ORDONANȚĂ nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001  Notă
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice.(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și întreprinderilor publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinație.(4) Normativele de cheltuieli privesc acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme. (5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului României, Camerei Deputaților, Curții de Conturi, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului, instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și ale autorităților de reglementare se stabilesc prin normative proprii. (la 18-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XLI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (la 03-09-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 03-09-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 23-05-2004, Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^1. )  +  Articolul 4(1) Normativele de cheltuieli și limitele maxime ale acestora, în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora.(3) Periodic, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se pot actualiza limitele maxime ale normativelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.(4) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea entităților interesate, se pot aproba pentru instituțiile și autoritățile administrației publice centrale, întreprinderile publice, cu excepția celor înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, precum și pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare și alte normative de cheltuieli și/sau limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.(5) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituțiile din subordine, precum și pentru întreprinderile publice înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, și alte normative de cheltuieli și/sau limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectoarelor municipiului București, a consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București. (la 03-09-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )  +  Articolul 5(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și instituțiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. (la 08-11-2015, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme. ) (1^1) Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme se aplica și consiliilor locale și consiliilor județene. (la 23-05-2004, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003, cu pct. 1^3. ) (1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1^1), normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme prevăzute în anexa nr. 3 pct. I lit. B nu se aplică în cazul autoturismelor achiziționate din fonduri externe nerambursabile. (la 05-05-2019, Articolul 5 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 77 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 02 mai 2019 ) (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe numărul actual de autoturisme, aprobat prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice - în parc comun sau pentru activități specifice - se reduc cu cel puțin 25%. Fac excepție instituțiile publice care desfășoară activități operative de inspecție în domeniile: vamal, garda financiară, construcții, transporturi, protecția mediului, protecția consumatorului, apărare, ordine publică și siguranța națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puțin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism. (la 08-11-2015, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme. ) (3) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unele instituții și autorități ale administrației publice centrale, întreprinderi publice, cu excepția celor înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, precum și de unele institute naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 03-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) Notă
  Articolul XXVII, Secțiunea 1, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 prevede:
  Articolul XXVII(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.(2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.(3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.(4) Limita maximă privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea instituțiilor și autorităților publice, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aprobate pentru activități specifice, conform art. 5 alin. (3) din această ordonanță, este de 200 litri/lună/autoturism.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), limita maximă privind consumul de carburanți nu se aplică pentru funcțiile de demnitate publică și asimilate.(6) Normativul prevăzut la alin. (4) nu se aplică în cazul instituțiilor publice care desfășoară activități operative și de inspecție în domeniile: vamal, construcții, transporturi, protecția mediului, protecția consumatorului, apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență.(7) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituții.(8) Guvernul României poate aproba prin hotărâre alte normative privind limita maximă a consumului de carburanți.(9) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul structurilor și unităților din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară activități operative, pentru activitățile specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul afacerilor externe, precum și serviciilor de salvare și situații de urgență.
  (3^1) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice din subordinea acestora și întreprinderile publice înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative. (la 25-04-2019, Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 67 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019 ) (4) Abrogat. (la 08-11-2015, Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015. ) (5) Abrogat. (la 03-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (6) Abrogat. (la 30-06-2006, Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006. ) (7) Abrogat. (la 30-06-2006, Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de lit. c) a art. 305, Cap. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006. ) (8) Se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare, cu o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3 și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție. (la 01-05-2022, Alineatul (8) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 27 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 28 aprilie 2022 ) (9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), autoritățile și instituțiile din domeniul electoral, al apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3 și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (la 01-05-2022, Alineatul (9) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 27 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 28 aprilie 2022 ) (9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3 și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern. (la 01-05-2022, Alineatul (9^1) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 27 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 28 aprilie 2022 ) (9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), societățile, societățile naționale și companiile naționale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale și al petrolului, pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm^3 și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., dar nu mai mare de 30.