ORDONANȚĂ nr. 84 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României și ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, precum și la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului București.(2) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate și a cărților de alegător, cât și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic. (la 02-07-2009, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. )  +  Articolul 2Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare Direcția generală. (la 03-11-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 )  +  Articolul 3Serviciile publice comunitare și Direcția generală cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranței și apărării naționale, conform legii. (la 03-11-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 )  +  Capitolul II Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor  +  Articolul 4(1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale și a formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului Administrației și Internelor. (la 01-07-2004, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea termenului "Ministerul de Interne" cu termenul "Ministerul Administrației și Internelor". ) (2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza și în sectoarele municipiului București, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului București din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei. (la 10-12-2004, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) (3) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, înființate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București, se pot constitui cu personalitate juridica, prin hotărâre a consiliilor locale. (la 02-02-2006, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. )  +  Articolul 5Serviciile publice comunitare locale au urmatoarele atribuții principale:a) intocmesc, țin evidenta și elibereaza certificatele de stare civila; (la 10-12-2004, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) b) înregistrează actele și faptele de stare civila, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;c) intocmesc și păstrează registrele de stare civila, în condițiile legii;d) intocmesc, completeaza, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civila și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civila, în condițiile legii; (la 10-12-2004, Lit. d) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) e) actualizează Registrul național de evidență a persoanelor cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv*); (la 02-07-2009, Lit. e) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din același act normativ. ) e^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei; (la 01-07-2004, Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) e^2) utilizeaza și valorifica Registrul național de evidenta a persoanelor; (la 02-02-2006, Lit. e^2) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. ) f) furnizeaza, în condițiile legii, datele de identificare și de adresa ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, judetene și locale, agentii economici și către cetățeni;g) abrogată; (la 02-07-2009, Lit. g) a art. 5 a fost abrogată de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) h) constata contraventiile și aplica sancțiuni, în condițiile legii;i) primesc, în sistem de ghiseu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare și a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor și le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor; (la 10-12-2004, Lit. i) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare și placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor; (la 10-12-2004, Lit. j) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) k) țin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.  +  Articolul 6(1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum și a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei. (la 10-12-2004, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) (2) Se infiinteaza, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului București, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului București din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei. (la 10-12-2004, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. ) (3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului București, funcționează ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.  +  Articolul 7(1) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului București, indeplinesc urmatoarele atribuții principale:a) actualizează Registrul național de evidență a persoanelor; (la 02-07-2009, Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din același act normativ. ) a^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei; (la 01-07-2004, Lit. a^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) a^2) utilizeaza și valorifica Registrul național de evidenta a persoanelor; (la 02-02-2006, Lit. a^2) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. ) b) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;c) coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă; (la 02-07-2009, Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. ) d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate și a cartilor de alegator;------------Lit. d) a art. 7 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.d^1) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidența a persoanelor și stare civilă, distribuite de Direcția generală; (la 03-11-2022, Lit. d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) e) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;f) gestioneaza resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;g) țin evidenta și păstrează registrele de stare civila, exemplarul 2, și efectueaza mențiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.(2) Eliminat.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost eliminat prin abrogarea pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 de către pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 8Organizarea și functionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 01-07-2004, Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea denumirii "ministrul administrației publice" cu denumirea "ministrul administrației și internelor". )  +  Articolul 9(1) Abrogat. (la 26-06-2002, Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) (2) Abrogat. (la 26-06-2002, Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) (3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu avizul Direcției generale. (la 03-11-2022, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (4) Abrogat. (la 02-07-2009, Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. )  +  Articolul 10Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unităților administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale.  +  Capitolul IIIDirecția Generală pentru Evidența Persoanelor (la 03-11-2022, Titlul Capitolului III a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 )  +  Articolul 10^1(1) Direcția generală este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Direcția generală gestionează și administrează Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, coordonează și controlează metodologic activitatea de stare civilă desfășurată la nivel național și cooperează cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea îndrumării metodologice a activității de stare civilă desfășurate la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.(3) Direcția generală administrează și gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor, coordonează și controlează metodologic serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și cooperează cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea îndrumării metodologice a activității de evidență a persoanelor desfășurate la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.