) Subiectele sau testele-grila vor avea ca obiect testarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei publice respective. Pentru funcţiile publice de conducere subiectele vor cuprinde în mod obligatoriu şi testarea aptitudinilor manageriale. (5) Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice subiectele, respectiv testele-grila, vor fi identice. În cazul în care datorită numărului mare de candidaţi proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele sau testele-grila se vor schimba la fiecare serie. (6) Pentru asigurarea confidenţialităţii comisia de concurs stabileşte subiectele sau testele-grila cu o ora înaintea desfăşurării probei scrise. Acestea se inchid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. Plicul extras de candidaţi se deschide de preşedintele comisiei de concurs la începerea sustinerii probei scrise, în faţa acestora. (7) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, respectiv al testelor-grila.  +  Articolul 34 (1) Stabilirea punctajelor pentru fiecare subiect sau test-grila se face de către comisia de concurs şi se comunică prin afişare de către secretarul comisiei de concurs imediat după încheierea probei scrise. (2) Notarea lucrărilor scrise sau a testelor-grila se face separat de către fiecare membru al comisiei de concurs şi se consemnează în procesul-verbal. (3) Nota finala a probei scrise este data de media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (4) Nota minima de promovare a probei scrise este 7.  +  Articolul 35 (1) Interviul se susţine, de regula, în aceeaşi zi cu proba scrisă, dar nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probei scrise. (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitate sindicala, religie, etnie, sex, stare materială, origine socială. (3) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează întocmai în procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de concurs şi semnat de toţi membrii acesteia. (4) În cadrul interviului se pot testa, dacă este cazul, cunoştinţele de limba străină, precum şi cele de operare/programare pe calculator. (5) Durata interviului se stabileşte de comisia de concurs.  +  Articolul 36 (1) Acordarea notelor se face separat de fiecare membru al comisiei de concurs şi se consemnează în procesul-verbal. (2) Nota finala a interviului este data de media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (3) Nota minima pentru promovarea interviului este 7.  +  Articolul 37 (1) În termen de doua zile de la susţinerea ultimei probe a concursului comisia de concurs întocmeşte lista cuprinzând rezultatele candidaţilor în ordine descrescătoare a notelor finale ale concursului, cu menţiunea "admis" sau "respins" pentru fiecare candidat. (2) Sunt declaraţi admişi, în limita funcţiilor publice scoase la concurs, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, care trebuie să fie cel puţin egale cu nota minima de promovare a concursului. (3) În cazul în care 2 candidaţi au obţinut aceleaşi note finale comisia de concurs departajeaza candidaţii în funcţie de studiile şi de specializările absolvite sau, după caz, în funcţie de rezultatele obţinute la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.  +  Secţiunea a 5-a Comunicarea rezultatului concursului şi contestarea acestuia  +  Articolul 38 (1) La expirarea termenului prevăzut la art. 37 alin. (1) preşedintele comisiei de concurs transmite lista cuprinzând rezultatele candidaţilor compartimentului de resurse umane, în vederea comunicării acestora. Comunicarea se face în termen de 24 de ore prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă luată la cunoştinţa prin semnatura. (2) La expirarea termenului prevăzut la art. 37 alin. (1) lista cuprinzând rezultatele candidaţilor se afişează de către secretarul comisiei de concurs la sediul autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 39 (1) În termen de 5 zile de la afişare candidaţii nemultumiti pot contesta rezultatul final al concursului la comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (3) Comunicarea rezultatului contestaţiei, cu menţiunea "admis" sau "respins", se face în condiţiile art. 38 alin. (1).  +  Articolul 40În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 6-a Numirea în funcţii publice  +  Articolul 41 (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi, prin ordin ori dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în funcţiile publice pentru care s-a organizat concursul. (2) Actul de numire se emite în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 42 (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2) actele necesare în vederea numirii în funcţiile publice. (2) În situaţia nedepunerii actelor necesare sau a neprezentarii în vederea numirii, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice notifica următorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, întocmită în condiţiile art. 37. (3) În cazul în care următorul candidat din lista cuprinzând rezultatele finale nu a obţinut nota minima de promovare, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 3 Examenele pentru acordarea claselor şi gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare de către persoanele care revin în corpul funcţionarilor publici după părăsirea acestuia din motive care nu le sunt imputabile  +  Articolul 43Examenul pentru acordarea claselor şi gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare de către persoanele care au revenit în corpul funcţionarilor publici, în condiţiile legii, după părăsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile, se organizează în luna noiembrie a fiecărui an de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 44 (1) În vederea participării la examen candidaţii vor face dovada ca au părăsit corpul funcţionarilor publici pentru motive care nu le sunt imputabile. (2) În sensul prezentei hotărâri, sunt motive neimputabile funcţionarilor publici următoarele: a) eliberarea din funcţie în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea; b) eliberarea din funcţie în cazul în care autoritatea sau instituţia publică a fost mutata într-o alta localitate, iar funcţionarul public nu a acceptat sa o urmeze; c) eliberarea din funcţie în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcţionarul public, iar Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici nu a avut posibilitatea plasarii acestuia într-o funcţie publică corespunzătoare.  +  Articolul 45 (1) Cererile de înscriere la examenul pentru acordarea claselor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare, însoţite de documentele care să justifice participarea la examen, se depun de funcţionarii publici interesaţi la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Cererile de înscriere, însoţite de copii de pe dosarele profesionale şi de pe carnetele de muncă aparţinând funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de participare la examen, se înaintează de către autorităţile şi instituţiile publice respective Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici până la data de 30 august a fiecărui an. (3) În urma verificării actelor prevăzute la alin. (2) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici comunică autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, numele funcţionarilor publici îndreptăţiţi sa participe la examen, precum şi data, locul şi ora organizării acestuia.  +  Articolul 46 (1) Bibliografia pentru examen se stabileşte de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici pe baza propunerilor autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care participa la examen, în funcţie de domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice şi de specificul funcţiei publice. (2) Bibliografia stabilită se comunică autorităţilor sau instituţiilor publice interesate de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici până la data de 30 septembrie a fiecărui an şi se afişează la sediul acesteia.  +  Articolul 47 (1) Comisia de examen pentru acordarea claselor şi gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare, precum şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se numesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de data sustinerii examenului. (2) Comisia de examen este compusa din: a) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; b) un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice; c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; d) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este compusa din: un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Prevederile art. 19-22 şi ale art. 24-26 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 48Examenul se desfăşoară în conformitate cu procedura prevăzută la art. 32-35.  +  Articolul 49 (1) În termen de doua zile de la susţinerea ultimei probe comisia de examen centralizează rezultatele, întocmeşte pe baza notelor obţinute lista cuprinzând funcţionarii publici care au promovat examenul şi stabileşte clasele şi gradele care se vor acorda acestora. (2) Stabilirea claselor şi gradelor se face prin acordarea unui grad pentru fiecare perioada de activitate neîntreruptă de 2 ani desfăşurată în alte sectoare. (3) Secretarul comisiei de examen va comunică în scris candidaţilor nota finala, cu menţiunea "admis" sau "respins", precum şi clasa şi gradul acordate. (4) Contestarea rezultatelor examenului se face în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40.  +  Articolul 50Lista cuprinzând funcţionarii publici care au promovat examenul se înaintează preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea eliberării unui certificat care să ateste acordarea claselor şi gradelor corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs prevăzute la art. 32, o anumită pondere, în funcţie de gradul de interes acordat acesteia.  +  Articolul 52 (1) Autorităţile şi instituţiile publice vor transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici lista cuprinzând funcţionarii publici numiţi în urma concursurilor şi examenelor, în termen de cel mult 15 zile de la numirea acestora, şi vor arhiva, în condiţiile legii, documentele rezultate în urma concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. (2) Autorităţile şi instituţiile publice vor respecta caracterul confidenţial al datelor personale ale candidaţilor şi vor asigura accesul la informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, numai cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 53Membrii comisiilor de concurs, comisiilor de examen şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele desemnate în calitate de observator au obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al datelor personale ale candidaţilor.  +  Articolul 54 (1) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanţa de contencios administrativ. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.  +  Articolul 55În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifica şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.  +  Articolul 56 (1) Concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii publice, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile. (2) Concursurile pentru ocuparea unor funcţii publice, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor finaliza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data organizării lor.  +  Articolul 57Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de secretar al comunei, oraşului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, respectiv de secretar general al judeţului şi secretar general al aparatului propriu de specialitate al prefectului, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la componenta comisiilor de concurs şi la numirea în funcţia publică, care sunt cele prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.  +  Articolul 58Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs sau de examen, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor membrii acestora, care sunt angajaţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele care organizează concursul ori examenul, au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 20% din indemnizaţia sau salariul de baza al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.  +  Articolul 59Lista prevăzută la art. 18 alin. (2) se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 60Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 61La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1    Instituţia .............................                             FORMULAR DE ÎNSCRIERE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Postul solicitat: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Date personale: ││Nume: Prenume: ││Adresa: Număr de telefon: ││Data naşterii: Locul naşterii: ││Starea civilă: Copii: ││Stagiu militar: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Studii generale şi de specialitate: ││Studii medii liceale sau postliceale: ││ ┌──────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ ││ │ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ └──────────────┴─────────────┴─────────────────────┘ ││Studii superioare de scurta durata: ││ ││ ┌──────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ ││ │ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ └──────────────┴─────────────┴─────────────────────┘ ││ ││Studii superioare de lungă durata: ││ ┌──────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ ││ │ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ └──────────────┴─────────────┴─────────────────────┘ ││ ││Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: ││ ┌──────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ ││ │ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ └──────────────┴─────────────┴─────────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte tipuri de studii: ││ ││ ┌──────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ ││ │ Instituţia │ Perioada │ Diploma obţinută │ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ ││ └──────────────┴─────────────┴─────────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*): ││ ││ ┌────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐ ││ │ │ Scris │ Citit │ Vorbit │ ││ ├────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤ ││ ├────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤ ││ ├────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤ ││ ├────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤ ││ └────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘ ││ ││*) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde este cazul. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cunoştinţe de operare pe calculator: ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cariera profesională: ││ ││ ┌───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────┐ ││ │ Perioada │ Instituţia/Firma │ Funcţia │ Principalele │ ││ │ │ │ deţinută │responsabilităţi │ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ └───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────────┘ ││ ││ Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele ││ acordate la evaluarea performantelor profesionale în ultimii 2 ani, ││ dacă este cazul): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoane de contact pentru recomandări: ││ ┌───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────┐ ││ │ Nume şi │ Instituţia │ Funcţia │ Număr şi │ ││ │ prenume │ │ │ telefon │ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ ├───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤ ││ └───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────────┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ca datele furnizate în acest formular sunt adevărate, ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a)-g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi că nu ma aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 56-58 din aceeaşi lege.Data ................ Semnatura ..............───────────────────