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate și dacă au realizat profit în anul fiscal precedent. (la 01-05-2022, Alineatul (9^2) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 117 din 27 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 28 aprilie 2022 ) (9^3) Prin excepție de la prevederile alin. (8), autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-11-2018, Alineatul (9^3) din Articolul 5 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 268 din 19 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018 ) (9^4) Prin excepție de la prevederile alin. (8), serviciile Parlamentului, Administrația Prezidențială, Curtea de Conturi, Secretariatul General al Guvernului, precum și ale autorităților de reglementare pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme după normativele proprii stabilite. (la 18-12-2021, Alineatul (9^4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XLI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (9^5) În cazuri justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale care au achiziționat autoturisme, inclusiv în condițiile alin. (9), pot fi abilitate să transmită, pentru o perioadă determinată, folosința gratuită a acestora altor instituții sau autorități publice. (la 25-04-2019, Articolul 5 a fost completat de Punctul 5^1, Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 67 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019 ) (9^6) Prin excepție de la prevederile alin. (8), autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale, în cazuri temeinic justificate, pot achiziționa pentru activități operative autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro inclusiv T.V.A., calculată la cursul BNR din data inițierii procedurii de atribuire a contractului de achiziție. (la 18-03-2024, Articolul 5 a fost completat de Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) Notă
  Articolul X-XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 prevăd:Articolul X(1) Autoturismele prevăzute la art. 5 alin. (9^6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin art. IX din prezenta ordonanță de urgență, se achiziționează centralizat, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, denumit în continuare ONAC, în numele și pentru autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale, cu respectarea obiectivelor și atribuțiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale transmit ONAC, în vederea organizării procedurii/procedurilor de atribuire, necesitățile privind achiziționarea autoturismelor prevăzute la art. 5 alin. (9^6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la alin. (1), precum și bunurile prevăzute la art. XII, încadrate în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, însoțite de specificațiile tehnice prin care sunt descrise respectivele produse, precum și alte informații care descriu necesitățile în cauză, inclusiv o valoare estimată orientativă pe fiecare produs în parte, aceasta urmând a fi confirmată/revizuită prin procesul de cercetare și consultare a pieței desfășurat de ONAC.(3) În urma derulării procedurii/procedurilor de atribuire se încheie unul sau, după caz, mai multe acorduri-cadru ori un contract, în numele și pentru Ministerul Finanțelor și/sau al unităților subordonate. În cazul în care urmează a fi încheiat un contract de achiziție publică de către Ministerul Finanțelor și/sau unitățile subordonate, în urma finalizării procedurii de atribuire, ONAC pune la dispoziție contractul în cauză în vederea semnării de către beneficiar, fără a fi parte din respectivul contract, ținând cont că, într-o asemenea situație, ONAC derulează pentru beneficiar activități de achiziție auxiliare, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale desemnează persoane care dețin cunoștințe de specialitate în raport cu necesitățile comunicate către ONAC, în vederea asigurării suportului tehnic necesar pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, inclusiv pentru evaluarea ofertelor.(5) ONAC pune la dispoziția autorităților din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale în numele cărora s-au realizat achizițiile centralizate prevăzute la acest articol acordurile-cadru încheiate cu operatorii economici desemnați câștigători, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnare.(6) Monitorizarea procesului de implementare a acordurilor-cadru încheiate pentru achizițiile centralizate ale autoturismelor prevăzute la art. 5 alin. (9^6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la alin. (1), precum și ale bunurilor prevăzute la art. XII, încadrate în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, se realizează de către ONAC. În acest sens, autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale în numele cărora s-au realizat achizițiile centralizate prevăzute la acest articol au obligația de a pune la dispoziția ONAC contractele subsecvente atribuite, precum și orice alte informații aferente implementării acestora, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnare, respectiv de la solicitarea lor de către ONAC.Articolul XIModul de lucru aferent pregătirii, organizării și derulării procedurilor de atribuire pentru achizițiile centralizate de autoturisme prevăzute la art. 5 alin. (9^6) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la art. X alin. (1), precum și ale bunurilor prevăzute la art. XII, încadrate în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, alături de termenele aferente activităților asociate și mecanismul decizional care stă la baza aprobării strategiilor de contractare și a documentațiilor de atribuire, se stabilesc prin protocol de colaborare, care se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.Articolul XIIPrin derogare de la prevederile art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2024 autoritățile din subordinea Ministerului Finanțelor care au atribuții de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale pot achiziționa, pentru realizarea activităților operative, autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, subgrupele 3.1 „Mobilier“ și 3.2 „Aparatură birotică“ din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou necesare pentru consolidarea capacității instituționale.
