LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*actualizată*)privind regimul materiilor explozive(actualizată până la data de 30 iulie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 iulie 2001, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice formă, transportul, depozitarea, minuirea şi folosirea de către persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice şi simple, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere, precum şi orice alte substanţe sau amestecuri de substanţe destinate sa dea naştere la reactii chimice instantanee, cu degajare de căldura şi gaze la temperatura ridicată.  +  Articolul 2Producerea de materii explozive şi orice operaţiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice şi juridice care sunt înregistrate şi poseda autorizaţie în acest sens, eliberata de organele prevăzute de lege.  +  Articolul 3Materiile explozive fabricate în ţara şi cele importate pot fi experimentate sau folosite numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.Amestecurile explozive simple pot fi preparate numai de persoane autorizate, conform normelor specifice de protecţie a muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive.Dacă organele prevăzute la alin. 1 completează sau modifica normele privind producerea de materii explozive din import, beneficiarii au obligaţia respectării şi a acestor norme.Materiile explozive cu destinaţie militară, fabricate în ţara, precum şi cele importate pot fi experimentate sau folosite cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 4Furnizorii au obligaţia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o dată cu livrarea acestora, şi de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data şi producătorul, cantitatea, temperaturile maxime şi minime în limitele cărora se pot transporta, depozita şi minui, perioada de garanţie de la data fabricaţiei şi orice alte date necesare unei detineri şi exploatări în deplina siguranţa.Termenul de garanţie va putea fi depăşit numai cu avizul organului de specialitate autorizat.  +  Articolul 5Deţinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea şi minuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale instrucţiunilor producătorului.-------------Alin. 2 al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 6Prin deţinător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înţelege orice persoană juridică sau fizica în posesia sau detenţia căreia se afla, licit, astfel de materii.  +  Articolul 7Persoanele fizice nu au dreptul sa deţină, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa mânuiască materii explozive, dacă nu au fost autorizate şi înregistrate conform legii, cu excepţia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vânătoare.  +  Capitolul II Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive  +  Articolul 8Pentru a putea produce şi prepara materii explozive, persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, au ca obiect astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii şi a inspectoratului de poliţie al judeţului sau a Direcţiei Generale de Poliţie a Muncipiului Bucureşti şi să se înregistreze la aceste autorităţi.-------------Alin. 1 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Obligaţia de a obţine, în prealabil, autorizaţia şi de a se înregistra la autorităţile prevăzute la alin. 1 revine şi persoanelor care deţin, transporta, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formatiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile.-------------Alin. 2 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Aceleaşi obligaţii le au şi persoanele care produc, deţin, transporta sau comercializează obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc, în scopuri tehnice, asemenea obiecte pe bază de amestecuri pirotehnice.-------------Alin. 3 al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată determinata, cu posibilităţi de prelungire - prin avizare - în condiţiile legii. Îndeplinirea activităţilor înscrise în autorizaţie prin interpusi neautorizati este interzisă.  +  Articolul 9Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.Depozitele de materii explozive, amenajate în condiţiile alineatului precedent, pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentarii, deţinerii sau depozitarii materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.În autorizaţia de funcţionare se stabileşte capacitatea maxima de depozitare în echivalent trotil.Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii pot aviza depăşirea, temporară, a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.  +  Articolul 10Inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pot retrage autorizaţiile, pot suspenda sau restringe activităţile prevăzute la art. 8 şi 9, dacă sunt incalcate prevederile legale care au stat la baza eliberării acestora.Retragerea autorizaţiei atrage după sine încetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, deţine, transporta şi folosi materii explozive.La încetarea activităţii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizaţiei organului care a emis-o.  +  Articolul 11Autorizaţiile eliberate în baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în raza cărora titularul îşi are sediul.Organele prevăzute la art. 8 eliberează persoanelor juridice şi fizice o noua autorizaţie, în următoarele cazuri: a) când titularul şi-a schimbat denumirea sau sediul; b) dacă autorizaţia s-a distrus în împrejurări fortuite, a fost sustrasa ori pierdută; c) după completa epuizare a spaţiilor rezervate vizei anuale.  +  Articolul 12Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrări cu caracter temporar, de prospecţiuni şi explorări geologice sau alte activităţi la care utilizează materii explozive sunt obligate sa anunţe inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii şi inspectoratul de poliţie al judeţului sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în raza cărora se afla localităţile unde îşi vor desfăşura activitatea, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor la care folosesc astfel de materii.  +  Capitolul III Operaţiuni cu materii explozive şi evidenta acestora  +  Articolul 13Transportul şi manuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi manuirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi ale celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează de către personal special instruit.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 14Fiecare transport de materii explozive se efectuează cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat şi semnat de beneficiarul transportului.Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor şi la locurile de muncă este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.  +  Articolul 15Încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii sunt interzise.Fac excepţie transportul din fabrica producătoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferată sau pe apa, precum şi transporturile executate în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. 2.  +  Articolul 16Transportul în acelaşi vehicul al materiilor explozive împreună cu alte materiale, precum şi accesul în vehicul al persoanelor străine de transport sunt interzise.Se exceptează de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospecţiuni geologice, perforări de sonde, construcţii hidroenergetice, hidrotehnice, reparaţii sau construcţii de drumuri, cai ferate şi poduri, dacă sunt special amenajate.  +  Articolul 17Transportul şi depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai în condiţiile stabilite prin anexa la prezenta lege.  +  Articolul 18Paza transporturilor de materii explozive de la producător la depozitele de baza, de consum sau complexe, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum şi de la depozitele de consum la locurile de utilizare situate în afară incintei unităţii, paza se asigura de către agenţii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la cele de consum agentul economic este obligat sa anunţe în scris, în prealabil, unitatea competenţa a Ministerului de Interne pe teritoriul căreia se efectuează transportul.Paza materiilor explozive în tranzit pe teritoriul României se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, contra cost, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditori, la solicitarea organelor care au atribuţii privind transporturile şi expeditiile internaţionale.Paza transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară pe teritoriul României se asigura de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 19Asupra amplasamentului şi cantităţii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum şi pentru încăperile în care se depozitează şi se minuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte de distracţie, pistoale pentru împlântat bolturi, fuzee antigrindina şi capse de alarmare C.F.R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii.  +  Articolul 20Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-zisi.Fac excepţie depozitele de la suprafaţa cu capacităţi până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de iniţiere pot fi depozitate în aceeaşi clădire cu explozivi propriu-zisi însă în încăperi separate.  +  Articolul 21Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafaţa sau subterane, nelegate de reţeaua minei, trebuie împrejmuit.  +  Articolul 22Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condiţiile legii, cu excepţia depozitelor subterane legate de reţeaua minei.  +  Articolul 23Accesul în depozit este permis, în prezenta gestionarului sau a înlocuitorului sau, numai persoanelor cu atribuţii în gestiune, minuire şi control asupra materiilor explozive.În timpul nopţii este interzis accesul în depozit.Se exceptează de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unităţilor în care se lucrează şi în schimburi de noapte.  +  Articolul 24La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrării, iesirii şi consumurilor de materii explozive.Registrele de evidenta de la depozite, precum şi formularele privind mişcarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.Orice lipsa de materii explozive trebuie anunţată imediat organului local al poliţiei şi inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii.  +  Articolul 25Gestionarul depozitului şi inlocuitorul sau sunt desemnaţi de către conducătorul unităţii deţinătoare de materii explozive din rindul artificierilor autorizaţi şi răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea încredinţată.  +  Articolul 26Lucrările de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 25.Nu necesita să fie autorizate ca artificieri următoarele categorii de personal: a) personalul calificat care verifica materiile explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop; b) personalul care manuieste şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivii propriu-zisi şi mijloacele de iniţiere şi aprindere; c) personalul militar care manuieste şi foloseşte materiale explozive la activităţi în cadrul unităţilor şi formatiunilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile.-------------Alin. 2 al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 27Autorizarea calităţii de artificier se face de către inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, după care se înregistrează la organul de poliţie în raza căruia se afla locul de muncă al celui autorizat.  +  Articolul 28Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive nu are dreptul, în nici o împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operaţiuni decît cele stabilite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să-i indice locul în care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de îndată la ridicarea lor.Materiile explozive reţinute în condiţiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmînd a se pronunţa, după caz, procurorul sau instanţa judecătorească.Materiile explozive nedetonate în urma operaţiunilor de impuscare se predau artificierului.  +  Articolul 29Persoanele juridice şi fizice autorizate sa fabrice, sa confecţioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi manuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute, să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 29^1Vânzarea obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se realizează numai după inscriptionarea pe ambalajul acestora, în limba română, a instrucţiunilor de folosire şi a clasei din care fac parte.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 29^2Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.-------------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 29^3Vânzarea obiectelor de distracţie artizanale fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate.-------------Art. 29^3 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 30Vânzarea de materii explozive, cu excepţia obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2, a numelui cumpărătorului, a autorizaţiei din care rezultă ca are dreptul sa deţină, sa folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializata.-------------Alin. 1 al art. 30 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.O dată cu marfa, vânzătorul eliberează cumpărătorului factura sau alt document de însoţire a mărfii, retinind copia.  +  Capitolul IV Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 31Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice alta operaţiune cu materii explozive, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Când fapta prevăzută în alineatul precedent se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 32Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prezentei legi, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 alin. 1 şi 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 şi art. 28 alin. 1, 2 şi 4 - cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. 1, art. 20, art. 29, art. 29^2 şi art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art, 5, art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 şi art. 29^1 - cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei. d) nerespectarea dispoziţiilor art. 29^3 - cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 8.000.000 lei la 25.000.000 lei.Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către politisti.-------------Alin. 1 al art. 33 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 34Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 35Controlul asupra deţinerii, folosirii sau altor operaţiuni cu materii explozive se exercită de către: a) organele Ministerului de Interne; b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, precum şi din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; c) persoanele special desemnate de către conducerile unităţilor care folosesc materii explozive.  +  Articolul 36Ministerul Apărării Naţionale poate participa cu specialişti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea şi minuirea materiilor explozive, organizate, în situaţii deosebite, de către Ministerul de Interne sau de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la cererea acestora.  +  Articolul 37Reglementarea regimului materiilor explozive în unităţile producătoare se stabileşte prin instrucţiuni emise de acestea şi avizate de Ministerul de Interne şi, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 38Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor.Normele tehnice prevăzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 464 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001.  +  Articolul 39Prezenta lege nu se aplică armelor, muniţiilor şi explozivilor nucleari.  +  Articolul 40Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum şi reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA  +  AnexăDiferitele tipuri de explozivi şi mijloace de iniţiere şi aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comun a) Explozivii cu conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, împreună cu explozivii de siguranţă (antigrizutosi), cu condiţia să fie depozitaţi pe rafturi separate; b) hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul şi amestecurile făcute cu trotil sau cu aceştia; c) trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu şi conţinut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum şi cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc.); d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta şi degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de clorati şi perclorati; e) pulberile coloidale fără fum; f) capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante şi sistem de iniţiere "Nonel"; g) fitilele detonante pe bază de pentrita, împreună cu explozivii prevăzuţi la lit. b) şi c), iar cei pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit. b); h) încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuţi la lit. a) - h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materiale explozive, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la lit. a), d) şi e) de mai sus.Mijloacele de iniţiere şi de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de muncă, de către artificier, precum şi cu vehicule special amenajate.Excepţii de la prevederile de mai sus, privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai în:- depozitele de consum şi cele temporare sau de scurta durata cu capacităţi până la maximum 200 kg explozivi;- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămaşi nefolositi de către artificieri, la sfârşitul schimbului de lucru.--------------