ORDONANȚĂ nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Capitolul I Consultanța și consultantul fiscal  +  Articolul 1Prezenta ordonanță constituie cadrul juridic privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit aceasta calitate.  +  Articolul 2Exercitarea independentă a calității de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal și persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanță și față de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 3(1) Activitatea de consultanță fiscală constă în:a) acordarea de asistență și prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.b) prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.c) certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;d) asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;e) asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;f) asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010  privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției - Serviciul profesii juridice conexe;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.i) asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;j) asistență fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorități jurisdicționale.(2) Exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(3) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul IIReguli de atribuire a calității de consultant fiscal și consultant fiscal asistent-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 4(1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități: b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale; b2) administrare fiscală; b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; b4) activitate financiar-contabilă; b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice; b6) activitate de consultant fiscal asistent;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.(3) După promovarea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent și înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea «Consultanți fiscali asistenți», persoanele care au dobândit această calitate pot să își desfășoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.(4) Atribuțiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent în legătură cu activitățile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.(5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e).(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 197 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015, care modifică pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 5La depunerea documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plătește în contul Camerei Consultanților Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabilește prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanților Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligată să se înregistreze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.(2) Condițiile privind înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.(3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală atât la secțiunea «persoane active», cât și la secțiunea «persoane inactive», numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislației fiscale organizat de Camera Consultanților Fiscali.(4) Persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea corespunzătoare.(5) Prevederile alin. (2)-(4) sunt aplicabile în mod corespunzător și consultanților fiscali asistenți.(6) Activitatea de consultanță fiscală poate fi desfășurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunile «persoane active».(7) Carnetul profesional va fi emis și vizat în condițiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, atât pentru consultanții fiscali, cât și pentru consultanții fiscali asistenți.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 9(1) Consultanții fiscali pot să își desfășoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăți care au în obiectul de activitate consultanță fiscală. Societatea trebuie să aibă cel puțin un asociat/acționar și administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".(2) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală, societățile trebuie să fie autorizate de Camera Consultanților Fiscali.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Organizarea și atribuțiile Camerei consultanților fiscali  +  Articolul 10(1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanților Fiscali este în București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(2) Camera se organizează și funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.(3) Camera își poate constitui unități teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 11Camera are, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează activitatea de consultanță fiscală;a^1) organizează examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;-----------Lit. a^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;c) oferă sprijin și asistență membrilor Camerei în problemele profesionale;d) elaborează norme privind activitatea de consultanță fiscală;e) tine Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;----------Lit. e) a art. 11 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".f) organizează cursuri de perfecționare a consultanților fiscali;g) mediază intre membrii Camerei în caz de diferende și la cerere;h) mediază intre membrii Camerei și clienții lor în caz de diferende, precum și la cerere;i) stabilește masuri disciplinare;j) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;k) editează publicații de specialitate;l) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.m) elaborează și aproba Codul privind conduita etica și profesională în domeniul consultantei fiscale;-----------Lit. m) a art. 11 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.n) elaborează și aproba Normele privind pregătirea și perfecționarea consultanților fiscali.-----------Lit. n) a art. 11 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 13Camera își acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal și de consultant fiscal asistent;b) cotizațiile membrilor Camerei;c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;d) donații și sponsorizări;e) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională;f) penalități aplicate în condițiile prezentei ordonanțe.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 15Membrii Camerei sunt:a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional și s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală;b) societățile care au obținut autorizația de funcționare eliberată de Camera și s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 16 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002.  +  Capitolul IV Compatibilitate. Retragerea calității de consultant și a autorizației de funcționare  +  Articolul 17Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, și activități de:a) expertiză contabilă și audit financiar. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitățile de expertiză contabilă și audit financiar numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil sau auditor financiar, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective;b) instruire și perfecționare în domeniul fiscal.-----------Art. 17 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 19Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizația de funcționare, se retrage consultanților fiscali în următoarele situații:1. În cazul persoanelor fizice:a) când atribuirea calității de consultant fiscal a fost obținută ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.-----------Lit. a) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 1 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica și profesională în domeniul consultantei fiscale;c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 1 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.2. În cazul persoanelor juridice, în situația în care:a) societatea s-a dizolvat;----------Lit. a) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".b) după data de înregistrare la Camera se constata ca nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare potrivit prezentei ordonanțe și Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei;c) când plata cotizației nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depășește 12 luni.-----------Lit. c) a pct. 2 al art. 19 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.d) când atribuirea autorizației de funcționare a fost obținută ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.-----------Lit. d) a pct. 2 al art. 19 a fost introdusă de pct. 2 al art. 99, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 20(1) Sunt interzise practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanță fiscală în oricare dintre următoarele situații:a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;b) a fost retrasă autorizația societăților de consultanță fiscală;c) a fost aplicată sancțiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru;d) a fost retrasă calitatea de membru al Camerei fără îndeplinirea procedurii disciplinare;e) în alte situații prevăzute de lege.(2) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, carnetul și parafa sunt nule de drept.(3) Persoanele aflate în situația prevăzută la alin. (2) sunt obligate să predea carnetul și parafa.(4) Aplicarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de îndată a secțiunii corespunzătoare din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.(5) Împotriva măsurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plângere în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare.(6) Toate actele întocmite după retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizației societăților de consultanță fiscală sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul VRegistrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".  +  Articolul 21(1) Membrii Camerei vor fi înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secțiunile corespunzătoare din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală sunt aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei și vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiției, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și, la cerere, oricăror altor instituții îndreptățite. Condițiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(2) În Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală vor fi menționate următoarele date referitoare la membrii Camerei:----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".a) pentru persoanele fizice:– numele și prenumele;– numărul carnetului profesional;– localitatea de domiciliu;– alte date de identificare a persoanei;b) pentru societățile de consultanță fiscală:----------Partea introductivă a lit. b) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".– denumirea și sediul social;– numele și prenumele, numărul carnetului profesional și localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanță fiscală în numele societății de consultanță fiscală;----------Liniuța a doua a lit. b) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".– numele și prenumele asociaților/acționarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;– alte date de identificare.(3) Membrii Camerei sunt obligați să anunțe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, în termen de 30 de zile.(4) Consultanții fiscali vor depune o declarație pe propria răspundere pentru a fi înregistrați la secțiunea «persoane inactive» din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul V^1Exercitarea în România a profesiei de către consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederației Elveției-----------Titlul Cap. V^1 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^1(1) Dispozițiile prezentului capitol se aplică consultanților fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care își exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:a) în mod independent sau în asociere;b) consultanți fiscali salariați în România;c) prin prestarea de servicii, în condițiile art. 21^9.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției, în situația în care aceștia sunt titulari ai unui titlu de calificare obținut pe teritoriul unui stat terț, dacă au o experiență profesională în domeniul consultanței fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificărilor profesionale și doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la alin. (1) lit. a).(3) Solicitanții informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. Odată cu recunoașterea titlurilor de calificare, aceștia se înscriu în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea corespunzătoare.-----------Art. 21^1 a fost modificat de pct. 10 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^2(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) consultant fiscal - orice persoana provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care este autorizata să își desfășoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru;b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în care consultantul fiscal a obținut dreptul de a desfășura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislației unui stat membru, în cadrul căreia consultanții fiscali își desfășoară activitatea de consultanță fiscală împreună, sub nume comun.(2) Consultanții fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfășura activități profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislației din România.-----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^3Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 21^1 alin. (1) lit. a), Camera recunoaște titlurile de calificare prezentate de cetățenii în cauză, în baza cererii și a documentelor doveditoare.-----------Art. 21^3 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^4În cazul în care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la art. 21^3 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităților competente ale statului membru de origine ori de proveniență al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să își desfășoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.-----------Art. 21^4 a fost modificat de pct. 12 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^5Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depășească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:a) dacă formarea solicitantului privește domenii teoretice sau practice substanțial diferite față de cele cerute în România pentru obținerea calității de consultant fiscal;b) dacă activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiași profesii în statul membru de origine sau de proveniență al solicitantului și dacă diferența corespunde unei formări specifice cerute în România și acoperă domenii care diferă substanțial de cele acoperite de titlul de calificare deținut de solicitant.-----------Art. 21^5 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 21^6Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004  privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.-----------Art. 21^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 21^7Abrogat.-----------Art. 21^7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^8Abrogat.-----------Art. 21^8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul 21^9(1) În condițiile prezentului capitol, consultanții fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European pot desfășura activități de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.(2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) se exercita în România prin asigurarea serviciilor de asistență fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în fața organelor fiscale sau în fața autorităților jurisdicționale, în condițiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanții fiscali, fără a fi necesara înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.----------Alin. (2) al art. 21^9 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".(3) Pentru exercitarea activității de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condițiile și regulile de conduita profesională ale statului membru de origine, precum și legislația română privind profesia, în special cu privire la incompatibilități și la secretul profesional.(4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităților române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spațiului Economic European.-----------Art. 21^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VI Rolul, atribuțiile și drepturile Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate publică  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 23Ministerul Finanțelor Publice va urmări permanent ca statutul și celelalte reglementari emise de Camera să nu contravină reglementarilor legale și ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul și cu celelalte reglementari.  +  Articolul 24Ministerul Finanțelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 24^1(1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finanțelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea și/sau modificarea prezentei ordonanțe.(2) La solicitarea Camerei, ministrul finanțelor publice poate desemna prin ordin specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care să facă parte din comisiile sau comitetele înființate în cadrul Camerei.(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) pot fi remunerați potrivit hotărârii Consiliului superior al Camerei.-----------Art. 24^1 a fost modificat de pct. 14 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 25(1) În cazul aplicării sancțiunilor disciplinare prevăzute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, în condițiile legii, se pot aplica și penalități cuprinse între 25% și 100% din cotizația fixă anuală. În aplicarea nivelului penalității se va ține seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanțele personale ale persoanei sancționate, precum și de gradul de pericol social al faptei săvârșite.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(2) Exercitarea activităților de consultanță fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanțe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum și de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prin înlocuirea sintagmei "societăți comerciale" cu sintagma "societăți".(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.(6) Abrogat.-----------Alin. (6) al art. 25 a fost abrogat de pct. 16 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiza contabila și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata și modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Hotărârile adoptate de Conferința națională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu