ORDONANȚĂ nr. 83 din 30 august 2001privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001  (la 02-02-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (la 26-06-2002, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) (la 01-07-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple/serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple“ se înlocuiește cu denumirea „serviciile publice comunitare de pașapoarte/serviciul public comunitar de pașapoarte“
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022:Articolul III(1) În toate actele normative în vigoare, expresia „Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor“ se înlocuiește cu expresia „Direcția generală permise de conducere și înmatriculări“, iar acronimul „D.R.P.C.Î.V.“ se înlocuiește cu acronimul „D.G.P.C.Î.“.(2) În toate actele normative în vigoare, referirea la directorul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv la directorul D.R.P.C.Î.V. se consideră făcută la directorul general al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, respectiv la directorul general al D.G.P.C.Î.(3) În toate actele normative în vigoare, expresia „Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date“ se înlocuiește cu expresia „Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor“, iar acronimul „D.E.P.A.B.D.“ se înlocuiește cu acronimul „D.G.E.P.“.(4) În toate actele normative în vigoare, referirea la directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, respectiv la directorul D.E.P.A.B.D. se consideră făcută la directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, respectiv la directorul general al D.G.E.P.Înlocuirea expresiilor s-a efectuat direct în textul prezentei forme consolidate.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Serviciile publice comunitare de pașapoarte și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București. (la 02-02-2020, sintagma: Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare. (la 01-07-2004, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 2Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (la 01-07-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală de pașapoarte și Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul pașapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare, precum și a programelor de reformă privind apropierea administrației publice de cetățean. (la 01-07-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 4Serviciile publice comunitare și direcțiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, conform legii (la 01-07-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IIOrganizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte (la 01-07-2004, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 5Serviciile publice comunitare de pașapoarte se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea formațiunilor teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București. (la 02-02-2020, sintagma: Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (la 01-07-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 6(1) Serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt structuri de prelucrare automată a datelor și valorificare a informațiilor prin proceduri informatice și au următoarele atribuții principale:a) primesc și soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;b) administrează și valorifică registrele județene, respectiv al municipiului București, de evidență a pașapoartelor simple și furnizează, la cererea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităților îndreptățite, date din cuprinsul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecția datelor cu caracter personal;c) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea Direcției generale de pașapoarte, cu privire la minorii de cetățenie română neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție instituțională în străinătate, cetățenii români accidentați, spitalizați, decedați, aflați în situații care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află cetățeanul român în străinătate;d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a pașapoartelor simple, informații necesare actualizării acestuia;e) pun în aplicare măsurile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, dispuse de organele competente, potrivit legii. (la 02-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (1^1) Identificarea ori, după caz, informarea familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), precum și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. e) pot fi realizate inclusiv prin deplasări efectuate în teren. (la 02-02-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale. (la 26-06-2002, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) (3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare de pașapoarte cooperează cu serviciile publice comunitare, locale și județene, de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București. (la 01-07-2004, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 7(1) Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. (la 02-02-2020, sintagma: serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției generale de pașapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Afacerilor Interne, precum și statul de funcții, în condițiile legii. (la 01-07-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IIIDirecția generală de pașapoarte (la 01-07-2004, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de pașapoarte". )  +  Articolul 8(1) Direcția generală de pașapoarte este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înființată prin reorganizarea Direcției de pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a pașapoartelor simple. (la 01-07-2004, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (2) Sediul Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este în municipiul București. (la 01-07-2004, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de pașapoarte" și a denumirii "Ministerul Administrației Publice" cu denumirea "Ministerul Administrației și Internelor". )  +  Articolul 9(1) Direcția generală de pașapoarte are următoarele atribuții principale:a) coordonează și controlează activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple, în condițiile legii, desfășurată de serviciile publice comunitare de pașapoarte;b) elaborează proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea perfecționării prevederilor legale în domeniu, în acord cu reglementările europene și internaționale incidente;c) constituie, administrează, valorifică și actualizează Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecția datelor cu caracter personal;d) administrează Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple;e) personalizează, prin Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, pașapoartele simple electronice, pașapoartele diplomatice electronice și pașapoartele de serviciu electronice, precum și alte documente, în condițiile legii;f) coordonează activitățile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate a cetățenilor români, în conformitate cu prevederile legale;g) îndeplinește funcția de autoritate națională de certificare pentru semnătură și de autoritate națională de certificare pentru verificare și cooperează cu instituții similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct național unic de contact, și cu Organizația Aviației Civile Internaționale, în calitate de operator al directorului național de chei publice, în vederea asigurării securității documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticității și integrității datelor și creșterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;h) stabilește și actualizează, cu consultarea Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., elementele de securitate cuprinse în pașapoartele simple, în acord cu reglementările europene și internaționale în materie;i) cooperează cu instituțiile competente în aplicarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul atestării, în condițiile legii, a calității de cetățean român, la solicitarea autorităților competente să elibereze documentele de identitate, de călătorie sau de stare civilă;j) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetățenie română neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție instituțională în străinătate, cetățenii români accidentați, spitalizați, decedați, aflați în situații care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situația de dificultate în care se află cetățeanul român în străinătate;k) desfășoară activități de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte, conform competențelor stabilite în domeniul resurselor umane. (la 02-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Direcția generală de pașapoarte îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. (la 01-07-2004, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, Direcția generală de pașapoarte prelucrează automat date și valorifică informații prin proceduri informatice, cu respectarea prevederilor normative incidente. (la 02-02-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 9^1Materiile prime, tipăriturile speciale și echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare și evidență a pașapoartelor simple se asigură de Direcția generală de pașapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop. (la 02-02-2020, Articolul 9^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 9^2(1) Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c), denumit în continuare RNEPS, cuprinde evidențe și înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum și alte date obținute ca urmare a exercitării competențelor, potrivit legii.(2) Datele cuprinse în RNEPS sunt prelucrate în următoarele scopuri:a) emiterea, eliberarea și evidența pașapoartelor simple;b) evidența persoanelor cărora li s-a eliberat pașaport cu menționarea domiciliului în străinătate; c) atestarea, în condițiile legii, a calității de cetățean român;d) identificarea cetățenilor români aflați în situații de dificultate în străinătate și informarea familiei sau reprezentantului legal al acestora.(3) Datele prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.(4) RNEPS este format din Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple și din evidența manuală a persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea documentelor de călătorie românești sau față de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate ori care s-au aflat în situații de dificultate în străinătate, precum și a persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare/redobândire/renunțare la cetățenia română ori cărora li s-a retras cetățenia română sau care au solicitat acordarea vizelor de ieșire din țară/acordarea dreptului de ședere pe teritoriul României.(5) Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple conține următoarele evidențe informatizate:a) evidența persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea pașapoartelor simple;b) evidența persoanelor față de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate;c) evidența persoanelor care s-au aflat în situațiile de dificultate în străinătate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j);d) evidența persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română ori cărora li s-a retras cetățenia română.(6) În vederea realizării scopurilor prevăzute la alin. (2), serviciile publice comunitare de pașapoarte și Direcția generală de pașapoarte înscriu în RNEPS următoarele date cu caracter personal:a) date privind pașapoartele emise: numărul, tipul, data și locul eliberării, autoritatea emitentă, perioada de valabilitate, anularea, pierderea, recuperarea, rebutarea, deteriorarea, furtul, retragerea;b) numele și numele anterior;c) date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanții legali/convenționali;d) sexul;e) data și locul nașterii;f) date privind cetățenia;g) semnătura;h) seria și numărul documentelor care atestă starea civilă și respectiv mențiunile înscrise în cuprinsul acestora, potrivit legii; i) datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de ședere în străinătate, potrivit legii;j) culoarea ochilor și înălțimea;k) date privind starea de sănătate, în situația persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j), după caz, a minorilor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea unui pașaport simplu temporar în vederea deplasării în străinătate pentru a urma un tratament medical, precum și a persoanelor majore care au solicitat/pentru care s-a solicitat, din motive de sănătate, eliberarea unui pașaport simplu temporar, în condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;l) numărul de telefon și/sau adresa de poștă electronică, în funcție de opțiunea persoanei;m) adresa de domiciliu/reședință;n) profesia;o) imaginea facială și impresiunile digitale;p) codul numeric personal;q) seria și numărul actului de identitate românesc sau al documentului de identitate străin;r) date referitoare la adopție din documente privind încredințarea în vederea adopției/încuviințarea adopției; s) numărul permisului de conducere, după caz.