LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 24 iulie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege. (la 30-04-2007, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )  +  Articolul 2(1) Reteaua naționala de localități este compusa din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanța europeană;b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;d) rangul III - orașe;e) rangul IV - sate reședința de comună;f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.  +  Articolul 3(1) Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.(1^1) Documentația de fundamentare privind trecerea unui oras de la rangul III la rangul II - municipiu de importanța interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în reteaua de localități - va cuprinde Fișa orașului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI. (la 30-04-2007, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. ) (1^2) Documentația de fundamentare privind trecerea unui sat-reședința de comuna de la rangul IV la rangul III - orașe - va cuprinde Fisa comunei propuse să fie declarata oras, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII. (la 30-04-2007, Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. ) (1^3) Datele din fisele prevăzute la alin. (1^1) și (1^2), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei și al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Național de Statistica, cat și cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa. (la 30-04-2007, Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. ) (2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localitatilor urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor.  +  Articolul 4(1) Guvernul sprijina declararea de orașe noi, preponderent în zonele lipsite de orașe pe o raza de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 și 6.1 ale anexei nr. II și marcate pe harta în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilitatile cele mai mari de dezvoltare și o pozitie favorabila în cadrul zonei cu una sau mai multe comune invecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populatiei din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate în condițiile legii. În condiții similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oras cu una sau mai multe comune din imediata vecinatate.(2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeana comunelor în care s-au produs scaderi accentuate de populatie, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 și 5.1 ale anexei nr. IV și situate în zonele marcate pe harta în anexa nr. V, Guvernul incurajeaza unificarea administrativa a cate doua sau mai multe dintre aceste comune care sunt invecinate, la inițiativa autorităților administrației publice locale și ca urmare a vointei exprimate prin referendum local de către populatia din comunele interesate.(2^1) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, dacă situația economică și socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe orașe și/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiași județ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din unitățile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate în condițiile legii. (la 10-06-2010, Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. ) (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1), (2) și (2^1), Guvernul asigură:a) întocmirea, aprobarea și promovarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de orașe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraș a mai multe comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe orașe și/sau mai multe comune din imediata vecinătate, având la bază scrisoarea comună de intenție a autorităților administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale interesate și documentația corespunzătoare;b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale nou-înființate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale. (la 10-06-2010, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. ) (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de orașe sau municipii în condițiile alin. (1), (2) și (2^1) pot fi întocmite și promovate și de alți inițiatori prevăzuți de Constituție, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din unitățile administrativteritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate potrivit legii, fiind aplicabile și în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b). (la 10-06-2010, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. ) (la 30-04-2007, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )  +  Articolul 5(1) Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritoriala de la care se preiau localitățile rurale și a populatiei din unitatile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauza, pe baza documentatiei prin care se atesta indeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fisa comunei propuse să fie infiintata, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII. (la 30-04-2007, Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. ) (3) Datele din Fisa comunei propuse să fie infiintata, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei și al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa. (la 30-04-2007, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )  +  Articolul 5^1(1) Unitatile administrativ-teritoriale care se reinfiinteaza sunt delimitate și marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiintarii lor și după un plan cadastral întocmit de initiator și avizat de oficiul judetean de cadastru și publicitate imobiliara. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, și după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a infiintarii noii unități administrativ-teritoriale.(2) În cazul unităților administrativ-teritoriale nou-înființate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum și a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către initiatori și avizat de către oficiul judetean de cadastru și publicitate imobiliara.(3) În cazul în care apar divergente în procesul de delimitare teritoriala a doua sau mai multe unități administrativ-teritoriale, prefectul mediaza conflictul.(4) Dacă în urma procesului de mediere, părțile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmește conform solutiei propuse de initiator.(5) Consiliile locale supun consultării populatiei, prin referendum local, odata cu hotărârile de înființare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) și (2), și planurile cadastrale de delimitare teritoriala a acestora.(6) Cheltuielile legate de intocmirea și avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizarii referendumului. (la 27-07-2006, Art. 5^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 30-04-2007, Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 28-07-2022, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 22, Capitolul VI din LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 25 iulie 2022 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 28-07-2022, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 22, Capitolul VI din LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 25 iulie 2022 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 28-07-2022, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 22, Capitolul VI din LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 25 iulie 2022 )  +  Articolul 10În vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreere, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I și II. (la 31-10-2019, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 190 din 25 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 28 octombrie 2019 )  +  Articolul 11Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spatiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.  +  Articolul 13Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicarii prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
   +  Anexa nr. IDEFINIREAprincipalilor termeni utilizati1. Localitate– forma de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și marimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară.În functie de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.2. Localitate urbană– localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influența socioeconomică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.3. Localitate rurală (sat)– localitate în care:a) majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viața locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;b) majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.4. Unități administrativ - teritoriale– potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele.Unitatile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.5. Orașul – unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit prevederilor art. 99 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.Ca unitate administrativ-teritorială de bază orașul are două componente:a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;b) componenta demografică socioeconomică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității.Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține. (la 05-07-2019, Punctul 5. din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) 5^1. Municipiul – unitate administrativ-teritorială definită potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege. (la 05-07-2019, Anexa nr. I a fost completată de Punctul 2, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) 6. Comuna – unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit art. 98 din Codul administrativ. (la 05-07-2019, Punctul 6. din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) 7. Teritoriu administrativ– suprafața delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (constructii și amenajari), delimitată prin planurile urbanistice.8. Retea de localități– totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (național, judetean, zona functionala), ale caror existenta și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localități este constituita din localități urbane și localități rurale.9. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane și rurale– clasificarea localitatilor pe ranguri în functie de importanța în retea și de rolul teritorial,– asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.10. Rang– expresie a importantei actuale și în perspectiva imediata a unei localități în cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influența polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implica în alocarea de resurse. Aceasta importanța trebuie să își gaseasca corespondentul și în nivelul de modernizare.11. Abrogat. (la 28-07-2022, Punctul 11. din Anexa nr. I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 22, Capitolul VI din LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 25 iulie 2022 ) 12. Centura verde - zona delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I și II, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spațiilor suplimentare de agrement și recreere. (la 31-10-2019, Punctul 12. din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 190 din 25 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 28 octombrie 2019 ) 13. Zona de dezvoltare– perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizarii dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.14. Zona de influență– teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu marimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.15. Sistem urban– sistem de localități invecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare pastrandu-și autonomia administrativă.  +  Anexa nr. IILOCALITĂȚI URBANE1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localitatilor urbane*)
  Nr.crt.Indicatori minimali Municipiu Oras
  1.*)Numar de locuitori 40.000 10.000
  2.*)Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei ocupate) 85% 75%
  3.*)Dotarea locuintelor cu instalații de alimentare cu apa 80% 70%
  4.*)Dotarea locuintelor cu baie și WC în locuinta (% din totalul locuintelor) 75% 55%
  5.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala (% din totalul locuintelor) 45% 35%
  6. Numar de paturi în spitale la 1000 de locuitori 10 7
  7. Numar de medici la 1000 de locuitori 2,3 1,8
  8. Unități de invatamant postliceal liceal sau alta forma de invata- mant secundar
  9. Dotari culturale și sportive sali de spectacol, eventual teatre, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion, sali de sport sali de spectacol, biblioteci publice, spatii pentru activități sportive
  10. Locuri în hoteluri 100 50
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 60% 50%
  12. Străzi cu retele de distribuție a apei(% din lungimea totala a strazilor) 70% 60%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a strazilor) 60% 50%
  14. Epurarea apelor uzate racordarea la o statie de epurare cu treapta mecanica și biologica racordarea la o statie de epurare cu treapta mecano- chimica
  15. Străzi cu retele de hidranti exterioripentru stingerea incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70% 60%
  16. Spatii verzi (parcuri, gradini publicescuaruri) mp/locuitor 15 10
  17. Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat
  ----*) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei și locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa. (la 30-04-2007, Tabelul de la pct. 1.0 din anexa II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri
  RangulStatutul localitățiiNumărul de localități
  0 municipiu, capitală1
  Imunicipii 11
  IImunicipii 81
  IIorașe 172
  3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I3.1. Localizare geografică favorabilă:Situare geostrategica de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de cai de comunicatie de importanța internationala/europeana.3.2. Populație:a) numar important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;b) formare profesionala de înaltă specializare: forta de muncă cu o calificare superioara și pregatire continua, caracterizata prin flexibilitate/dinamism;c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa orașelor de acelasi rang.3.3. Accesibilitate:La nivel international, paneuropean: accesibilitate directa la reteaua majoră de cai de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene)La nivel național: accesibilitate la reteaua de cai de comunicatii naționale (autostrăzi, drumuri expres, cai ferate cu viteza mare/sporita, cai navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).3.4. Functiuni economice: baza economica la înalt nivel tehnologic și flexibila (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natura informatica).3.5. Nivel de dotare/echipare:Localitățile asigura un potențial de gazduire/primire a unor functii și echipamente ale caror importanța, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul international sau european al acestor localități consta în caracterul și dimensiunea internationala sau europeana a functiilor și echipamentelor lor.3.6. Principalele categorii și tipuri de dotari, echipamente pentru rangurile 0 și I:
  - instituții de decizie politică, juridică și economică de importanță internațională, națională sau regională: - instituții naționale și regionale de reputație internațională/europeană sau active în domeniul relațiilor internaționale/europene: - instituții străine și internaționale cu sediul permanent: - diferite organizații cu sucursale, filiale și agenții în străinătate: - alte dotări/echipamente: ● educație, cercetare științifică: ● sănătate: ● cultură: ● comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: ● mass-media: ● sport, agrement: ● protecția mediului: ● alimentare cu apă și canalizare: ● culte: ● transport/comunicații: ● ordine publică, apărarea țării și siguranță națională: - Parlament, Guvern, ministere și alte instituții centrale, instanțe supreme (Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ), ambasade etc.; - sedii ale administrației publice locale, sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale, judecătorii, tribunale, parchete, sedii ale organizațiilor politice, sedii de sindicat, fundații, sedii ale unor organizații neguvernamentale etc.; - sedii ale filialelor organismelor internaționale, mari instituții naționale cu caracter științific de deschidere internațională/ europeană (academie, centre și institute naționale de cercetare etc.); - sedii pentru congrese și conferințe, sedii pentru expoziții și târguri, hoteluri de lux și de mare capacitate, școli internaționale, birouri pentru profesiuni recunoscute pe plan internațional, de arbitraj internațional etc. - firme și bănci străine, diverse alte instituții social-economice, culturale și științifice, organizații internaționale neguvernamentale, instituții științifice străine (școli, universități), consulate și alte reprezentanțe diplomatice, comerciale, turistice etc. - sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și științifice; - universități, institute de învățământ superior diversificate, institute naționale de cercetare sau filiale ale acestora; - clinici universitare și spitale; - muzee, teatre dramatice, de comedie, de revistă, de păpuși, operă, ope- retă, filarmonică, săli de concerte, săli polivalente, mari biblioteci, edituri, tipografii; - centre de comerț și de afaceri, burse de valori și de mărfuri, servicii comerciale diversificate și de înaltă calitate; - sistem cu rază de difuzare și acoperire internațională/europeană sau regională, agenții de presă, posturi naționale și regionale de radio și televiziune; - complexuri sportive, stadioane, săli de competiții sportive de nivel internațional/european, național sau regional, piscine, patinoare artificiale, bază turistică și de agrement diversificată, parcuri, grădini botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru sport și agrement etc.; - agenții de protecție a mediului și servicii ecologice dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate (organizarea auditului de mediu, igiena urbană etc.); - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - centre ecumenice, mitropolii, episcopii, arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor autorizate; - aeroporturi internaționale, gări feroviare racordate la rețeaua europeană, servicii de poștă cu acoperire internațională; - instituții specifice și racordate la organizații internaționale.
  3.7. Localități urbane de rangul 0
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1. București municipiu Capitala României2.013.911
  3.8. Localități urbane de rangul I Sunt de rangul I urmatoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Bacău municipiu reședință de județBacău 210.469
  2.Brașov municipiu reședință de județBrașov 314.219
  3.Brăila - sistem urban - Brăila 233.447
  4.Galați municipii reședință de județGalați 328.596
  5.Cluj-Napoca municipiu reședință de județCluj 331.476
  6.Constanța municipiu reședință de județConstanța342.394
  7.Craiova municipiu reședință de județDolj 314.920
  8.Iași municipiu reședință de județIași 348.489
  9.Oradea municipiu reședință de județBihor 221.824
  10.Ploiești municipiu reședință de județPrahova 251.981
  11.Timișoara municipiu reședință de județTimiș 329.111
  4.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul II4.1. Municipii reședință de județ4.1.1. Populație– de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori– zona de influență: circa 200.000-500.000 de locuitori4.1.2. Raza de servire: circa 60-80 km4.1.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la cel puțin două sisteme majore de cai de comunicatie (traseu de cale ferata principala, drumuri naționale ce tranziteaza sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gari fluviale)4.1.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu raza de servire prioritar judeteana4.1.5. Nivel de dotare-echipare:
  - instituții de decizie politică, administrativă, juridică de importanță județeană: - educație, cercetare științifică: - sănătate, asistență socială: - cultură: - comerț, servicii comerciale prestate populației și agenților economici: - turism: - mass-media: - finanțe, bănci, asigurări: - sport, agrement: - protecția mediului: - alimentare cu apă și canalizare: - culte: - transport/comunicații: - ordine, securitate: - sedii ale administrației publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizațiilor neguvernamentale; - judecătorii, tribunale, procuratură, parchet și alte instituții juridice; - institute de învățământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naționale de cercetare; - spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, stație de salvare județeană, asistență de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcționale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.; - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziție, de conferințe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.; - centre comerciale, camere de comerț, centre de afaceri, burse de valori și de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata și cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; posibilități de organizare a unor târguri importante; - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri; - mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidiene sau periodice; - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.); - agenții de protecție a mediului și servicii dotate cu echipamente specifice pentru menținerea unui mediu de calitate și a igienei urbane; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - lăcașuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate; - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poștă etc; - instituții specifice cerințelor la nivel județean.
  4.2. Alte municipii4.2.1. Populație– de regulă între 25.000 și circa 70.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 30.000 și circa 100.000 de locuitori4.2.2. Raza de servire: circa 20 km4.2.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la calea ferata, drum național, drum judetean și accese facile ale localitatilor din zona de influență4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și tertiar, eventual și din agricultură4.2.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administrație publică, autorități judecătorești, partide politice, sindicat: - educație, cercetare științifică: - sănătate, asistență socială: - cultură: - comerț, servicii comerciale: - turism: - finanțe, bănci, asigurări: - sport, agrement: - protecția mediului: - alimentare cu apă și canalizare: - culte: - transport/comunicații: - ordine, securitate: - sedii ale administrației publice locale;judecătorie, parchet, sedii de partid, de sindicat și alte asociații; - gimnazii, licee generale și de specialitate, colegii, școli de maiștri;- filiale ale unor institute de cercetare;- spital general, stație de salvare, dispensar, leagăn de copii, creșe, cămine de bătrâni; - case de cultură, cinematograf, biblioteci publice, muzee, săli de expoziție, club etc. - unități comerciale diversificate: magazine universale și specializate, supermagazine, piață agroalimentară; - unități pentru prestări de servicii diversificate și/sau flexibile; - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri; - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - stadioane, terenuri și săli de sport (competiții de nivel județean sau local), alte spații destinate sportului,grădini publice și alte spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber; - servicii dotate cu echipamente specificepentru protecția mediului, monitorizareaemisiilor poluante și igiena urbană; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - protopopiate, parohii; - gară, autogară, poștă, centrală telefonică; - poliție, obiective specifice.
  4.3. Localități urbane de rangul IISunt de rangul II urmatoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Aiud municipiu Alba 28.909
  2.Adjud municipiu Vrancea 20.776
  3.Alba Iulia municipiu reședință de județAlba 72.615
  4.Alexandria municipiu reședință de județTeleorman 58.651
  5.Arad municipiu reședință de județArad 184.290
  6.Baia Mare municipiu reședința de județMaramureș 150.613
  7.Bârlad municipiu Vaslui 78.633
  8.Bistrița municipiu reședință de județBistrița-Năsăud87.355
  9.Blaj municipiu Alba 21.819
  10.Botoșani municipiu reședință de județBotoșani 128.591
  11.Brad municipiu Hunedoara 18.075
  12.Buzău municipiu reședință de județBuzău 147.627
  13.Calafat municipiu Dolj 21.227
  14.Caracal municipiu Olt 39.276
  15.Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
  16.Carei municipiu Satu Mare 25.590
  17.Călărași municipiu reședință de județCălărași 77.669
  18.Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
  19.Câmpina municipiu Prahova 40.569
  20.Câmpulung municipiu Argeș 43.634
  21.Câmpulung Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
  22.Codlea municipiu Brașov 24.814
  23.Curtea de Argeșmunicipiu Argeș 34.867
  24.Dej municipiu Cluj 41.120
  25.Deva municipiu reședință de județHunedoara 76.498
  26.Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
  27.Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
  28.Drobeta-Turnu Severin municipiu reședință de județMehedinți 118.069
  29.Făgăraș municipiu Brașov 44.535
  30.Fălticeni municipiu Suceava 33.867
  31.Fetești municipiu Ialomița 36.649
  32.Focșani municipiu reședință de județVrancea 98.581
  33.Gherla municipiu Cluj 24.232
  34.Giurgiu municipiu reședință de județGiurgiu 72.763
  35.Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
  36.Huși municipiu Vaslui 33.320
  37.Lugoj municipiu Timiș 49.028
  38.Mangalia municipiu Constanța 43.924
  39.Medgidia municipiu Constanța 46.783
  40.Mediaș municipiu Sibiu 62.543
  41.Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județHarghita 46.819
  42.Motru municipiu Gorj 25.860
  43.Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
  44.Oltenița municipiu Călărași 31.434
  45.Onești municipiu Bacău 60.507
  46.Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
  47.Orșova municipiu Mehedinți 15.379
  48.Pașcani municipiu Iași 45.898
  49.Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
  50.Piatra-Neamț municipiu reședință de județNeamț 124.859
  51.Pitești municipiu reședință de județArgeș 187.001
  52.Rădăuți municipiu Suceava 32.151
  53.Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
  54.Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județVâlcea 119.791
  55.Reghin municipiu Mureș 38.925
  56.Reșita municipiu reședință de județCaraș-Severin 93.590
  57.Roman municipiu Neamț 81.803
  58.Roșiori de Vedemunicipiu Teleorman 36.603
  59.Satu Mare municipiu reședință de județSatu Mare 130.072
  60.Săcele municipiu Brașov 29.967
  61.Sebeș municipiu Alba 29.475
  62.Sfântu Gheorghemunicipiu reședință de județCovasna 66.896
  63.Sibiu municipiu reședință de județSibiu 169.299
  64.Sighetu Marmației municipiu Maramureș 44.433
  65.Sighișoara municipiu Mureș 36.222
  66.Slatina municipiu reședință de județOlt 87.137
  67.Slobozia municipiu reședință de județIalomița 56.310
  68.Suceava municipiu reședință de județSuceava 118.311
  69.Târgoviște municipiu reședință de județDâmbovița 99.086
  70.Târgu Jiu municipiu reședință de județGorj 98.206
  71.Târgu Mureș municipiu reședință de județMureș 164.928
  72.Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
  73.Târnăveni municipiu Mureș 29.828
  74.Tecuci municipiu Galați 46.785
  75.Tulcea municipiu reședință de județTulcea 95.957
  76.Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
  77.Turda municipiu Cluj 60.998
  78.Urziceni municipiu Ialomița 19.088
  79.Vaslui municipiu reședință de județVaslui 79.070
  80.Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
  81.Zalău municipiu reședință de județSălaj 71.148
  5.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III5.1. Populație:– de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori5.2. Raza de servire: circa 10-20 km5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)5.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administrație publică, autorități judecătorești și asociații: - educație: - sănătate, asistență socială: - cultură: - comerț, prestări de servicii: - turism: - finanțe-bănci, asigurări: - sport, agrement: - protecția mediului: - alimentare cu apă și canalizare: - culte: - transport-comunicații: - ordine, securitate: - primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii pentru diferite asociații; - învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal; - spital general sau secție-spital, maternitate, dispensar policlinic, stație de salvare, creșă, farmacie, cămin de bătrâni; - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, muzee, sală de expoziții, club etc. - magazine universale și magazine specializate, piața agroalimentară; - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri; - sucursale sau filiale de bănci, instituții de credit și societăți de asigurare, C.E.C.; - terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual pentru competiții locale, grădini publice și alte spații verzi amenajate; - serviciu de protecție a mediului; - rețele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, stație de epurare; - lăcaș de cult; - autogară, eventual gară, poștă, centrală telefonică; - sedii de poliție și de jandarmerie.
  5.6. Localități urbane de rangul III: Sunt de rangul III următoarele localități:
  Nr. crt.Localitatea Statutul localității Județul Numărul de locuitorila 1 ianuarie 1999
  1.Abrud oraș Alba 6.803
  2.Agnita oraș Sibiu 12.115
  3.Aleșd oraș Bihor 10.852
  4.Anina oraș Caraș-Severin 10.594
  5.Aninoasa oraș Hunedoara 6.108
  6.Avrig oraș Sibiu 16.215
  7.Azuga oraș Prahova 6.119
  8.Babadag oraș Tulcea 10.878
  9.Baia de Aramă oraș Mehedinți 5.724
  10.Baia de Arieș oraș Alba 4.877
  11.Baia Sprie oraș Maramureș 15.735
  12.Balș oraș Olt 23.147
  13.Baraolt oraș Covasna 10.464
  14.Basarabi oraș Constanța 11.070
  15.Băicoi oraș Prahova 20.234
  16.Băile Govora oraș Vâlcea 3.147
  17.Băile Herculaneoraș Caraș-Severin 6.051
  18.Băile Olănești oraș Vâlcea 4.814
  19.Băile Tușnad oraș Harghita 1.802
  20.Băilești oraș Dolj 22.231
  21.Bălan oraș Harghita 9.295
  22.Beclean oraș Bistrița-Năsăud12.033
  23.Beiuș oraș Bihor 12.089
  24.Berești oraș Galați 3.926
  25.Bicaz oraș Neamț 8.911
  26.Bocșa oraș Caraș-Severin 19.023
  27.Boldești-Scăenioraș Prahova 11.505
  28.Bolintin-Vale oraș Giurgiu 11.464
  29.Borsec oraș Harghita 3.109
  30.Borșa oraș Maramureș 27.247
  31.Breaza oraș Prahova 18.863
  32.Brezoi oraș Vâlcea 7.589
  33.Budești oraș Călărași 9.596
  34.Buftea oraș Ilfov 19.617
  35.Buhuși oraș Bacău 21.993
  36.Bumbești-Jiu oraș Gorj 11.882
  37.Bușteni oraș Prahova 11.787
  38.Buziaș oraș Timiș 8.128
  39.Cavnic oraș Maramureș 5.494
  40.Călan oraș Hunedoara 14.714
  41.Călimănești- Căciulata oraș Vâlcea 8.923
  42.Câmpeni oraș Alba 8.587
  43.Cehu Silvaniei oraș Sălaj 8.468
  44.Cernavodă oraș Constanța 20.514
  45.Chișineu-Criș oraș Arad 8.724
  46.Cisnădie oraș Sibiu 17.204
  47.Comarnic oraș Prahova 13.532
  48.Comănești oraș Bacău 26.237
  49.Copșa Mică oraș Sibiu 5.157
  50.Corabia oraș Olt 21.932
  51.Costești oraș Argeș 12.091
  52.Covasna oraș Covasna 12.306
  53.Cristuru Secuiesc oraș Harghita 11.291
  54.Cugir oraș Alba 30.244
  55.Curtici oraș Arad 9.762
  56.Dărăbani oraș Botoșani 12.002
  57.Dărmănești oraș Bacău 14.232
  58.Deta oraș Timiș 7.059
  59.Drăgănești-Olt oraș Olt 13.181
  60.Dumbrăveni oraș Sibiu 8.812
  61.Eforie oraș Constanța 9.294
  62.Făget oraș Timiș 7.519
  63.Făurei oraș Brăila 4.626
  64.Fieni oraș Dâmbovița 8.092
  65.Filiași oraș Dolj 20.159
  66.Fundulea oraș Călărași 6.217
  67.Găești oraș Dâmbovița 16.598
  68.Geoagiu oraș Hunedoara 6.290
  69.Gheorgheni oraș Harghita 21.245
  70.Gura Humorului oraș Suceava 16.740
  71.Hațeg oraș Hunedoara 12.507
  72.Hârlău oraș Iași 12.260
  73.Hârșova oraș Constanța 11.198
  74.Horezu oraș Vâlcea 7.446
  75.Huedin oraș Cluj 9.955
  76.Ianca oraș Brăila 12.886
  77.Iernut oraș Mureș 9.833
  78.Ineu oraș Arad 10.416
  79.Isaccea oraș Tulcea 5.614
  80.Însurăței oraș Brăila 7.501
  81.Întorsura Buzăului oraș Covasna 9.081
  82.Jibou oraș Sălaj 12.283
  83.Jimbolia oraș Timiș 10.497
  84.Lehliu Gară oraș Călărași 6.667
  85.Lipova oraș Arad 11.491
  86.Luduș oraș Mureș 18.647
  87.Lupeni oraș Hunedoara 31.409
  88.Măcin oraș Tulcea 11.803
  89.Mărășești oraș Vrancea 13.070
  90.Marghita oraș Bihor 18.650
  91.Mihăilești oraș Giurgiu 7.161
  92.Mioveni oraș Argeș 35.889
  93.Mizil oraș Prahova 17.075
  94.Moinești oraș Bacău 25.532
  95.Moldova Nouă oraș Caraș-Severin 15.112
  96.Moreni oraș Dâmbovița 22.868
  97.Nădlac oraș Arad 8.422
  98.Năsăud oraș Bistrița-Năsăud11.365
  99.Năvodari oraș Constanța 34.669
  100.Negrești oraș Vaslui 10.481
  101.Negrești-Oaș oraș Satu Mare 16.356
  102.Negru Vodă oraș Constanța 5.529
  103.Nehoiu oraș Buzău 12.650
  104.Novaci oraș Gorj 6.151
  105.Nucet oraș Bihor 2.851
  106.Ocna Mureș oraș Alba 15.697
  107.Ocna Sibiului oraș Sibiu 4.184
  108.Ocnele Mari oraș Vâlcea 3.591
  109.Odobești oraș Vrancea 7.985
  110.Oravița oraș Caraș-Severin 15.222
  111.Otopeni oraș Ilfov 10.515
  112.Oțelu Roșu oraș Caraș-Severin 13.128
  113.Ovidiu oraș Constanța 13.458
  114.Panciu oraș Vrancea 9.834
  115.Pâncota oraș Arad 7.418
  116.Petrila oraș Hunedoara 28.742
  117.Piatra Olt oraș Olt 6.583
  118.Plopeni oraș Prahova 10.083
  119.Pogoanele oraș Buzău 7.614
  120.Predeal oraș Brașov 6.735
  121.Pucioasa oraș Dâmbovița 16.489
  122.Râșnov oraș Brașov 16.242
  123.Rovinari oraș Gorj 12.603
  124.Rupea oraș Brașov 6.246
  125.Salonta oraș Bihor 20.006
  126.Săveni oraș Botoșani 8.685
  127.Sângeorz-Băi oraș Bistrița-Năsăud10.702
  128.Sânnicolau Mareoraș Timiș 13.007
  129.Scornicești oraș Olt 13.751
  130.Sebiș oraș Arad 6.829
  131.Segarcea oraș Dolj 8.704
  132.Seini oraș Maramureș 9.439
  133.Simeria oraș Hunedoara 14.571
  134.Sinaia oraș Prahova 14.636
  135.Siret oraș Suceava 10.003
  136.Slănic oraș Prahova 7.249
  137.Slănic Moldova oraș Bacău 5.375
  138.Solca oraș Suceava 4.687
  139.Sovata oraș Mureș 12.219
  140.Strehaia oraș Mehedinți 12.564
  141.Sulina oraș Tulcea 5.140
  142.Șimleu Silvaniei oraș Sălaj 17.053
  143.Ștei oraș Bihor 9.466
  144.Tălmaciu oraș Sibiu 9.147
  145.Tășnad oraș Satu Mare 10.188
  146.Târgu Bujor oraș Galați 8.044
  147.Târgu Cărbunești oraș Gorj 9.338
  148.Târgu Frumos oraș Iași 13.763
  149.Târgu Lăpuș oraș Maramureș 14.139
  150.Târgu Neamț oraș Neamț 22.634
  151.Târgu Ocna oraș Bacău 14.184
  152.Techirghiol oraș Constanța 7.388
  153.Teiuș oraș Alba 7.338
  154.Titu oraș Dâmbovița 10.711
  155.Toplița oraș Harghita 16.839
  156.Topoloveni oraș Argeș 10.329
  157.Țăndărei oraș Ialomița 14.591
  158.Țicleni oraș Gorj 5.205
  159.Uricani oraș Hunedoara 12.177
  160.Urlați oraș Prahova 11.858
  161.Valea lui Mihaioraș Bihor 10.665
  162.Vașcău oraș Bihor 3.032
  163.Vălenii de Munte oraș Prahova 13.898
  164.Vânju Mare oraș Mehedinți 7.074
  165.Victoria oraș Brașov 10.896
  166.Videle oraș Teleorman 12.498
  167.Vișeu de Sus oraș Maramureș 18.444
