ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 iulie 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 17 august 2001  Notă
  Conform art. V din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014, în tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și sintagma "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" se înlocuiește cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".
  Potrivit pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 833 din 31 august 2021, în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“. Înlocuirea s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Națională de Investiții «C.N.I.» - S.A., denumită în continuare C.N.I., societate comercială pe acțiuni, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv propriu. (la 21-07-2005, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. ) (3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmește în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe și se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(4) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentante, agenții și alte subunități în țara și în străinătate, în condițiile legii.(5) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor. (la 20-03-2002, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. )  +  Articolul 2Capitalul social inițial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărțit în 160.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 25.000 lei, și se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăților comerciale prevăzute în anexa, conform legii. (la 20-03-2002, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. )  +  Articolul 3(1) C.N.I. poate deține în proprietate bunuri mobile și imobile, după caz.(2) Abrogat. (la 15-03-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 39 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (3) C.N.I. poate deține în închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării obiectivelor de investiții, altele decât cele care se pot realiza în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri. (la 15-03-2015, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 39 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (la 21-07-2005, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 20-03-2002, Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. )  +  Articolul 5(1) C.N.I. realizează programe de investiții în cadrul «Programului național de construcții de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanță, precum și programe proprii de investiții.(2) C.N.I. realizează, în calitate de agenție de implementare, Proiectul «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori», conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori», cu modificările și completările ulterioare.(3) C.N.I., în calitate de unitate de implementare proiecte, poate realiza proiecte finanțate din fonduri europene în cadrul următoarelor programe operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020: Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional, precum și în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaționale, sens în care C.N.I. realizează activități de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, respectiv organizează și derulează procedurile de achiziții, asigură monitorizarea contractelor de lucrări și servicii încheiate de beneficiar și închiderea acestora, predând beneficiarului toate documentele și rezultatele proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și acordului de parteneriat și cu mecanismul de implementare stabilit prin hotărâre a Guvernului. (la 11-06-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, mecanismul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) C.N.I. poate realiza, în calitate de beneficiar, individual sau în parteneriat, proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de implementare ale programelor operaționale. (la 11-06-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (5) C.N.I. este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în numele beneficiarilor. (la 03-02-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 ) (la 01-09-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. )
   +  Articolul 5^1Abrogat. (la 01-09-2014, Art. 5^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. )  +  Articolul 6(1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:a) executarea Programului național de construcții de interes public sau social;b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru Programul național de construcții de interes public sau social ce cuprind programe de investiții, lucrări de reparații curente și capitale, consolidări și alte lucrări similare;c) elaborarea de propuneri către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind subprogramele Programului național de construcții de interes public sau social;d) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicații și imprimate în domeniul său de activitate;e) achiziționarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul său de activitate;f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul său de activitate;g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanțează realizarea Programului național de construcții de interes public sau social.h) prestarea de servicii specifice pentru persoane juridice/persoane fizice care au calitatea de beneficiar în proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile. (la 11-06-2020, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (la 01-09-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (2) Construcțiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale și/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcție de sursa de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 21-07-2005, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. ) (3) Realizarea Programului național de construcții de interes public sau social se face de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin C.N.I. În implementarea Programului național de construcții de interes public sau social, C.N.I. aplică procedurile de achiziție publică, în condițiile legii. (la 01-09-2014, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (4) Abrogat. (la 03-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (la 08-05-2003, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. )  +  Articolul 7(1) Sursele de finanțare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului național de construcții de interes public sau social se pot constitui din:a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație;b) bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare;c) fonduri rambursabile contractate sau garantate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;d) veniturile proprii ale beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii;e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 11-06-2020, Litera e) din Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) f) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;g) alte surse legal constituite.