HOTĂRÂRE nr. 702 din 19 iulie 2001pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.313/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 8 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 1.313/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative referitoare la: monitorizarea seismicitatii și evaluarea hazardului seismic, fenomenologia sursei seismice și predictia cutremurelor de pământ, procesele seismotectonice, structura profunda a pământului, microzonarea seismică, evaluarea și reducerea riscului seismic, coordonarea pe plan național a programelor de seismologie și participarea la proiecte internaționale privind studiul regiunilor seismice, precum și participarea tehnica a României la activități în sprijinul aplicării prevederilor Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, ratificat de România prin Legea nr. 152/1999.2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică" se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. După literea F a articolului 4 din anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București" se introduce litera G cu următorul cuprins:G. Participarea tehnica a României la activități în sprijinul aplicării prevederilor Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare:a) asigura și verifica funcționarea Statiei seismice Muntele Roșu în rețeaua seismică a Sistemului internațional de monitorizare;b) asigura transmiterea datelor furnizate de Statia de monitorizare seismologica Muntele Roșu către Centrul internațional de date al Organizației Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, prin mijloacele de comunicație adecvate (satelit, radio);c) primește în mod continuu datele seismice înregistrate de Statia seismologica Muntele Roșu prin legătură de comunicație radio (compusa din 3 relee intermediare) și analizează aceste date;d) colaborează cu Organizația Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare pentru a aduce și a menține Statia seismologica Muntele Roșu la standardele tehnice și operationale precizate în Manualul operational pentru monitorizare seismică și schimb internațional de date seismice;e) transmite date suplimentare sau rapoarte tehnice, la solicitarea Centrului internațional de date;f) primește, prelucreaza și analizează datele provenite de la Sistemul internațional de monitorizare și produsele Centrului internațional de date;g) solicita Centrului internațional de date asistența tehnica privind efectuarea de analize tehnice specifice;h) colaborează cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare și cu celelalte autorități competente pentru implementarea prevederilor Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare;i) desfășoară alte activități tehnice pentru aplicarea prevederilor Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, inclusiv activități de cercetare-dezvoltare și de elaborare a manualelor operationale ale Sistemului internațional de monitorizare, în colaborare cu Centrul internațional de date și cu alte centre naționale de date ale statelor părți la Tratatul de interzicere totală a experientelor nucleare.4. După alineatul (2) al articolului 7 din anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP București" se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Laboratorul-Centru național de date, instalatie specială de interes național, asigura participarea tehnica a României la monitorizarea seismică în sprijinul Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare. Datele seismologice din rețeaua seismică, precum și cele prelucrate în cadrul Centrului național de date sunt de interes public național.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.313/1996, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru delegat la Ministerul Educației și Cercetării - pentru activitatea de cercetare,
  Șerban Constantin Valeca
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Aurel Constantin Ilie
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.313/1996)INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  -----