ORDIN nr. 518 din 6 august 2001privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 14 august 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 de la capitolul A secţiunea I va avea următorul cuprins:"1. Asigurarea evidentei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumita în continuare Declaraţia nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4.Obligaţia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuţia de asigurări sociale, denumita în continuare contribuţie.Obligativitatea depunerii de către angajator a declaraţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 încetează o dată cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.Declaraţia nominală reprezintă titlu de creanta şi devine titlu executoriu la data la care contribuţia de asigurări sociale este scadenta, respectiv la expirarea termenului de plată prevăzut la art. 29 din lege."2. La punctul 5 de la capitolul A secţiunea I, referirile la rubricile "Total zile", "Total prestaţii de asigurări sociale" şi "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1, precum şi referirea la rubrica K. "Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS" din anexa nr. 1.2 vor avea următorul cuprins:"Rubrica Total zile reprezintă suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din luna stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, şi se defalcheaza astfel:- Zile în condiţii normale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii normale de muncă;- Zile în condiţii deosebite reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii deosebite de muncă;- Zile în condiţii speciale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiţii speciale de muncă;- Zile prestaţii reprezintă numărul zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale. Se înscrie numărul de zile lucrătoare aferent prestaţiei acordate.................................................................La rubrica Total prestaţii de asigurări sociale se înregistrează cuantumul prestaţiilor suportate atât din fondurile proprii ale angajatorului, cat şi cele suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia ajutorului de deces.La rubrica Din care, suportate din BASS se înscrie totalul cuantumului prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia ajutorului de deces..................................................................La rubrica K. "Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS" se înscrie totalul cuantumului prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces.3. La punctul 5 de la capitolul A secţiunea I, referirea la Rubrica "D. Nr. mediu asiguraţi" din anexa nr. 1.2 va avea următorul cuprins:"Rubrica D. Nr. mediu asiguraţi reprezintă media aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sarbatori legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996.La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform legii.Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu doua zecimale, prin rotunjire matematica.De exemplu:● dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17;● dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18."4. La anexa nr. 1.4, fisierul A11.DBF sau A11.TXT coloana "Explicaţii" se modifica la următoarele rubrici:"Total zile lucrate" - "Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale, care nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din luna stabilit conform Legii nr. 75/1996.""Total prestaţii de asigurări sociale" - "Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces.""Prestaţii suportate din BASS" - "Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces."5. La anexa nr. 1.4, fisierul A12.DBF sau A12.TXT coloana "Explicaţii" se modifica la următoarele rubrici:"Număr mediu personal" devine "Număr mediu asiguraţi" - "Reprezintă media aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectiva, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sarbatori legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din luna, stabilit conform Legii nr. 75/1996. La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform legii. Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu doua zecimale, prin rotunjire matematica.De exemplu:● dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17;● dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18." Lungimea câmpului "NRM" devine 8.2 (5 cifre pentru partea întreaga, respectiv 2 cifre pentru partea zecimala)."Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din BASS" - "Conţine totalul cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces."6. Denumirea titlului din cadrul capitolului A secţiunea II "Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite" se înlocuieşte cu "Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale".7. Punctul 17 de la capitolul A secţiunea II va avea următorul cuprins:"17. Angajatorii care efectuează reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2001, conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, cu modificările ulterioare, stabilesc încadrarea acestora în condiţii deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001.Pentru a beneficia de încadrarea în condiţii deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001, încadrarea în aceste condiţii trebuie să se realizeze până la data de 31 decembrie 2001. În aceasta situaţie angajatorul are obligaţia de a achită diferenţa de cota de contribuţie de la data de 1 aprilie 2001, fără a calcula majorări de întârziere.După depăşirea acestui termen încadrarea în condiţii deosebite de muncă se va face de la data depunerii documentaţiei, conform art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, la casa teritorială sau locală de pensii, după caz.Conform art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, coroborat cu Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 352/2001, lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în condiţii deosebite de muncă se va depune, o singură dată, la casa teritorială sau locală de pensii, după caz, împreună cu documentaţia şi cu avizul inspectoratului teritorial de muncă. Pentru factorul de risc radiatii ionizante avizul este emis de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare.Lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în condiţii deosebite de muncă trebuie să conţină cel puţin următoarele date: profesia, ocupaţia şi codul ocupaţiei, în conformitate cu Clasificarea ocupatiilor din România elaborata de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Institutul Naţional de Statistica.Lista cuprinzând nominalizarea persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite, prevăzută la art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, este anexa nr. 1.1 din prezentele norme.Încadrarea în condiţii speciale de muncă, pentru asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi c) din lege şi care îndeplinesc criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001, se face începând cu data de 1 aprilie 2001.Pentru a beneficia de aceasta încadrare angajatorul are obligaţia de a achită diferenţa de cota de contribuţie de la data de 1 aprilie 2001, fără a calcula majorări de întârziere pe perioada aprilie-iunie 2001.Asiguraţii care în cursul unei luni şi-au desfăşurat activitatea exclusiv în locuri de muncă în condiţii speciale şi în locuri de muncă în condiţii deosebite, dar care nu îndeplinesc condiţia de încadrare în condiţii speciale (procentele stipulate de prevederile legale din timpul normal de muncă al lunii respective), se încadrează în locuri de muncă în condiţii deosebite."8. Punctul 18 de la capitolul A secţiunea II va avea următorul cuprins:"18. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi al funcţionarilor publici.În cazul persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, al membrilor cooperatori, precum şi în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de aceşti asiguraţi.În cazul persoanelor care beneficiază, conform legii, de plati compensatorii ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie cuantumul drepturilor băneşti primite cu titlu de plată compensatorie şi se achită de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile sale teritoriale.Pentru salariaţii din industria de apărare care beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activităţii, contribuţia individuală de asigurări sociale se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă.Pentru această categorie de asiguraţi contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, se calculează şi se virează de angajatori la termenul prevăzut la art. 29 lit. a) sau b) din lege, după caz.Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru această categorie de asiguraţi o constituie cuantumul drepturilor băneşti reprezentând indemnizaţii plătite conform legii în perioada de întrerupere a activităţii.Angajatorul persoanelor care beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activităţii datorează diferenţa faţă de cotele de contribuţie stabilite de lege, la termenul prevăzut la art. 29 lit. a) sau b) din lege, după caz."9. Punctul 23 de la capitolul A secţiunea II şi va avea următorul cuprins:"23. În cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decât contribuţia datorată, anual casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligaţii de plată viitoare. Forma de regularizare se stabileşte prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) lit. b), c) şi d) din lege constata anumite diferenţe la calculul şi la plata contribuţiei de asigurări sociale, regularizările se pot efectua şi în cursul anului. La efectuarea regularizarilor se va tine seama, după caz, de prevederile legale referitoare la calculul şi la plata majorărilor de întârziere aferente.Procedura şi modul de transmitere a informaţiilor prin care se efectuează regularizările vor fi aprobate prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.În cazul asiguraţilor care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii la unul sau la mai mulţi angajatori şi care realizează, cumulat, în cursul unui an calendaristic, venituri brute mai mici decât nivelul a trei salarii medii brute pe economie, sau care realizează cumulat, lunar, venituri brute mai mari decât trei salarii medii brute pe economie, anual, o dată cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a contribuţiei de asigurări sociale achitate sau, după caz, prin compensare cu obligaţii de plată viitoare, după deducerea eventualelor sume necuvenite achitate cu titlu de drepturi de asigurări sociale."10. După punctul 28 de la capitolul A secţiunea II se introduce punctul 28^1 cu următorul cuprins:"28^1. Neretinerea, precum şi reţinerea şi nevărsarea în condiţiile legii a contribuţiei individuale de asigurări sociale constituie stopaj la sursa şi se penalizeaza conform prevederilor legale privind executarea creanţelor bugetare.Penalităţile se aplică de organele specializate ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale o singură dată pentru aceeaşi suma şi nu inlatura obligarea de la plata majorărilor de întârziere, conform legii."11. Punctul 38 de la capitolul A secţiunea II va avea următorul cuprins:"38. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat.Asiguratul beneficiază de toate drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege şi în cazul în care i s-a reţinut contribuţia individuală de asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat, potrivit legii, contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil pe o perioadă mai mica sau egala cu 6 luni considerate după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului.În cazul în care contribuţia individuală de asigurări sociale a fost reţinută, iar angajatorul nu şi-a plătit contribuţia datorată conform legii pe o perioadă mai mare de 6 luni considerate după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului, asiguratul nu poate beneficia de pensia anticipata sau de pensia anticipata parţială până la achitarea integrală de către angajator a contribuţiilor datorate şi a majorărilor de întârziere aferente. În aceasta situaţie asiguratul poate beneficia de pensie pentru limita de vârsta, pensie de invaliditate şi pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de lege."12. La punctul 41 de la capitolul A secţiunea II, litera a) va avea următorul cuprins:"a) perioadele în care o persoană a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţie pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; indemnizaţie pentru maternitate; indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate.Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidenţiază distinct în Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi în evidentele casei teritoriale de pensii."13. La punctul 45 de la capitolul A secţiunea II, litera a) va avea următorul cuprins:"a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numărul de zile lucrătoare şi numărul de zile asimilate stagiului de cotizare, potrivit legii.Stagiul de cotizare se defalca şi în funcţie de condiţiile de muncă;"14. Punctul 8 de la capitolul B secţiunea III se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:"În vederea deschiderii dreptului la pensie anticipata şi la pensie anticipata parţială stagiul complet de cotizare cuprinde şi sporul acordat în baza legislaţiei anterioare pentru activităţi desfăşurate în grupa I şi II de muncă până la data de 1 aprilie 2001."15. După punctul 11 de la capitolul B secţiunea III se introduce punctul 11^1 cu următorul cuprins:"11^1. - Asiguraţii nu au dreptul la pensie anticipata şi la pensie anticipata parţială dacă perioada de neplata a contribuţiei datorate de angajator, considerată după data de 1 aprilie 2001 până la data solicitării dreptului, este mai mare de 6 luni. În aceasta situaţie dreptul la pensie anticipata şi la pensie anticipata parţială se deschide, la cerere, după achitarea integrală de către angajator a contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente."16. După punctul 15 de la capitolul B secţiunea IV se introduce punctul 15^1 cu următorul cuprins:"15^1. În vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate stagiul complet de cotizare cuprinde şi sporul acordat în baza legislaţiei anterioare pentru activităţi desfăşurate în grupa I şi II de muncă până la data de 1 aprilie 2001."17. Punctul 27 de la capitolul B secţiunea VI se abroga.18. La punctul 28 de la capitolul B secţiunea VII, litera a) se completează cu doua alineate cu următorul cuprins:"Adeverinta din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat va fi prezentată după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare şi este necesară doar în cazul persoanelor care solicită pensie anticipata sau pensie anticipata parţială. Începerea plăţii drepturilor este condiţionată de prezentarea acestei adeverinte.Persoanele care solicită înscrierea la pensie pentru limita de vârsta pot continua activitatea după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare numai cu acordul angajatorului (art. 41 din lege). Pentru efectuarea plăţii pensiei pentru limita de vârsta nu este necesară dovada încetării calităţii de asigurat."19. După punctul 44 de la capitolul B secţiunea VIII se introduce punctul 44^1 cu următorul cuprins:"44^1. Persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege. În acest caz reducerea se face din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru limita de vârsta, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului.Persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de muncă în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de muncă şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de muncă în condiţii deosebite; b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de muncă (pentru grupa II de muncă din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de muncă din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de muncă nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de muncă."20. Punctul 2 de la capitolul D secţiunea I va avea următorul cuprins:"2. Stagiul de cotizare necesar conform art. 98 alin. (2) din lege se considera realizat dacă în intervalul de 12 luni anterioare producerii riscului exista un număr de 6 luni de stagiu de cotizare potrivit legii.În caz contrar stagiul de cotizare se considera realizat dacă prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de cotizare cel puţin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.Pentru determinarea stagiului de cotizare necesar conform art. 98 alin. (3) din lege se urmează procedura menţionată anterior, utilizând ca perioade 12 luni cotizate din ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.Exemplul nr. 1 în aplicarea art. 98 alin. (2) din lege - situaţie în care exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -
                             
    luna121110987654321
    zile lucrătoare192223202322212220222021
    zile de stagiu19191620135212210222016
  - luna 1 reprezintă prima luna anterioară producerii riscului;...- luna 12 reprezintă a 12-a luna anterioară producerii riscului.În acest caz condiţia de stagiu de cotizare cerută de art. 98 alin. (2) din lege este realizată, întrucât se constată că exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare (lunile 2, 3, 5, 6, 9 şi 12).Exemplul nr. 2 în aplicarea art. 98 alin. (2) din lege - situaţie în care nu exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -
                             
    luna121110987654321
    zile lucrătoare192223202322212220222021
    zile de stagiu10191610135212210222016
  În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1-6).Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile.Diferenţa este de 15 zile.În acest exemplu, pentru a completa stagiul de cotizare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de cotizare din lunile 7-12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor."21. Punctul 5 de la capitolul D secţiunea I va avea următorul cuprins:"5. Indemnizaţiile de asigurări sociale, indiferent de fondurile din care se suporta, se plătesc pentru numărul de zile lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice ale concediilor medicale sau ale concediilor pentru creşterea copilului."22. După punctul 29 de la capitolul D secţiunea VI se introduce punctul 29^1 cu următorul cuprins:"29^1. Suspendarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului se poate face la cererea beneficiarului, a reprezentantului legal sau a mandatarului desemnat prin procura specială de către acesta.Reluarea în plata a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se poate face, la cerere, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv de 3 ani a copilului cu handicap, începând cu ziua următoare cererii.La reluarea în plata cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este cel cuvenit la data suspendării dreptului."23. La punctul 31, litera b) de la capitolul D secţiunea VI se abroga.24. Punctul 41 de la capitolul D secţiunea VIII va avea următorul cuprins:"41. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23 din lege.Media zilnica a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale se determina ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă, astfel:
  Mzbci = Σ V : NTZ,
  în care:Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale;Σ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale;NTZ = numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă.Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 75/1996.Excepţia o constituie asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (4) din lege, care beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare, în situaţia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. În aceste cazuri baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale."25. Punctul 42 de la capitolul D secţiunea VIII va avea următorul cuprins:"42. Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnica şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau din concediul pentru creşterea copilului, astfel:
  Ci = Mzbci x ....% x NZLCM,
  în care:Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale;Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale;NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau din concediul pentru creşterea copilului.     Exemplul nr. 1    ---------------                                                               - lei -
                 
