ORDONANTA nr. 8 din 4 august 1993cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 9 august 1993  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit a) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării so garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, se aproba următoarele influente:
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL,+ 1.054,9
    1. Venituri curente+ 1.053,5
    a) venituri fiscale+ 1.025,7
    din care:  
    - impozite directe+ 491,2
    - impozite indirecte+ 534,5
    b) venituri nefiscale+ 27,8
    2. Venituri din capital+ 1,4
   +  Articolul 2La cheltuieli, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, se aproba următoarele influente:
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL+ 1.358,0
    din care:  
    1. Cheltuieli curente+ 1.217,2
    1.1. cheltuieli de personal+ 398,3
    1.2. cheltuieli materiale+ 155,8
    1.3. subvenţii şi transferuri+ 735,3
    din acestea:  
    1.3.1. subvenţii pentru instituţii publice+ 13,4
    1.3.2. subvenţii pentru produse şi activităţi+ 133,5
    1.3.3. subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de  
    preţ şi tarif+ 135,5
    1.3.4. prime acordate producătorilor agricoli+ 187,0
    1.3.5. transferuri+ 260,9
    1.4. sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve- 72,2
    2. Cheltuieli de capital+ 140,8
  Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, includ şi influentele din schimbarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile publice, potrivit reglementărilor legale. Sumele rezervate şi prevăzute în poziţie distinctă potrivit art. 40 din Legea nr. 21/1993 se reduc la 14,4 miliarde lei, din care se va asigura acoperirea financiară a posturilor neocupate, în condiţiile prevăzute de art. 40 din Legea nr. 21/1993.În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura şi plata premiilor anuale, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 21/1993 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu evoluţia indicilor de preţuri şi cu derularea procesului investitional. De asemenea, în cadrul cheltuielilor de capital astfel modificate, în listele de investiţii se vor putea include şi alte obiective, noi sau în curs de execuţie, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Listele de investiţii modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite bugetare la băncile finanţatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor.
   +  Articolul 3Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993 se majorează cu suma de 447,5 miliarde lei, din care 234,1 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 43,6 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 149,1 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri şi 20,8 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.În vederea încadrării în noile niveluri aprobate pentru cheltuieli de personal în domeniile învăţământului şi sănătăţii, ministerele respective vor proceda la încheierea aplicării măsurilor organizatorice prevăzute la art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 21/1993 până la data de 1 septembrie 1993.Pe acţiuni, influentele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:
      - miliarde lei -
    - învăţământ+ 178,9
    - sănătate+ 121,1
    - cultură şi artă+ 6,1
    - asistenţă socială+ 1,3
    - alocaţii de stat şi alte ajutoare pentru copii+ 97,5
    - pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane+ 39,2
    - activitate sportivă şi de tineret+ 3,4
   +  Articolul 4Cheltuielile pentru apărarea tarii se majorează cu 137,0 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică cu 77,2 miliarde lei.  +  Articolul 5Cheltuielile pentru autorităţile publice se majorează cu 62,4 miliarde lei, din care pentru:
      - miliarde lei -
    - Preşedinţia României1,4
    - Senat1,1
    - Camera Deputaţilor3,2
    - Autoritatea judecătorească8,4
    - Curtea Constituţională0,1
    - Curtea de Conturi1,1
    - Autoritatea executivă47,1
   +  Articolul 6Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 575,5 miliarde lei, din care 27,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 19,0 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 466,7 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri şi 62,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.Pe acţiuni economice, aceasta majorare de cheltuieli, se repartizează astfel:
      - miliarde lei -
    - industria extractivă, energetică, chimică şi alte subramuri ale industriei+ 288,2
    - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător+ 208,0
    - transporturi şi comunicaţii+ 56,9
    - cercetare ştiinţifică+ 5,5
    - prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi+ 2,0
    - alte acţiuni economice+ 14,9
   +  Articolul 7La lista produselor şi serviciilor subvenţionate de la buget în anul 1993, anexa la Legea nr. 21/1993, se aproba completările şi modificările prevăzute în anexa nr. 1 a la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Detalierea modificărilor introduse în veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe acţiuni de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 1 b la prezenta ordonanţă, iar defalcarea cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli, în anexa nr. 1 c la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 9Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere şi celelalte autorităţi publice centrale, precum şi subvenţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura, potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sunt prezentate în anexa 1 d.Numărul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare în anul 1993 este cel prevăzut prin anexa 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificările aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 10Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.Limitele minime pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor, materialelor sanitare şi de laborator, aferente unităţilor sanitare, precum şi a cheltuielilor aferente unităţilor de asistenţa socială, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4 la prezenta ordonanţă, fiind prevăzute cu afectatie specială, astfel:- plata integrală a sumelor datorate pentru susţinerea programului de protecţie socială vizind transportul urban, în comun, de călători şi energie termica livrata populaţiei până la data de 1 mai 1993, precum şi pentru acoperirea financiară, ulterior datei de 1 mai a.c., a măsurilor de protecţie socială privind livrările de energie termica către populaţie de la alţi producători şi distribuitori decît Regia Autonomă de Electricitate - "RENEL" la tarife superioare celui unic practicat de aceasta regie, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban, în comun, de călători;- acoperirea financiară a cheltuielilor de capital aferente categoriilor de obiective şi lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr. 5 a la Legea nr. 21/1993.  +  Articolul 12Corespunzător modificărilor aduse în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat adoptat prin Legea nr. 21/1993, menţionate la articolele anterioare, pe ansamblu, la veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetului de stat se aproba următoarele influente:
        - miliarde lei -
    I.Venituri+ 1.054,9
    II.Cheltuieli+ 1.358,0
    III.Deficit+ 303,1
  În vederea respectării deficitului bugetului de stat în limita aprobată, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite prevăzute pe anul 1993 se blocheaza în proporţie de 40% din influentele aprobate potrivit prezentei ordonanţe. Aceste fonduri pot fi deblocate cu aprobarea primului-ministru, începând cu trimestrul IV 1993, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat şi pe baza justificarilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor.
   +  Articolul 13Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifica şi sunt redate în anexele nr. 5-13 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 14Se autorizeaza Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pe anul 1993.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 a - 1 d şi 2 - 13 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 a MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla lista produselor şi serviciilor subvenţionate de la buget în anul 1993, cuprinse în anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993 I. La produsele şi serviciile cuprinse la litera A din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993:1. Se vor admite la plata, după data de 1 mai 1993, din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz: a) diferenţele de preţ şi de tarif pentru produsele livrate şi serviciile prestate, în cadrul perioadelor şi termenelor stabilite prin programul guvernamental de protecţie şi socială, dacă deconturile s-au prezentat după expirarea perioadei de protecţie, dar nu mai tirziu de 31 august 1993; b) diferenţele de preţ pentru combustibili: lignit sortat şi nesortat, brichete din cărbuni, huila energetica spalata, lemne de foc, combustibil tip M şi tip P, combustibil lichid de calorifer, gaze lichefiate (butelii de aragaz) şi gaze naturale, comandati şi plătiţi de populaţie până la data de 1 mai 1993; c) diferenţele de preţ la griul din import intrat în procesul de panificatie până la data de 1 mai 1993.2. La griul ce se importa, cu garanţia statului, după data de 1 mai 1993, se acoperă de la bugetul de stat diferenţa dintre preţul de decontare la inter şi cel extern, la cursul dolarului în vigoare la data importului. II. La produsele cuprinse la litera B din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993:1. Se prelungeşte perioada de subventionare până la finele anului 1993 pentru primele cuprinse în preţurile de contractare şi achiziţie la lapte de vacă, animale şi păsări vii pentru tăiere ce se preiau la fondul de consum.2. Se reduce la numai primele şase luni din anul 1993 perioada de acordare a subvenţiilor pentru îngrăşăminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu, azotat de amoniu), substanţe de combatere a dăunătorilor şi medicamente de uz veterinar, din producţia interna. III. De la 1 mai 1993 se vor acorda subvenţii pe activităţi, în baza autorizării primite de Guvern prin prevederile din anexa nr. 1 a la Legea nr. 21/1993, pentru:1. transportul urban de călători, cu autobuze, troleibuze şi tramvaie, cu acoperire prin transferuri din bugetul de stat la bugetele locale;2. energia termica livrata populaţiei de alţi producători decît Regia Autonomă de Electricitate - "RENEL", cu acoperire prin transferuri din bugetul de stat la bugetele locale;3. transportul cu metroul - Bucureşti, cu acoperire din bugetul de stat. NOTĂ:Subvenţiile pentru diferenţele de preţ şi de tarif, precum şi subvenţiile pe activităţi se vor acorda pe baza preţurilor şi tarifelor negociate şi avizate de Ministerul Finanţelor în condiţiile legii.  +  Anexa 1 b BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993- SINTEZA -
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    I. VENITURI - TOTAL2.185.047.1001.054.922.8253.239.969.925
    A. Venituri curente2.166.447.1001.053.522.8253.219.969.925
    1. Venituri fiscale2.135.735.1001.025.681.8253.161.416.925
    1.1. Impozite directe1.081.675.100491.241.8251.572.916.925
    Impozitul pe profit451.000.000109.000.000560.000.000
    Impozitul pe salarii600.655.100381.791.825982.446.925
    Impozitul pe salarii - Total673.679.000499.321.0001.173.000.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-73.023.900-117.529.175-190.553.075
    Alte impozite directe30.020.000450.00030.470 000
    Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente450.000450.000900.000
    Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat6.000.000-6.000.000
    Impozitul pe dividende la societăţile comerciale23.000.000-23.000.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorilor500.000-500.000
    Alte încasări din impozite directe70.000-70.000
    1.2. Impozite indirecte1.054.060.000534.440.0001.588.500.000
    Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accize (în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1993) Respectiv taxa pe valoarea adăugată şi accize (în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1993)897.100.000*)431.900.0001.329.000.000*)
    _____ *) În execuţie se vor evidenţia distinct.
    Taxe vamale154.000.00092.000.000246.000.000
    Taxe vamale de la persoane juridice146.000.00070.000.000216.000.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale8.000.00022.000.00030.000.000
    Alte impozite indirecte2.960.00010.540.00013.500.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen2.700.0007.300.00010.000.000
    Alte încasări din impozite indirecte260.0003.240.0003.500.000
    2. Venituri nefiscale30.712.00027.841.00058.553.000
    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome3.500.00014.440.00017.940.000
    Vărsăminte de la instituţiile publice12.630.0006.125.00018.755.000
    Taxe de metrologie50.000-50.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică100.000420.000600.000
    Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile1.800.000200.0002.000.000
    Taxe consulare7.000.0002.000.0009.000.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii150.000-150.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal700.000200.000900.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor35.00025.00060.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare720.000280.0001.000.000
    Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate45.000-45.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului550.000-550.000
    Alte venituri de la instituţiile publice1.400.0003.000.0004.400.000
    Diverse venituri14.582.0007.276.00021.858.000
    Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive550.000-550.000
    Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale3.600.0003.400.0007.000.000
    Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/1973550.000-550.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi1.010.0002.490.0003.500.000
    Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget551.000-551.000-
    Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget258.000-258.000-
    Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive600.000-600.000
    Venituri din concesiuni3.0005.0008.000
    Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991650.000-650.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din810.000190.0001.000.000
    fondurile statului încasări din alte surse6.000.0002.000.0008.000.000
    B. Venituri din capital18.600.0001.400.00020.000.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului18.600.0001.400.00020.000.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice17.500.000-17.500.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare1.100.0001.400.0002.500.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL2.611.247.1001.358.022.8253.969.269.925
    Cheltuieli curente2.330.552.3221.217.175.8183.547.728.140
    Cheltuieli de personal735.895.402398.335.8971.134.231.299
    Cheltuieli materiale şi servicii346.561.096155.799.513502.360.609
    Subvenţii şi transferuri997.424.275735.290.4761.732.714.751
    Subvenţii pentru instituţiile publice33.090.45513.373.37146.463.826
    Subvenţii pe produse şi activităţi192.775.200138.538.100331.313.300
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif299.252.487135.517.177434.769.644
    Prime acordate producătorilor agricoli42.446.200*)187.009.200229.455.400*)
    ____________ *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    Transferuri429.859.953260.852.628690.712.581
    Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000-145.022.000
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve105.649.549-72.250.06833.399.481
    Cheltuieli de capital280.694.778140.847.007421.541.785
    Partea I - Cheltuieli social-culturale731.388.845447.498.9941.178.887.839
    Cheltuieli curente700.025.018426.724.3051.126.749.323
    Cheltuieli de personal453.001.193234.052.368687.053.561
    Cheltuieli materiale şi servicii77.613.08543.602.639121.215.724
    Subvenţii şi transferuri169.410.740149.069.298318.480.038
    Subvenţii pentru instituţiile publice14.590.4557.373.37121.963.826
    Subvenţii pe produse şi activităţi400.000134.400534.400
    Transferuri154.420.285141.561.527295.981.812
    Cheltuieli de capital31.363.82720.774.68952.138.516
    Învăţământ357.218.200178.896.372536.114.572
    Cheltuieli curente343.554.900172.909.366516.464.266
    Cheltuieli de personal265.792.400148.770.670414.563.070
    Cheltuieli materiale şi servicii57.262.30019.231.49676.493.796
    Subvenţii şi transferuri20.500.2004.907.20025.407.400
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.000907.2002.257.200
    Transferuri19.150.2004.000.00023.150.200
    Cheltuieli de capital13.663.3005.987.00619.650.306
    Sănătate213.018.000121.103.686334.121.686
    Cheltuieli curente198.552.273107.232.551305.784.824
    Cheltuieli de personal185.718.28284.467.478270.185.760
    Cheltuieli materiale şi servicii12.833.99122.765.07335.599.064
    Cheltuieli de capital14.465.72713.871.13528.336.862
    Cultură şi artă14.607.5006.075.61220.683.112
    Cheltuieli curente11.451.5005.369.06416.820.564
    Cheltuieli de personal1.472.700802.8202.275.520
    Cheltuieli materiale şi servicii2.210.000756.5702.966.570
    Subvenţii şi transferuri7.768.8003.809.67411.578.474
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.263.8003.220.8349.484.634
    Subvenţii pe produse şi activităţi400.000134.400534.400
    Transferuri1.105.000454.4401.559.440
    Cheltuieli de capital3.156.000706.5483.862.548
    Asistenţă socială5.669.2001.299.1006.968.300
    Cheltuieli curente5.590.4001.089.1006.679.500
    Cheltuieli de personal17.81111.40029.211
    Cheltuieli materiale şi servicii5.306.794849.5006.156.294
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Cheltuieli de capital78.800210.000288.800
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.28097.519.649174.998.929
    Cheltuieli curente77.479.28097.519.649174.998.929
    Subvenţii şi transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane55.485.80539.165.33894.651.143
    Cheltuieli curente55.485.80539.165.33894.651.143
    Subvenţii şi transferuri55.485.80539.165.33894.651.143
    Transferuri55.485.80539.165.33894.651.143
    Activitatea sportivă şi de tineret7.910.8603.439.23711.350.097
    Cheltuieli curente7.910.8603.439.23711.350.097
    Subvenţii şi transferuri7.910.8603.439.23711.350.097
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.710.8603.017.1379.727.997
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe23.230.4005.050.09828.260.498
    Gospodărie comunală şi locuinţe23.210.4005.050.09828.260.498
    Cheltuieli curente15.365.4001.156.60018.522.000
    Subvenţii şi transferuri15.365.4001.156.60016.522.000
    Transferuri15.365.4001.156.60016.522.000
    Cheltuieli de capital7.845.0003.893.49811.738.498
    Partea a IV-a - Apărarea naţională260.217.400136.931.163397.198.563
    Apărare260.217.400136.981.183397.198.563
    Cheltuieli curente199.800.10097.500.589297.300.689
    Cheltuieli de personal98.150.00053.839.196151.989.196
    Cheltuieli materiale şi servicii101.650.10043.661.393145.311.493
    Cheltuieli de capital60.417.30039.480.57499.897.874
    Partea a V-a - Ordinea publică126.985.20077.195.000204.180.200
    Ordinea publică126.985.20077.195.000204.180.200
    Cheltuieli curente118.985.20074.444.000193.429.200
    Cheltuieli de personal60.000.00036.444.00098.444.000
    Cheltuieli materiale şi servicii40.485.20032.000.00072.485.200
    Subvenţii şi transferuri18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    Cheltuieli de capital8.000.0002.751.00010.751.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice137.399.33062.474.584199.873.914
    Cheltuieli curente124.379.49053.358.384177.737.874
    Cheltuieli de personal62.928.78037.309.635100.238.415
    Cheltuieli materiale şi servicii54.611.51014.065.58068.677.090
    Subvenţii şi transferuri6.839.2001.983.1698.822.369
    Transferuri6.839.2001.983.1698.822.369
    Cheltuieli de capital13.019.8409.116.20022.136.040
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative7.775.7394.286.10012.061.839
    Cheltuieli curente5.540.8392.200.0007.740.839
    Cheltuieli de personal4.235.0001.750.0005.985.000
    Cheltuieli materiale şi servicii1.300.200450.0001.750.200
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.639-5.639
    Cheltuieli de capital2.234.9002.086.1004.321.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti46.314.7008.448.50054.763.200
    Cheltuieli curente43.557.6007.468.50051.026.100
    Cheltuieli de personal11.804.1005.150.50016.954.600
    Cheltuieli materiale şi servicii31.753.5002.318.00034.071.500
    Cheltuieli de capital2.757.100980.0003.737.100
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive78.269.29147.119.984125.389.275
    Cheltuieli curente71.027.35141.277.884112.305.235
    Cheltuieli de personal44.028.78029.337.13573.365.915
    Cheltuieli materiale şi servicii20.165.0109.957.58030.122.590
    Subvenţii şi transferuri6.833.5611.983.1698.816.730
    Transferuri6.833.5611.983.1698.816.730
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.833.5611.983.1698.816.730
    Cheltuieli de capital7.241.9405.842.10013.084.040
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.598.1001.193.0004.791.100
    Cheltuieli curente3.074.9001.090.0004.164.900
    Cheltuieli de personal2.582.100850.0003.432.100
    Cheltuieli materiale şi servicii492.800240.000732.800
    Cheltuieli de capital523.200103.000626.200
    Partea a VII-a - Acţiuni economice847.329.444575.537.5831.422.867.027
    Cheltuieli curente689.782.133512.672.8381.202.454.971
    Cheltuieli de personal46.466.52926.996.91973.463.448
    Cheltuieli materiale şi servicii62.861.73718.995.44281.857.179
    Subvenţii şi transferuri580.453.867466.680.4771.047.134.344
    Subvenţii pe produse şi activităţi192.375.200138.403.700330.778.900
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif299.252.467135.517.177434.769.644
    Prime acordate producătorilor agricoli42.276.200*)186.963.600229.239.800*)
    Transferuri46.550.0005.796.00052.346.000
    Cheltuieli de capital157.547.31162.864.745220.412.056
    _______________  *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    Cercetare ştiinţifică14.231.3775.533.24519.764.622
    Cheltuieli curente13.457.3375.138.57118.595.908
    Cheltuieli de personal4.002.2002.064.4346.066.634
    Cheltuieli materiale şi servicii9.455.1373.074.13712.529.274
    Cheltuieli de capital774.040394.6741.168.714
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.870.0001.972.3207.842.320
    Cheltuieli curente5.870.0001.972.3207.842.320
    Cheltuieli materiale şi servicii5.870.0001.972.3207.842.320
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei373.131.100288.155.537661.286.637
    Cheltuieli curente298.600.200255.597.179554.197.379
    Subvenţii şi transferuri298.600.200255.597.179554.197.379
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif95.000.000129.217.379224.217.379
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital74.530.90032.558.358107.089.258
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător278.895.667208.045.922486.941.589
    Cheltuieli curente240.293.667198.878.872437.170.539
    Cheltuieli de personal24.245.00014.648.11638.893.116
    Cheltuieli materiale şi servicii15.500.9002.795.45818.295.458
    Subvenţii şi transferuri200.548.667179.433.298379.981.965
    Subvenţii pe produse şi activităţi770.000669.9001.144.900
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif155.997.467-8.200.202147.797.265
    Prime acordate producătorilor agricoli42.276.200*)186.963.600229.239.800*)
    Transferuri1.500.000-1.500.000
    Cheltuieli de capital38.602.00011.169.05049.771.050
    ______________  *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    Transporturi şi comunicaţii111.605.00056.917.755168.522.755
    Cheltuieli curente70.605.00039.200.944109.805.944
    Cheltuieli de personal14.000.0007.661.57021.661.570
    Cheltuieli materiale şi servicii29.300.0009.889.37439.189.374
    Subvenţii şi transferuri27.305.00021.650.00048.955.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri50.00040.00090.000
    Cheltuieli de capital41.000.00017.716.81158.716.811
    Alte acţiuni economice63.596.30014.912.80478.509.104
    Cheltuieli curente80.955 92913.886.95274.842.881
    Cheltuieli de personal4.219.3292.622.7996.842.128
    Cheltuieli materiale şi servicii2.736.6001.264.1534.000.753
    Subvenţii şi transferuri54.000.00010.000.00084.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.00010.000.00044.000.000
    Transferuri20.000.000-20.000.000
    Cheltuieli de capital2.640.3711.025.8523.666.223
    Partea a VIII-a - Alte acţiuni27.858.06415.430.13943.288.203
    Alte acţiuni27.858.06415.430.13943.288.203
    Cheltuieli curente25.356.56413.463.83838.820.402
    Cheltuieli de personal15.348.9009.693.77925.042.679
    Cheltuieli materiale şi servicii9.339.4643.474.45912.813.923
    Subvenţii şi transferuri668.200295.600963.800
    Prime acordate producătorilor agricoli170.00045.600215.600
    Transferuri498.200250.000748.200
    Cheltuieli de capital2.501.5001.966.3014.467.801
    Partea a IX-a - Transferuri206.186.368110.105.332316.292.200
    Transferuri din bugetul de stat206.186.863110.105.332316.292.200
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători106.502.20050.205.000156.707.200
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii99.560.00060.025.000159.585.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor124.668-124.668-
    Partea a XI-a - Datoria publică145.022.000-145.022.000
    Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000-145.022.000
    Partea a XII-a - Rezerve105.649.549-72.250.06833.399.481
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului10.734.823-3.743.1526.991.671
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului2.000.0002.000.0004.000.000
    Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante92.914.726-78.506.91614.407.810
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova-6.000.0006.000.000
    Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici-2.000.0002.000.000
    Deficit-426.200.000-303.100.000-729.300.000
   +  Anexa 1 c BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993 Detalierea pe articole de cheltuieli- SINTEZA -
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL2.611.247.1001.358.022.8253.969.269.925
    Cheltuieli curente2.330.552.3221.217.175.8183.547.728.140
    Cheltuieli de personal735.895.402398.335.8971.134.231.299
    Cheltuieli cu salariile426.936.476229.784.129656.720.605
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat105.851.05155.675.423161.526.474
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj20.321.27211.312.61132.133.883
    Deplasări, detaşări, transferări11.936.6034.944.75916.881.362
    Cheltuieli materiale şi servicii346.561.096155.799.513502.360.609
    Drepturi cu caracter social9.796.6943.909.11413.705.808
    Hrană17.612.3006.122.92723.735.227
    Medicamente şi materiale sanitare10 137.28114.511.49124.648.772
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie43.107.03015.162.42458.269.454
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional12.362.9155.399.60117.762.516
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.302.4362.538.4299.840.865
    Reparaţii curente21.721.72012.020.57233.742.292
    Reparaţii capitale45.659.3408.218.47053.877.810
    Cărţi şi publicaţii868.765355.4501.224.215
    Alte cheltuieli26.789.9518.536.48335.326.434
    Subvenţii şi transferuri997.424.275735.290.4761.732.714.751
    Subvenţii pentru instituţiile publice33.090.45513.373.37146.463.826
    Subvenţii pe produse şi activităţi192.775.200138.538.100331.313.300
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif299.252.467135.517.177434.769.644
    Prime acordate producătorilor agricoli42.446.200*)187.009.200229.455.400*)
    _____________ *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    Transferuri429.859.953260.852.628690.712.581
    Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000-145.022.000
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve105.649.549-72.250.06833.399.481
    Cheltuieli de capital280.694.778140.847.007421.541.785
    Stocuri pentru rezerva de stat2.395.171953.3933.348.564
    Investiţii ale instituţiilor publice128.298.66768.100.443196.399.110
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat149.624.90051.620.935201.245.835
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat realizate din penalizări încasate la buget conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991376.040172.236548.276
    Învăţământ357.218.200178.896.372536.114.572
    Cheltuieli curente343.554.900172.909.366516.464.266
    Cheltuieli de personal265.792.400148.770.670414.563.070
    Cheltuieli cu salariile203.227.100114.480.007317.707.107
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat50.703.60028.565.30979.268.909
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.080.8005.712.83115.773.631
    Deplasări, detaşări, transferări1.800.90012.5231.813.423
    Cheltuieli materiale şi servicii57.262.30019.231.49676.493.796
    Drepturi cu caracter social4.431.2002.971.4547.402.654
    Hrană14.688.5004.693.92019.382.420
    Medicamente şi materiale sanitare51.00050.339101.339
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie22.830.3604.180.43127.010.791
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.092.000148.0581.240.058
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.173.2001.058.4045.231.604
    Reparaţii curente5.019.0006.025.17811.044.178
    Reparaţii capitale2.953.400-2.953.400
    Cărţi şi publicaţii211.400100.539311.939
    Alte cheltuieli1.812.2403.1731.815.413
    Subvenţii şi transferuri20.500.2004.907.20025.407.400
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.000907.2002.257.200
    Transferuri19.150.2004.000.00023.150.200
    Cheltuieli de capital13.663.3005.987.00619.650.306
    Investiţii ale instituţiilor publice13.663.3005.987.00619.650.306
    Sănătate213.018.000121.103.686334.121.686
    Cheltuieli curente198.552.273107.232.551305.784.824
    Cheltuieli de personal185.718.28284.467.478270.185.760
    Cheltuieli cu salariile141.428.74864.901.751206.330.499
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat36.427.70016.057.84352.485.543
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.016.3003.278.73810.295.038
    Deplasări, detaşări, transferări845.534229.1461.074.680
    Cheltuieli materiale şi servicii12.833.99122.765.07335.599.064
    Drepturi cu caracter social2.84082.12584.965
    Hrană2.528.1001.345.3073.873.407
    Medicamente şi materiale sanitare4.138.93113.414.85117.553.782
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie933.0202.511.4213.444.441
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional209.7202.196.5002.406.220
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament262.400601.590863.990
    Reparaţii curente212.300590.048802.348
    Reparaţii capitale5.9001.006.8351.012.735
    Cărţi şi publicaţii11.4504.83016.280
    Alte cheltuieli4.529.3301.011.5665.540.896
    Cheltuieli de capital14.465.72713.871.13528.336.862
    Investiţii ale instituţiilor publice14.465.72713.871.13528.336.882
    Cultură şi artă14.607.5006.075.61220.683.112
    Cheltuieli curente11.451.5005.369.06416.820.564
    Cheltuieli de personal1.472.700802.8202.275.520
    Cheltuieli cu salariile981.600574.4101.556.010
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat245.400143.600389.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj49.10028.71077.810
    Deplasări, detaşări, transferări196.05056.100252.700
    Cheltuieli materiale şi servicii2.210.000756.5702.966.570
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie135.70047.670183.370
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional480.150171.970652.120
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament24.0008.46032.460
    Reparaţii curente97.40036.030133.430
    Reparaţii capitale667.400230.400897.800
    Cărţi şi publicaţii55.35018.82074.170
    Alte cheltuieli750.000243.220993.220
    Subvenţii şi transferuri7.768.8003.809.67411.578.474
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.263.8003.220.8349.484.634
    Subvenţii pe produse şi activităţi400.000134.400534.400
    Transferuri1.105.000454.4401.559.440
    Cheltuieli de capital3.156.000706.5483.862.548
    Investiţii ale instituţiilor publice3.156.000706.5483.862.548
    Asistenţă socială5.669.2001.299.1006.968.300
    Cheltuieli curente5.590.4001.089.1006.679.500
    Cheltuieli de personal17.81111.40029.211
    Cheltuieli cu salariile13.6938.75822.451
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.4232.1895.612
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6854381.123
    Deplasări, detaşări, transferări101525
    Cheltuieli materiale şi servicii5.306.794849.5006.156.294
    Drepturi cu caracter social5.290.774831.6096.122.383
    Hrană8.5009.50018.000
    Medicamente şi materiale sanitare400455855
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.9302.1484.078
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.0501.1652.215
    Reparaţii curente2.0002.2394.239
    Cărţi şi publicaţii303666
    Alte cheltuieli2.1102.3484.458
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Cheltuieli de capital78.800210.000288.800
    Investiţii ale instituţiilor publice78.800210.000288.800
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.28097.519.649174.998.929
    Cheltuieli curente77.479.28097.519.649174.938.929
    Subvenţii şi transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane55.485.80539.165.33894.651.143
    Cheltuieli curente55.485.80539.165.33894.651.143
    Subvenţii şi transferuri55.485.80539.165.33894.651.143
    Transferuri55.485.80539.165.33894.651.143
    Activitatea sportivă şi de tineret7.910.8603.439.23711.350.097
    Cheltuieli curente7.910.8603.439.23711.350.097
    Subvenţii şi transferuri7.910.8603.439.23711.350.097
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.710.8603.017.1379.727.997
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Gospodărie comunală şi locuinţe23.210.4005.050.09828.260.498
    Cheltuieli curente15.365.4001.156.60016.522.000
    Subvenţii şi transferuri15.365.4001.156.60016.522.000
    Transferuri15.365.4001.156.60016.522.000
    Cheltuieli ele capital7.845.0003.893.49811.738.498
    Investiţii ale instituţiilor publice7.845.0003.893.49811.738.498
    Apărare260.217.409136.981.183397.198.563
    Cheltuieli curente199.800.10097.500.589297.300.689
    Cheltuieli de personal98.150.00053.839.196151.989.196
    Cheltuieli materiale şi servicii101.650.10043.661.393145.311.493
    Cheltuieli de capital60.417.30039.480.57499.897.874
    Investiţii ale instituţiilor publice60.417.30039.480.57499.897.874
    Ordinea publică126.985.20077.195.000204.180.200
    Cheltuieli curente118.985.20074.444.000193.429.200
    Cheltuieli de personal60.000.00036.444.00096.444.000
    Cheltuieli materiale şi servicii40.485.20032.000.00072.485.200
    Subvenţii şi transferuri18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    Cheltuieli de capital8.000.0002.751.00010.751.000
    Investiţii ale instituţiilor publice8.000.0002.751.00010.751.000
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli cu salariile198.300157.620355.920
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.10033.30075.400
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.4006.66015.060
    Deplasări, detaşări, transferări30.00024.42054.420
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie195.000242.000437.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional167.000209.000376.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.80011.00019.800
    Reparaţii curente88.000110.000198.000
    Cărţi şi publicaţii22.00022.00044.000
    Alte cheltuieli419.200506.000925.200
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Investiţii ale instituţiilor publice262.700105.000367.700
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative7.775.7394.286.10012.061.839
    Cheltuieli curente5.540.8392.200.0007.740.839
    Cheltuieli de personal4.235.0001.750.0005.985.000
    Cheltuieli cu salariile1.792.000733.0002.525.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat443.000184.500627.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj88.80035.000123.600
    Deplasări, detaşări, transferări1.911.400797.5002.708.900
    Cheltuieli materiale şi servicii1.300.200450.0001.750.200
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie555.300200.300755.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional69.10021.60090.700
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament18.5004.50023.000
    Reparaţii curente82.60026.100108.700
    Cărţi şi publicaţii56.00011.70067.700
    Alte cheltuieli518.700185.800704.500
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.639-5.639
    Cheltuieli de capital2.234.9002.086.1004.321.000
    Investiţii ale instituţiilor publice2.234.9002.086.1004.321.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti46.314.7008.448.50054.763.200
    Cheltuieli curente43.557.6007.468.50051.026.100
    Cheltuieli de personal11.804.1005.150.50016.954.600
    Cheltuieli cu salariile8.964.3003.919.45012.883.750
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.241.100980.5803.221.680
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj448.200200.920649.120
    Deplasări, detaşări, transferări150.50049.550200.050
