ORDIN nr. 173 din 20 aprilie 2001privind modificarea caracteristicilor tehnice de emisie ale statiilor de radiodifuziune şi televiziune
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 14 septembrie 2001    Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,având în vedere prevederile art. 18 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare,emite prezentul ordin:  +  Articolul 1 (1) Societăţile titulare de licenţă de emisie pentru staţii de radio şi de televiziune pot modifica în condiţiile legii frecventa şi alte caracteristici tehnice implicate, numai cu respectarea procedurii prevăzute în prezentul ordin. (2) Modificarea poate fi initiata de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei sau poate fi solicitată la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei de titularul de licenţă al statiei autorizate, după caz.  +  Articolul 2Solicitarea de modificare a caracteristicilor tehnice de funcţionare a unei staţii trebuie să fie însoţită de documente prin care să se susţină necesitatea modificării, cum ar fi: reclamaţii privind neasigurarea zonei de serviciu prevăzute în licenta, măsurători efectuate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" asupra statiei şi/sau a zonei de serviciu, reclamaţii privind perturbatii produse asupra altor servicii de radiocomunicatii şi radiodifuziune, revizuirea TNABF, cazuri de forta majoră, revizuirea strategiei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, revizuirea unor acorduri internaţionale.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va analiza documentele justificative depuse, va solicita, după caz, şi alte documente şi va comunică titularului de licenţă rezultatul acestei analize în termen de maximum 30 de zile de la solicitare. (2) În situaţia în care se va considera necesar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate recomanda elaborarea unui proiect sau a unui memoriu tehnic, prin care se vor prezenta justificarea tehnica şi implicatiile modificărilor solicitate. (3) Proiectul va fi prezentat la Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, în 3 exemplare, care după avizare - în termen de maximum 30 de zile - va transmite câte un exemplar Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor". (4) Aprobarea proiectului tehnic se va face de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în termen de maximum 15 zile de la primirea acestuia, printr-un aviz care se va transmite către solicitant şi către Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" în vederea efectuării verificărilor tehnice.  +  Articolul 4Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" va face verificările tehnice în maximum 15 zile de la solicitare şi va elibera un buletin de măsurători pe care îl va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi solicitantului.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va elibera anexa la autorizaţia tehnica, pentru funcţionarea provizorie a statiei, în termen de maximum 15 zile de la primirea buletinului de măsurători şi va transmite către Consiliul Naţional al Audiovizualului o copie de pe aceasta pentru modificarea provizorie a caietului de sarcini al licenţei de emisie şi a deciziei de autorizare (dacă este cazul). (2) Termenul de valabilitate a anexei la autorizaţia tehnica de funcţionare provizorie este de maximum 5 luni de la emiterea ei.  +  Articolul 6Statia poate funcţiona cu program numai în baza autorizaţiei provizorii de funcţionare, a licenţei de emisie şi a deciziei de autorizare modificate provizoriu şi va fi monitorizata de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor".  +  Articolul 7 (1) Dacă în perioada de funcţionare provizorie se vor semnala perturbatii de natura sa prejudicieze grav funcţionarea altor staţii de emisie autorizate, Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" va soma titularul de licenţă pentru oprirea de îndată a statiei şi revenirea la parametrii iniţiali. Somaţia va fi transmisă - spre ştiinţa - Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Consiliului Naţional al Audiovizualului. (2) În acest caz, dreptul rezultat din documentele de autorizare provizorie eliberate se stinge urmând ca statia să îşi continue funcţionarea la parametrii autorizaţi înainte de modificarea provizorie. (3) Dacă după 4 luni de funcţionare experimentala, în raportul de monitorizare al Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în termen de 3 zile de la expirarea acestui termen, va fi consemnată funcţionarea corecta la parametrii acordati în mod provizoriu, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va comunică titularului de licenţă şi Consiliului Naţional al Audiovizualului posibilitatea funcţionarii în continuare la parametrii modificati în condiţiile legii, până la expirarea duratei de valabilitate a licenţei de emisie.  +  Articolul 8 (1) În baza art. 7 alin. (2) titularul de licenţă va face modificarea finala a acesteia la Consiliul Naţional al Audiovizualului, va obţine anexa la autorizaţia tehnica de funcţionare de la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi modificarea finala a deciziei de autorizare la Consiliul Naţional al Audiovizualului în termen de maximum 60 de zile, dar nu mai târziu de 5 luni de la data eliberării anexei de funcţionare provizorie. (2) Anexa pentru funcţionarea provizorie, precum şi anexa la autorizaţia tehnica de funcţionare până la expirarea termenului de valabilitate a licenţei de emisie se eliberează în baza ordinului de plată, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Societăţilor care deţin anexe la autorizaţia tehnica de funcţionare provizorie cu putere marita în baza unor proceduri anterioare li se prelungeşte perioada de valabilitate a acestora până la autorizarea finala. (2) În acest caz Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei în termen de maximum 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, un raport de monitorizare care să conţină parametrii la care a funcţionat în mod provizoriu fiecare statie. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va comunică, în termen de maximum 15 zile de la primirea raportului de monitorizare, titularilor de licenţă şi Consiliului Naţional al Audiovizualului valorile admisibile ale parametrilor de funcţionare pentru fiecare statie monitorizata. (4) Fiecare titular de licenţă va face modificarea finala a acesteia la Consiliul Naţional al Audiovizualului, va obţine anexa la autorizaţia tehnica de funcţionare de la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi modificarea finala a deciziei de autorizare la Consiliul Naţional al Audiovizualului în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Staţiile care au initiat modificarea unor parametri tehnici autorizaţi vor putea continua procedura de reautorizare în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi pus în aplicare prin grija Direcţiei generale de reglementări şi licenţe în comunicaţii din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor".Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nica-------