(4) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcția generală și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (la 03-11-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 12 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 14 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 15 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 17 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 12-11-2009, Art. 18 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 19 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IV Asigurarea financiară și materiala  +  Articolul 20(1) Finantarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, care funcționează ca institutii publice cu personalitate juridica, se asigura din venituri proprii și subventii de la bugetele locale. (la 30-07-2007, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007. ) (2) Finantarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, fără personalitate juridica, se asigura de la bugetele locale. (la 02-02-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. )  +  Articolul 21Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum și din donatii și sponsorizari. (la 01-07-2004, Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 21^1Contravaloarea cărții de identitate se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică. (la 03-02-2023, Articolul 21^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 )  +  Articolul 22Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea cărții de identitate se avizează de către Consiliul Concurenței și se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza propunerilor Direcției generale. (la 03-02-2023, Articolul 22 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 )  +  Articolul 23(1) Materialele necesare producerii cărților de identitate, cărților de identitate provizorii, precum și elementele de particularizare aplicabile prin ștanțare pe cartea de identitate provizorie se achiziționează, în condițiile legii, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală, și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, până la data emiterii de către fiecare dintre acestea a actelor de identitate produse în condițiile art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a documentelor de identitate, precum și ștampilele care se aplică pe cărțile de identitate provizorii se confecționează de Tipografia Ministerului Afacerilor Interne și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin Direcția generală.(3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecționează și se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) După data prevăzută la alin. (1) se aplică dispozițiile art. 8^2 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2023, Articolul 23 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 )  +  Articolul 23^1(1) Pentru asigurarea compatibilității hardware și software a sistemelor informatice și de comunicații pentru emiterea cărților de identitate și a cărților de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetățenilor care solicită cărți de identitate, precum și cele necesare actualizării Registrului național de evidență a persoanelor se achiziționează de serviciile publice comunitare, în baza specificațiilor tehnice elaborate de Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor*). (la 02-07-2009, Alin. (1) al art. 23^1 a fost modificat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din același act normativ. ) (2) Pentru inlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum și pentru instalarea produselor software și aplicatiilor necesare operarii bazelor de date, sunt autorizati specialistii structurilor teritoriale ale Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. (la 02-02-2006, Art. 23^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. )  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 24Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, destinate activităților de evidenta a persoanelor desfășurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, în condițiile legii. (la 01-07-2004, Art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 24^1(1) Politistii care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se detaseaza la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în condițiile legii.(2) Personalul contractual incadrat la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, se preia de Ministerul Administrației și Internelor și cu aceeasi data se detaseaza, în condițiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pastrandu-și toate drepturile anterior dobandite, urmand ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de aparare naționala, ordine publică și siguranța naționala de care beneficia să se acorde de Ministerul Administrației și Internelor de la capitolul 55.01 «Ordine publică și siguranța naționala». (la 04-07-2005, Alin. (2) al art. 24^1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (2^1) Pe baza de protocoale incheiate, în condițiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta*), împreună cu personalul preluat de Ministerul Administrației și Internelor, potrivit alin. (2), se preiau și fondurile aferente, reprezentand drepturi specifice dobandite anterior de personalul contractual din sectorul de aparare naționala, ordine publică și siguranța naționala, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 25^1 alin. (2).---------*) Data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se referă la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2005 (la 04-07-2005, Alin. (2^1) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (2^2) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este format din politisti și personal contractual, detasati de la Ministerul Administrației și Internelor pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei detașării, cu acordul acestora, precum și din functionari publici și personal contractual.*) (la 12-12-2005, Alin. (2^2) al art. 24^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 349 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005, care completează pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Direcției Naționale pentru Evidenta Persoanelor și a serviciilor publice comunitare beneficiaza de drepturile prevăzute de lege. (la 12-11-2009, Alin. (3) al art. 24^1 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Se autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (2^1) în volumul și în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administrației și Internelor și în bugetele locale. (la 04-07-2005, Alin. (4) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (la 01-07-2004, Art. 24^1 [initial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 25(1) În unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcționează formatiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se infiinteaza și se organizeaza esalonat, o dată cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.(2) Până la constituirea în toate localitățile a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, activitatea de evidenta a persoanelor, pentru unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcționează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurata de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localități. (la 02-02-2006, Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. ) (3) Modificarea arondării actuale, în funcție de înființarea și organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul Direcției generale. (la 03-11-2022, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 148 din 2 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 03 noiembrie 2022 ) (la 26-06-2002, Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 25^1(1) Predarea-primirea bunurilor mobile și imobile, precum și preluarea personalului și a activităților, de la Ministerul Administrației și Internelor la consiliile locale și judetene, se realizează pe bază de protocoale, în condițiile legii.(2) Se autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul și structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administrației și Internelor și în bugetele locale. (la 01-07-2004, Art. 25^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 26 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  AnexăAbrogată (la 01-07-2004, Anexa a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) ------------