    Cheltuieli materiale şi servicii31.753.5002.318.00034.071.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.092.90082.3401.175.240
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.896.900163.3802.060.280
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament68.90011.76080.660
    Reparaţii curente1.262.10094.5001.356.600
    Reparaţii capitale27.403.7001.960.40029.364.100
    Cărţi şi publicaţii18.5002.52021.020
    Alte cheltuieli10.5003.10013.600
    Cheltuieli de capital2.757.100980.0003.737.100
    Investiţii ale instituţiilor publice2.757.100980.0003.737.100
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive78.269.29147.119.984125.389.275
    Cheltuieli curente71.027.35141.277.884112.305.235
    Cheltuieli de personal44.028.78029.337.13573.365.915
    Cheltuieli cu salariile31.746.17021.718.19953.464.369
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.099.1943.903.21410.002.408
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.220.221855.3152.075.536
    Deplasări, detaşări, transferări4.963.1952.860.4077.823.602
    Cheltuieli materiale şi servicii20.165.0109.957.58030.122.590
    Drepturi cu caracter social180-180
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.037.8206.214.16118.251.981
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional984.685505.8951.490.580
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament544.286306.947851.233
    Reparaţii curente1.036.120478.0531.514.173
    Reparaţii capitale822.840389.9601.212.800
    Cărţi şi publicaţii258.195123.404381.599
    Alte cheltuieli4.480.8841.939.1606.420.044
    Subvenţii şi transferuri6.833.5611.983.1698.816.730
    Transferuri6.833.5611.983.1698.816.730
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.833.5611.983.1698.816.730
    Cheltuieli de capital7.241.9405.842.10013.084.040
    Investiţii ale instituţiilor publice7.241.9405.842.10013.084.040
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.598.1001.193.0004.791.100
    Cheltuieli curente3.074.9001.090.0004.164.900
    Cheltuieli de personal2.582.100850.0003.432.100
    Cheltuieli cu salariile1.844.420600.0002.444.420
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat461.080149.800610.880
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj92.23633.200125.436
    Deplasări, detaşări, transferări184.38467.000251.364
    Cheltuieli materiale şi servicii492.800240.000732.800
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie206.900112.000318.900
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional115.00055.200170.200
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.0004.80014.800
    Reparaţii curente12.0006.80018.800
    Cărţi şi publicaţii75.90014.00089.900
    Alte cheltuieli73.00047.200120.200
    Cheltuieli de capital523.200103.000626.200
    Investiţii ale instituţiilor publice523.200103.000626.200
    Cercetare ştiinţifică14.231.3775.533.24519.764.622
    Cheltuieli curente13.457.3375.138.57118.595.908
    Cheltuieli de personal4.002.2002.064.4346.066.634
    Cheltuieli cu salariile2.799.2851.461.9004.261.185
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat699.914344.7001.044.614
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj140.00168.900208.901
    Deplasări, detaşări, transferări363.000188.934551.934
    Cheltuieli materiale şi servicii9.455.1373.074.13712.529.274
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie378.000143.300521.300
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.386.060789.0003.175.060
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.5001.1005.600
    Reparaţii curente38.10012.80050.900
    Reparaţii capitale617.100230.000847.100
    Cărţi şi publicaţii136.40051.000187.400
    Alte cheltuieli5.894.9771.846.9377.741.914
    Cheltuieli de capital774.040394.6741.168.714
    Investiţii ale instituţiilor publice398.000222.438620.438
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat realizate din penalizări încasate la buget conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991376.040172.236548.276
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.870.0001.972.3207.842.320
    Cheltuieli curente5.870.0001.972.3207.842.320
    Cheltuieli materiale şi servicii5.870.0001.972.3207.842.320
    Alte cheltuieli5.870.0001.972.3207.842.320
    Industria extractivă, energetică, metalurgiei, chimică şi alte subramuri ale industriei373.131.100288.155.537661.286.637
    Cheltuieli curente298.600.200255.597.179554.197.379
    Subvenţii şi transferuri298.600.200255.597.179554.197.379
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif95.000.000129.217.379224.217.379
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital74.530.90032.558.358107.089.258
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat74.530.90032.558.358107.089.258
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător278.895.667208.045.922486.941.589
    Cheltuieli curente240.293.667196.876.872437.170.539
    Cheltuieli de personal24.245.00014.648.11638.893.116
    Cheltuieli cu salariile18.061.00011.064.97029.125.970
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.516.0002.768.2407.234.240
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj903.000561.5601.464.560
    Deplasări, detaşări, transferări765.000253.3461.018.346
    Cheltuieli materiale şi servicii15.500.0002.795.45818.295.458
    Drepturi cu caracter social1.7003002.000
    Hrană349.00061.300410.300
    Medicamente şi materiale sanitare5.942.2001.044.2436.986.443
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.200.000400.8472.600.847
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.597.800674.8964.272.696
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.510.800266.1701.776.970
    Reparaţii curente453.00083.403536.403
    Reparaţii capitale344.00063.578407.578
    Cărţi şi publicaţii10.5001.89712.397
    Alte cheltuieli1.091.000198.8241.289.824
    Subvenţii şi transferuri200.548.667179.433.298379.981.965
    Subvenţii pe produse şi activităţi775.000669.9001.444.900
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif155.997.467-8.200.202147.797.265
    Prime acordate producătorilor agricoli42.276.200*)186.963.600229.239.800
    ________________  *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    Transferuri1.500.000-1.500.000
    Cheltuieli de capital38.602.00011.169.05049.771.050
    Investiţii ale instituţiilor publice4.508.0001.823.2846.331.284
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat34.094.0009.345.76643.439.766
    Transporturi şi comunicaţii111.605.00056.917.755168.522.755
    Cheltuieli curente70.605.00039.200.944109.805.944
    Cheltuieli de personal14.000.0007.661.57021.661.570
    Cheltuieli cu salariile10.266.0005.618.12015.884.120
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.565.0001.403.7103.968.710
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj513.000280.740793.740
    Deplasări, detaşări, transferări656.000359.0001.015.000
    Cheltuieli materiale şi servicii29.300.0009.889.37439.189.374
    Drepturi cu caracter social70.00023.62693.626
    Hrană38.00012.82550.825
    Medicamente şi materiale sanitare4.7501.6036.353
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.190.000401.6501.591.650
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.270.000428.6551.698.655
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament390.000131.633521.633
    Reparaţii curente13.100.0004.421.52917.521.529
    Reparaţii capitale12.570.0004.242.64316.812.643
    Cărţi şi publicaţii11.6003.91515.515
    Alte cheltuieli655.650221.295876.945
    Subvenţii şi transferuri27.305.00021.650.00048.955.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri50.00040.00090.000
    Cheltuieli de capital41.000.00017.716.81158.716.811
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat41.000.00017.716.81158.716.811
    Alte acţiuni economice63.596.30014.912.80478.509.104
    Cheltuieli curente60.955.92913.886.95274.842.881
    Cheltuieli de personal4.219.3292.622.7996.842.128
    Cheltuieli cu salariile3.193.5601.975.8645.169.424
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat798.440498.4181.296.858
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj159.729103.279263.008
    Deplasări, detaşări, transferări67.60045.238112.838
    Cheltuieli materiale şi servicii2.736.6001.264.1534.000.753
    Hrană20075275
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.324.400614.3161.938.716
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional30.20010.70740.907
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament286.000130.900416.900
    Reparaţii curente318.900133.722452.622
    Reparaţii capitale275.00094.654369.654
    Cărţi şi publicaţii640159799
    Alte cheltuieli501.260279.620780.880
    Subvenţii şi transferuri54.000.00010.000.00064.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.00010.000.00044.000.000
    Transferuri20.000.000-20.000.000
    Cheltuieli de capital2.640.3711.025.8523.666.223
    Stocuri pentru rezerva de stat2.395.171953.3933.348.564
    Investiţii ale instituţiilor publice245.20072.459317.659
    Alte acţiuni27.858.06415.430.13943.288.203
    Cheltuieli curente25.356.56413.463.83838.820.402
    Cheltuieli de personal15.348.9009.693.77925.042.679
    Cheltuieli cu salariile2.420.3002.570.0804.990.380
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat605.100640.0201.245.120
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj121.000146.320267.320
    Deplasări, detaşări, transferări2.5001.5804.080
    Cheltuieli materiale şi servicii9.339.4643.474.45912.813.923
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie25.7009.84035.540
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional64.30024.74089.040
    Reparaţii curente200170370
    Cărţi şi publicaţii8006301.430
    Alte cheltuieli181.10075.920257.020
    Subvenţii şi transferuri668.200295.600963.800
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif      
    Prime acordate producătorilor agricoli170.00045.600215.600
    Transferuri498.200250.000748.200
    Cheltuieli de capital2.501.5001.966.3014.467.801
    Investiţii ale instituţiilor publice2.501.5001.966.3014.467.801
    Partea a IX-a - Transferuri206.186.868110.105.332316.292.200
    Transferuri din bugetul de stat206.186.868110.105.332316.292.200
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători106.502.20050.205.000156.707.200
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii99.560.00060.025.000159.585.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor124.668-124.668-
    Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000-145.022.000
    Partea a XII-a - Rezerve105.649.549-72.250.06833.399.481
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului10.734.823-3.743.1526.991.671
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului2.000.0002.000.0004.000.000
    Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante92.914.726-78.506.91614.407.810
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova-6.000.0006.000.000
    Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici-2.000.0002.000.000
   +  Anexa 1 d/01 PREŞEDINŢIA ROMÂNIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Partea a VI-a - Autorităţile publice1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5001.427.0002.868.500
    Cheltuieli curente1.178.8001.322.0002.500.800
    Cheltuieli de personal278.800222.000500.800
    Cheltuieli cu salariile198.300157.620355.920
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.10033.30075.400
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.4006.66015.060
    Deplasări, detaşări, transferări30.00024.42054.420
    Cheltuieli materiale şi servicii900.0001.100.0002.000.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie195.000242.000437.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional167.000209.000376.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.80011.00019.800
    Reparaţii curente88.000110.000198.000
    Cărţi şi publicaţii22.00022.00044.000
    Alte cheltuieli419.200506.000925.200
    Cheltuieli de capital262.700105.000367.700
    Investiţii ale instituţiilor publice262.700105.000367.700
   +  Anexa 1 d/02 SENATUL ROMÂNIEI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL2.324.0391.066.1003.390.139
    Cheltuieli curente2.232.139980.0003.212.139
    Cheltuieli de personal1.754.900800.0002.554.900
    Cheltuieli materiale şi servicii471.600180.000651.600
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Cheltuieli de capital91.90086.100178.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice2.324.0391.066.1003.390.139
    Cheltuieli curente2.232.139980.0003.212.139
    Cheltuieli de personal1.754.900800.0002.554.900
    Cheltuieli materiale şi servicii471.600180.000651.600
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Cheltuieli de capital91.90086.100178.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative2.324.0391.066.1003.390.139
    Cheltuieli curente2.232.139980.0003.212.139
    Cheltuieli de personal1.754.900800.0002.554.900
    Cheltuieli materiale şi servicii471.600180.000651.600
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.639-5.639
    Cheltuieli de capital91.90086.100178.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL2.324.0391.066.1003.390.139
    Cheltuieli curente2.232.139980.0003.212.139
    Cheltuieli de personal1.754.900800.0002.554.900
    Cheltuieli materiale şi servicii471.600180.000651.600
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Cheltuieli de capital91.90086.100178.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative2.324.0391.066.1003.390.139
    Cheltuieli curente2.232.139980.0003.212.139
    Cheltuieli de personal1.754.900800.0002.554.900
    Cheltuieli cu salariile659.900296.000955.900
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat162.50080.000242.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj32.50016.00048.500
    Deplasări, detaşări, transferări900.000408.0001.308.000
    Cheltuieli materiale şi servicii471.600180.000651.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie221.00089.600310.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional15.0005.40020.400
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.0001.8006.800
    Reparaţii curente57.60018.00075.600
    Cărţi şi publicaţii27.0003.60030.600
    Alte cheltuieli146.00061.600207.600
    Subvenţii şi transferuri5.639-5.639
    Transferuri5.639-5.639
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.639-5.639
    Cheltuieli de capital91.90086.100178.000
    Investiţii ale instituţiilor publice91.90086.100178.000
   +  Anexa 1 d/03 CAMERA DEPUTAŢILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL5.451.7003.220.0008.671.700
    Cheltuieli curente3.308.7001.220.0004.528.700
    Cheltuieli de personal2.480.100950.0003.430.100
    Cheltuieli materiale şi servicii828.600270.0001.098.600
    Cheltuieli de capital2.143.0002.000.0004.143.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice5.451.7003.220.0008.671.700
    Cheltuieli curente3.308.7001.220.0004.528.700
    Cheltuieli de personal2.480.100950.0003.430.100
    Cheltuieli materiale şi servicii828.600270.0001.098.600
    Cheltuieli de capital2.143.0002.000.0004.143.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative5.451.7003.220.0008.671.700
    Cheltuieli curente3.308.7001.220.0004.528.700
    Cheltuieli de personal2.480.100950.0003.430.100
    Cheltuieli materiale şi servicii828.600270.0001.098.600
    Cheltuieli de capital2.143.0002.000.0004.143.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL5.451.7003.229.0008.671.700
    Cheltuieli curente3.308.7001.220.0004.528.700
    Cheltuieli de personal2.480.100950.0003.430.100
    Cheltuieli materiale şi servicii828.600270.0001.098.600
    Cheltuieli de capital2.143.0002.000.0004.143.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative5.451.7003.220.0008.671.700
    Cheltuieli curente3.308.7001.220.0004.528.700
    Cheltuieli de personal2.480.100950.0003.430.100
    Cheltuieli cu salariile1.132.100437.0001.569.100
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat280.500104.500385.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj56.10019.00075.100
    Deplasări, detaşări, transferări1.011.400389.5001.400.900
    Cheltuieli materiale şi servicii828.600270.0001.098.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie334.300110.700445.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional54.10016.20070.300
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament13.5002.70016.200
    Reparaţii curente25.0008.10033.100
    Cărţi şi publicaţii29.0008.10037.100
    Alte cheltuieli372.700124.200496.900
    Cheltuieli de capital2.143.0002.000.0004.143.000
    Investiţii ale instituţiilor publice2.143.0002.000.0004.143.000
   +  Anexa 1 d/04 MINISTERUL JUSTIŢIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL51.161.72111.955.76663.117.487
    Cheltuieli curente49.254.22111.101.76660.355.987
    Cheltuieli de personal7.957.8003.739.30411.697.104
    Cheltuieli materiale şi servicii22.785.4001.323.92824.109.328
    Subvenţii şi transferuri18.511.0216.038.53424.549.555
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    Transferuri11.02138.53449.555
    Cheltuieli de capital1.907.500854.0002.761.500
    Partea I - Cheltuieli social-culturale42.70061.766104.466
    Cheltuieli curente42.70061.766104.466
    Cheltuieli de personal27.80015.30443.104
    Cheltuieli materiale şi servicii14.9007.92822.828
    Subvenţii şi transferuri-38.53438.534
    Transferuri-38.53438.534
    Învăţământ42.70023.23265.932
    Cheltuieli curente42.70023.23265.932
    Cheltuieli de personal27.80015.30443.104
    Cheltuieli materiale şi servicii14.9007.92822.828
    din total cheltuieli:      
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ42.70023.23265.932
    Pensii şi ajutoare J.O.V.R., militari şi alte persoane-38.53438.534
    Cheltuieli curente-38.53438.534
    Subvenţii şi transferuri-38.53438.534
    Transferuri-38.53438.534
    din total cheltuieli:      
    Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii-38.53438.534
    Partea a V-a - Ordinea publică18.500.0006.000.00024.500.000
    Ordinea publică18.500.0006.000.00024.500.000
    Cheltuieli curente18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii şi transferuri18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    din total cheltuieli:      
    Cheltuieli privind penitenciarele18.500.0006.000.00024.500.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice32.619.0215.894.00038.513.021
    Cheltuieli curente30.711.5215.040.00035.751.521
    Cheltuieli de personal7.930.0003.724.00011.654.000
    Cheltuieli materiale şi servicii22.770.5001.316.00024.086.500
    Subvenţii şi transferuri11.021-11.021
    Transferuri11.021-11.021
    Cheltuieli de capital1.907.500854.0002.761.500
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti32.216.600*)5.650.00037.866.600*)
    _________________ *) Inclusiv dotările aferente funcţionării instanţelor judecătoreşti nou înfiinţate.
    Cheltuieli curente30.316.6004.800.00035.116.600
    Cheltuieli de personal7.588.1003.500.00011.088.100
    Cheltuieli materiale şi servicii22.728.5001.300.00024.028.500
    Cheltuieli de capital1.900.000850.0002.750.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive402.421244.000646.421
    Cheltuieli curente394.921240.000634.921
    Cheltuieli de personal341.900224.000565.900
    Cheltuieli materiale şi servicii42.00016.00058.000
    Subvenţii şi transferuri11.021-11.021
    Transferuri11.021-11.021
    Cheltuieli de capital7.5004.00011.500
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate402.421244.000646.421
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL51.161.72111.955.76663.117.487
    Cheltuieli curente49.254.22111.101.76660.355.987
    Cheltuieli de personal7.957.8003.739.30411.697.104
    Cheltuieli materiale şi servicii22.785.4001.323.92824.109.328
    Subvenţii şi transferuri18.511.0216.038.53424.549.555
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    Transferuri11.02138.53449.555
    Cheltuieli de capital1.907.500854.0002.761.500
    Învăţământ42.70023.23265.932
    Cheltuieli curente42.70023.23265.932
    Cheltuieli de personal27.80015.30443.104
    Cheltuieli cu salariile21.00011.77232.772
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.3002.9438.243
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.1005891.689
    Deplasări, detaşări, transferări400-400
    Cheltuieli materiale şi servicii14.9007.92822.828
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie14.9007.92822.828
    Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane-38.53438.534
    Cheltuieli curente-38.53438.534
    Subvenţii şi transferuri-38.53438.534
    Transferuri-38.53438.534
    Ordinea publică18.500.0006.000.00024.500.000
    Cheltuieli curente18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii şi transferuri18.500.0006.000.00024.500.000
    Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.0006.000.00024.500.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti32.216.600*)5.650.00037.866.600*)
    _____________  *) Inclusiv dotările aferente funcţionării instanţelor judecătoreşti nou înfiinţate.
    Cheltuieli curente30.316.6004.800.00035.116.600
    Cheltuieli de personal7.588.1003.500.00011.088.100
    Cheltuieli cu salariile5.813.9002.689.1008.503.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.453.500671.5002.125.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj290.700134.900425.600
    Deplasări, detaşări, transferări30.0004.50034.500
    Cheltuieli materiale şi servicii22.728.5001.300.00024.028.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie875.90050.100926.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional913.20052.300965.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament24.0001.40025.400
    Reparaţii curente920.60052.700973.300
    Reparaţii capitale19.975.3001.142.40021.117.700
    Cărţi şi publicaţii14.50080015.300
    Alte cheltuieli5.0003005.300
    Cheltuieli de capital1.900.000850.0002.750.000
    Investiţii ale instituţiilor publice1.900.000850.0002.750.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive402.421244.000646.421
    Cheltuieli curente394.921240.000634.921
    Cheltuieli de personal341.900224.000565.900
    Cheltuieli cu salariile238.400166.100404.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat59.60041.500101.100
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj11.9008.40020.300
    Deplasări, detaşări, transferări32.0008.00040.000
    Cheltuieli materiale şi servicii42.00016.00058.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie34.40013.10047.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament600200800
    Reparaţii curente8503001.150
    Cărţi şi publicaţii1.4006002.000
    Alte cheltuieli4.7501.8006.550
    Subvenţii şi transferuri11.021-11.021
    Transferuri11.021-11.021
    Cheltuieli de capital7.5004.00011.500
    Investiţii ale instituţiilor publice7.5004.00011.500
  MINISTERUL JUSTIŢIEII Program aprobatII InfluenteIII Program rectificat VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
      - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Ordinea publică        
      I2.600.00018.500.00021.100.000
      II400.0006.000.0006.400.000
      III3.000.00024.500.00027.500.000
    - Direcţia generală a penitenciarelor        
      I2.600.00018.500.00021.100.000
      II400.0006.000.0006.400.000
      III3.000.00024.500.00027.500.000
   +  Anexa 1 d/05 MINISTERUL PUBLIC BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL13.863.7002.620.00016.483.700
    Cheltuieli curente13.019.3002.500.00015.519.300
    Cheltuieli de personal4.019.3001.500.0005.519.300
    Cheltuieli materiale şi servicii9.000.0001.000.00010.000.000
    Cheltuieli de capital844.400120.000964.400
    Partea a VI-a - Autorităţile publice13.863.7002.620.00016.483.700
    Cheltuieli curente13.019.3002.500.00015.519.300
    Cheltuieli de personal4.019.3001.500.0005.519.300
    Cheltuieli materiale şi servicii9.000.0001.000.00010.000.000
    Cheltuieli de capital844.400120.000964.400
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti13.863.7002.620.00016.483.700
    Cheltuieli curente13.019.3002.500.00015.519.300
    Cheltuieli de personal4.019.3001.500.0005.519.300
    Cheltuieli materiale şi servicii9.000.0001.000.00010.000.000
    Cheltuieli de capital844.400120.000964.400
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL13.863.7002.620.00016.483.700
    Cheltuieli curente13.019.3002.500.00015.519.300
    Cheltuieli de personal4.019.3001.500.0005.519.300
    Cheltuieli materiale şi servicii9.000.0001.000.00010.000.000
    Cheltuieli de capital844.400120.000964.400
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti13.863.7002.620.00016.483.700
    Cheltuieli curente13.019.3002.500.00015.519.300
    Cheltuieli de personal4.019.3001.500.0005.519.300
    Cheltuieli cu salariile3.014.5001.125.0004.139.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat753.600285.0001.038.600
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj150.70060.000210.700
    Deplasări, detaşări, transferări100.50030.000130.500
    Cheltuieli materiale şi servicii9.000.0001.000.00010.000.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie200.00020.000220.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional982.200110.0001.092.200
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament44.40010.00054.400
    Reparaţii curente339.00040.000379.000
    Reparaţii capitale7.428.400818.0008.246.400
    Cărţi şi publicaţii3.0001.0004.000
    Alte cheltuieli3.0001.0004.000
    Cheltuieli de capital844.400120.000964.400
    Investiţii ale instituţiilor publice844.400120.000964.400
   +  Anexa 1 d/06 CURTEA SUPREMA DE JUSTIŢIE BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL234.400178.500412.900
    Cheltuieli curente221.700168.500390.200
    Cheltuieli de personal196.700150.500347.200
    Cheltuieli materiale şi servicii25.00018.00043.000
    Cheltuieli de capital12.70010.00022.700
    Partea a VI-a - Autorităţile publice234.400178.500412.900
    Cheltuieli curente221.700168.500390.200
    Cheltuieli de personal196.700150.500347.200
    Cheltuieli materiale şi servicii25.00018.00043.000
    Cheltuieli de capital12.70010.00022.700
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti234.400178.500412.900
    Cheltuieli curente221.700168.500390.200
    Cheltuieli de personal196.700150.500347.200
    Cheltuieli materiale şi servicii25.00018.00043.000
    Cheltuieli de capital12.70010.00022.700
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL234.400178.500412.900
    Cheltuieli curente221.703168.500390.200
    Cheltuieli de personal196.700150.500347.200
    Cheltuieli materiale şi servicii25.00018.00043.000
    Cheltuieli de capital12.70010.00022.700
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti234.400178.500412.900
    Cheltuieli curente221.700168.500390.200
    Cheltuieli de personal196.700150.500347.200
    Cheltuieli cu salariile135.900105.350241.250
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.00024.08058.080
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6.8006.02012.820
    Deplasări, detaşări, transferări20.00015.05035.050
    Cheltuieli materiale şi servicii25.00018.00043.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie17.00012.24029.240
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.5001.0802.580
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament500360860
    Reparaţii curente2.5001.8004.300
    Cărţi şi publicaţii1.0007201.720
    Alte cheltuieli2.5001.8004.300
    Cheltuieli de capital12.70010.00022.700
    Investiţii ale instituţiilor publice12.70010.00022.700
   +  Anexa 1 d/07 CURTEA CONSTITUŢIONALĂ BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL225.200123.000348.200
    Cheltuieli curente202.000120.000322.000
    Cheltuieli de personal109.20080.000189.200
    Cheltuieli materiale şi servicii92.80040.000132.800
    Cheltuieli de capital23.2003.00026.200
    Partea a VI-a - Autorităţile publice225.200123.000348.200
    Cheltuieli curente202.000120.000322.000
    Cheltuieli de personal109.20080.000189.200
    Cheltuieli materiale şi servicii92.80040.000132.800
    Cheltuieli de capital23.2003.00026.200
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice225.200123.000348.200
    Cheltuieli curente202.000120.000322.000
    Cheltuieli de personal109.20080.000189.200
    Cheltuieli materiale şi servicii92.80040.000132.800
    Cheltuieli de capital23.2003.00026.200
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL225.200123.000348.200
    Cheltuieli curente202.000120.000322.000
    Cheltuieli de personal109.20080.000189.200
    Cheltuieli materiale şi servicii92.80040.000132.800
    Cheltuieli de capital23.2003.00026.200
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice225.200123.000348.200
    Cheltuieli curente202.000120.000322.000
    Cheltuieli de personal109.20080.000189.200
    Cheltuieli cu salariile61.70045.600107.300
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.40011.20026.600
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.1002.4005.500
    Deplasări, detaşări, transferări29.00020.80049.800
    Cheltuieli materiale şi servicii92.80040.000132.800
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie23.90012.00035.900
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional17.9007.20025.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.0008002.800
    Reparaţii curente2.0008002.800
    Cărţi şi publicaţii30.00012.00042.000
    Alte cheltuieli17.0007.20024.200
    Cheltuieli de capital23.2003.00026.200
    Investiţii ale instituţiilor publice23.2003.00026.200
   +  Anexa 1 d/08 CURTEA DE CONTURI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL3.372.9001.070.0004.442.900
    Cheltuieli curente2.872.900970.0003.842.900
    Cheltuieli de personal2.472.900770.0003.242.900
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000200.000600.000
    Cheltuieli de capital500.000100.000600.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice3.372.9001.070.0004.442.900
    Cheltuieli curente2.872.900970.0003.842.900
    Cheltuieli de personal2.472.900770.0003.242.900
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000200.000600.000
    Cheltuieli de capital500.000100.000600.000
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.372.9001.070.0004.442.900
    Cheltuieli curente2.872.900970.0003.842.900
    Cheltuieli de personal2.472.900770.0003.242.900
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000200.000600.000
    Cheltuieli de capital500.000100.000600.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL3.372.9001.070.0004.442.900
    Cheltuieli curente2.872.900970.0003.842.000
    Cheltuieli de personal2.472.900770.0003.242.900
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000200.000600.000
    Cheltuieli de capital500.000100.000600.000
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.372.9001.070.0004.442.900
    Cheltuieli curente2.872.900970.0003.842.900
    Cheltuieli de personal2.472.900770.0003.242.900
    Cheltuieli cu salariile1.782.720554.4002.337.120
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat445.680138.600584.280
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj89.13630.800119.936
    Deplasări, detaşări, transferări155.36446.200201.564
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000200.000600.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie183.000100.000283.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional97.10048.000145.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.0004.00012.000
    Reparaţii curente10.0006.00016.000
    Cărţi şi publicaţii45.9002.00047.900
    Alte cheltuieli56.00040.00096.000
    Cheltuieli de capital500.000100.000600.000
    Investiţii ale instituţiilor publice500.000100.000600.000
  NOTĂ:Guvernul va asigura, prin redistribuire, spaţiile necesare funcţionarii Curţii de Conturi şi a Camerelor de Conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a dotărilor cu mobilierul necesar. Dotările şi amenajările care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâre a acestuia şi/sau din veniturile suplimentare care se realizează peste nivelul prevăzut prin prezenta lege.
   +  Anexa 1 d/09 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL7.515.9703.149.69010.665.660
    Cheltuieli curente6.978.9702.979.9609.958.930
    Cheltuieli de personal2.584.4001.615.0004.199.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.950.000733.0002.683.000
    Subvenţii şi transferuri2.444.570631.9603.076.530
    Subvenţii pentru instituţiile publice180.00040.650220.650
    Prime acordate producătorilor agricoli1.749.570342.0002.091.570
    Transferuri515.000249.310764.310
    Cheltuieli de capital537.000169.730706.730
    Partea I - Cheltuieli social-culturale725.000309.6901.034.690
    Cheltuieli curente695.000289.960984.960
    Subvenţii şi transferuri895.000289.960984.960
    Subvenţii pentru instituţiile publice180.00040.650220.650
    Transferuri515.000249.310764.310
    Cheltuieli de capital30.00019.73049.730
    Cultură şi artă725.000309.6901.034.690
    Cheltuieli curente695.000289.960984.960
    Subvenţii şi transferuri695.000289.960934.960
    Subvenţii pentru instituţiile publice180.00040.650220.650
    Transferuri515.000*)249.310764.310*)
    ______________________  *) Din care: 307.000 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni privind minorităţile naţionale.
    Cheltuieli de capital30.00019.73049.730
    din total cheltuieli:      
    Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă725.000309.6901.034.690
    Partea a VI-a - Autorităţile publice4.891.4002.435.0007.326.400
    Cheltuieli curente4.384.4002.285.0006.669.400
    Cheltuieli de personal2.584.4001.615.0004.199.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.800.000670.0002.470.000
    Cheltuieli de capital507.000150.000657.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.891.4002.435.0007.326.400
    Cheltuieli curente4.384.4002.285.0006.669.400
    Cheltuieli de personal2.584.4001.615.0004.199.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.800.000670.0002.470.000
    Cheltuieli de capital507.000150.000657.000
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate4.891.4002.435.0007.326.400
    Partea a VII-a - Acţiuni economice1.749.570342.0002.091.570
    Cheltuieli curente1.749.570342.0002.091.570
    Subvenţii şi transferuri1.749.570342.0002.091.570
    Prime acordate producătorilor agricoli1.749.570342.0002.091.570
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.749.570342.0002.091.570
    Cheltuieli curente1.749.570342.0002.091.570
    Subvenţii şi transferuri1.749.570342.0002.091.570
    Prime acordate producătorilor agricoli1.749.570342.0002.091.570
    din total cheltuieli:      
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole1.749.570342.0002.091.570
    Partea a VIII-a - Alte acţiuni150.00063.000213.000
    Cheltuieli curente150.00063.000213.000
    Cheltuieli materiale şi servicii150.00063.000213.000
    Alte acţiuni150.00063.000213.000
    Cheltuieli curente150.00063.000213.000
    Cheltuieli materiale şi servicii150.00063.000213.000
    din total cheltuieli:      
    Alte cheltuieli150.00063.000213.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL7.515.9703.149.89010.665.680
    Cheltuieli curente6.978.9702.979.9609.958.930
    Cheltuieli de personal2.584.4001.615.0004.199.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.950.000733.0002.683.000
    Subvenţii şi transferuri2.444.570631.9603.076.530
    Subvenţii pentru instituţiile publice180.00040.650220.650
    Prime acordate producătorilor agricoli1.749.570342.0002.091.570
    Transferuri515.000249.310764.310
    Cheltuieli de capital537.000169.730706.730
    Cultură şi artă725.000309.6901.034.690
    Cheltuieli curente695.009289.960984.960
    Subvenţii şi transferuri695.000289.960984.960
    Subvenţii pentru instituţiile publice180.00040.650220.650
    Transferuri515.000*)249.310764.310*)
    ___________  *) Din care: 307.000 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni privind minorităţile naţionale.
    Cheltuieli de capital30.00019.73049.730
    Investiţii ale instituţiilor publice30.00019.73049.730
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.891.4002.435.0007.326.400
    Cheltuieli curente4.384.4002.285.0006.669.400
    Cheltuieli de personal2.584.4001.615.0004.199.400
    Cheltuieli cu salariile1.755.7001.098.2002.853.900
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat438.900274.550713.450
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj87.80048.450136.250
    Deplasări, detaşări, transferări302.000193.800495.800
    Cheltuieli materiale şi servicii1.800.000670.0002.470.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie560.000207.700767.700
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional226.00087.100313.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament25.5006.70032.200
    Reparaţii curente160.00060.300220.300
    Reparaţii capitale215.00080.400295.400
    Cărţi şi publicaţii21.0006.70027.700
    Alte cheltuieli592.500221.100813.600
    Cheltuieli de capital507.000150.000657.000
    Investiţii ale instituţiilor publice507.000150.000657.000
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.749.570342.0002.091.570
    Cheltuieli curente1.749.570342.0002.091.570
    Subvenţii şi transferuri1.749.570342.0002.091.570
    Prime acordate producătorilor agricoli1.749.570342.0002.091.570
    Alte acţiuni150.00063.000213.000
    Cheltuieli curente150.00063.000213.000
    Cheltuieli materiale şi servicii150.00063.000213.000
    Alte cheltuieli150.00063.000213.000
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUII Program aprobatII InfluenteIII Program rectificatVENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
             
        - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cultură şi artă        
      I44.000180.000224.000
      II-40.65040.650
      III44.000220.650264.650
    - Redacţia publicaţiilor pentru străinătate        
      I44.000180.000224.000
      II-40.65040.650
      III44.000220.650264.650
   +  Anexa 1 d/10 MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL356.519.570178.710.429535.229.999
    Cheltuieli curente342.666.270172.646.203515.312.473
    Cheltuieli de personal265.359.400148.501.588413.860.988
    Cheltuieli materiale şi servicii56.268.77018.912.19575.180.965
    Subvenţii şi transferuri21.038.1005.232.42026.270.520
    Subvenţii pentru instituţiile publice2.007.9001.232.4203.240.320
    Transferuri19.030.2004.000.00023.030.200
    Cheltuieli de capital13.853.3006.064.22619.917.526
    Partea I - Cheltuieli social-culturale356.105.170178.495.429534.600.599
    Cheltuieli curente342.254.870172.431.203514.686.073
    Cheltuieli de personal265.038.000148.321.588413.359.588
    Cheltuieli materiale şi servicii56.178.77018.877.19575.055.965
    Subvenţii şi transferuri21.038.1005.232.42026.270.520
    Subvenţii pentru instituţiile publice2.007.9001.232.4203.240.320
    Transferuri19.030.2004.000.00023.030.200
    Cheltuieli de capital13.850.3006.064.22819.914.526
    Învăţământ354.328.470177.648.219531.976.689
    Cheltuieli curente340.668.170171.662.593512.330.763
    Cheltuieli de personal264.592.000148.056.868412.648.868
    Cheltuieli materiale şi servicii55.695.97018.698.52574.394.495
    Subvenţii şi transferuri20.380.2004.907.20025.287.400
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.000907.2002.257.200
    Transferuri19.030.2004.000.00023.030.200
    Cheltuieli de capital13.660.3005.985.62619.645.926
    din total cheltuieli:      
    Învăţământ preşcolar30.702.00015.124.52045.826.520
    Învăţământ primar şi gimnazial132.379.00066.355.875198.734.875
    Învăţământ complementar4.324.0001.062.7205.386.720
    Învăţământ profesional17.115.4704.912.37022.027.840
    Învăţământ liceal66.000.00035.226.160101.226.160
    Învăţământ postliceal2.000.000641.1652.641.165
    Învăţământ superior48.000.00025.062.70973.062.709
    Învăţământ pentru copii cu deficienţe28.576.00012.775.00041.351.000
    Case de copii18.332.0006.051.30024.383.300
    Inspectorate şcolare4.600.0003.374.5907.974.590
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.300.0007.061.8109.361.810
    Cultură şi artă1.236.300580.5601.816.860
    Cheltuieli curente1.046.300501.9601.548.260
    Cheltuieli de personal446.000264.720710.720
    Cheltuieli materiale şi servicii482.800178.670661.470
    Subvenţii şi transferuri117.50058.570176.070
    Subvenţii pentru instituţiile publice117.50058.570176.070
    Cheltuieli de capital190.00078.600268.600
    din total cheltuieli:      
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti1.118.800521.9901.640.790
    Muzee79.50039.670119.170
    Teatre şi instituţii muzicale38.00018.90056.900
    Activitatea sportivă şi de tineret540.400266.650807.050
    Cheltuieli curente540.400266.650807.050
    Subvenţii şi transferuri540.400266.650807.050
    Subvenţii pentru instituţiile publice540.400266.650807.050
    din total cheltuieli:      
    Activitatea sportivă540.400266.650807.050
    Partea a VI-a - Autorităţile publice414.400215.000629.400
    Cheltuieli curente411.400215.000626.400
    Cheltuieli de personal321.400180.000501.400
    Cheltuieli materiale şi servicii90.00035.000125.000
    Cheltuieli de capital3.000-3.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive434.400215.000629.400
    Cheltuieli curente431.400215.000626.400
    Cheltuieli de personal321.400180.000501.400
    Cheltuieli materiale şi servicii90.00035.000125.000
    Cheltuieli de capital3.000-3.000
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate414.400215.000629.400
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL356.519.570178.710.429535.229.899
    Cheltuieli curente342.666.270172.646.203515.312.473
    Cheltuieli de personal265.359.400148.501.588413.860.988
    Cheltuieli materiale şi servicii56.268.77018.912.19575.180.965
    Subvenţii şi transferuri21.038.1005.232.42026.270.520
    Subvenţii pentru instituţiile publice2.007.9001.232.4203.240.320
    Transferuri19.030.2004.000.00023.030.200
    Cheltuieli de capital13.853.3006.064.22619.917.526
    Învăţământ354.328.470177.648.219531.976.689
    Cheltuieli curente340.668.170171.662.593512.330.763
    Cheltuieli de personal264.592.000148.056.868412.648.868
    Cheltuieli cu salariile202.224.100113.881.877316.105.977
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat50.556.10028.479.15979.035.259
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj30.031.3005.695.83215.727.132
    Deplasări, detaşări, transferări1.780.500-1.780.500
    Cheltuieli materiale şi servicii55.695.97018.698.52574.394.495
    Drepturi cu caracter social4.409.2002.964.0007.373.200
    Hrană13.983.0004.464.52518.447.525
    Medicamente şi materiale sanitare50.00050.000100.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie22.337.4004.000.00026.337.400
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.008.000120.0001.128.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.000.0001.000.0005.000.000
    Reparaţii curente4.942.0006.000.00010.942.000
    Reparaţii capitale2.953.400-2.953.400
    Cărţi şi publicaţii210.000100.000310.000
    Alte cheltuieli1.802.970-1.802.970
    Subvenţii şi transferuri20.380.2004.907.20025.287.400
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.000907.2002.257.200
    Transferuri19.030.2004.000.00023.030.200
    Cheltuieli de capital13.660.3005.985.62619.645.926
    Investiţii ale instituţiilor publice13.660.3005.985.62619.645.926
    Cultură şi artă1.236.300580.5601.816.860
    Cheltuieli curente1.046.300501.9601.548.260
    Cheltuieli de personal446.000264.720710.720
    Cheltuieli cu salariile341.300203.200544.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat85.30050.790136.090
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj17.10010.16027.260
    Deplasări, detaşări, transferări2.3005702.870
    Cheltuieli materiale şi servicii482.800178.670661.470
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie46.00018.00064.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.5003.57015.070
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament700250950
    Reparaţii curente51.50019.65071.150
    Reparaţii capitale303.100112.500415.600
    Cărţi şi publicaţii30.00010.70040.700
    Alte cheltuieli40.00014.00054.000
    Subvenţii şi transferuri117.50058.570176.070
    Subvenţii pentru instituţiile publice117.50058.570176.070
    Cheltuieli de capital190.00078.600268.600
    Investiţii ale instituţiilor publice190.00078.600268.600
    Activitatea sportivă şi de tineret540.400266.650807.050
    Cheltuieli curente540.400266.650807.050
    Subvenţii şi transferuri540.400266.650807.050
    Subvenţii pentru instituţiile publice540.400266.650807.050
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive414.400215.000629.400
    Cheltuieli curente411.400215.000626.400
    Cheltuieli de personal321.400180.000501.400
    Cheltuieli cu salariile212.600118.800331.400
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat53.20030.60083.800
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.6005.40016.000
    Deplasări, detaşări, transferări45.00025.20070.200
    Cheltuieli materiale şi servicii90.00035.000125.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie61.40023.80085.200
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.2002.4508.650
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament23070300
    Reparaţii curente4.6001.7506.350
    Cărţi şi publicaţii1.0003501.350
    Alte cheltuieli16.5706.58023.150
    Cheltuieli de capital3.000-3.000
    Investiţii ale instituţiilor publice3.000-3.000
  MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUII Program aprobat II Influente III Program rectificatVENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
             
        - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    0   123
    Învăţământ        
      I72.0001.350.0001.422.000
      II5.000907.200912.200
      III77.0002.257.2002.334.200
    - Tabere şcolareI-1.000.0001.000.000
      II-793.800793.800
      III-1.793.8001.793.800
    - Case studenţeşti        
      I72.000330.000402.000
      II5.000100.000105.000
      III77.000430.000507.000
    - UNICEF        
      I-12.50012.500
      II-8.4008.400
      III-20.90020.900
    - UNESCO - Centrul de Învăţământ Superior        
      I-7.5007.500
      II-5.0005.000
      III-12.50012.500
    Cultură şi artă        
      I6.100117.500123.600
      II6.00058.57064.570
      III12.100176.070188.170
    - Muzeul "Grigore Antipa"I5.00079.50084.500
      II6.00039.67045.670
      III11.000119.170130.170
    - Corul de cameră "Madrigal"        
      I1.10038.00039.100
      II-18.90018.900
      III1.10056.90058.000
    Activitatea de tineret şi sportivă        
      I28.250540.400568.650
      II-266.650266.650
      III28.250807.050835.300
   +  Anexa 1 d/11 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL197.478.744112.367.166309.845.910
    Cheltuieli curente184.147.77399.610.458283.758.231
    Cheltuieli de personal176.777.47779.452.820256.230.297
    Cheltuieli materiale şi servicii7.011.94820.157.63827.169.586
    Subvenţii şi transferuri358.348-358.348
    Transferuri358.348-358.348
    Cheltuieli de capital13.330.97112.756.70826.087.679
    Partea I - Cheltuieli social-culturale196.541.696112.069.500308.611.196
    Cheltuieli curente183.301.39699.359.300282.660.696
    Cheltuieli de personal176.454.64879.274.600255.729.248
    Cheltuieli materiale şi servicii6.846.74820.084.70026.931.448
    Cheltuieli de capital13.240.30012.710.20025.950.500
    Sănătate196.541.696112.069.500308.611.196
    Cheltuieli curente183.301.39699.359.300282.660.696
    Cheltuieli de personal176.454.64879.274.600255.729.248
    Cheltuieli materiale şi servicii6.846.74820.084.70026.931.448
    Cheltuieli de capital13.240.30012.710.20025.950.500
    din total cheltuieli: Dispensare medicale45.600.32326.400.00072.000.323
    Spitale114.961.70065.219.500180.181.200
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar T.B.C.2.170.5131.200.0003.370.513
    Creşe5.084.0842.950.0008.034.084
    Leagăne de copii4.341.0262.500.0006.841.026
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.466.563800.0002.266.563
    Staţii de salvare6.257.3343.500.0009.757.334
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.660.1539.500.00026.160.153
    Partea a VI-a - Autorităţile publice637.048138.000775.048
    Cheltuieli curente637.048138.000775.048
    Cheltuieli de personal218.700116.000334.700
    Cheltuieli materiale şi servicii60.00022.00082.000
    Subvenţii şi transferuri358.348-358.348
    Transferuri358.348-358.348
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive637.048138.000775.048
    Cheltuieli curente637.048138.000775.048
    Cheltuieli de personal218.700116.000334.700
    Cheltuieli materiale şi servicii60.00022.00082.000
    Subvenţii şi transferuri358.348-358.348
    Transferuri358.348-358.348
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale358.348-358.348
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate637.048138.000775.048
    Partea a VII-a - Acţiuni economice300.000159.666459.666
    Cheltuieli curente209.329113.158322.487
    Cheltuieli de personal104.12962.220166.349
    Cheltuieli materiale şi servicii105.20050.938156.138
    Cheltuieli de capital90.67146.508137.179
    Alte acţiuni economice300.000159.666459.666
    Cheltuieli curente209.329113.158322.487
    Cheltuieli de personal104.12962.220166.349
    Cheltuieli materiale şi servicii105.20050.938156.138
    Cheltuieli de capital90.67146.508137.179
    din total cheltuieli:      
    Rezerva de stat şi de mobilizare300.000159.666459.666
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL197.478.744112.367.166309.845.910
    Cheltuieli curente184.147.77399.610.458283.758.231
    Cheltuieli de personal176.777.47779.452.820256.230.297
    Cheltuieli materiale şi servicii7.011.94820.157.63827.169.586
    Subvenţii şi transferuri358.348-358.348
    Transferuri358.348-358.348
    Cheltuieli de capital13.330.97112.756.70826.087.679
    Sănătate196.541.696112.069.500308.611.196
    Cheltuieli curente183.301.39699.359.300282.660.696
    Cheltuieli de personal176.454.64879.274.600255.729.248
    Cheltuieli cu salariile134.097.04860.770.000194.867.048
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.865.20015.200.00050.065.200
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6.704.8003.107.7009.812.500
    Deplasări, detaşări, transferări787.600196.900984.500
    Cheltuieli materiale şi servicii6.846.74820.084.70026.931.448
    Drepturi cu caracter social-80.00080.000
    Hrană1.626.300871.0002.497.300
    Medicamente şi materiale sanitare720.44812.033.70012.754.148
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-2.000.0002.000.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-2.100.0002.100.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament-500.000500.000
    Reparaţii curente-500.000500.000
    Reparaţii capitale-1.000.0001.000.000
    Alte cheltuieli4.500.0001.000.0005.500.000
    Cheltuieli de capital13.240.30012.710.20025.950.500
    Investiţii ale instituţiilor publice13.240.30012.710.20025.950.500
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive637.048138.000775.048
    Cheltuieli curente637.048138.000775.048
    Cheltuieli de personal218.700116.000334.700
    Cheltuieli cu salariile155.10082.360237.460
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat38.80020.88059.680
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.8004.64012.440
    Deplasări, detaşări, transferări17.0008.12025.120
    Cheltuieli materiale şi servicii60.00022.00082.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie52.90019.36072.260
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8002201.020
    Reparaţii curente4.0701.5405.610
    Cărţi şi publicaţii1.8006602.460
    Alte cheltuieli430220650
    Subvenţii şi transferuri358.348-358.348
    Transferuri358.348-358.348
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale358.348-358.348
    Alte acţiuni economice300.000159.666459.666
    Cheltuieli curente209.329113.158322.487
    Cheltuieli de personal104.12962.220166.349
    Cheltuieli cu salariile79.63747.585127.222
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat19.91011.89631.806
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.9822.3806.362
    Deplasări, detaşări, transferări600359959
    Cheltuieli materiale şi servicii105.20050.938156.138
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.00021.30565.305
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8003871.187
    Reparaţii curente10.0004.84214.842
    Reparaţii capitale50.00024.21074.210
    Cărţi şi publicaţii10049149
    Alte cheltuieli300145445
    Cheltuieli de capital90.67146.508137.179
    Stocuri pentru rezerva de stat67.72134.736102.457
    Investiţii ale instituţiilor publice22.95011.77234.722
   +  Anexa 1 d/12 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL115.688.700125.785.979241.474.679
    Cheltuieli curente115.315.300125.275.979240.591.279
    Cheltuieli de personal3.597.2112.632.7006.229.911
    Cheltuieli materiale şi servicii1.071.800455.4001.527.200
    Subvenţii şi transferuri110.646.289122.187.879232.834.168
    Transferuri110.646.289122.187.879232.834.168
    Cheltuieli de capital373.400510.000883.400
    Partea I - Cheltuieli social-culturale110.719.028122.710.647233.429.675
    Cheltuieli curente110.589.628122.500.647233.090.275
    Cheltuieli de personal238.511132.700371.211
    Cheltuieli materiale şi servicii71.80055.400127.200
    Subvenţii şi transferuri110.279.317122.312.547232.591.864
    Transferuri110.279.317122.312.547232.591.864
    Cheltuieli de capital129.400210.000339.400
    Sănătate326.800158.500485.300
    Cheltuieli curente276.200158.500434.700
    Cheltuieli de personal220.700121.300342.000
    Cheltuieli materiale şi servicii55.50037.20092.700
    Cheltuieli de capital50.600-50.600
    din total cheltuieli:      
    Spitale326.800158.500485.300
    Asistenţă socială112.911239.600352.511
    Cheltuieli curente34.11129.60063.711
    Cheltuieli de personal17.81111.40029.211
    Cheltuieli materiale şi servicii16.30018.20034.500
    Cheltuieli de capital78.800210.000288.800
    din total cheltuieli:      
    Cămine de bătrâni şi pensionari16.58017.76034.340
    Centre de primire a minorilor10.15011.84021.990
    Alte acţiuni de asistenţă socială86.181210.000296.181
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.28097.519.649174.998.929
    Cheltuieli curente77.479.28097.519.649174.998.929
    Subvenţii şi transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    din total cheltuieli:      
    Alocaţia de stat pentru copii72.249.90097.484.352169.734.252
    Ajutoare pentru mame cu mulţi copii5.014.040-5.014.040
    Indemnizaţii de naştere149.004-149.004
    Ajutoare pentru soţii de militari în termen66.33635.297101.633
    Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane32.800.03724.792.89857.592.935
    Cheltuieli curente32.800.03724.792.89857.592.935
    Subvenţii şi transferuri32.800.03724.792.89857.592.935
    Transferuri32.800.03724.792.89857.592.935
    din total cheltuieli:      
    Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R. şi veterani de război28.802.19021.084.07349.886.263
    Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii3.997.8473.708.8257.706.672
    Partea a VI-a - Autorităţile publice4.845.0043.200.0008.045.004
    Cheltuieli curente4.601.0042.900.0007.501.004
    Cheltuieli de personal3.358.7002.500.0005.858.700
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000400.0001.400.000
    Subvenţii şi transferuri242.304-242.304
    Transferuri242.304-242.304
    Cheltuieli de capital244.000300.000544.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.845.0043.200.0008.045.004
    Cheltuieli curente4.601.0042.900.0007.501.004