    - lei -
    luna123456
    V2.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.000
    NZ211921202120
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.ΣV = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 leiNTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zileMzbci = 15.000.000 lei : 122 = 122.950,82 lei....% = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga luna);Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 122.950,82 lei x 75% x 22 = 2.028.688,53 lei, intregit la 2.029.000 lei conform art. 195 din lege.     Exemplul nr. 2    --------------
                 
    - lei -
    luna123456
    V2.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.000
    NZ2119215*)2120
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.ΣV = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 leiNTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zileMzbci = 13.125.000 lei : 107 = 122.663,55 lei....% = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga luna)Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 122.663,55 lei x 75% x 22 = 2.023.948,58 lei, intregit la 2.024.000 lei conform art. 195 din lege.--------------- Notă *) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.     Exemplul nr. 3    --------------
                 
    - lei -
    luna123456
    V1.905.0001.842.0001.905.0001.875.0001.905.0001.875.000
    NZ16*)14*)16*)15*)16*)15*)
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.ΣV = 3 x 1.905.000 lei + 2 x 1.875.000 lei + 1.842.000 lei = 11.307.000 leiNTZ = 16 + 14 + 16 + 15 + 16 + 15 = 92 de zileMzbci = 11.307.000 lei : 92 = 122.902,17 lei.... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga luna)Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 122.902,17 lei x 75% x 22 = 2.027.885,81 lei, intregit la 2.028.000 lei conform art. 195 din lege.-------------------- Notă *) În fiecare dintre cele 6 luni persoana a avut câte 5 zile de concediu medical sau concediu de studii.     Exemplul nr. 4    ---------------    - pentru cazurile prevăzute la art. 98 alin. (4) din lege                                                              - lei -
                 
    - lei -
    luna1*)23456
    V2.500.000-----
    NZ21-----
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pe luna respectiva sau pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia.ΣV = 1 x 2.500.000 lei = 2.500.000 leiNTZ = 21 de zileMzbci = 2.500.000 lei : 21 = 119.047,62 lei.... % = 75% [conform art. 108 alin. (1) din lege]NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga luna)Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 119.047,62 lei x 75% x 22 = 1.964.285,73 lei, intregit la 1.965.000 lei conform art. 195 din lege.------------- Notă *) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare de o luna.26. Punctul 43 de la Capitolul D secţiunea VIII va avea următorul cuprins:"43. Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 110 şi 111 din lege baza de calcul se stabileşte astfel:    
  Bcli = ΣV:NTZ x MNTZ
      
  Bmax = Bcli x 25%
      
  Ci = Bcli - S, care nu poate depăşi Bmax
  în care:Bcli = baza de calcul lunară al indemnizaţiei;ΣV = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale;NTZ = numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă;MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizaţiei, conform art. 112 alin. (2) din lege;Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale;S = venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă.     Exemplul nr. 1    --------------
                 
    - lei -
    luna123456
    V2.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.000
    NZ211921202120
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.Se presupune ca în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă este de 1.875.000 lei (S).ΣV = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 leiNTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zileMNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv)Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 leiBmax = 2.499.590,16 lei x 25% = 624.897,54 lei, intregit la 625.000 lei conform art. 195 din legeCi = 2.499.590,16 lei - 1.875.000 lei = 624.590,16 lei, intregit la 625.000 lei conform art. 195 din legeSe compara Ci obţinut cu Bmax şi se constată că sunt egale; ca urmare, cuantumul indemnizaţiei va fi de 625.000 lei.     Exemplul nr. 2    --------------
                 
    - lei -
    luna123456
    V2.500.0002.500.0002.500.000625.0002.500.0002.500.000
    NZ2119215*)2120
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.Se presupune ca în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă este de 1.500.000 lei (S).ΣV = 5 x 2.500.000 lei + 625.000 lei = 13.125.000 leiNTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zileMNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (în acest caz se ia în considerare numărul de zile lucrătoare din cele 6 luni)Bcli = 13.125.000 lei : 107 x 20,33 = 2.493.750 leiBmax = 2.493.750 lei x 25% = 623.437,5 lei, intregit la 624.000 lei conform art. 195 din legeCi = 2.493.750 lei - 1.500.000 lei = 993.750 lei.Se compara Ci obţinut cu Bmax şi se constată că Ci este mai mare; ca urmare, cuantumul indemnizaţiei va fi de 624.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.-------------- Notă *) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical sau concediu de studii, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.     Exemplul nr. 3    ---------------
                 
    - lei -
    luna123456
    V2.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.000
    NZ211921202120
  în care:NZ = numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia, pe fiecare luna din baza de calcul.Se presupune ca persoana are un concediu medical de reducere a timpului normal de muncă pe o perioadă care cuprinde 10 zile lucrătoare.De asemenea, se presupune ca în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă este de 2.215.910 lei (S), din care venitul corespunzător pentru cele 10 zile lucrătoare de concediu medical este de 852.273 lei, reprezentând S^1.ΣV = 6 x 2.500.000 lei = 15.000.000 leiNTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 zileMNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu numărul de zile lucrate efectiv).Bcli = 15.000.000 lei : 122 x 20,33 = 2.499.590,16 lei.Pentru a determina baza de calcul aferentă celor 10 zile lucrătoare din concediul medical Bcli se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna acordării dreptului şi se multiplica cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical, obtinand Bcli^1.Bcli^1 = 2.499.590,16 lei : 22 x 10 = 1.136.177,35 leiBmax = Bcli^1 x 25% = 1.136.177,35 lei x 25% = 284.044,34 lei, intregit la 285.000 lei conform art. 195 din legeCi = Bcli^1 - S^1 = 1.136.177,35 lei - 852.273 lei = 283.904,35 lei, intregit la 284.000 lei conform art. 195 din lege.Se compara Ci obţinut cu Bmax şi se constată că nivelul indemnizaţiei nu depăşeşte baremul maxim; ca urmare cuantumul indemnizaţiei va fi de 284.000 lei, conform prevederilor art. 112 alin. (2) din lege.27. Punctul 44 de la capitolul D secţiunea VIII va avea următorul cuprins:"44. Pentru constituirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraţilor care realizează venituri exprimate în moneda altor tari se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor venituri, obţinută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective."28. La punctul 50 de la capitolul D secţiunea VIII, litera c) va avea următorul cuprins:"c) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi cea pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru creşterea copilului."
   +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, casele teritoriale şi locale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din lege.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de stat-------