LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizata*)privind permisele de muncă(actualizata până la data de 5 octombrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 203/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999 şi a mai fost modificata şi completata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 550/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 32/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza incadrarea în munca a strainilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) strain - persoana care nu are cetatenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care da dreptul titularului să fie incadrat în munca sau detasat în România la un singur angajator; c) lucratorul stagiar - strainul incadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregatirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucratorul sezonier - strainul incadrat în munca pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă incheiat pe perioada determinata, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni; e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se intoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetatean este. f) lucratorul detasat - strainul calificat, angajat al unei persoane juridice straine, care poate să desfasoare activitate pe teritoriul României de maximum un an de zile la un interval de minimum 5 ani, în urmatoarele situaţii: i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României pe o perioadă de până la un an de zile, la o persoană juridica din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii incheiat între persoana juridica din România şi angajatorul strain al lucratorului detasat; ii) îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a deciziei de schimbare temporara a locului de muncă emise de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul României;iii) îşi desfăşoară activitatea la o societate comerciala, persoana juridica română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă nu este în raporturi de muncă cu o altă persoană juridica română. g) personal înalt calificat - profesori universitari, cercetatori şi personal ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academica sau o activitate de cercetare în cadrul universitatilor, instituţiilor de educatie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.--------------Literele b) şi d) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele f) şi g) ale art. 2 au fost introduse de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 3 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc condiţiile prevăzute de legislatia română cu privire la incadrarea în munca şi care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare în munca.(1^1) Viza de lunga sedere pentru angajare în munca se acordă strainului în baza avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă şi al Autorităţii pentru straini. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare în munca, strainilor aflati în una dintre urmatoarele situaţii: a) provin din state cu care România are incheiate acorduri, conventii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor în România; c) beneficiaza de drept de sedere temporara în scop de studii şi solicita incadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor români cu domiciliul în România. e) sunt detasati pe teritoriul României în baza vizei de lunga sedere pentru alte scopuri.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera e) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 4 (1) Permisul de muncă se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, institutie publică aflata în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Tipurile de permise de muncă ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele: a) Permis de muncă de tip A (lucrători permanenti) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate; b) Permis de muncă de tip B (lucrători detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca în baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica străină la un angajator persoana juridica din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; c) Permis de muncă de tip C (lucrători sezonieri) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit în vederea ocuparii unui loc de muncă de alta natura; d) Permis de muncă de tip D (lucrători stagiari) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul; e) Permis de muncă de tip E (sportivi) - da dreptul sportivilor profesionisti să fie incadrati în munca la un singur angajator român, al cărui obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. f) Permis de muncă de tip F (nominal) - se elibereaza pentru activităţi sezoniere strainului care a desfăşurat anterior activităţi în baza unui permis de muncă de tip C, la acelasi angajator de pe teritoriul României, şi care a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncă anterior, potrivit condiţiilor impuse prin lege; g) Permis de muncă de tip G (lucrători transfrontalieri) - da dreptul titularului să fie incadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni la o singura persoana fizica sau juridica din România, ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate, în condiţiile art. 2 lit. e). (3) La data aderarii României la Uniunea Europeana cetatenii straini angajaţi ai persoanelor juridice stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pot fi detasati în România fără a fi necesară obtinerea permisului de muncă. (4) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de către acestea. (5) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea în procedura speciala a permisului de muncă pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influente majore asupra dezvoltării economice a tarii, în condiţiile achitarii de către angajator a unui tarif de 2.000 euro, dacă acele persoane fac dovada detinerii unei calificari, ce presupune studii superioare de lunga durata, în domeniul de interes, precum şi lipsa antecedentelor penale. (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European până la data aderarii României la Uniunea Europeana. (7) Litigiile în legătură cu refuzul acordarii avizului prevăzut la art. 3 alin. (1^1) şi a permisului de muncă, respectiv a prelungirii acestuia din urma, se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Abrogat. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limiteaza posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durata determinata, nu sunt aplicabile strainilor.--------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 6Pot fi incadrati în munca sau, după caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, urmatoarele categorii de persoane: a) strainii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) strainii al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale incheiate de România cu alte state; d) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) abrogata; f) abrogata; g) strainii care desfăşoară activităţi didactice, stiintifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în institutii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educatiei şi cercetării, precum şi strainii care desfăşoară activităţi artistice în institutii de cultura din România, în baza ordinului ministrului culturii şi cultelor; h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome. i) strainii care sunt numiti sef de filiala sau de reprezentanta pe teritoriul României a unei companii care are sediul în strainatate, în conformitate cu actele prevăzute de legislatia română în acest sens.--------------Literele e) şi f) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera g) a art. 6 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera i) a art. 6 a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 6^1Strainii care lucreaza pe teritoriul României vor depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, în termen de maximum 30 de zile de la începerea activităţii, copia contractului individual de muncă, copia actului de detasare, precum şi a inscrisurilor eliberate de autorităţile prevăzute la art. 6 lit. g) şi h), după caz.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 6^2Pot fi incadrati cu permis de muncă de tip A strainii a caror perioada de detasare inceteaza, în conformitate cu prevederile legale, în baza dreptului de sedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detasat.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 7 (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luand în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate strainilor. (2) În vederea elaborarii hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1): a) Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă transmite trimestrial Departamentului pentru munca în strainatate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei situaţia statistica a permiselor de muncă; b) Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă va pune la dispoziţie departamentului prevăzut la lit. a) indicatorii statistici specifici domeniului sau de activitate.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 8 (1) Strainii pot fi incadrati în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, în urmatoarele condiţii indeplinite cumulativ: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) indeplinesc condiţiile speciale de pregatire profesionala, experienta în activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare. c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale; d) angajatorii au achitate la zi oblibaţiile către bugetul public naţional; e) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) deţin un nivel minim de cunoastere a limbii române; g) locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi de membrii acestora de familie. (2) Abrogat. (3) Prevederile alin. (1) lit. a), b), d) şi f) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de straini prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi strainilor prevăzuţi în legi speciale. (4) Prevederile alin. (1) lit. g) se aplică de la data aderarii României la Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. (5) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică nici strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare străină, în situaţia în care este o singura persoana numita în aceasta functie, dacă strainul desfăşoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condiţiile existentei unei recunoasteri internationale sau a unei dovezi ca a desfăşurat activitate similara în alta tara, precum şi pentru solicitanţii permisului de muncă de tip F.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele c), d), e), f) şi g) ale alin. (1) al art. 8 au fost introduse de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (4) şi (5) ale art. 8 au fost introduse de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 9Accesul lucratorilor straini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat şi prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale, incheiate de România cu alte state.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 10 (1) La eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv la prelungirea acestuia din urma, titularul va plati un tarif în lei, al cărui cuantum va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, urmand a fi actualizat anual. (2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv de prelungirea acestuia, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1).------------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 11 (1) Incadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui strain care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridica din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei (RON). (2) Impiedicarea, în orice mod, de către angajator, persoana fizica sau juridica, a organelor competente de a-şi exercită atribuţiile de control, în limitele competentelor, precum şi refuzul acestuia de a prezenta documentaţia solicitata constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 la 9.000 lei (RON).------------Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 12 (1) Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 11 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 4 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi (2), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 14Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 6 lit. b) intră în vigoare de la data aderarii României al Uniunea Europeana, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana. (3) Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) şi e) se vor aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European până la data aderarii României la Uniunea Europeana.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetatenilor straini şi a apatrizilor de a obtine permis de muncă în vederea incheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.----------