  (10) Abrogat. (la 03-09-2018, Alineatul (10) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )
   +  Articolul 6Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condițiile reglementărilor legale în vigoare, se aplica în continuare și se vor actualiza de Guvern, potrivit condițiilor prevăzute prin dispozițiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.  +  Articolul 7Abrogat. (la 03-09-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )  +  Articolul 8Bunurile din dotare dobândite din alocații bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, se valorifica de autoritățile și instituțiile publice în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Autoritățile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziții legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, normative corelate cu dispozițiile acesteia.  +  Articolul 10(1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), și ale art. 8 constituie contravenție dacă nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune și reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat. (la 03-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (1^1) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor se reconstituie pe baza diferenței dintre cheltuielile suportate de autoritatea sau instituția publică și normativele stabilite prin prezenta ordonanță. (la 16-10-2006, Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 372 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. ) (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al ministrului administrației publice, precum și de alte organe cu atribuții de control.(3) Contravențiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanța.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Ordonanța Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihăilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 23-05-2004, Anexa nr. 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 mai 2004, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 85 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003. )  +  Anexa nr. 2
  NORMATIVE DE CHELTUIELI ȘI LIMITE MAXIME
  în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol
  Normative de cheltuieliUnitatea de măsurăLimita maximă
  I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri
  A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de:
  1. Viceprim-miniștri, miniștri, miniștri delegați, secretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, conducătorii autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, prefecți, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centralelei/persoană120
  2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor, precum și primari de orașe și comune, secretari generali ai județelor și ai municipiului București, rectori, directori generali ai societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltarelei/persoană90
  B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții care pot fi oferite de persoanele prevăzute la lit. Alei/persoană25
  C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 și 2 în limita sumei de:lei/persoană20
  II. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române
  A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:
  1. Delegațiile conduse de viceprim-miniștri, miniștri, miniștri delegați și pentru invitații miniștrilor de stat, miniștrilor, miniștrilor delegați și ai persoanelor cu funcții asimilate acestora, conducătorilor autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, ai prefecților, ai președinților consiliilor județene, ai primarului general al municipiului București și ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publicecentralelei/persoană/zi160
  2. Invitații secretarilor de stat, subsecretarilor de stat și ai celor cu funcții asimilate acestora, ai subprefecților, ai vicepreședinților consiliilor județene, ai primarilor municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, rectori, directori generali ai societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltarelei/persoană/zi130
  3. Invitații secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți, secretarilor generali ai prefecturilor, ai județelor, respectiv al municipiului București, primarilor de orașe și comune, directorilor generali și ai directorilor din ministere și din celelalte organe de specialitate ale administrației publice centralelei/persoană/zi105
  B. Alte cheltuieli:
  1. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în 2. limita sumei de:lei/persoană/zi20
  2. Cadouri în limita sumei de: lei/delegație400
  3. Materiale informative și de lucrulei/persoană50
  4. Materiale promoționalelei/persoană50
  5. Servicii de interpretariat lei/interpret/oră30
  6. Organizare vizite obiective turisticelei/persoană50
  III. Cheltuieli pentru însoțitori:
  Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și cazare în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru șoferilei/persoană/zi50
  IV. Alte prevederi:
  1. Fondul la dispoziția viceprim-miniștrilor, miniștrilor, miniștrilor delegați, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a conducătorilor autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, a prefecților, a președinților consiliilor județene și a primarului general al municipiului Bucureștilei/salariat din aparatul propriu35
  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de:lei/invitat/zi10
  2. Fondul la dispoziția rectorului lei/salariat din aparatul propriu22
  Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de:lei/invitat/zi5
  (la 03-09-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 )
   +  Anexa nr. 3NORMATIVE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu autoturisme (la 08-11-2015, Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015, prin abrogarea unei sintagme. )  + 
  I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limita maximă
  A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și serviciile publice descentralizate ale acestora: 1. Ministru de stat, ministru, ministru delegat*) și funcții asimilate acestuia1 autoturism
  2. Secretar de stat și subsecretar de stat, precum și persoanele cu funcții asimilate acestora; conducătorii altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1 autoturism
  3. Secretar general, secretar general adjunct și persoanele cu funcții asimilate acestora 1 autoturism
  4. Autoturisme, în parc comun, la ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în funcție de numărul de personal, astfel:
  - personal aparat propriu - până la 400 posturi2 autoturisme
  - personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme
  - personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme
  5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești pot avea în dotare, în parc comun, un număr mediu, la nivel național, de 4 autoturisme. Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casă de asigurări se aproba prin ordin de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv de președinții celorlalte case de asigurări de sănătate
  6. Pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe despecialitate ale administrației publice, precum și pentrucelelalte instituții publice se vor menține în dotareautoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern o asemenea dotare, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanță.
  7. Prefectura Municipiului București 6 autoturisme
  8. Prefecturile județene 6 autoturisme
  B. Autorități ale administrației publice locale:
  1. Consiliul General al Municipiului București 8 autoturisme
  2. Consiliile județene 6 autoturisme
  3. Consiliile locale ale municipiilor reședința de județ 5 autoturisme
  4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București4 autoturisme
  5. Consiliile locale ale celorlalte municipii și ale orașelor3 autoturisme
  6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism
  (la 08-11-2015, Pct. I.A.6 din anexa nr. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015. )
  II. Abrogat. (la 08-11-2015, Pct. II din anexa nr. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 258 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015. ) Notă
  Articolul XXVII, Secțiunea 1, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 prevede:
  Articolul XXVII(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, achiziția de aparate de telefonie mobilă în entitățile publice nu poate depăși cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.(2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.(3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.(4) Limita maximă privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea instituțiilor și autorităților publice, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aprobate pentru activități specifice, conform art. 5 alin. (3) din această ordonanță, este de 200 litri/lună/autoturism.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), limita maximă privind consumul de carburanți nu se aplică pentru funcțiile de demnitate publică și asimilate.(6) Normativul prevăzut la alin. (4) nu se aplică în cazul instituțiilor publice care desfășoară activități operative și de inspecție în domeniile: vamal, construcții, transporturi, protecția mediului, protecția consumatorului, apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență.(7) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituții.(8) Guvernul României poate aproba prin hotărâre alte normative privind limita maximă a consumului de carburanți.(9) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul structurilor și unităților din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară activități operative, pentru activitățile specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul afacerilor externe, precum și serviciilor de salvare și situații de urgență.
  -------