LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*actualizată*)privind regimul materiilor explozive(actualizată până la data de 13 octombrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003; LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul ţării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piaţă, depozitarea, încărcarea, încartuşarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea şi folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege explozivii de uz civil, emulsiile explozive, amestecurile explozive, pirotehnice şi simple, încărcăturile speciale, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere, precum şi orice alte substanţe sau amestecuri de substanţe destinate să dea naştere la reacţii chimice instantanee, cu degajare de căldură şi gaze la temperatură şi presiune ridicată.Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională armonizată cu normele comunitare.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 2Producerea şi procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizaţie din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 3Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucţiunilor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii elaborate în acest sens.Materiile explozive noi cu destinaţie militară, indiferent de provenienţă, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 4Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligaţia de a garanta materiile explozive şi de a inscripţiona ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.Termenul de garanţie poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 5Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil se poate face numai după ce aceştia au fost certificaţi de către un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de către un organism naţional recunoscut şi desemnat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 6Prin deţinător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoană juridică sau fizica în posesia sau detenţia căreia se afla, licit, astfel de materii.  +  Articolul 7Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască materii explozive, cu excepţia pulberii necesare confecţionării cartuşelor pentru arme de vânătoare, dacă nu fac dovada calităţii de artificier ori de personal special instruit şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prezentei legi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Capitolul II Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive  +  Articolul 8Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societăţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 9Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.Depozitele de materii explozive construite şi amenajate în condiţiile alin. 1 pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deţinerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.În autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit se stabileşte capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc şi la unităţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice.Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depăşirea temporară a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depăşirea capacităţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 9^1În situaţia în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulţi agenţi economici, în baza unor contracte de custodie, evidenţele se păstrează separat pentru fiecare agent economic.-------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 10Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratul judeţean de poliţie poate, după caz, suspenda sau restrânge activităţile pentru producere, preparare, deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizaţiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.Retragerea autorizaţiei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice şi fizice de a mai efectua activităţile pentru care aceasta a fost acordată.La încetarea activităţii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizaţiei, instituţiei care a emis-o.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 11Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizaţie titularului, care face cunoscute: a) schimbarea denumirii sau a sediului; b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizaţiei; c) completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 12Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorări geologice sau în cadrul intervenţiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunţe inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în raza cărora se află localităţile unde îşi vor desfăşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Capitolul III Operaţiuni cu materii explozive şi evidenta acestora  +  Articolul 13Transportul şi manuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi manuirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi ale celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează de către personal special instruit.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 14Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare şi semnate de cei în drept.Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiaşi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 15Încărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.Fac excepţie transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum şi cele executate în cadrul aceluiaşi amplasament.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 16Transferul sau transportul în acelaşi mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum şi accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte transferul sau transportul respectiv sunt interzise.Se exceptează de la prevederile alin. 1 mijloacele de transport folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, căi ferate şi poduri sau intervenţii antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 17Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condiţiile stabilite în anexa la prezenta lege.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 18Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru transferul de materii explozive şi subansambluri explozive utilizate la intervenţiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în acelaşi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către agenţii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii.Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, agenţii economici sunt obligaţi să anunţe în prealabil organul de poliţie pe teritoriul căruia se efectuează transferul.Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile şi expediţiile internaţionale de mărfuri periculoase.Paza transferurilor şi transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară, pe teritoriul României, se asigură de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 19Asupra amplasamentului şi cantităţii maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distracţie, pistoale pentru împlântat bolţuri, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR şi capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 20Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-zisi.Fac excepţie depozitele de la suprafaţa cu capacităţi până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clădire cu explozivi propriu-zisi însă în încăperi separate.  +  Articolul 21Terenul aferent depozitelor de suprafaţă sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reţeaua minei, precum şi depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 22Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei.  +  Articolul 23Accesul în depozit este permis, în prezenta gestionarului sau a înlocuitorului sau, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, minuire şi control asupra materiilor explozive.În timpul nopţii este interzis accesul în depozit.Se exceptează de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unităţilor în care se lucrează şi în schimburi de noapte.  +  Articolul 24La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrării, iesirii şi consumurilor de materii explozive.Registrele de evidenta de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.Orice lipsa de materii explozive trebuie anunţată imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii.  +  Articolul 25Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de conducătorul unităţii deţinătoare din rândul artificierilor autorizaţi şi răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredinţată.Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum şi înlocuitorii acestora sunt desemnaţi de conducătorii unităţii deţinătoare numai din rândul pirotehniştilor care cunosc şi îşi asumă în mod liber riscurile la care sunt supuşi în operaţiunile de mânuire şi depozitare a materiilor explozive.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 26Lucrările de împuşcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 25.Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal: a) personalul calificat care produce, verifică şi experimentează materii explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop; b) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive la activităţi specifice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii; c) personalul care mânuieşte şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 27Autorizarea calităţii de artificier se face de către inspectoratul teritorial de muncă, după care se înregistrează la organul de poliţie în raza căruia se află locul de muncă al celui autorizat.Autorizarea calităţii de pirotehnist în unităţile care produc/procesează materii explozive se face de către Ministerul Economiei şi Comerţului.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 28Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nici o împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operaţiuni decît cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să-i indice locul în care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de îndată la ridicarea lor.Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmînd a se pronunţa, după caz, procurorul sau instanţa judecătorească.Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de impuscare se predau artificierului.  +  Articolul 29Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 29^1Obiectele artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.-------------Art. 29^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 29^2Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.-------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 29^3Vânzarea obiectelor de distracţie artizanale fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate.-------------Art. 29^3 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 29^4Se interzic persoanelor fizice confecţionarea şi importul de obiecte de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde şi rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vânzarea şi folosirea în public a obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepţia celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 29^4 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 29^5Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii: a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de blocurile de locuinţe cu 4 etaje şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 etaje; c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, precum şi pe aleile pietonale, în pieţe agroalimentare, târguri sau oboare.Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocuri de artificii.-------------Art. 29^5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Articolul 30Vânzarea de materii explozive, inclusiv a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2 a numelui cumpărătorului, a numărului autorizaţiei din care rezultă că are dreptul să deţină, să folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializată.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 478 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2003.  +  Capitolul IV Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 31Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice alta operaţiune cu materii explozive, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Când fapta prevăzută în alineatul precedent se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 32Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 2, art. 14, 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 şi 2, art. 25, 27 şi art. 28 alin. 1, 2 şi 4, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, 20, 29 şi 30, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 29^2, 29^3, 29^4 şi 29^5, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 şi art. 29^1, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei (RON).Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către politisti.-------------Alin. 1 al art. 33 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 34Contravenţiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 35Controlul privind respectarea obligaţiilor tehnice, precum şi respectarea măsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, deţinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea şi transportul materiilor explozive se exercită de către personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspecţiei Muncii şi persoanele special desemnate de către conducerile unităţilor care folosesc materii explozive.Controlul privind transferurile de materii explozive, precum şi cel privind modul cum sunt asigurate cerinţele de siguranţă în cadrul acestor transferuri se exercită de către personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 36Ministerul Apărării Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi minuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de către Ministerul de Interne sau de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la cererea acestora.  +  Articolul 37Reglementarea regimului materiilor explozive în unităţile care produc/procesează materii explozive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 262 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 octombrie 2005.  +  Articolul 38Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor.Normele tehnice prevăzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 39Prezenta lege nu se aplică armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari.  +  Articolul 40Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA  +  AnexăDiferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun a) Explozivii cu conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, împreună cu explozivii de siguranţă (antigrizutosi), cu condiţia să fie depozitaţi pe rafturi separate; b) hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul şi amestecurile făcute cu trotil sau cu aceştia; c) trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc.); d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta şi degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de clorati şi perclorati; e) pulberile coloidale fără fum; f) capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante şi sistem de iniţiere "Nonel"; g) fitilele detonante pe bază de pentrita, împreună cu explozivii prevăzuţi la lit. b) şi c), iar cei pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit. b); h) încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuţi la lit. a) - h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materiale explozive, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la lit. a), d) şi e) de mai sus.Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de muncă, de către artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.Excepţii de la prevederile de mai sus, privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai în:- depozitele de consum şi cele temporare sau de scurta durata cu capacităţi până la maximum 200 kg explozivi;- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămaşi nefolositi de către artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.--------------