(1^1) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează C.N.I. cu privire la aceasta. (la 27-10-2023, Articolul 7 a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 ) (1^2) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (1^1), C.N.I. dispune măsurile necesare pentru a nu înregistra plăți restante, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări, sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii, surse împrumutate sau alte surse de finanțare legal constituite în condițiile prevăzute la alin. (1). (la 27-10-2023, Articolul 7 a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 ) (2) În situațiile în care beneficiarii obiectivelor de investiții participă la finanțarea realizării investițiilor, C.N.I. va încheia cu aceștia convenții de cofinanțare, pentru a se asigura că își onorează obligațiile asumate. (la 01-09-2014, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. )  +  Articolul 8(1) Abrogat. (la 01-09-2014, Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (2) Abrogat. (la 01-09-2014, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (2^1) Abrogat. (la 01-09-2014, Alin. (2^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (2^2) Abrogat. (la 01-09-2014, Alin. (2^2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (3) Abrogat. (la 09-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 49 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 06 aprilie 2017 ) (4) Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I. (la 11-03-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3^1, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 08 martie 2021 ) (5) Abrogat. (la 09-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 49 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 06 aprilie 2017 ) (6) Sumele echivalente cheltuielilor forfetare prevăzute la alin. (4) se încasează de către C.N.I. astfel:a) 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor justificative; (la 11-03-2021, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 08 martie 2021 ) b) în procent egal pentru restul de 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, respectiv 4% aplicat la valoarea situațiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate. (la 11-03-2021, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 08 martie 2021 ) (la 11-06-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, costurile aferente activităților desfășurate pentru implementarea proiectelor vor fi suportate în limita cheltuielilor eligibile cu această destinație ale programelor operaționale în cadrul cărora se finanțează proiectele respective. (la 11-06-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (8) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru acoperirea cheltuielilor realizate de C.N.I., în calitate de structură de implementare pentru anumite obiective de investiții finanțate în cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență, în numele beneficiarilor, precum și de furnizor de servicii de interes economic general, în devizul general parte a documentației tehnico-economice se prevede o cotă în cuantum de 4% din valoarea devizului. Acest procent se aplică la valoarea situațiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate, și se suportă din fonduri alocate din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, în limita bugetului aprobat cu această destinație sau din bugetul beneficiarului, de la titlul de cheltuieli «Active nefinanciare», în situația în care acesta se încadrează în categoriile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I. (la 26-04-2024, Alineatul (8) , Articolul 8 a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 25 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 26 aprilie 2024 ) (la 08-05-2003, Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. )  +  Articolul 9(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Abrogat. (la 01-09-2014, Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. ) (la 12-06-2012, Art. 9 a fost modificat de art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012. )  +  Articolul 10C.N.I. poate finanța din venituri proprii și/sau din credite cu garanție guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, din credite contractate direct de stat și din credite garantate cu bunuri deținute în proprietate, contractate în condițiile legii, programe de investiții proprii, pentru realizarea unor construcții pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condițiile legii, cu condiția să nu afecteze desfășurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor. (la 05-12-2005, Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005. )  +  Articolul 11(1) Personalul necesar în vederea desfășurării activității C.N.I. se încadrează în condițiile legii. (la 08-05-2003, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. ) (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general este numit de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care îi stabilește și salariul. (la 20-03-2002, Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. )  +  Articolul 12(1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acționarilor.(2) Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I. (la 21-07-2005, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. )  +  Articolul 13(1) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație al C.N.I.(2) Atribuțiile consiliului de administrație și cele ale președintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I. (la 21-07-2005, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005. )  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanța și poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului*). (la 08-05-2003, Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând societățile comerciale participante la realizarea
  capitalului social inițial al Companiei Naționale de
  Investiții «C.N.I.» - S.A.
  1. Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime Constanța» - S.A.: 1 miliard lei2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei3. Compania Națională «Aeroportul Internațional București-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei4. Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile» - S.A. Constanța: 500 milioane lei5. Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galați: 250 milioane lei. (la 20-03-2002, Anexa nr. 1 a fost înlocuită de anexa din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, conform modificării aduse de pct. 13 al aceluiași act normativ. )
   +  Anexa nr. 2Eliminată. (la 20-03-2002, Anexa nr. 2 a fost eliminată indirect de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, prin înlocuirea celor două anexe cu una singură. )  +  Anexa nr. 3
  Programul național de construcții
  de interes public sau social
   +  Capitolul IPrevederi generale  +  Articolul 1(1) Programul național de construcții de interes public sau social, denumit în continuare program, se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit obiectului său de activitate și cu atribuțiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Realizarea obiectivelor de investiții de natura celor care se execută în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social este facultativă.(2) În sensul prezentului program, expresiile și termenii de mai jos semnifică după cum urmează:a) săli de sport: spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice fel;b) bazine de înot: bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic și agrement; (la 03-02-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 ) c) complexuri sportive: spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe; (la 03-02-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 ) d) așezăminte culturale: imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale și altele asemenea;e) unități și instituții de învățământ de stat: imobile destinate procesului educațional și de cercetare, spații cu destinația cămine și cantine, imobile destinate activităților cultural-sportive; (la 11-06-2020, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) f) patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiții naționale și internaționale, precum și patinoare artificiale de agrement;g) unități sanitare: spitale/dispensare medicale și/sau alte unități sanitare în care funcționează cabinete medicale;h) săli de cinema: spații destinate proiecției cinematografice;i) lucrări în primă urgență: lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice; (la 03-09-2021, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) j) alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor: orice tip de construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale comunităților locale, inclusiv la nivel național, care nu se încadrează în categoriile menționate la lit. a)-i), o)-r); (la 11-06-2020, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) k) beneficiari: statul, prin autoritățile administrației publice centrale, unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, părți componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice sau juridice în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“; (la 25-07-2022, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2^1, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) l) amplasament: imobilul constituit din terenuri și/sau construcții, după caz, aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, instituțiilor de interes public, persoanelor juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, altor entități care funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv aparținând părților componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și proprietatea persoanelor fizice sau juridice, în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“; (la 25-07-2022, Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2^1, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) m) obiective de investiții noi: obiectivele de investiții care nu au fost finanțate până la includerea în cadrul programelor de investiții realizate prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., preluate în program;n) obiective de investiții în continuare: obiectivele de investiții pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite/au fost încheiate contracte de lucrări pentru investițiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.o) drumuri de interes local și drumuri de interes județean: căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și pietonilor, clasificate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte ale autorităților publice; (la 11-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Anexa 3 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) p) fose septice reprezintă rezervoare hidroizolante/etanșe subterane, în care se colectează apele menajere și care asigură reținerea materiilor solide și a deșeurilor plutitoare, fiind descărcate cu ajutorul vidanjelor, la o anumită perioadă de timp, în funcție de capacitatea de stocare a acestora, și/sau fose septice ecologice care au unitate de tratare anaerobă a apelor reziduale și asigură epurarea apelor uzate, inclusiv construirea/reabilitarea/extinderea grupurilor sanitare deservite de acestea, după caz; (la 03-09-2021, Litera p) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) q) microstații de epurare reprezintă ansamblul de construcții și instalații destinat epurării apelor uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice, biologice și altele; (la 11-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Anexa 3 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) r) sistem de alimentare cu apă reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și care cuprinde, de regulă, următoarele componente:– captări;– aducțiuni;– stații de tratare;– stații de pompare cu sau fără hidrofor; – rezervoare de înmagazinare; – rețele de transport și distribuție; – branșamente, până la punctul de delimitare a proprietății. (la 11-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Anexa 3 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) s) sistem de canalizare reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare și care cuprinde, de regulă, următoarele componente:– racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietății și preluare;– rețele de canalizare;– stații de pompare;– stații de epurare;– colectoare de evacuare spre emisar;– guri de vărsare în emisar;– depozite de nămol deshidratat. (la 11-03-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 6^1, Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 08 martie 2021 ) t) imobile cu risc seismic: imobile încadrate în clasele (I, II) de risc seismic, conform expertizelor tehnice. (la 25-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 2^2, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 )  +  Articolul 2(1) Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:a) Subprogramul "Săli de sport";b) Subprogramul "Bazine de înot";c) Subprogramul "Complexuri sportive";d) Subprogramul "Așezăminte culturale";e) Subprogramul «Unități și instituții de învățământ de stat»; (la 11-06-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) f) Subprogramul "Patinoare artificiale";g) Subprogramul «Unități sanitare (la 11-06-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) h) Subprogramul "Săli de cinema";i) Subprogramul "Lucrări în primă urgență";j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate".k) Subprogramul «Drumuri de interes local și drumuri de interes județean»; (la 11-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) l) Subprogramul «Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare; (la 11-03-2021, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 08 martie 2021 ) m) Subprogramul «Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor (la 11-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) n) Subprogramul „Imobile cu risc seismic“. (la 25-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 2^3, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) Notă
  Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 prevede:
  Articolul IVÎn anul 2023, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu se încheie angajamente legale pentru subprogramele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), f), h) și m) din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția angajamentelor legale pentru ajustările de preț necesare ca urmare a creșterilor de preț la elementele de cost care intră în structura costului investițiilor și numai dacă acestea sunt strict necesare pentru finalizarea lucrărilor până la data de 31 decembrie 2023 și valoarea contractelor de finanțare încheiate nu mai permite realocarea de resurse financiare.
  (2) Abrogat. (la 11-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (3) Finanțarea programului se efectuează potrivit art. 7 din ordonanță.(4) Abrogat. (la 11-06-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I , Anexa 3 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) (5) Obiectivele de investiții incluse în programele actuale de investiții publice aprobate ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor fi preluate în noile subprograme din prezentul act normativ.
   +  Articolul 3(1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), k)-m) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare. (la 03-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (2) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) și n) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: (la 25-07-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 3 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2^4, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) a) expertizare tehnică, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren, acțiuni accidentale, incendii, accidente tehnice;b) expertizare tehnică, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă și execuția lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale. (la 03-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (3) Construcțiile noi care se execută în cadrul subprogramelor prevăzut la art. 2 alin. (1) se realizează pe baza proiectelor puse la dispoziție de Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. și aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv pe baza proiectelor puse la dispoziție de beneficiari.(4) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. j) se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2014, până la finalizarea acestora.(5) Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța de la bugetul de stat prin program, sunt:a) amenajarea terenului: sistematizări pe verticală, accesuri, drumuri, alei, parcări, drenuri, rigole, canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente, exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din repertoriul arheologic național, lucrări pentru pregătirea amplasamentului;b) studii: studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii specifice;c) expertizare tehnică;d) certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;e) proiectare: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, deviz general, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;f) asistență tehnică: asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, dirigenție de șantier;g) cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport, dotări;h) alte cheltuieli: organizare de șantier, comisioane, cote, taxe potrivit legislației în vigoare, cheltuieli diverse și neprevăzute, cheltuieli pentru informare și publicitate, cheltuieli pentru servicii de sănătate și securitate în muncă.i) cheltuieli pentru probe tehnologice și teste. (la 03-09-2021, Articolul 3 din Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 )  +  Articolul 4(1) Amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.(2) Amplasamentele prevăzute la alin. (1) se predau de către beneficiari viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul Subprogramului «Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare», în cazul în care obiectivul de investiții solicitat de o unitate administrativ-teritorială afectează și amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale, acestea nu se predau, iar investiția se poate realiza cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 ) (4) Pentru amplasamentele afectate de realizarea obiectivului de investiții, aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, altele decât beneficiarul, și pentru care categoria de folosință nu este aceea de drum public, acestea nu se predau, investiția realizându-se pe baza acordului încheiat între beneficiar și proprietarul/administratorul amplasamentului respectiv, potrivit art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sau cu respectarea dispozițiilor art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, după caz. (la 03-02-2022, Articolul 4 din Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 7 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022 )
   +  Capitolul IIPromovarea investițiilor  +  Articolul 5(1) La solicitarea beneficiarilor și în baza documentațiilor de solicitare motivate transmise de aceștia, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. întocmește pentru fiecare subprogram în parte lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate, potrivit prevederilor anexei nr. 3^1, și o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiții și a fundamentării alocațiilor bugetare necesare în vederea finanțării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.(2) În vederea includerii la finanțare a obiectivelor de investiții prin program, beneficiarii au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere, din care să reiasă că nu beneficiază de fonduri din orice alte programe, naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, pentru cheltuielile eligibile prin program. (la 11-06-2020, Articolul 5 din Capitolul II , Anexa 3 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 ) Notă
  Art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 4 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020 prevede:
  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obiectivele de investiții incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate din cadrul subprogramului „Instituții de învățământ superior de stat“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se preiau în cadrul subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat“.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obiectivele de investiții incluse în lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate din cadrul subprogramului „Unități sanitare din mediul urban“, aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, prevăzută la art. 5 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se preiau în cadrul subprogramului „Unități sanitare“.
   +  Articolul 6Obiectivele de investiții prevăzute la art. 5 sunt preluate și cuprinse în lista de investiții a Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 7(1) Pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. 3^2, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (3). Amplasamentele sunt preluate pe durata de realizare a investiției, după aprobarea listei obiectivelor de investiții de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și obținerea surselor de finanțare, în condițiile legii. (la 03-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (2) Beneficiarii obiectivelor de investiții au obligația de a pune la dispoziția Companiei Naționale de Investiții «C.N.I.» - S.A. acordurile, autorizațiile și avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislației în vigoare. (la 03-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (3) Abrogat. (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 )
   +  Capitolul IIIDerularea finanțării și realizării investițiilor  +  Articolul 8(1) Pentru asigurarea finanțării, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. întocmește lista obiectivelor de investiții, care sunt defalcate pe surse de finanțare, eșalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., solicită beneficiarilor predarea amplasamentelor, conform protocolului încheiat potrivit art. 7.  +  Articolul 9Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuție de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului București, în vederea virării alocațiilor de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor subprogramelor.  +  Articolul 11(1) Compania Națională de Investiții «C.N.I.» - S.A. asigură recepția la terminarea lucrărilor, conform graficului anexă la contractul de execuție de lucrări, punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții și participă împreună cu reprezentanții beneficiarilor la recepția finală la expirarea perioadei de garanție. (la 03-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 ) (2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situațiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiția în condițiile legii, confirmată în scris de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.(3) Imposibilitatea efectuării recepției la terminarea lucrărilor motivată de lipsa recepției la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferentă obiectivului de investiții atrage după sine răspunderea beneficiarului, care suportă toate cheltuielile generate de la data finalizării execuției lucrărilor până la recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv penalități și daune interese, după caz. (la 03-10-2021, Articolul 11 din Capitolul III , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 16 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 31 august 2021 )  +  Articolul 12După efectuarea recepției, la terminarea lucrărilor, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 3^3, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiții realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) După predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, beneficiarul are obligația de a menține destinația acestuia și de a-l întreține pe o perioadă de minimum 15 ani.(2) În cazul subprogramului „Imobile cu risc seismic“ se instituie, în condițiile legii, interdicția de vânzare pe o perioadă de 25 de ani de la data predării amplasamentului și a obiectivului realizat. (la 25-07-2022, Articolul 13 din Capitolul III , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 5, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 )  +  Articolul 14Anexele nr. 3^1-3^3 fac parte integrantă din prezentul program.
   +  Anexa nr. 3^1la programLISTA-SINTEZĂa obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului .... (la 30-06-2016, Titlul anexei 3^1 la anexa 3 a fost modificat de subpct. 3 al pct. II, art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016. )
  Nr. crt.Județul Localitatea Amplasamentul Observații
  ----------*) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. și va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.
   +  Anexa nr. 3^2la program
  Beneficiar .......................... Nr. ......./......... Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr. ......./....... prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Nr. ......./.......
  PROTOCOLîncheiat astăzi ......................1. Beneficiarul, .........., cu sediul în ........, reprezentat prin ............., în calitate de predător,și2. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,în baza ........., ................ nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafață totală de ......... mp, identificate potrivit Cărții funciare nr. ............, nr. topo ........., în scopul ................., după cum urmează:
  Nr. crt.Amplasamentul Suprafața (mp) Categoria de folosință
  TOTAL:
  Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Am predat. Beneficiar, ............................. Conducătorul unității, ........................ Am primit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ........................... Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Director general, .....................
   +  Anexa nr. 3^3la program
  Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Nr. ......./......... prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Nr. ......./....... Beneficiar ................ Nr. ......../...........
  PROTOCOLîncheiat astăzi ......................1. Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, în calitate de predător,și2. Beneficiarul, ..............., reprezentat prin ...................., în calitate de primitor,în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului național de construcții de interes public sau social derulat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ..........., compus din .................., în cadrul .................................. ...., în suprafață de .............. mp.Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ......... din ............. .Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menționat, s-a predat beneficiarului ................................ și cartea tehnică a construcției.Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Am predat. .......................... Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Director general, ....................... prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ............................. Am primit. .......................... Beneficiar, ................... Conducătorul unității, ....................
  (la 01-09-2014, Anexa nr. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014. )
  -----