HOTĂRÂRE nr. 938 din 20 septembrie 2001privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, la care statul deţine acţiuni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 225/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea strategiei de privatizare a unora dintre societăţile comerciale la care statul deţine acţiuni, aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în scopul creării premiselor dezvoltării durabile a domeniului tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor în România.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri activitate în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor reprezintă una dintre următoarele activităţi, respectiv:1. Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice (cod CAEN 3002), care cuprinde fabricarea: a) maşinilor automate numerice, analogice sau hibride pentru prelucrarea automată a datelor; b) sistemelor numerice complete, cuprinzând o unitate centrala, o unitate de intrare şi o unitate de ieşire; sistemelor numerice care cuprind unităţi periferice ca: unităţi suplimentare de intrare şi de ieşire, unităţi suplimentare de memorie, unităţi de conversie a semnalelor etc.; c) maşinilor analogice de prelucrare a informatiei, compuse din organe analogice, organe de comanda şi din dispozitive de programare; organelor suplimentare având o funcţie de intrare sau de ieşire pentru calculatoarele analogice; unităţilor periferice pentru calculatoare analogice, cum sunt: cititoare de benzi perforate, trasoare de curbe, cititoare magnetice sau optice, maşini de imprimare a informatiei pe suporti, maşini de codificare şi prezentare a datelor,cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparare a maşinilor, aparatelor de birou şi a calculatoarelor.2. Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice (cod CAEN 3210), care cuprinde fabricarea: a) lampilor, tuburilor şi valvelor electronice cu catod cald sau rece ori fotocatod (tuburi catodice pentru: televizoare, camere de televiziune, tuburi convertizoare sau intensificatoare de imagini; tuburi pentru recepţie sau amplificare); b) diodelor, tranzistorilor şi dispozitivelor similare cu semiconductori; dispozitivelor fotosensibile cu semiconductori; c) circuitelor integrate (monolitice, hibride); microansamblurilor electronice de micromodule sau de alte tipuri similare; d) circuitelor imprimate sau a altor elemente imprimate; e) condensatorilor electrici; rezistentelor electrice incalzitoare (reostate şi potentiometre),cu excepţia fabricării subansamblurilor compuse dintr-un număr de microcircuite electronice, montate pe un anumit suport.3. Producţia de emitatoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice (cod CAEN 3220), care cuprinde fabricarea: a) aparatelor de emisie pentru radiodifuziune fără fir; aparatelor de emisie pentru televiziune prin fir sau prin unde hertziene, emitatoare relee şi emitatoare de televiziune pentru uz industrial; b) aparatelor de emisie pentru radiotelefonie ori radiotelegrafie cuprinzând sau nu un receptor ori un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; c) emitatoarelor, emitatoarelor-receptoare fixe, emitatoarelor sau emitatoarelor-receptoare şi aparatelor pentru intercomunicatii destinate mijloacelor de transport şi radiotelefoniei; altor emitatoare; d) camerelor de televiziune de toate tipurile; e) aparatelor pentru telefonie sau telegrafie cu fir (aparate de telecomunicaţii prin curent purtător), cum sunt: posturi telefonice ale utilizatorilor, echipamente telefonice automate sau neautomate, manipulatoare pentru telegraful morse; altor aparate de transmisie telegrafica; f) receptoarelor de tip morse; receptoarelor cu imprimare, aparatelor speciale pentru belinograme şi pentru telefotografii.4. Producţia de receptoare de radio şi televiziune, aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video (cod CAEN 3230), care cuprinde fabricarea: a) receptoarelor de televiziune (inclusiv a monitoarelor video, a proiectoarelor video sau combinate cu aparat receptor video ori cu aparat de înregistrare a sunetului sau imaginii); b) receptoarelor radio sau a combinelor, receptoarelor pentru radiofonie ori radiotelegrafie; c) magnetofoanelor, casetofoanelor sau a altor aparate de înregistrare a sunetului ori încorporate într-un dispozitiv de reproducere a sunetului; d) aparatelor video de înregistrare şi reproducere; e) microfoanelor, castilor, amplificatoarelor de audiofrecventa şi aparatelor selective de amplificare a sunetului; f) subansamblurilor specializate ale aparatelor din aceasta grupa.5. Realizarea şi furnizarea de programe (cod CAEN 7220), care cuprind prestarea de servicii în legătură cu analiza, proiectarea şi programarea sistemelor pregătite pentru utilizare, activităţi care implica analiza necesităţilor şi problemelor utilizatorilor şi consultarea asupra soluţiilor celor mai economice, precum şi producerea de software pentru realizarea acestor soluţii, ca de exemplu: servicii consultative privitoare la sisteme şi inzestrarea cu programe, servicii de analiza de sistem, servicii de proiectare a sistemelor, servicii de programare şi servicii de întreţinere tehnica a sistemelor.6. Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor (cod CAEN 7250), care cuprind servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor de birou şi de contabilizat, a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice.  +  Articolul 3 (1) Privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, situate pe platformele industriale Baneasa şi Pipera, precum şi a altor societăţi la care statul deţine acţiuni, din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, stabilite potrivit prevederilor art. 5 lit. a), se va efectua prin vânzarea pachetelor de acţiuni corespunzătoare numai către investitori strategici al căror obiect principal de activitate îl constituie o activitate în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor. (2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. (3) Investitorii care cumpara de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pachete de acţiuni la una dintre societăţile menţionate la alin. (1), precum şi succesorii în drepturi ai acestor investitori au obligaţia de a păstra ca obiect principal de activitate al societăţii respective, timp de cel puţin 5 ani de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra acţiunilor, o activitate în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor. (4) Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni trebuie să prevadă expres, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) faptul ca obligaţia prevăzută la alin. (3) revine cumpărătorului şi oricărui succesor în drepturi al acestuia; b) faptul ca în cazul încălcării obligaţiei prevăzute la alin. (3) contractul se desfiinţează de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o alta formalitate prealabilă.  +  Articolul 4 (1) Dobanditorii dreptului de proprietate asupra unor active din patrimoniul unora dintre societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar, din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (active, respectiv societăţi comerciale, care sunt stabilite potrivit prevederilor art. 5 lit. b)) au obligaţia, pe întreaga durata a existenţei dreptului în patrimoniul lor, de a exploata activele respective exclusiv în scopul desfăşurării unei activităţi în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor. Aceeaşi obligaţie revine şi succesorilor în drepturi ai acestor dobanditori. (2) Dreptul de proprietate prevăzut la alin. (1) nu poate fi dobândit decât de persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie o activitate în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor, sub sancţiunea nulităţii absolute. (3) Contractul prin care se transmite dreptul de proprietate prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă expres, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) faptul ca obligaţia prevăzută la alin. (1) revine dobânditorului şi oricărui succesor în drepturi al acestuia; b) faptul ca în cazul încălcării obligaţiei prevăzute la alin. (1) contractul se desfiinţează de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o alta formalitate prealabilă, iar dobanditorul datorează preţul folosinţei activelor pe perioada de la încheierea contractului prin care a dobândit dreptul de proprietate şi până la desfiinţarea acestuia, eventualele îmbunătăţiri aduse activelor devenind proprietatea statului român.  +  Articolul 5Ministrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei vor stabili prin ordine comune: a) societăţile comerciale a căror privatizare se va efectua cu respectarea prevederilor art. 3; b) societăţile comerciale la care statul deţine acţiuni, aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, pentru care dreptul de proprietate asupra activelor din patrimoniu poate fi dobândit în condiţiile art. 4 şi, dacă este cazul, active cu privire la care se aplică prevederile art. 4.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------