HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 12 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Centrul Național al Cinematografiei se reorganizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.(2) Centrul Național al Cinematografiei are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.(3) Activitatea Centrului Național al Cinematografiei și a unităților din subordine se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.(4) Veniturile proprii ale Centrului Național al Cinematografiei provin din:a) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;b) alte activități specifice desfășurate potrivit legii;c) Fondul cinematografic;d) donații și sponsorizări.  +  Articolul 2În activitatea sa Centrul Național al Cinematografiei urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:a) dezvoltarea industriei filmului în România;b) stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei naționale;c) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului național al cinematografiei;d) promovarea culturii și educației cinematografice;e) încurajarea inițiativei private în domeniile producției, distribuirii și exploatării filmelor românești;f) promovarea unui sistem concurențial deschis de acces la mecanismele și modalitățile de finanțare a unor activități din Fondul cinematografic;g) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România, prin realizarea și promovarea filmelor românești în circuitul mondial de valori;h) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;i) susținerea formării profesionale în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 3În scopul realizării rolului și a obiectivelor sale generale, Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele funcții:a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale în domeniul cinematografiei;b) de administrare a Fondului cinematografic și a patrimoniului cinematografiei naționale;c) de gestionare a mecanismelor și modalităților de finanțare a unor activități din sectorul cinematografiei;d) de reglementare a activităților din domeniul său de competență, de urmărire și de control al respectării prevederilor legale în vigoare în sectorul cinematografic;e) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 4(1) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții principale, conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii și Cultelor, strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii și Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite norme și metodologii privind desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Afacerilor Externe, la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale din domeniul cinematografiei;6. propune Ministerului Culturii și Cultelor încheierea unor convenții, acorduri și a altor înțelegeri de cooperare internațională, precum și aderarea sau, după caz, ratificarea convențiilor internaționale din domeniul său de competență;7. emite norme, asigură organizarea, funcționarea și administrarea Registrului Cinematografiei, ca instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;8. emite norme și asigură, prin Registrul Cinematografiei, clasificarea filmelor, precum și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme, în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort și de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau clasificările stabilite, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;10. administrează și exploatează patrimoniul național al cinematografiei, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;11. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prevederilor legale în vigoare;12. asigură resurse financiare în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale;13. asigură colectarea și administrarea eficientă a Fondului cinematografic;14. inițiază reglementările necesare și asigură organizarea și desfășurarea evaluării și selecționării, într-un sistem concurențial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condițiile legii;15. acordă, în conformitate cu dispozițiile legii, credite directe pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte;16. acordă sprijin nerambursabil pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești, în țară și în străinătate, cât și pentru cinematograful de artă;17. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic și ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora, în situația nerespectării prevederilor legale și a clauzelor contractelor de creditare;18. poate acorda sprijin financiar, în condițiile legii, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora;19. inițiază, organizează și sprijină financiar, în condițiile legii, orice alte forme de punere în valoare a creației cinematografice românești și a patrimoniului național al cinematografiei;20. acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui premii pentru creația și producția de filme românești;21. elaborează indicatori statistici de specialitate și asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;22. editează, publică și comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicații de specialitate și poate sprijini editarea unor asemenea publicații;23. poate iniția și comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;24. stabilește, cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, prețurile și tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum și pentru cele prestate de instituțiile din subordine;25. organizează și finanțează activități de formare și perfecționare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare și eliberează, în acest scop, atestate profesionale;26. colaborează cu organizațiile neguvernamentale, cu sindicatele și patronatele din domeniul cinematografiei, precum și cu alte structuri ale societății civile;27. controlează și asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege;28. controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul cinematografic, în condițiile și termenele stabilite prin lege;29. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor și exploatanților de cinematografe pentru accesul la formele de finanțare interne și internaționale;30. propune Ministerului Culturii și Cultelor reprezentanți ai României în organismele internaționale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;31. avizează și aprobă, în calitate de autoritate națională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducție cinematografică europeană;32. asigură funcționarea comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice și a comisiilor de clasificare a filmelor și sălilor de cinematograf;33. colaborează cu structurile din domeniul educațional pentru realizarea de programe de educație și cultură cinematografică.(2) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni în domeniul cinematografiei, de parteneriat public-privat și central-local, Centrul Național al Cinematografiei va acționa în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile publice de specialitate, cu operatori economici, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri din țară și din străinătate.  +  Articolul 6Pentru exercitarea atribuțiilor sale Centrul Național al Cinematografiei este abilitat să solicite și să primească informații și date de la instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Centrului Național al Cinematografiei se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național. (la 30-11-2010, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul X din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) (2) Numărul de posturi pentru Centrul Național al Cinematografiei se stabilește cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare. (la 30-11-2010, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul X din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) (3) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Centrului Național al Cinematografiei, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Centrului Național al Cinematografiei se face potrivit reglementărilor în vigoare, referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 8(1) Centrul Național al Cinematografiei este coordonat, potrivit legii, de un consiliu de administrație compus din 7 membri.(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor pentru un mandat de 2 ani.(3) Componența consiliului de administrație se stabilește după cum urmează:– 5 membri propuși de uniunile și asociațiile din domeniul cinematografiei;– 1 membru propus de Ministerul Culturii și Cultelor;– directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.(4) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este de drept președintele consiliului de administrație.(5) Membrii consiliului de administrație sunt retribuiți cu o indemnizație lunară reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(6) Membrii Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei nu pot depune, pe perioada mandatului, în nici o calitate, proiecte la sesiunile de concurs pentru a solicita credite directe.(7) Membrii Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei nu pot solicita, pe perioada mandatului, în nici o calitate, sprijin financiar nerambursabil.(8) Pe perioada mandatului societățile comerciale ai căror acționari, asociați sau administratori sunt membri ai consiliului de administrație nu pot înscrie proiecte la sesiunile de concurs pentru acordare de credite directe și nu pot solicita sprijin financiar nerambursabil.(9) Mandatul membrilor Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă maximum 2 ani.(10) Membrii Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei a căror activitate este necorespunzătoare pot fi revocați prin ordin al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul 9(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.(2) Consiliul de administrație este convocat de președintele acestuia, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin 3 dintre membrii săi.(3) Consiliul de administrație lucrează legal în prezența majorității membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin 4 dintre membrii acestuia.  +  Articolul 10Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:a) propune strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei;b) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și urmărește execuția acestuia;c) avizează situațiile financiare anuale ale Centrului Național al Cinematografiei;d) avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Național al Cinematografiei;e) analizează periodic modul de realizare a veniturilor proprii ale Fondului cinematografic;f) analizează dosarele proiectelor cinematografice selecționate prin concurs și stabilește cuantumul creditelor directe, care pot fi acordate în condițiile legii și ale regulamentului emis în baza și pentru aplicarea acesteia;g) stabilește împreună cu comisia de selecție a proiectelor cinematografice producțiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile și cu buget redus;h) analizează și aprobă, în condițiile legii, cererile de acordare a sprijinului financiar nerambursabil;i) aprobă alocarea resurselor financiare necesare pentru conservarea și restaurarea filmelor românești aflate în patrimoniul cinematografiei naționale;j) aprobă programul de educație și cultură cinematografică;k) aprobă eliberarea atestatelor profesionale pentru persoanele care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare;l) aprobă propunerile de reprezentare a Centrului Național al Cinematografiei în relațiile cu organismele internaționale, precum și cele privitoare la stabilirea relațiilor de colaborare cu organismele similare din alte țări.  +  Articolul 11(1) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în urma unui concurs organizat potrivit legii.(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Centrului Național al Cinematografiei și îl reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(3) Directorul general este ordonator secundar de credite.(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorul general al Centrului Național al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 12(1) Centrul Național al Cinematografiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform normelor legale în vigoare.(2) Centrul Național al Cinematografiei are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, un autoturism de teren pentru transport de marfă și copii de filme, cu un consum mediu lunar de 350 litri.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 229/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 18 martie 2003, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 8 septembrie 2005.Nr. 1.064.  +  AnexăAbrogată. (la 10-12-2010, Anexa a fost abrogată de Articolul XIII din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010 ) --------