ORDONANŢĂ nr. 5 din 19 iulie 2001 (*actualizată*)privind procedura somaţiei de plată(actualizată până la data de 28 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 30 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 5 din 19 iulie 2001; LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 24 octombrie 2002; LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004; DECIZIA nr. 11 din 20 martie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, insusit de părţi prin semnătura ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. (2) Suma ce reprezintă obligaţia prevăzută la alin. (1), precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.  +  Articolul 2 (1) Cererile privind somaţia de plată se depun la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. (2) La instanţele prevăzute la alin. (1) cererile se soluţionează de un singur judecător. (3) Judecătorul verifica din oficiu competenţa instanţei, procedând potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Cererea introdusă potrivit art. 2 va cuprinde: a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele şi domiciliul debitorului persoana fizica, iar în cazul debitorului persoana juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar; c) sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcuta plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei. (2) La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate. (3) Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţa.  +  Articolul 4-------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002. (2) În toate cazurile, pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002. (3) La citaţia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului şi actele depuse de acesta în susţinerea cererii. (4) În citaţie se va face menţiunea ca până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfăţişare debitorul poate să depună întâmpinare, precum şi actele ce pot contribui la soluţionarea cererii.  +  Articolul 5În cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declara ca este multumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu.  +  Articolul 6 (1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în condiţiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lamuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002. (2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constata ca pretenţiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către debitor, precum şi termenul de plată.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 5 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 23 august 2001. (3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit înţelegerii părţilor. (4) Ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunică fiecărei părţi de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire*).-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:DECIZIA nr. 11 din 20 martie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006 prevede:"În aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, stabileşte:Cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."  +  Articolul 6^1În cazul creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari sau locatari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, judecătorul, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispoziţiile art. 6 alin. (3), sa dispună stabilirea unui termen de plată ori eşalonarea plăţii, ţinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile efective de plată.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002.  +  Articolul 7Ordonanţa prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanţa cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecata potrivit dreptului comun.  +  Articolul 8 (1) Împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicării acesteia. (2) Cererea în anulare se soluţionează de către instanţa competenţa pentru judecarea fondului cauzei în prima instanţa.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. (4) Dacă instanţa investită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, pronunţând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător. (5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.-----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.  +  Articolul 9 (1) Ordonanţa de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în anulare potrivit art. 8, este irevocabilă.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002. (2) La cererea creditorului ordonanţa prevăzută la alin. (1) sau, după caz, ordonanţa împotriva căreia a fost introdusă cererea în anulare prevăzută la art. 8, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investită cu formula executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. Astfel investită, ordonanţa constituie titlu executoriu, care se eliberează creditorului. Totodată titlul, în copie, se comunică şi debitorului*).-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:DECIZIA nr. 11 din 20 martie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006 prevede:"În aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, stabileşte:Cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."  +  Articolul 10 (1) Cel interesat poate face contestaţie la executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. (2) Prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu excepţia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.  +  Articolul 11^1 (1) Ordonanţa privind somaţia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi.-------------Alin. (1) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002. (2) Prevederile art. 338 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 295 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la data de 15 august 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu------------