    Cheltuieli de personal3.358.7002.500.0005.858.700
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000400.0001.400.000
    Subvenţii şi transferuri242.304-242.304
    Transferuri242.304-242.304
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale242.304-242.304
    Cheltuieli de capital244.000300.000544.000
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate4.845.0043.200.0008.045.004
    Partea a IX-a - Transferuri124.668-124.668-
    Transferuri din bugetul de stat124.668-124.668-
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor124.668-124.668-
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL115.688.700125.785.979241.474.679
    Cheltuieli curente115.315.300125.275.979240.591.279
    Cheltuieli de personal3.597.2112.632.7006.229.911
    Cheltuieli materiale şi servicii1.071.800455.4001.527.200
    Subvenţii şi transferuri110.646.289122.187.879232.834.168
    Transferuri110.646.289122.187.879232.834.168
    Cheltuieli de capital373.400510.000883.400
    Sănătate326.800158.500485.300
    Cheltuieli curente276.200158.500434.700
    Cheltuieli de personal220.700121.300342.000
    Cheltuieli cu salariile165.90092.400258.300
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat41.50023.10064.600
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.3004.60012.900
    Deplasări, detaşări, transferări5.0001.2006.200
    Cheltuieli materiale şi servicii55.50037.20092.700
    Drepturi cu caracter social2.3001.5003.800
    Hrană26.00017.45043.450
    Medicamente şi materiale sanitare8.0005.40013.400
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie13.9009.30023.200
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7805001.280
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.0707001.770
    Reparaţii curente1.5001.0002.500
    Cărţi şi publicaţii5050100
    Alte cheltuieli1.9001.3003.200
    Cheltuieli de capital50.600-50.600
    Investiţii ale instituţiilor publice50.600-50.600
    Asistenţă socială112.911239.600352.511
    Cheltuieli curente34.11129.60063.711
    Cheltuieli de personal17.81111.40029.211
    Cheltuieli cu salariile13.6938.75822.451
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.4232.1895.612
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6854381.123
    Deplasări, detaşări, transferări101525
    Cheltuieli materiale şi servicii16.30018.20034.500
    Drepturi cu caracter social280309589
    Hrană8.5009.50018.000
    Medicamente şi materiale sanitare400455855
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.9302.1484.078
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.0501.1652.215
    Reparaţii curente2.0002.2394.239
    Cărţi şi publicaţii303666
    Alte cheltuieli2.1102.3484.458
    Cheltuieli de capital78.800210.000288.800
    Investiţii ale instituţiilor publice78.800210.000288.800
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.28097.519.649174.998.929
    Cheltuieli curente77.479.28097.519.649174.998.929
    Subvenţii şi transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Transferuri77.479.28097.519.649174.998.929
    Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane32.800.03724.792.89857.592.935
    Cheltuieli curente32.800.03724.792.89857.592.935
    Subvenţii şi transferuri32.800.03724.792.89857.592.935
    Transferuri32.800.03724.792.89857.592.935
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.845.0043.200.0008.045.004
    Cheltuieli curente4.601.0042.900.0007.501.004
    Cheltuieli de personal3.358.7002.500.0005.858.700
    Cheltuieli cu salariile2.352.9001.755.0004.107.900
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat588.200438.7501.026.950
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj117.60086.250203.850
    Deplasări, detaşări, transferări300.000220.000520.000
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000400.0001.400.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie307.300122.900430.200
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional35.30014.00049.300
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.4006002.000
    Reparaţii curente141.10056.440197.540
    Reparaţii capitale211.60084.660296.260
    Cărţi şi publicaţii9.1003.64012.740
    Alte cheltuieli294.200117.760411.960
    Subvenţii şi transferuri242.304-242.304
    Transferuri242.304-242.304
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale242.304-242.304
    Cheltuieli de capital244.000300.000544.000
    Investiţii ale instituţiilor publice244.000300.000544.000
    Partea a IX-a - Transferuri124.668-124.668-
    Transferuri din bugetul de stat124.668-124.668-
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor124.668-124.668-
   +  Anexa 1 d/13 MINISTERUL CULTURII BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL10.283.9004.382.02014.665.920
    Cheltuieli curente7.435.2003.712.02011.147.220
    Cheltuieli de personal757.100381.5001.138.600
    Cheltuieli materiale şi servicii1.338.600439.7701.778.370
    Subvenţii şi transferuri5.339.5002.890.7508.230.250
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.339.5002.890.7508.230.250
    Cheltuieli de capital2.848.700670.0003.518.700
    Partea I - Cheltuieli social-culturale9.831.6004.107.02013.938.620
    Cheltuieli curente7.054.6003.537.02010.591.620
    Cheltuieli de personal481.500246.500728.000
    Cheltuieli materiale şi servicii1.233.600399.7701.633.370
    Subvenţii şi transferuri5.339.5002.890.7508.230.250
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.339.5002.890.7508.230.250
    Cheltuieli de capital2.777.000570.0003.347.000
    Cultură şi artă9.831.6004.107.02013.938.620
    Cheltuieli curente7.054.6003.537.02010.591.620
    Cheltuieli de personal481.500246.500728.000
    Cheltuieli materiale şi servicii1.233.600399.7701.633.370
    Subvenţii şi transferuri5.339.5002.890.7508.230.250
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.339.5002.890.7508.230.250
    Cheltuieli de capital2.777.000*)570.0003.347.000*)
    din total cheltuieli:      
    _____________  *) Din aceasta, 100 mil. lei pentru refacerea teatrului din Oraviţa.
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti1.211.600407.3401.618.940
    Muzee2.178.5001.312.0003.490.500
    Teatre şi instituţii muzicale2.869.0001.185.0004.054.000
    Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă3.572.5001.202.6804.775.180
    Partea a VI-a - Autorităţile publice452.300275.000727.300
    Cheltuieli curente380.600175.000555.600
    Cheltuieli de personal275.600135.000410.600
    Cheltuieli materiale şi servicii105.00040.000145.000
    Cheltuieli de capital71.700100.000171.700
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive452.300275.000727.300
    Cheltuieli curente380.600175.000555.600
    Cheltuieli de personal275.600135.000410.600
    Cheltuieli materiale şi servicii105.00040.000145.000
    Cheltuieli de capital71.700100.000171.700
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate452.300275.000727.300
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL10.283.9004.382.02014.665.920
    Cheltuieli curente7.435.2003.712.02011.147.220
    Cheltuieli de personal757.100381.5001.138.600
    Cheltuieli materiale şi servicii1.338.600439.7701.778.370
    Subvenţii şi transferuri5.339.5002.890.7508.230.250
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.339.5002.890.7508.230.250
    Cheltuieli de capital2.848.700670.0003.518.700
    Cultură şi artă9.831.6004.107.02013.938.620
    Cheltuieli curente7.054.6003.537.02010.591.620
    Cheltuieli de personal481.500246.500728.000
    Cheltuieli cu salariile284.500168.140452.640
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat71.10042.040113.140
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj14.2008.40022.600
    Deplasări, detaşări, transferări111.70027.920139.620
    Cheltuieli materiale şi servicii1.233.600399.7701.633.370
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie48.10016.00064.100
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional55.40017.50072.900
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament22.0007.80029.800
    Reparaţii curente33.30011.90045.200
    Reparaţii capitale360.200116.200476.400
    Cărţi şi publicaţii8.0002.50010.500
    Alte cheltuieli706.600227.870934.470
    Subvenţii şi transferuri5.339.5002.890.7508.230.250
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.339.5002.890.7508.230.250
    Cheltuieli de capital2.777.000*)570.0003.347.000*)
    ___________  *) Din aceasta, 100 mil. lei pentru refacerea teatrului din Oraviţa.
    Investiţii ale instituţiilor publice2.777.000570.0003.347.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive452.300275.000727.300
    Cheltuieli curente380.600175.000555.600
    Cheltuieli de personal275.600135.000410.600
    Cheltuieli cu salariile165.80081.000246.800
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat41.50020.25061.750
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.3004.05012.350
    Deplasări, detaşări, transferări60.00029.70089.700
    Cheltuieli materiale şi servicii105.00040.000145.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie54.20020.40074.600
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.5004001.900
    Reparaţii curente3.4001.2004.600
    Cărţi şi publicaţii7304001.130
    Alte cheltuieli45.17017.60062.770
    Cheltuieli de capital71.700100.000171.700
    Investiţii ale instituţiilor publice71.700100.000171.700
  MINISTERUL CULTURIII Program aprobat II Influente III Program rectificat VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
             
      - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    0   123
    Cultură şi artă din care:        
      I510.0005.339.5005.849.500
      II100.0002.890.7502.990.750
      III610.0008.230.2508.840.250
    A. Teatre şi instituţii muzicale        
      I149.0002.869.0003.018.000
      II54.3001.185.0001.239.300
      III203.3004.054.0004.257.300
    - Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti        
      I38.000402.000440.000
      II24.40080.000104.400
      III62.400482.000544.400
    - Opera Română Bucureşti        
      I12.000410.000422.000
      II2.000140.000142.000
      III14.000550.000564.000
    - Teatrul de Operetă "I. Dacian" Bucureşti        
      I6.000193.000199.000
      II4.00060.00064.000
      III10.000253.000263.000
    - Filarmonica "G. Enescu" Bucureşti        
      I11.500295.000306.500
      II3.600100.000103.600
      III15.100395.000410.000
    - Teatrul Naţional Cluj-NapocaI4.00084.00088.000
      II2.00040.00042.000
      III6.000124.000130.000
    - Opera Română Cluj-NapocaI16.000189.000205.000
      II4.20080.00084.200
      III20.200269.000289.200
    - Teatrul Maghiar Cluj-Napoca        
      I5.50083.00088.500
      II50035.00035.500
      III6.000118.000124.000
    - Opera Maghiară Cluj-NapocaI5.000179.000184.000
      II1.00045.00046.000
      III6.200224.000230.000
    - Teatrul Naţional "V. Alecsandri" Iaşi        
      I4.000107.000111.000
      II1.100100.000101.100
      III5.100207.000212.100
    - Opera Română Iaşi        
      I4.000178.000182.000
      II-60.00060.000
      III4.000238.000242.000
    - Teatrul Naţional "M. Millo" Timişoara        
      I4.00084.00088.000
      II80030.00030.800
      III4.800114.000118.800
    - Opera Română Timişoara        
      I12.500193.000205.500
      II2.600100.000102.600
      III15.100293.000308.100
    - Teatrul Naţional Craiova        
      I5.500118.000123.500
      II80080.00080.800
      III6.300198.000204.300
    - Teatrul Naţional Tîrgu Mureş        
      I8.000138.000146.000
      II6.30080.00086.300
      III14.300218.000232.300
    - Teatrul de Copii "Excelsior" Bucureşti        
      I2.00079.00081.000
      II---
      III2.00079.00081.000
    - Teatrul "Masca" Bucureşti        
      I2.00025.00027.000
      II1.00015.00016.000
      III3.00040.00043.000
    - Teatrul de Proiecte Culturale "Teatrum Mundi"        
      I3.00037.00040.000
      II-60.00060.000
      III3.00097.000100.000
    - "Tinerimea Română"        
      I6.00075.00081.000
      II-80.00080.000
      III6.000155.000161.000
    B. Muzee        
      I101.4002.178.5002.279.900
      II5.8001.312.0001.317.800
      III107.2003.490.5003.597.700
    - Muzeul Naţional de Istorie al României        
      I8.50081.00089.500
      II-90.00090.000
      III8.500171.000179.500
    - Muzeul Naţional de Artă al României        
      I9.500664.000673.500
      II2.500330.000332.500
      III12.000994.0001.006.000
    - Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia        
      I1.00030.50031.500
      II-20.00020.000
      III1.00050.50051.500
    - Muzeul Satului        
      I24.000206.000230.000
      II-1.000170.000169.000
      III23.000376.000399.000
    - Muzeul Ţăranului Român        
      I4.00090.00094.000
      II-90.00090.000
      III4.000180.000184.000
    - Muzeul Literaturii Române        
      I3.00054.00057.000
      II-45.00045.000
      III3.00099.000102.000
    - Muzeul "Brukenthal" Sibiu        
      I10.400144.000154.400
      II-70.00070.000
      III10.400214.000224.400
    - Muzeul "Peleş"        
      I20.000440.000460.000
      II2.400280.000282.400
      III22.400720.000742.400
    - Muzeul "Bran"        
      I6.00037.00043.000
      II80065.00065.800
      III6.800102.000108.800
    - Muzeul "Cotroceni"        
      I8.000301.000309.000
      II1.100-1.100
      III9.100301.000310.100
    - Muzeul Civilizaţiei şi Tradiţiei Populare - Sibiu        
      I5.00086.00091.000
      II-125.000125.000
      III5.000211.000216.000
    - Muzeul "G. Enescu"        
      I1.00011.00012.000
      II-17.00017.000
      III1.00028.00029.000
    - Memorialul Ipoteşti        
      I1.00034.00035.000
      II-10.00010.000
      III1.00044.00045.000
    C. Alte instituţii        
      I259.600292.000551.600
      II39.900393.750433.650
      III299.500685.750985.250
    - Oficiul Naţional de Documentaţie şi Expoziţii        
      I35.00012.00047.000
      II-50.00050.000
      III35.00062.00097.000
    - Studioul de Creaţie Cinematografică        
      I15.00065.00080.000
      II16.50040.00056.500
      III31.500105.000136.500
    - Editura "Video"        
      I8.00025.00033.000
      II-20.00020.000
      III8.00045.00053.000
    - Centrul European de Cultură Sinaia        
      I80.00023.000103.000
      II-95.00095.000
      III80.000118.000198.000
    - Centrul Naţional de Cultură Mogoşoaia        
      I80.00085.500165.500
      II-60.00060.000
      III80.000145.500225.500
    - Centrul de Cultură "G. Apostu" Bacău        
      I1.0008.0009.000
      II4.70020.00024.700
      III5.70028.00033.700
    - Centrul de Cultură "Kalinderu" Bucureşti        
      I-22.00022.000
      II18.70020.00038.700
      III18.70042.00060.700
    - Centrul de Cultură "Bran" Braşov        
      I23.50010.00033.500
      II-55.00055.000
      III23.50065.00088.500
    - Centrul de Cultură "Arcus" Covasna        
      I1.50012.00013.500
      II-15.00015.000
      III1.50027.00028.500
    - Centrul de Cultură "Brătianu" Ştefăneşti-Argeş        
      I6.60014.00020.600
      II-10.00010.000
      III6.60024.00030.600
    - Centrul de Cultură Tescani Bacău        
      I8.00012.50020.500
      II-8.7508.750
      III8.00021.25029.250
    - Centrul Cultural Muzeal "Al. I. Cuza"        
    BucureştiI1.0003.0004.000
      II---
      III1.0003.0004.000
   +  Anexa 1 d/14 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL7.085.5603.124.57010.210.130
    Cheltuieli curente7.080.5603.122.07010.202.630
    Cheltuieli de personal174.00089.000263.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00016.00061.000
    Subvenţii şi transferuri6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.661.5602.594.9708.256.530
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Cheltuieli de capital5.0002.5007.500
    Partea I - Cheltuieli social-culturale6.861.5603.017.0709.878.630
    Cheltuieli curente6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii şi transferuri6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.661.5602.594.9708.256.530
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Activitatea sportivă şi de tineret6.861.5603.017.0709.878.630
    Cheltuieli curente6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii şi transferuri6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.661.5602.594.9708.256.530
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    din total cheltuieli:      
    Activitatea de tineret500.000200.000700.000
    Activitatea sportivă5.661.5602.594.9708.256.530
    Dobânzi la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriţi, potrivit dispoziţiilor legale700.000222.100922.100
    Partea a VI-a - Autorităţile publice224.000107.500331.500
    Cheltuieli curente219.000105.000324.000
    Cheltuieli de personal174.00089.000263.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00016.00061.000
    Cheltuieli de capital5.0002.5007.500
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive224.000107.500331.500
    Cheltuieli curente219.000105.000324.000
    Cheltuieli de personal174.00089.000263.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00016.00061.000
    Cheltuieli de capital5.0002.5007.500
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate224.000107.500331.500
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL7.085.5603.124.57010.210.130
    Cheltuieli curente7.080.5603.122.07010.202.630
    Cheltuieli de personal174.00089.000263.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00016.00061.000
    Subvenţii şi transferuri6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.661.5602.594.9708.256.530
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Cheltuieli de capital5.0002.5007.500
    Activitatea sportivă şi de tineret6.861.5603.017.0709.878.630
    Cheltuieli curente6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii şi transferuri6.861.5603.017.0709.878.630
    Subvenţii pentru instituţiile publice5.661.5602.594.9708.256.530
    Transferuri1.200.000422.1001.622.100
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive224.000107.500331.500
    Cheltuieli curente219.000105.000324.000
    Cheltuieli de personal174.00089.000263.000
    Cheltuieli cu salariile111.50056.960168.460
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.90014.24042.140
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.6002.6708.270
    Deplasări, detaşări, transferări29.00015.13044.130
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00016.00061.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.3005.44020.740
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.6003.04011.640
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.3004801.780
    Reparaţii curente5.3001.9207.220
    Cărţi şi publicaţii1.0003201.320
    Alte cheltuieli13.5004.80018.300
    Cheltuieli de capital5.0002.5007.500
    Investiţii ale instituţiilor publice5.0002.5007.500
  MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI I Program aprobat II Influente III Program rectificatVENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
    - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    0   123
    Activitatea de tineret şi sportivă        
      I3.000.0005.661.5608.661.560
      II500.0002.594.9703.094.970
      III3.500.0008.256.53011.756.530
    - Asociaţii, cluburi sportive, oficii judeţene pentru educaţie fizică şi sport        
      I2.950.0005.231.5608.181.560
      II500.0002.397.7502.897.750
      III3.450.0007.629.31011.079.310
    - Clubul Olimpic Român        
      I50.000430.000480.000
      II-197.220197.220
      III50.000627.220677.220
   +  Anexa 1 d/15 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL3.487.289525.3004.012.599
    Cheltuieli curente3.468.099518.3003.986.399
    Cheltuieli de personal285.800160.000445.800