(7) RNEPS se actualizează cu următoarele date, comunicate, în condițiile legii, de autoritățile competente:a) date privind cetățenia: numărul documentului care atestă parcurgerea procedurii de acordare/redobândire/retragere a cetățeniei române și, respectiv, renunțare la această calitate;b) date din certificatul de cetățenie/adeverința de pierdere a cetățeniei române: autoritatea emitentă, data depunerii jurământului de credință față de România, data pierderii cetățeniei; c) date privind săvârșirea de infracțiuni;d) date privind condamnări penale/măsuri de siguranță/ măsuri preventive/măsuri educative, dispuse de autoritățile/ organele competente; e) date privind ocrotirea persoanei fizice și măsurile de protecție specială a copilului.(8) În calitate de creator și deținător de arhivă, Direcția generală de pașapoarte gestionează evidența manuală constituită pe principiul familiei, începând cu anul 1949, aceasta cuprinzând acte oficiale sau particulare, cereri, memorii, petiții, dovezi, declarații, adeverințe și alte documente realizate în decursul timpului, în legătură cu regimul pașapoartelor, al călătoriilor în străinătate efectuate de cetățenii români, regimul străinilor în România și probleme de cetățenie.(9) Direcția generală de pașapoarte și serviciile publice comunitare de pașapoarte furnizează date din RNEPS, la solicitarea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităților îndreptățite, a instituțiilor ori autorităților publice, în cadrul unor acțiuni de interes public reglementate prin acte normative sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu respectarea principiilor proporționalității și necesității și cu asigurarea tuturor garanțiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal.(10) Direcția generală de pașapoarte furnizează date din Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple în Sistemul informatic național de semnalări, potrivit legislației speciale. (la 02-02-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 9^3(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcția generală de pașapoarte și serviciile publice comunitare de pașapoarte se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) Direcția generală de pașapoarte și instituțiile prefectului pentru serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în scopurile prevăzute la art. 9^2 alin. (2). (la 02-02-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 10(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției generale de pașapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției generale de pașapoarte în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 31-01-2016, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016. ) (4) Posturile necesare funcționării Direcției generale de pașapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Afacerilor Interne. (la 01-07-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul III^1Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (la 01-07-2004, Cap. III^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^1Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei și a sectorului regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Afacerilor Interne. (la 01-07-2004, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^2(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuții principale:a) utilizează, actualizează și valorifică Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate; (la 03-09-2010, Lit. a) a alin. (1) al art. 11^2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 28 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010. ) b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere, în condițiile legii;c) eliberează permisele de conducere și certificatele de înmatriculare care nu au fost livrate direct la domiciliile/sediile solicitanților, precum și plăcile cu numere de înmatriculare și asigură emiterea și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, potrivit actelor normative în vigoare; (la 03-09-2010, Lit. c) a alin. (1) al art. 11^2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 28 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010. ) d) soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condițiile legii;e) prelucrează, în condițiile legii, date referitoare la persoană și vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operațiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulație provizorie a vehiculelor, precum și de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidențialității și protecției acestor date; (la 01-09-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;g) asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, pentru identificarea persoanelor fizice/juridice care depun cereri online și/sau utilizează aplicațiile informatice disponibile pe aceasta, aferente activităților de eliberare/obținere a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor; (la 03-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) h) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei, prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice. (la 03-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare de pașapoarte, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (la 01-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (la 01-07-2004, Art. 11^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^3(1) Modul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Afacerilor Interne, precum și statul de funcții, în condițiile legii. (la 01-07-2004, Art. 11^3 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul III^2Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (la 01-07-2004, Cap. III^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^4(1) Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înființată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului Afacerilor Interne și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.(2) Sediul Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este în municipiul București. (la 01-07-2004, Art. 11^4 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^5(1) Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuții principale:a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și al desfășurării examenelor pentru obținerea permiselor de conducere;a^1) organizează, îndrumă și controlează activitatea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din subordinea instituțiilor prefectului, pe linia examinării persoanelor pentru obținerea permiselor de conducere, a editării, eliberării și evidenței permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum și a confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare; (la 24-08-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 11^5 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor și cu echipamente informatice aferente activității de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și de examinare în vederea obținerii permisului de conducere;d) constituie, utilizează și actualizează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;e) constituie, gestionează și administrează Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice; (la 01-09-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) f^1) furnizează, pe cale electronică, servicii care au ca obiect transmiterea de date sau notificări cu privire la informațiile existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate; (la 03-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) g) prelucrează date referitoare la persoană, asigură monitorizarea și verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției acestora și răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția acestor date;h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor baze de date, potrivit legii, și cooperează pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în condițiile legislației în vigoare, cu instituțiile statului, cu instituții similare din străinătate și cu alte organisme internaționale cu competență în domeniu, cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice;i) personalizează permisele de conducere și certificatele de înmatriculare, pe care le livrează direct la domiciliile/sediile solicitanților sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, și produce plăcile cu numere de înmatriculare, potrivit actelor normative în vigoare;j) asigură formarea, evaluarea, examinarea, atestarea și controlul examinatorilor care participă la desfășurarea examenelor practice de conducere, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;k) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, calitate în care acordă accesul automat la datele proprii pentru autoritățile competente din statele Uniunii Europene, statele părți și terțele părți la EUCARIS, în condițiile instrumentelor juridice menționate, precum și accesul autorităților române competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene, ale statelor părți și terțelor părți la EUCARIS. Desemnarea autorităților române competente, în funcție de competențele specifice pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, precum și stabilirea procedurilor și a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului; (la 11-01-2020, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost modificată de Articolul 2 din LEGEA nr. 258 din 24 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 08 ianuarie 2020 ) k^1) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Acordul dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, denumit în continuare Acord, pe componenta aferentă schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor, calitate în care acordă accesul automat la datele proprii pentru autoritățile competente ale părților la Acord, în condițiile stabilite de acesta, precum și accesul autorităților române competente la datele similare ale părților la Acord. Desemnarea autorităților române competente, în funcție de atribuțiile specifice pentru aplicarea Acordului, precum și stabilirea procedurilor și a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 16-11-2023, Alineatul (1), Articolul 11^5, Capitolul III^2 a fost completat de Articolul 11 din LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 13 noiembrie 2023 ) l) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, calitate în care acordă, în condițiile legii, accesul automat la datele privind vehiculele, proprietarii sau deținătorii vehiculelor pentru autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, precum și accesul autorităților române competente la datele similare din sistemele de evidență aparținând statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. În calitatea de punct național de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015, Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor acordă accesul automat la datele privind vehiculele și la datele privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor pentru autoritățile competente dintr-un stat terț, precum și accesul autorităților române competente la datele similare din sistemul de evidență aparținând statului terț, în condițiile acordului încheiat de statul terț cu Uniunea Europeană. Desemnarea autorităților române competente se stabilește prin hotărâre a Guvernului; (la 24-08-2015, Lit. l) a alin. (1) al art. 11^5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) m) administrează componenta națională a platformei informatice EUCARIS.n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activității autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice și a sistemului de emitere a documentelor; (la 03-11-2022, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) o) dezvoltă, testează și urmărește funcționarea aplicațiilor informatice specifice și a sistemului de emitere a documentelor; (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform competențelor în domeniul resurselor umane. (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (2) Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin instrumentele PRUM se înțelege Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, și Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.(4) Plata cotizației privind participarea la Tratatul EUCARIS se face în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(5) Plata cotizației privind utilizarea componentei naționale a platformei informatice EUCARIS se face de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne.(6) În scopul soluționării cererilor adresate serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, Direcția generală permise de conducere și înmatriculări pune la dispoziția publicului, pe pagina proprie de internet, o aplicație informatică care permite efectuarea programărilor în vederea depunerii documentelor necesare. Necesitatea efectuării programării, precum și categoriile de cereri pentru care se impune efectuarea acesteia se stabilesc de către instituțiile prefectului în cadrul cărora sunt înființate serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. (la 03-11-2022, Articolul 11^5 din Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (la 03-02-2013, Art. 11^5 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013. )  +  Articolul 11^6Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop. (la 10-12-2004, Art. 11^6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care modifică pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^7(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Coordonarea Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Direcția generală permise de conducere și înmatriculări este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 03-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 11^7 , Capitolul III^2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (4) Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Afacerilor Interne. (la 01-07-2004, Art. 11^7 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 02-02-2020, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 02-02-2020, Articolul 12 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 12^1Abrogat. (la 02-02-2020, Articolul 12^1 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 02-02-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 )  +  Capitolul VAsigurarea financiară, materială și de personal (la 26-06-2002, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 14Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciilor publice comunitare se asigura de la bugetul de stat, în condițiile legii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (la 01-07-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Administrației Publice" cu denumirea "Ministerul Administrației și Internelor". )  +  Articolul 15(1) Abrogat. (la 02-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Abrogat. (la 02-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (3) Examinarea persoanelor care solicită obținerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu și se organizează ca activitate distinctă finanțată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obținute din prestarea acestor activități se rețin de prefecturi și se utilizează în regim extrabugetar. (la 10-12-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care modifică pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 15^1(1) Personalul Direcției generale de pașapoarte și al serviciilor publice comunitare de pașapoarte este constituit din polițiști și personal contractual. (la 02-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 15^1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (2) Polițiștii încadrați la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Afacerilor Interne, se transferă în interesul serviciului și se numesc pe funcții la Direcția generală de pașapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare de pașapoarte, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (2) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (3) Personalul contractual încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Afacerilor Interne, va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția generală de pașapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare de pașapoarte, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (3) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale de pașapoarte.(5) Personalul disponibilizat în urma înființării Direcției generale de pașapoarte și a serviciilor publice comunitare de pașapoarte beneficiază de drepturile prevăzute de lege. (la 02-02-2020, sintagma: serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (6) Drepturile personalului Direcției generale de pașapoarte se asigură prin bugetul acestei direcții de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare de pașapoarte se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională (la 01-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 15^1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 02-02-2020, sintagma: serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 3 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2020 ) (la 01-07-2004, Art. 15^1 a fost modificat de pct. 18 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 15^2(1) Personalul Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști și personal contractual. (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 15^2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (2) Polițiștii încadrați la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Afacerilor Interne, se transferă în interesul serviciului și se numesc pe funcții la Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (2) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Afacerilor Interne, va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția generală permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (3) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.(5) Drepturile personalului Direcției generale permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului atelierelor de confecționare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică și Siguranță Națională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională». (la 01-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 15^2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 01-07-2004, Art. 15^2 a fost introdus de pct. 19 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 18(1) Abrogat. (la 01-07-2004, Alin. (1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenta populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.*Prezenta ordonanță transpune în legislația națională art. 4 alin. (2) și (5) din Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015. (la 24-08-2015, Mențiunea a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat