ORDONANȚĂ nr. 82 din 30 august 2001 (**republicată**)privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 128/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 1(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.  +  Articolul 2(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:a) de la bugetele locale:– 17.500 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 1. Contribuția lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie și poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creșterea prețurilor de consum;**)------------**) În conformitate cu dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, Anexa II. Familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ", Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. a), de la bugetele locale se plătesc 18.951 de contribuții reprezentând sprijin financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România.– sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate;b) de la bugetul de stat:– 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1. Contribuția lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie și poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creșterea prețurilor de consum;– 30 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate***);---------***) În conformitate cu dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, Anexa II. Familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ", Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. b), numărul contribuțiilor a fost majorat la 40.– sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate.(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.(6^1) Prin personal clerical se înțelege personalul numit sau ales de către cultele religioase, potrivit prevederilor statutare sau regulamentelor proprii, pentru a desfășura activitățile religioase specifice cultelor. (la 16-12-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 384 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (7) Prin personal neclerical se înțelege personalul auxiliar numit sau ales de către cultele religioase, potrivit prevederilor statutare sau regulamentelor proprii, care desfășoară activități conexe și de suport al activităților religioase specifice cultelor. (la 16-12-2023, Alineatul (7), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 384 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (8) În categoria personalului neclerical prevăzut la alin. (7) este inclusă funcția de cantor sau cântăreț bisericesc, cu excepția cultului mozaic, unde funcția de cantor este clericală. (la 09-08-2014, Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA nr. 11 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014. )  +  Articolul 3(1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, fonduri pentru proiectarea, restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult, care sunt monumente istorice, și a bunurilor din patrimoniul cultural național mobil aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri și așezămintelor de asistență socială și medicală acreditate și licențiate, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor și colecțiilor muzeale deținute ori pe care le administrează, pentru proiectarea, construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, pentru achiziționarea de imobile necesare desfășurării activității unităților de cult și de asistență socială și medicală susținute de acestea, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor unităților de cult, având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală aflate în proprietate sau în concesiune pe cel puțin 15 ani, pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea, pentru achiziția de mijloace fixe potrivit listei de investiții necesare dotării lăcașurilor de cult, așezămintelor sociale și medicale, instituțiilor media, muzeale ale cultelor religioase, pentru realizarea de producții audio-video despre activitățile cultelor religioase, precum și pentru susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase din România. (la 16-12-2023, Alineatul (1), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 384 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (2) Lucrările de conservare și restaurare a lăcașurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.(3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse și a așezămintelor de asistență socială și medicală, pentru proiectarea, construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase și colecțiilor muzeale, pentru proiectarea, construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de cult, a cimitirelor, a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute, pentru proiectarea, construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de locuințe de serviciu ale personalului clerical, așezămintelor de asistență socială și medicală ale unităților de cult, pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea, pentru achiziția de mijloace fixe potrivit listei de investiții necesare dotării lăcașurilor de cult, așezămintelor sociale și celor medicale, instituțiilor media, muzeale ale cultelor religioase, pentru realizarea de producții audio-video despre activitățile cultelor religioase. (la 16-12-2023, Alineatul (3), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 384 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (4) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10) și art. 61 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele reprezentând plăți în avans din sprijinul financiar acordat cultelor religioase recunoscute în vederea achiziționării de mijloace fixe necesare dotării obiectivelor reprezentative ale cultelor, unitatea de cult trebuie să facă dovada regularizării totale a avansului după transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului achiziționat, dar nu mai târziu de 3 ani de la data acordării sprijinului financiar. (la 29-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (5) Încadrarea în categoria obiectivelor reprezentative ale cultelor, conform alin. (4), se stabilește la propunerea cultelor prin ordin al Secretarului de Stat pentru Culte, pe baza criteriilor aprobate la nivelul instituției. (la 29-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (6) Cuantumul sumei, acordate ca avans, trebuie să respecte nivelul maxim prevăzut la art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (7) Avansul va fi utilizat în condițiile alin. (4) și (6) în cadrul unor contracte de achiziții de mijloace fixe, unitatea centrală de cult beneficiară fiind obligată ca la încheierea anului bugetar în care s-a acordat sprijinul financiar să transmită un document justificativ privind cuantumul avansului și stadiul execuției bunurilor. Documentul justificativ va fi transmis instituției publice care a acordat sprijinul financiar. (la 29-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (8) Sumele nejustificate în termenul legal vor fi recuperate de către instituția publică care a acordat sprijinul financiar și se vor restitui bugetului din care au fost avansate, inclusiv sumele reprezentând plăți în avans, efectuate potrivit alin. (4), (6) și (7), nejustificate prin bunuri livrate. Recuperarea sumelor se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până s-au recuperat, în conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 )  +  Articolul 4(1) Respectarea destinației fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege.(2) Pentru proiectele de importanță deosebită, solicitarea sprijinului financiar trebuie însoțită de avizul conducerii cultului. (la 16-12-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 384 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (3) Obiectivele reprezentative ale cultelor au caracter de unicitate la nivel de cult. (la 29-06-2024, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2. , ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 94 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 )  +  Articolul 5Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Secretariatului de Stat pentru Culte. (la 29-10-2013, Art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 82 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 6Prezenta ordonanță intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum și orice alte dispoziții contrare, cu excepția prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri și acordarea de indemnizații unor ierarhi și cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 25/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.