    Cheltuieli materiale şi servicii2.916.504130.1003.046.604
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Cheltuieli de capital19.2007.00026.200
    Partea I - Cheltuieli social-culturale3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli curente3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli materiale şi servicii2.871.504100.1002.971.604
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Asistenţă socială3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli curente3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli materiale şi servicii2.871.504100.1002.971.604
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    din total cheltuieli:      
    Alte acţiuni de asistenţă socială3.137.299328.3003.465.599
    Partea a VI-a - Autorităţile publice350.000197.000547.000
    Cheltuieli curente330.800190.000520.800
    Cheltuieli de personal285.800160.000445.800
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00030.00075.000
    Cheltuieli de capital19.2007.00026.200
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive350.000197.000547.000
    Cheltuieli curente330.800190.000520.800
    Cheltuieli de personal285.800160.000445.800
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00030.00075.000
    Cheltuieli de capital19.2007.00026.200
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate350.000197.000547.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL3.487.299525.3004.012.599
    Cheltuieli curente3.468.099518.3003.986.399
    Cheltuieli de personal285.800160.000445.800
    Cheltuieli materiale şi servicii2.916.504130.1003.046.604
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Cheltuieli de capital19.2007.00026.200
    Asistenţă socială3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli curente3.137.299328.3003.465.599
    Cheltuieli materiale şi servicii2.871.504100.1002.971.604
    Drepturi cu caracter social2.871.504100.1002.971.604
    Subvenţii şi transferuri265.795228.200493.995
    Subvenţii pentru instituţiile publice265.795228.200493.995
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive350.000197.000547.000
    Cheltuieli curente330.800190.000520.800
    Cheltuieli de personal285.800160.000445.800
    Cheltuieli cu salariile195.700108.800304.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat48.90027.20076.100
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj9.8006.40016.200
    Deplasări, detaşări, transferări31.40017.60049.000
    Cheltuieli materiale şi servicii45.00030.00075.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie30.00020.10050.100
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.8005.70014.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.8001.2003.000
    Reparaţii curente2.2001.5003.700
    Cărţi şi publicaţii10060160
    Alte cheltuieli2.1001.4403.540
    Cheltuieli de capital19.2007.00026.200
    Investiţii ale instituţiilor publice19.2007.00026.200
  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAŢII Program aprobatII InfluenţeIII Program rectificatVENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
        - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    0   123
    Asistenţă socială        
      I7.336265.795273.131
      II-228.200228.200
      III7.336493.995501.331
    - Asociaţia Nevăzătorilor din România        
      I4.735223.268228.003
      II-100.200100.200
      III4.735323.468328.203
    - Asociaţia Surzilor din România        
      I2.60142.52745.128
      II-128.000128.000
      III2.601170.527173.128
   +  Anexa 1 d/16 MINISTERUL INDUSTRIILORBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL381.796.590291.526.819673.323.409
    Cheltuieli curente306.478.250258.567.185565.045.435
    Cheltuieli de personal1.463.400812.8492.276.249
    Cheltuieli materiale şi servicii6.420.0502.152.0678.572.117
    Subvenţii şi transferuri298.594.800255.602.269554.197.069
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.5005.09013.590
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif94.986.100129.217.379224.203.479
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital75.318.34032.959.634108.277.974
    Partea I - Cheltuieli social-culturale8.5005.09013.590
    Cheltuieli curente8.5005.09013.590
    Subvenţii şi transferuri8.5005.09013.590
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.5005.09013.590
    Cultură şi aria8.5005.09013.590
    Cheltuieli curente8.5005.09013.590
    Subvenţii şi transferuri8.5005.09013.590
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.5005.09013.590
    din total cheltuieli:      
    Muzee8.5005.09013.590
    Partea a VI-a - Autorităţile publice1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli curente1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli de personal1.271.100700.0001.971.100
    Cheltuieli materiale şi servicii461.000126.000587.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli curente1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli de personal1.271.100700.0001.971.100
    Cheltuieli materiale şi servicii461.000126.000587.000
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.732.100826.0002.558.100
    Partea a VII-a - Acţiuni economice379.918.890290.623.729670.542.619
    Cheltuieli curente304.600.550257.664.095562.264.645
    Cheltuieli de personal95.20054.849150.049
    Cheltuieli materiale şi servicii5.919.0502.012.0677.931.117
    Subvenţii şi transferuri298.586.300255.597.179554.183.479
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif94.986.100129.217.379224.203.479
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital75.318.34032.959.634108.277.974
    Cercetare ştiinţifică376.040172.236548.276
    Cheltuieli de capital376.040172.236548.276
    din total cheltuieli:      
    Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe376.040172.236548.276
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.625.6501.888.8567.514.506
    Cheltuieli curente5.625.6501.888.8567.514.506
    Cheltuieli materiale şi servicii5.625.6501.888.8567.514.506
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei373.117.200288.155.537661.272.737
    Cheltuieli curente298.586.300255.597.179554.183.479
    Subvenţii şi transferuri289.586.300255.597.179554.183.479
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif94.986.100129.217.379224.203.479
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital74.530.90032.558.350107.089.258
    din total cheltuieli:      
    Industria extractivă244.600.000115.434.162360.034.162
    Industria energetică60.630.90051.346.900111.977.800
    Industria chimică35.886.30086.601.200122.487.500
    Alte subramuri ale industriei32.000.00034.773.27566.773.275
    Alte acţiuni economice800.000407.1001.207.100
    Cheltuieli curente388.600178.060566.660
    Cheltuieli de personal95.20054.849150.049
    Cheltuieli materiale şi servicii293.400123.211416.611
    Cheltuieli de capital411.400229.040640.440
    din total cheltuieli:      
    Rezerva de stat şi de mobilizare800.000407.1001.207.100
    Partea a VIII-a - Alte acţiuni137.10072.000209.100
    Cheltuieli curente137.10072.000209.100
    Cheltuieli de personal97.10058.000155.100
    Cheltuieli materiale şi servicii40.00014.00054.000
    Alte acţiuni137.10072.000209.100
    Cheltuieli curente137.10072.000209.100
    Cheltuieli de personal97.10058.000155.100
    Cheltuieli materiale şi servicii40.00014.00054.000
    din total cheltuieli:      
    Centre şi oficii de calcul137.10072.000209.100
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL381.796.590291.526.819673.323.409
    Cheltuieli curente306.478.250258.567.185565.045.435
    Cheltuieli de personal1.463.400812.8492.276.249
    Cheltuieli materiale şi servicii6.420.0502.152.0678.572.117
    Subvenţii şi transferuri298.594.800255.602.269554.197.069
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.5005.09013.590
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif94.986.100129.217.379224.203.479
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital75.318.34032.959.634108.277.974
    Cultură şi artă8.5005.09013.590
    Cheltuieli curente8.5005.09013.590
    Subvenţii şi transferuri8.5005.09013.590
    Subvenţii pentru instituţiile publice8.5005.09013.590
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli curente1.732.100826.0002.558.100
    Cheltuieli de personal1.271.100700.0001.971.100
    Cheltuieli cu salariile862.400476.0001.338.400
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat215.600119.000334.600
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj43.10028.00071.100
    Deplasări, detaşări, transferări150.00077.000227.000
    Cheltuieli materiale şi servicii461.000126.000587.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie263.80071.820335.620
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional92.50025.200117.700
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.5001.2605.760
    Reparaţii curente9.0002.52011.520
    Reparaţii capitale7.0002.5209.520
    Cărţi şi publicaţii15.0003.78018.780
    Alte cheltuieli69.20018.90088.100
    Cercetare ştiinţifică376.040172.236548.276
    Cheltuieli de capital376.040172.236548.276
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat realizate din penalizări încasate la buget conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991376.040172.236548.276
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.625.6501.888.8567.514.506
    Cheltuieli curente5.625.6501.888.8567.514.506
    Cheltuieli materiale şi servicii5.625.6501.888.8567.514.506
    Alte cheltuieli5.625.6501.888.8567.514.506
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei373.117.200288.155.537661.272.737
    Cheltuieli curente298.586.300255.597.179554.183.479
    Subvenţii şi transferuri298.586.300255.597.179554.183.479
    Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200120.623.800299.224.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif94.986.100129.217.379224.203.479
    Transferuri25.000.0005.756.00030.756.000
    Cheltuieli de capital74.530.90032.558.358107.089.258
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat74.530.90032.558.358107.089.258
    Alte acţiuni economice800.000407.1001.207.100
    Cheltuieli curente388.600178.060566.660
    Cheltuieli de personal95.20054.849150.049
    Cheltuieli cu salariile73.00042.058115.058
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.30010.54228.842
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.7002.1345.834
    Deplasări, detaşări, transferări200115315
    Cheltuieli materiale şi servicii293.400123.211416.611
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie185.10077.734262.834
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament700295995
    Reparaţii curente25.30010.62135.921
    Alte cheltuieli82.30034.581116.861
    Cheltuieli de capital411.400229.040640.440
    Stocuri pentru rezerva de stat411.400229.040640.440
    Alte acţiuni137.10072.000209.100
    Cheltuieli curente137.10072.000209.100
    Cheltuieli de personal97.10058.000155.100
    Cheltuieli cu salariile73.90044.080117.980
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.50011.02029.520
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.7002.3206.020
    Deplasări, detaşări, transferări1.0005801.580
    Cheltuieli materiale şi servicii40.00014.00054.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.7003.36013.060
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional24.3008.54032.840
    Reparaţii curente100140240
    Cărţi şi publicaţii300140440
    Alte cheltuieli5.6001.8207.420
  MINISTERUL INDUSTRIILOR I Program aprobat II Influente III Program rectificatVENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
             
        - mii lei -
    Instituţia publică   Program 1993
    VenituriSubvenţiiCheltuieli
    0   123
    Cultură şi artă        
      I5008.5009.000
      II-5.0905.090
      III50013.59014090
    - Muzeul Petrolului        
      I5008.5009.000
      II-5.0905.090
      III50013.59014.090
   +  Anexa 1 d/17 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEIBUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL258.971.158211.674.432470.645.590
    Cheltuieli curente251.871.158208.617.232460.488.390
    Cheltuieli de personal23.284.50014.087.81037.372.310
    Cheltuieli materiale şi servicii15.169.0002.824.82417.993.824
    Subvenţii şi transferuri213.417.658191.704.598405.122.256
    Subvenţii pe produse şi activităţi175.000144.000319.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif171.192.3676.490.598177.682.965
    Prime acordate producătorilor agricoli40.526.630*)185.070.000225.596.630*)
    Transferuri1.523.661-1.523.661
    Cheltuieli de capital7.100.0003.057.20010.157.200
    Partea a VI-a - Autorităţile publice1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli curente1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli de personal797.500424.5001.222.000
    Cheltuieli materiale şi servicii269.00075.000344.000
    Subvenţii şi transferuri23.661-23.661
    Transferuri23.661-23.661
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli curente1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli de personal797.500424.5001.222.000
    Cheltuieli materiale şi servicii269.00075.000344.000
    Subvenţii şi transferuri23.661-23.661
    Transferuri23.661-23.661
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.090.161499.5001.589.661
    Partea a VII-a - Acţiuni economice257.880.997211.174.932469.055.929
    Cheltuieli curente250.780.997208.117.732458.898.729
    Cheltuieli de personal22.487.00013.663.31036.150.310
    Cheltuieli materiale şi servicii14.900.0002.749.82417.649.824
    Subvenţii şi transferuri213.393.997191.704.598405.098.595
    Subvenţii pe produse şi activităţi175.000144.000319.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif171.192.3676.490.598177.682.965
    Prime acordate producătorilor agricoli40.526.630*)185.070.000225.596.630*)
    Transferuri1.500.000-1.500.000
    Cheltuieli de capital7.100.0003.057.20010.157.200
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător223.280.997200.816.132424.097.129
    Cheltuieli curente216.380.997197.916.132414.297.129
    Cheltuieli de personal22.487.00013.663.31036.150.310
    Cheltuieli materiale şi servicii14.500.0002.548.22417.048.224
    Subvenţii şi transferuri179.393.997181.704.598361.098.595
    Subvenţii pe produse şi activităţi175.000144.000319.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif137.192.367-3.509.402133.682.965
    Prime acordate producătorilor agricoli40.526.630*)185.070.000225.596.630*)
    Transferuri1.500.000-1.500.000
    Cheltuieli de capital6.900.0002.900.0009.800.000
    din total cheltuieli:      
    Amendarea solurilor acide400.000298.800698.800
    Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe400.000298.800698.800
    Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal6.500.0002.943.4009.443.400
    Reproducţia şi selecţia animalelor6.000.0902.829.6008.829.600
    Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor9.300.0004.313.50013.613.500
    Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie8.687.0003.800.35012.487.350
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole178.368.997181.044.598359.413.595
    Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului4.400.0001.922.9006.322.900
    Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii8.625.0003.084.18411.709.184
    Supravegherea şi protecţia mediului600.000280.000880.000
    Alte acţiuni economice34.600.00010.358.80044.958.800
    Cheltuieli curente34.400.00010.201.60044.601.600
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000201.600601.600
    Subvenţii şi transferuri34.000.00010.000.00044.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.000*)10.000.00044.000.000*)
    Cheltuieli de capital200.000157.200357.200
    din total cheltuieli:      
    Rezerva de stat şi de mobilizare600.000358.800958.800
    Exploatarea şi întreţinerea sistemului de îmbunătăţiri funciare34.000.00010.000.00044.000.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL258.971.158211.674.432470.645.590
    Cheltuieli curente251.871.158208.617.232460.488.390
    Cheltuieli de personal23.284.50014.087.81037.372.310
    Cheltuieli materiale şi servicii15.169.0002.824.82417.993.824
    Subvenţii şi transferuri213.417.658191.704.598405.122.256
    Subvenţii pe produse şi activităţi175.000144.000319.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif171.192.3676.490.598177.682.965
    Prime acordate producătorilor agricoli40.526.630**)185.070.000225.596.630**)
    Transferuri1.523.661-1.523.661
    Cheltuieli de capital7.100.0003.057.20010.157.200
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli curente1.090.161499.5001.589.661
    Cheltuieli de personal797.500424.5001.222.000
    Cheltuieli cu salariile553.400292.905846.305
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat138.40072.165210.565
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj27.70016.98044.680
    Deplasări, detaşări, transferări78.00042.450120.450
    Cheltuieli materiale şi servicii269.00075.000344.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie191.50054.750246.250
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional52.00014.25066.250
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.8007504.550
    Reparaţii curente4.7007505.450
    Cărţi şi publicaţii2.8007503.550
    Alte cheltuieli14.2003.75017.950
    Subvenţii şi transferuri23.661-23.661
    Transferuri23.661-23.661
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător223.280.997200.816.132424.097.129
    Cheltuieli curente216.380.997197.916.132414.297.129
    Cheltuieli de personal22.487.00013.663.31036.150.310
    Cheltuieli cu salariile16.863.00010.400.00027.263.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.216.0002.602.0006.818.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj843.000520.0001.363.000
    Deplasări, detaşări, transferări565.000141.310706.310
    Cheltuieli materiale şi servicii14.500.0002.548.22417.048.224
    Drepturi cu caracter social1.7003002.000
    Hrană349.00061.300410.300
    Medicamente şi materiale sanitare5.940.0001.043.7006.983.700
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.000.000351.4002.351.400
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.000.000527.1003.527.100
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500.000263.5001.763.500
    Reparaţii curente400.00070.300470.300
    Reparaţii capitale300.00052700352.700
    Cărţi şi publicaţii9.3001.60010.900
    Alte cheltuieli1.000.000176.3241.176.324
    Subvenţii şi transferuri179.393.997181.704.598361.098.595
    Subvenţii pe produse şi activităţi175.000144.000319.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif137.192.367-3.509 402133.682.965
    Prime acordate producătorilor agricoli40.526.630*)185.070.000225.596.630*)
    Transferuri1.500.000-1.500.000
    Cheltuieli de capital6.900.0002.900.0009.800.000
    Investiţii ale instituţiilor publice1.508.0001.040.7742.548.774
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat5.392.0001.859.2267.251.226
    Alte acţiuni economice34.600.00010.358.80044.958.800
    Cheltuieli curente34.400.00010.201.60044.601.600
    Cheltuieli materiale şi servicii400.000201.600601.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie400.000201.600601.600
    Subvenţii şi transferuri34.000.00010.000.00044.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.000**)10.000.00044.000.000**)
    Cheltuieli de capital200.000157.200357.200
    Stocuri pentru rezerva de stat200.000157.200357.200
  Notă *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif. Notă **) În vederea asigurării surselor financiare pentru acoperirea în totalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelor de îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cu avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii prestaţiilor.
   +  Anexa 1 d/18 MINISTERUL COMERŢULUI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL36.958.8802.580.00039.538.880
    Cheltuieli curente36.896.8802.430.00039.326.880
    Cheltuieli de personal3.120.4001.930.0005.050.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.700.000500.0002.200.000
    Subvenţii şi transferuri32.076.480-32.076.480
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.045.000-12.045.000
    Transferuri20.031.480-20.031.480
    Cheltuieli de capital62.000150.000212.000
    Partea a VI-a - Autorităţile publice4.913.8802.580.0007.493.880
    Cheltuieli curente4.851.8802.430.0007.281.880
    Cheltuieli de personal3.120.4001.930.0005.050.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.700.000500.0002.200.000
    Subvenţii şi transferuri31.480-31.480
    Transferuri31.480-31.480
    Cheltuieli de capital62.000150.000212.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.913.8802.580.0007.493.880
    Cheltuieli curente4.851.8802.430.0007.281.880
    Cheltuieli de personal3.120.4001.930.0005.050.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.700.000500.0002.200.000
    Subvenţii şi transferuri31.400-31.480
    Transferuri31.480-31.480
    Cheltuieli de capital62.000150.000212.000
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate4.913.8302.580.0007.493.880
    Partea a VII-a - Acţiuni economice32.045.000-32.045.000
    Cheltuieli curente32.045.000-32.045.000
    Subvenţii şi transferuri32.045.000-32.045.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.045.000-12.045.000
    Transferuri20.000.000-20.000.000
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător12.045.000-12.045.000
    Cheltuieli curente12.045.000-12.045.000
    Subvenţii şi transferuri12.045.000-12.045.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.045.000-12.045.000
    din total cheltuieli:      
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole12.045.000-12.045.000
    Alte acţiuni economice20.000.000-20.000.000
    Cheltuieli curente20.000.000-20.000.000
    Subvenţii şi transferuri20.000.000-20.000.000
    Transferuri20.000.000-20.000.000
    din total cheltuieli:      
    Stimularea şi dezvoltarea activităţii de export20.000.000-20.000.000
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL36.958.8802.580.00039.538.880
    Cheltuieli curente36.896.8802.430.00039.326.880
    Cheltuieli de personal3.120.4001.930.0005.050.400
    Cheltuieli materiale şi servicii1.700.000500.0002.200.000
    Subvenţii şi transferuri32.076.480-32.076.480
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.045.000-12.045.000
    Transferuri20.031.480-20.031.480
    Cheltuieli de capital62.000150.000212.000
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive4.913.8802.580.0007.493.880
    Cheltuieli curente4.851.8802.430.0007.281.880
    Cheltuieli de personal3.120.4001.930.0005.050.400
    Cheltuieli cu salariile2.172.4001.640.8003.813.200
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat147.900112.600260.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj29.60022.60052.200
    Deplasări, detaşări, transferări770.500154.000924.500
    Cheltuieli materiale şi servicii1.700.000500.0002.200.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie705.200208.000913.200
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.2003.20014.400
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.7004.60020.300
    Reparaţii curente51.90015.30067.200
    Cărţi şi publicaţii16.0004.70020.700
    Alte cheltuieli900.000264.2001.164.200
    Subvenţii şi transferuri31.480-31.480
    Transferuri31.480-31.480
    Cheltuieli de capital62.000150.000232.000
    Investiţii ale instituţiilor publice62.000150.000212.000
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător12.045.000-12.045.000
    Cheltuieli curente12.045.000-12.045.000
    Subvenţii şi transferuri12.045.000-12.045.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.045.000-12.045.000
    Alte acţiuni economice20.000.000-20.000.000
    Cheltuieli curente20.000.000-20.000.000
    Subvenţii şi transferuri20.000.000-20.000.000
    Transferuri20.000.000-20.000.000
   +  Anexa 1 d/19 MINISTERUL TURISMULUI BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
      - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL1.526.440678.0002.204.440
    Cheltuieli curente1.497.840660.0002.157.840
    Cheltuieli de personal477.100235.000712.100
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000425.0001.425.000
    Subvenţii şi transferuri20.740-20.740
    Transferuri20.740-20.740
    Cheltuieli de capital28.60018.00046.600
    Partea a VI-a - Autorităţile publice1.526.440678.0002.204.440
    Cheltuieli curente1.497.840660.0002.157.840
    Cheltuieli de personal477.100235.000712.100
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000425.0001.425.000
    Subvenţii şi transferuri20.740-20.740
    Transferuri20.740-20.740
    Cheltuieli de capital28.60018.00046.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.526.440678.0002.204.440
    Cheltuieli curente1.497.840660.0002.157.840
    Cheltuieli de personal477.100235.000712.100
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000425.0001.425.000
    Subvenţii şi transferuri20.740-20.740
    Transferuri20.740-20.740
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.740-20.740
    Cheltuieli de capital28.60018.00046.600
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.526.440678.0002.204.440
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL1.526.440678.0002.204.440
    Cheltuieli curente1.497.840660.0002.157.840
    Cheltuieli de personal477.100235.000712.100
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000425.0001.425.000
    Subvenţii şi transferuri20.740-20.740
    Transferuri20.740-20.740
    Cheltuieli de capital28.60018.00046.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.526.440678.0002.204.440
    Cheltuieli curente1.497.840660.0002.157.840
    Cheltuieli de personal477.100235.000712.100
    Cheltuieli cu salariile293.200176.800470.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat33.20019.50052.700
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj6.7002.7009.400
    Deplasări, detaşări, transferări144.00036.000180.000
    Cheltuieli materiale şi servicii1.000.000425.0001.425.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie631.500268.400899.900
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.0001.7005.700
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.0002.6008.600
    Reparaţii curente15.0006.00021.000
    Cărţi şi publicaţii4.5001.8006.300
    Alte cheltuieli339.000144.500483.500
    Subvenţii şi transferuri20.740-20.740
    Transferuri20.740-20.740
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.740-20.740
    Cheltuieli de capital28.60018.00046.600
    Investiţii ale instituţiilor publice28.60018.00046.600
   +  Anexa 1 d/20 MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
           
        - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram 1993InfluenţeProgram rectificat pe anul 1993
    0123
    II. CHELTUIELI - TOTAL117.386.22760.448.300177.834.527
    Cheltuieli curente77.250.92742.757.250120.008.177
    Cheltuieli de personal18.872.3349.791.17028.663.504
    Cheltuieli materiale şi servicii30.788.10011.269.04042.057.140
    Subvenţii şi transferuri27.590.49321.697.04049.287.533
    Subvenţii pentru instituţiile publice100.00047.040147.040
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri235.49340.000275.493
    Cheltuieli de capital40.135.30017.691.05057.826.350
    Partea I - Cheltuieli social-culturale5.531.9343.727.2409.259.174
    Cheltuieli curente5.173.6342.955.8408.129.474
    Cheltuieli de personal4.144.1341.829.6005.973.734
    Cheltuieli materiale şi servicii929.5001.079.2002.008.700
    Subvenţii şi transferuri100.00047.040147.040
    Subvenţii pentru instituţiile publice100.00047.040147.040
    Cheltuieli de capital358.300771.4001.129.700
    Sănătate5.431.9343.680.2009.112.134
    Cheltuieli curente5.073.6342.908.8007.982.434
    Cheltuieli de personal4.144.1341.829.6005.973.734
    Cheltuieli materiale şi servicii929.5001.079.2002.008.700
    Cheltuieli de capital358.300771.4001.129.700
    din total cheltuieli: Dispensare medicală2.009.3201.361.6693.371.489
    Spitale2.973.7002.015.0114.988.711
    Creşe7.3004.91012.210
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui5.9703.9639.933
    Staţii de salvare25.42017.13442.554
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare409.724277.513687.237
    Activitatea sportivă şi de tineret100.00047.040147.040
    Cheltuieli curente100.00047.040147.040
    Subvenţii şi transferuri100.00047.040147.040
    Subvenţii pentru instituţiile publice100.00047.040147.040
    din total cheltuieli:      
    Activitatea sportivă100.00047.040147.040
    Partea a VI-a - Autorităţile publice1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli curente1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli de personal728.200300.0001.028.200
    Cheltuieli materiale şi servicii500.000280.000780.000
    Subvenţii şi transferuri185.493-185.493
    Transferuri185.493-185.493
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli curente1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli de personal728.200300.0001.028.200
    Cheltuieli materiale şi servicii500.000280.000780.000
    Subvenţii şi transferuri185.493-185.493
    Transferuri185.493-185.493
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale185.493-185.493
    din total cheltuieli:      
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.413.693580.0001.993.693
    Partea a VII-a - Acţiuni economice110.440.60056.141.060166.581.660
    Cheltuieli curente70.663.60039.221.410109.885.010
    Cheltuieli de personal14.000.0007.661.57021.661.570
    Cheltuieli materiale şi servicii29.358.6009.909.84039.268.440
    Subvenţii şi transferuri27.305.00021.650.00048.955.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri50.00040.00090.000
    Cheltuieli de capital39.777.00016.919.65056.696.650
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi25.6008.03433.634
    Cheltuieli curente25.6008.03433.634
    Cheltuieli materiale şi servicii25.6008.03433.634
    Transporturi şi comunicaţii110.105.00056.053.155166.158.155
    Cheltuieli curente70.605.00039.200.944109.805.944
    Cheltuieli de personal14.000.0007.661.57021.661.570
    Cheltuieli materiale şi servicii29.300.0009.889.37439.189.374
    Subvenţii şi transferuri27.305.00021.650.00048.955.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri50.00040.00090.000
    Cheltuieli de capital39.500.00016.852.21156.352.211
    din total cheltuieli:      
    Aviaţia civilă17.406.2008.951.66426.357.864
    Navigaţia civilă11.247.6004.177.28315.424.883
    Drumuri şi poduri34.929.20014.972.87649.902.076
    Transportul feroviar18.025.00019.383.02137.408.021
    Transportul în comun28.447.0008.528.31136.975.311
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor50.00040.00090.000
    Alte acţiuni economice310.00079.871389.871
    Cheltuieli curente33.00012.43245.432
    Cheltuieli materiale şi servicii33.00012.43245.432
    Cheltuieli de capital277.00087.439344.439
    din total cheltuieli:      
    Rezerva de stat şi de mobilizare310.00079.871389.871
    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
    II. CHELTUIELI - TOTAL117.386.22760.448.300177.834.527
    Cheltuieli curente77.250.92742.757.250120.008.177
    Cheltuieli de personal18.872.3349.791.17028.663.504
    Cheltuieli materiale şi servicii30.788.10011.269.04042.057.140
    Subvenţii şi transferuri27.590.49321.697.04049.287.533
    Subvenţii pentru instituţiile publice100.00047.040147.040
    Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00017.110.00030.110.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.0004.500.00018.755.000
    Transferuri235.49340.000275.493
    Cheltuieli de capital40.135.30017.691.05057.826.350
    Sănătate5.431.9343.680.2009.112.134
    Cheltuieli curente5.073.6342.908.8007.982.434
    Cheltuieli de personal4.144.1341.829.6005.973.734
    Cheltuieli cu salariile3.181.8001.405.8994.587.699
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat795.500351.4741.146.974
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj159.10070.294229.394
    Deplasări, detaşări, transferări7.7341.9339.667
    Cheltuieli materiale şi servicii929.5001.079.2002.008.700
    Drepturi cu caracter social5406251.165
    Hrană214.600249.148463.748
    Medicamente şi materiale sanitare371.840431.834803.674
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie244.120283.424527.544
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional32.74038.00070.740
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament22.33025.91848.248
    Reparaţii curente33.80039.23373.033
    Reparaţii capitale5.9006.83512.735
    Cărţi şi publicaţii1.3001.4922.792
    Alte cheltuieli2.3302.6915.021
    Cheltuieli de capital358.300771.4001.129.700
    Investiţii ale instituţiilor publice358.300771.4001.129.700
    Activitatea sportivă şi de tineret100.00047.040147.040
    Cheltuieli curente100.00047.040147.040
    Subvenţii şi transferuri100.00047.040147.040
    Subvenţii pentru instituţiile publice100.00047.040147.040
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli curente1.413.693580.0001.993.693
    Cheltuieli de personal728.200300.0001.028.200
    Cheltuieli cu salariile417.800171.000588.800
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat104.50048.000152.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj20.9009.00029.900
    Deplasări, detaşări, transferări105.00072.000257.000
    Cheltuieli materiale şi servicii500.000280.000780.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie62.80036.40099.200
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.9001.1203.020
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament46.20025.20071.400
    Reparaţii curente5.4002.8008.200
    Reparaţii capitale361.000201.600562.600
    Cărţi şi publicaţii2.4001.4003.800
    Alte cheltuieli20.30011.48031.780
    Subvenţii şi transferuri185.493-185.493
    Transferuri185.493-185.493
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale185.493-185.493
    Prospecţiuni şi lucrăr