  168.Vlăhița oraș Harghita 7.392
  169.Vulcan oraș Hunedoara 33.186
  170.Zărnești oraș Brașov 26.520
  171.Zimnicea oraș Teleorman 16.787
  172.Zlatna oraș Alba 9.254
  Notă
  LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002 prevede:Art. 1(1) Comuna Balcesti, județul Valcea, se declara oras.(2) Satele Benesti, Carlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti și Satu Poieni apartin orasului Balcesti.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:Art. 1Comuna Babeni, județul Valcea, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002 prevede:Art. 1Comuna Ghimbav, județul Brasov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Miercurea Nirajului, județul Mures, se declara oras.(2) Satele Beu, Dumitrestii, Laureni, Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa și Veta apartin orasului Miercurea Nirajului.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica corespunzător.
  LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 10 iulie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Saliste, județul Sibiu, se declara oras.(2) Satele Aciliu, Amnas, Crint, Gales, Fantanele, Mag, Sacel, Sibiel și Vale apartin orasului Saliste.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al RomĂniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Sarmasu, județul Mures, se declara oras.(2) Satele Balda, Larga, Morut, Sarmasel, Sarmasel-Gara, Titiana și Visinelu apartin orasului Sarmasu.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Roznov, județul Neamt, se declara oras.(2) Satele Chintinici și Slobozia apartin orasului Roznov.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Sangeorgiu de Padure, județul Mures, se declara oras.(2) Satele Bezid, Bezidu Nou și Lotu apartin orasului Sangeorgiu de Padure.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Berbesti, județul Valcea, se declara oras.(2) Satele Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Gangulesti și Valea Mare apartin orasului Berbesti.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Murgeni, județul Vaslui, se declara oras.(2) Satele Carja, Floreni, Latesti, Raiu, Sarateni, Schineni apartin orasului Murgeni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:Art. 1(1) Comuna Santana, județul Arad, se declara oras.(2) Satul Caporal Alexa aparține orasului Santana.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Sacueni, județul Bihor, se declara oras.(2) Satele Sacueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sannicolau de Munte apartin orasului Sacueni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Ungheni, județul Mures, se declara oras.(2) Satele Cerghid, Cerghizel, Moresti, Recea, Sausa și Vidrasau apartin orasului Ungheni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Ștefănești, județul Botoșani, se declară oraș.(2) Localitățile componente ale orasului Stefanesti sunt: Stefanesti, Badiuti, Bobulesti, Stanca și Stefanesti-Sat.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Flămânzi, județul Botoșani, se declară oraș.(2) Localitățile componente ale orașului Flămânzi sunt: Flămânzi, Nicolae Bălcescu și Poiana.(3) Satele Chițoveni și Prisăcani aparțin orasului Flămânzi.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Bucecea, județul Botosani, se declară oraș.(2) Localitățile componente ale orașului Bucecea sunt: Bucecea și Călinești.(3) Satul Bohoghina aparține orasului Bucecea.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, modificată de LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, prevede:Art. 1(1) Se aprobă declararea ca orașe a unor comune din județele Arad, Arges, Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.(2) Denumirea și componenta comunelor declarate orașe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.AnexaORAȘELE DECLARATE
  JudețulOrașul declarat
  DenumireaLocalități componente ale orașuluiSate ce aparțin orașului
  1234
  ARADPECICA1.Bodrogu Vechi
  2.Sederhat
  3.Turnu
  ARGEȘȘTEFĂNEȘTI1.Ștefănești
  2.Enculești
  3.Golești
  4.Izvorani
  5.Ștefăneștii Noi
  6.Valea Mare-Podgoria
  7.Viișoara
  8.Zăvoi
  DOLJDĂBULENI1.Chiașu
  BECHET1.BECHET
  GORJTURCENI1.TURCENI1.Gârbovu
  2.Jilțu2.Murgești
  3.Strâmba-Jiu
  4.Valea Viei
  TISMANA1.TISMANA1.Celei
  2.Costeni
  3.Gornovița
  4.Isvarna
  5.Pocruia
  6.Racoți
  7.Sohodol
  8.Topești
  9.Vâlcele
  10.Vânăta
  IALOMIȚAAMARA
  FIERBINȚI-TÂRG1.Fierbinții de Jos
  2.Fierbinții de Sus
  3.Grecii de Jos
  MARAMUREȘSĂLIȘTEA DE SUS1.SĂLIȘTEA DE SUS
  ȘOMCUTA MARE1.ȘOMCUTA MARE1.Buteasa
  2.Buciumi2.Codru Butesii
  3.Ciolt3.Finteușu Mare
  4.Hovrila
  5.Vălenii Șomcutei
  TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ1.TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ1.Bozânta Mare
  2.Băița2.Merișor
  3.Bușag3.Ulmoasa
  4.Nistru
  ULMENI1.ULMENI1.Arduzel
  2.Tohat2.Chelința
  3.Mânău
  4.Someș-Uileac
  5.Țicău
  6.Vicea
  OLTPOTCOAVA1.POTCOAVA1.Potcoava-Fălcoeni
  2.Sinești
  3.Trufinești
  4.Valea Merilor
  SATU MAREARDUD1.Ardud1.Ardud-Vii
  2.Mădăras2.Baba Novac
  3.Gerăușa
  4.Sărătura
  SIBIUMIERCUREA SIBIULUI1.Apoldu de Sus
  2.Dobârca
  SUCEAVABROȘTENI1.BROȘTENI1.Cotârgași
  2.Hăleasa2.Dârmoxa
  3.Lungeni3.Frasin
  4.Neagra4.Holda
  5.Holdița
  6.Pietroasa
  CAJVANA1.Codru
  DOLHASCA1.Budeni
  2.Gulia
  3.Poiana
  4.Poienari
  5.Probota
  6.Siliștea Nouă
  7.Valea Poienei
  FRASIN1.FRASIN1.Doroteia
  2.Bucșoaia2.Plutonița
  LITENI1.Corni
  2.Roșcani
  3.Rotunda
  4.Siliștea
  5.Vercicani
  MILIȘĂUȚI1.MILIȘĂUȚI1.Gara
  2.Bădeuți2.Lunca
  SALCEA1.SALCEA1.Prelipca
  2.Mereni
  3.Plopeni
  4.Văratec
  VICOVU DE SUS1.VICOVU DE SUS
  2.Bivolăria
  TIMIȘCIACOVA1.Cebza
  2.Macedonia
  3.Obad
  4.Petroman
  GĂTAIA1.Gătaia1.Butin
  2.Sculia2.Percosova
  3.Șemlacu Mare
  4.Șemlacu Mic
  RECAȘ1.Bazoș
  2.Herneacova
  3.Izvin
  4.Nadăș
  5.Petrovaselo
  6.Stanciova

  LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:Art. 1Comuna Popesti-Leordeni, județul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:Art. 1Comuna Voluntari, județul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004 prevede:Art. 1Comuna Cazanesti, județul Ialomita, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II, pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Pătârlagele, județul Buzău, se declară oraș, având în componență localitățile Pătârlagele, Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mărunțișu și Mănăstirea.(2) Satele Muscel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroești, Valea Lupului, Valea Sibiciului și Valea Viei aparțin orasului Pătârlagele.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 prevede:Art. 1Comuna Dragomiresti, județul Maramures, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004 prevede:Art. 1(1) Comuna Racari, județul Dambovita, se declara oras.(2) Localitățile componente ale orasului Racari sunt: Racari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpati, Colacu, Sabiesti, Balanesti și Stanesti.Art. 2Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Art. 3Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător, iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005 prevede:Art. 1(1) Comuna Chitila, județul Ilfov, se declara oras.(2) Localitățile componente ale comunei Chitila sunt Chitila și Rudeni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005 prevede:Art. 1(1) Comuna Podu Iloaiei, județul Iași, se declară oraș.(2) Localitățile componente ale orasului Podu Iloaiei sunt Podu Iloaiei și Budai.(3) Satele care aparțin orasului Podu Iloaiei sunt Cositeni, Holm și Scobalteni.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea IV - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:Art. 1Comuna Pantelimon, județul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:Art. 1(1) Comuna Magurele, județul Ilfov, se declara oras.(2) Localitățile componente ale orasului Magurele sunt: Magurele, Alunisu, Dumitrana, Pruni și Varteju.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:Art. 1Comuna Bragadiru, județul Ilfov, se declara oras.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.
  LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006 prevede:Art. 1(1) Comuna Livada, județul Satu Mare, se declara oras.(2) Localitățile componente ale orasului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava și Livada Mica.Art. 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  Prin LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Moinesti, județul Bacau, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Salonta, județul Bihor, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, orasul Toplita, județul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orasul Moreni, județul Dambovita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orasul Beius, județul Bihor, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Lupeni, județul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Vulcan, județul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Gheorgheni, județul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Marghita, județul Bihor, se declara municipiu.
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, la anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele 5.6 și 6.1 se modifică în mod corespunzător.Articolele 1-3 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 prevăd:Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.(2) Comuna Băneasa are în componență satele Băneasa, Făurei, Negureni și Tudor Vladimirescu.(3) Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 3Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se modifică în mod corespunzător.
  6.0. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  Zona Județul Suprafața orientativă (ha) Numărul de locuitorila 1 ianuarie1999 Numărulde comune Numărul de sate
  Zona 1 Constanța Tulcea Total zona 1 147.156 181.397 328.553 25.769 39.719 65.488 8 14 22 31 52 83
  Zona 2 Constanța Total zona 2 157.150 157.150 36.160 36.160 11 11 51 51
  Zona 3 Brăila Călărași Ialomița Total zona 3 36.115 30.834 80.898 147.847 13.774 11.896 30.857 56.527 4 2 10 16 15 6 26 47
  Zona 4 Argeș Olt Teleorman Total zona 4 84.586 57.019 82.339 223.944 42.396 32.323 44.999 119.718 13 10 14 37 52 27 50 129
  Zona 5 Dolj Total zona 5 177.423 177.423 101.701 101.701 21 21 52 52
  Zona 6 Dolj Gorj Vâlcea Total zona 6 33.764 65.823 184.012 283.599 12.432 36.148 118.507 167.087 4 11 35 50 41 74 279 394
  Zona 7 Dolj Mehedinți Total zona 7 102.778 79.882 182.660 38.230 38.714 76.944 17 11 28 72 31 103
  Zona 8 Arad Timiș Total zona 8 152.554 53.713 206.267 30.200 7.016 37.216 12 6 18 83 28 111
  Zona 9 Arad Bihor Total zona 9 29.019 75.393 104.412 8.329 37.007 42.336 3 10 13 19 60 79
  Zona 10 Sălaj Total zona 10 111.983 111.983 31.469 31.469 13 13 70 70
  Zona 11 Maramureș Sălaj Total zona 11 41.417 48.481 89.898 24.173 14.035 38.208 5 7 12 33 52 85
  Zona 12 Bistrița-Năsăud Cluj Mureș Total zona 12 82.187 44.716 68.322 195.225 31.459 19.054 40.952 91.207 11 8 14 33 67 42 104 213
  Zona 13 Botoșani Iași Total zona 13 118.290 59.072 177.362 73.208 29.437 102.645 17 7 24 89 39 128
  Zona 14 Iași Vaslui Total zona 14 49.789 46.054 95.843 31.724 24.723 56.447 9 8 17 31 41 72
  Zona 15 Bacău Iași Neamț Vaslui Total zona 15 134.037 43.213 22.398 222.906 422.554 66.819 35.951 12.710 99.720 215.200 20 8 4 28 60 176 50 28 198 452
  Zona 16 Buzău Vrancea Total zona 16 159.832 228.597 388.429 96.782 75.311 172.093 29 22 51 241 149 390
  Zona 17 Brăila Buzău Galați Vrancea Total zona 17 59.288 13.203 94.792 33.965 201.248 15.372 4.506 72.921 13.966 106.765 7 2 13 4 26 27 5 26 17 75
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.
  6.1. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  LISTA CUPRINZÂND COMUNELE
  Zona Județul Denumirea comunei
  Zona 1 Constanța 1. Cogealac
  2. Crucea
  3. Mihai Viteazu
  4. Nicolae Bălcescu
  5. Pantelimon
  6. Siliștea
  7. Târgușor
  8. Vulturu
  Tulcea 1. Baia
  2. Beidaud
  3. Casimcea
  4. Cerna
  5. Ciucurova
  6. Dăeni
  7. Dorobanțu
  8. Hamcearca
  9. Horia
  10. Izvoarele
  11. Ostrov
  12. Peceneaga
  13. Stejaru
  14. Topolog
  Total zona 1: 22 de comune
  Zona 2 Constanța 1. Adamclisi
  2. Aliman
  3. Băneasa
  4. Cobadin
  5. Deleni
  6. Dobromir
  7. Dumbrăveni
  8. Independența
  9. Ion Corvin
  10. Lipnița
  11. Oltina
  Total zona 2: 11 comune
  Zona 3 Brăila 1. Ciocile
  2. Cireșu
  3. Roșiori
  4. Ulmu
  Călărași 1. Dragalina
  2. Dragoș Vodă
  Ialomița 1. Axintele
  2. Balaciu
  3. Căzănești
  4. Ciochina
  5. Cocora
  6. Grindu
  7. Munteni-Buzău
  8. Reviga
  9. Sălcioara
  10. Sfântu Gheorghe
  Total zona 3: 16 comune
  Zona 4 Argeș 1. Bârla
  2. Căldăraru
  3. Hârsești
  4. Izvoru
  5. Mirosi
  6. Mozăceni
  7. Negrași
  8. Popești
  9. Recea
  10. Slobozia
  11. Ștefan cel Mare
  12. Teiu
  13. Ungheni
  Olt 1. Crâmpoia
  2. Icoana
  3. Mihăești
  4. Movileni
  5. Nicolae Titulescu
  6. Radomirești
  7. Seaca
  8. Șerbănești
  9. Tufeni
  10. Văleni
  Teleorman 1. Balaci
  2. Ciolănești
  3. Dobrotești
  4. Gratia
  5. Necșești
  6. Poeni
  7. Sârbeni
  8. Scurtu Mare
  9. Siliștea
  10. Siliștea-Gumești
  11. Tătărăștii de Jos
  12. Tătărăștii de Sus
  13. Trivalea-Moșteni
  14. Zâmbreasca
  Total zona 4: 37 de comune
  Zona 5 Dolj 1. Amărăștii de Jos
  2. Amărăștii de Sus
  3. Apele Vii
  4. Bârca
  5. Bechet
  6. Bistreț
  7. Castranova
  8. Călărași
  9. Celaru
  10. Daneți
  11. Dăbuleni
  12. Dioști
  13. Dobrești
  14. Gângiova
  15. Gighera
  16. Goicea
  17. Măceșu de Sus
  18. Măceșu de Jos
  19. Mârșani
  20. Ostroveni
  21. Sadova
  Total zona 5: 21 de comune
  Zona 6 Dolj 1. Bulzești
  2. Farcaș
  3. Melinești
  4. Murgasi
  Gorj 1. Berlești
  2. Bustuchin
  3. Căpreni
  4. Crușeț
  5. Dănciulești
  6. Hurezani
  7. Logrești
  8. Stejari
  9. Stoina
  10. Turburea
  11. Țânțăreni
  Vâlcea 1. Alunu
  2. Amărăști
  3. Băbeni
  4. Bălcești
  5. Berbești
  6. Copăceni
  7. Dănicei
  8. Drăgoești
  9. Făurești
  10. Fârtățești
  11. Galicea
  12. Ghioroiu
  13. Glăvile
  14. Grădiștea
  15. Gușoeni
  16. Ionești
  17. Lădești
  18. Lăpușata
  19. Livezi
  20. Mateești
  21. Măciuca
  22. Olanu
  23. Orlești
  24. Pesceana
  25. Popești
  26. Roești
  27. Roșiile
  28. Scundu
  29. Sinești
  30. Stănești
  31. Stoilești
  32. Șirineasa
  33. Tetoiu
  34. Valea Mare
  35. Zătreni
  Total zona 6: 50 de comune
  Zona 7 Dolj 1. Botoșești-Paia
  2. Brabova
  3. Carpen
  4. Cernătești
  5. Gogoșu
  6. Grecești
  7. Orodel
  8. Plenița
  9. Predești
  10. Sălcuța
  11. Seaca de Pădure
  12. Secu
  13. Sopot
  14. Terpezița
  15. Vârtop
  16. Vela
  17. Verbița
  Mehedinți 1. Bălăcița
  2. Bâcleș
  3. Cujmir
  4. Dârvari
  5. Garla Mare
  6. Gruia
  7. Obârșia de Câmp
  8. Oprișor
  9. Pristol
  10. Salcia
  11. Vânători
  Total zona 7: 28 de comune
  Zona 8 Arad 1. Bata
  2. Birchiș
  3. Bârzava
  4. Brazii
  5. Gurahonț
  6. Hălmagiu
  7. Hălmăgel
  8. Petriș
  9. Pleșcuța
  10. Săvârșin
  11. Vărădia de Mureș
  12. Vârfurile
  Timiș 1. Bara
  2. Bogda
  3. Brestovăț
  4. Ghizela
  5. Mașloc
  6. Secaș
  Total zona 8: 18 comune
  Zona 9 Arad 1. Apateu
  2. Craiva
  3. Hășmaș
  Bihor 1. Căpâlna
  2. Ceica
  3. Cociuba Mare
  4. Drăgești
  5. Holod
  6. Lăzăreni
  7. Olcea
  8. Sâmbăta
  9. Șoimi
  10. Tinca
  Total zona 9: 13 comune
  Zona 10 Sălaj 1. Almașu
  2. Buciumi
  3. Cizer
  4. Cuzaplac
  5. Dragu
  6. Fildu de Jos
  7. Halmășd
  8. Hida
  9. Plopiș
  10. Sag
  11. Sânmihaiu Almașului
  12. Valcău de Jos
  13. Zimbor
  Total zona 10: 13 comune
  Zona 11 Maramureș 1. Boiu Mare
  2. Mireșu Mare
  3. Șomcuta Mare
  4. Ulmeni
  5. Valea Chioarului
  Sălaj 1. Gâlgău
  2. Ileanda
  3. Letca
  4. Lozna
  5. Poiana Blenchii
  6. Rus
  7. Zalha
  Total zona 11: 12 comune
  Zona 12 Bistrița-Năsăud 1. Budești
  2. Chiochiș
  3. Galații Bistriței
  4. Lechința
  5. Matei
  6. Miceștii de Câmpie
  7. Milaș
  8. Silivașu de Câmpie
  9. Sânmihaiu de Câmpie
  10. Teaca
  11. Urmeniș
  Cluj 1. Buza
  2. Cămărașu
  3. Cătina
  4. Frata
  5. Geaca
  6. Mociu
  7. Pălatca
  8. Suatu
  Mureș 1. Band
  2. Cozma
  3. Crăiești
  4. Fărăgău
  5. Grebenișu de Câmpie
  6. Miheșu de Câmpie
  7. Pogăceaua
  8. Râciu
  9. Sărmașu
  10. Sânpetru de Câmpie
  11. Șăulia
  12. Șincai
  13. Valea Largă
  14. Zau de Câmpie
  Total zona 12: 33 de comune
  Zona 13 Botoșani 1. Albești
  2. Călărași
  3. Dobârceni
  4. Durnești
  5. Flămânzi
  6. Frumușica
  7. Hlipiceni
  8. Lunca
  9. Mihălășeni
  10. Prăjeni
  11. Răușeni
  12. Ripiceni
  13. Românești
  14. Santa Mare
  15. Ștefănești
  16. Todireni
  17. Trușești
  Iași 1. Andrieșeni
  2. Bivolari
  3. Gropnița
  4. Probota
  5. Șipote
  6. Trifești
  7. Vlădeni
  Total zona 13: 24 de comune
  Zona 14 Iași 1. Ciortești
  2. Costuleni
  3. Cozmești
  4. Dolhești
  5. Gorban
  6. Grozești
  7. Moșna
  8. Prisăcani
  9. Răducăneni
  Vaslui 1. Arsura
  2. Botești
  3. Bunești-Averești
  4. Codăești
  5. Dănești
  6. Drânceni
  7. Miclești
  8. Tăcuta
  Total zona 14: 17 comune
  Zona 15 Iași 1. Dagâța
  2. Ipatele
  3. Mironeasa
  4. Scânteia
  5. Șcheia
  6. Tansa
  7. Țibana
  8. Țibănești
  Neamț 1. Bozieni
  2. Oniceni
  3. Poienari
  4. Valea Ursului
  Bacău 1. Colonești
  2. Corbasca
  3. Dealu Morii
  4. Filipeni
  5. Găiceana
  6. Glăvănești
  7. Horgești
  8. Huruiești
  9. Izvoru Berheciului
  10. Lipova
  11. Motoșeni
  12. Oncești
  13. Parincea
  14. Pâncești
  15. Plopana
  16. Podu Turcului
  17. Răchitoasa
  18. Stănișești
  19. Tătărăști
  20. Vultureni
  Vaslui 1. Albești
  2. Alexandru Vlahuță
  3. Banca
  4. Berezeni
  5. Blăgești
  6. Bogdănești
  7. Bogdănița
  8. Costești
  9. Dimitrie Cantemir
  10. Dragomirești
  11. Fălciu
  12. Găgești
  13. Gherghești
  14. Hoceni
  15. Iana
  16. Ivănești
  17. Lunca Banului
  18. Mălușteni
  19. Murgeni
  20. Poienești
  21. Puiești
  22. Pungești
  23. Roșiești
  24. Șuletea
  25. Vetrișoaia
  26. Viișoara
  27. Voinești
  28. Vutcani
  Total zona 15: 60 de comune
  Zona 16 Buzău 1. Beceni
  2. Berca
  3. Bisoca
  4. Bozioru
  5. Brăești
  6. Buda
  7. Calvini
  8. Cănești
  9. Cătina
  10. Cernătești
  11. Chiliile
  12. Cislău
  13. Cozieni
  14. Lopătari
  15. Măgura
  16. Mărgăritești
  17. Mânzălești
  18. Murgești
  19. Odăile
  20. Pardoși
  21. Pănătău
  22. Pătârlagele
  23. Pârscov
  24. Sărulești
  25. Scorțoasa
  26. Tisău
  27. Valea Salciei
  28. Vintilă Vodă
  29. Viperești
  Vrancea 1. Andreiașu de Jos
  2. Bârsești
  3. Chiojdeni
  4. Câmpuri
  5. Dumitrești
  6. Gura Caliței
  7. Jitia
  8. Mera
  9. Năruja
  10. Nereju
  11. Nistorești
  12. Paltin
  13. Poiana Cristei
  14. Răcoasa
  15. Reghiu
  16. Soveja
  17. Tulnici
  18. Valea Sării
  19. Vidra
  20. Vintileasca
  21. Vizantea Livezi
  22. Vrâncioaia
  Total zona 16: 51 de comune
  Zona 17 Brăila 1. Gemenele
  2. Măxineni
  3. Racovița
  4. Râmnicelu
  5. Românu
  6. Salcia Tudor
  7. Scorțaru Nou
  Buzău 1. Balta Alba
  2. Vâlcelele
  Galați 1. Costache Negri
  2. Cuca
  3. Cudalbi
  4. Foltești
  5. Frumușița
  6. Fundeni
  7. Grivița
  8. Ivești
  9. Liești
  10. Măstăcani
  11. Pechea
  12. Rediu
  13. Scânteiești
  Vrancea 1. Bălești
  2. Ciorăști
  3. Măicănești
  4. Nănești
  Total zona 17: 26 de comune
  NOTĂ: Reprezentarea grafică a localităților urbane cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III. Notă
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, la anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele 5.6 și 6.1 se modifică în mod corespunzător.Articolele 1-3 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 prevăd:Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.(2) Comuna Băneasa are în componență satele Băneasa, Făurei, Negureni și Tudor Vladimirescu.(3) Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Articolul 3Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se modifică în mod corespunzător.
  Notă
  *) A se vedea Nota de la pct. 5.6 din anexa nr. II.
   +  Anexa nr. III  +  Anexa nr. IV LOCALITATI RURALE1.0 Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguriIerarhizarea localităților rurale pe ranguri este următoarea:
  Nr. Rangul Statutul localității
  1.1. 1.2 IV V sate reședință de comună sate componente ale comunelor și sateaparținând municipiilor sau orașelor
  2.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang IVRangul IV este atribuit satelor reședința de comuna. Dotarile minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:– sediu de primarie;– grădinița, școala primara și gimnaziala;– dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;– posta, servicii telefonice;– sediu de politie și de jandarmerie;– camin cultural cu biblioteca;– magazin general, spatii pentru servicii;– teren de sport amenajat;– parohie;– cimitir;– statie/halta C.F. sau statie de transport auto;– dispensar veterinar;– sediu al serviciului de pompieri;– puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor;– alimentare cu apa prin cismele stradale.3.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang VRangul V este atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținând municipiilor sau orașelor. Existenta unor dotari publice sau comerciale și dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori și de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:– școala primara;– punct sanitar;– magazin pentru comert alimentar și nealimentar.Aceste dotari sunt necesare și în cazul satelor având o populatie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.4.0. Condiții necesare pentru înființarea de comune
  1 *) Numar de locuitori - minimum 1.500
  2 *)Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei ocupate) minimum 25%
  3 *)Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinte) minimum 45%
  4. Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
  5. Legaturi între satul-reședința de comuna și celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din totalul drumurilor)
  6. Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înființare la distanta mai mare de 5 km față de actualul sat-reședința de comuna
  7. Reducerea distantei totale între satele componente ale comunei propuse spre înființare și actualul sat-reședința, în raport cu distanta totala dintre acestea și satul-reședința al comunei înființate - minimum 15 km
  8. Spatii construite pentru institutii și dotari: - primarie - școala primara și gimnaziala - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic - post de politie - statie/halta CF sau statie transport auto
  *) După declararea noii comune, este necesară completarea dotarilor minime obligatorii în satul-reședința de comuna, conform pct. 2.0.
  ----*) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei și locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa."Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie indeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localitatilor urbane prevăzuți în anexa nr. II trebuie să fie indepliniti și în cazul orașelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune. (la 30-04-2007, Tabelul de la pct. 4.0 din anexa IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  5.0. Comune în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acțiuni de sprijin și revitalizare
  Nr.crt Județul Comune cu scaderi de populatie
  Scaderi de 30,0-50,0% Scaderi de peste 50%
  Numărul de comune % din numărul total de comune % din supra-fața totala % din popu- latia ruralaNumărul de comune % din numărul total de comune % din supra-fața totala % din popu- latia rurala
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita- Nasaud Botosani Brasov Braila Buzau Caras- Severin Calarasi Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt Olt Prahova Satu Mare Salaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Valcea Vrancea 25 19 21 14 27 5 33 13 17 31 24 16 30 11 2 1 36 17 14 2 7 19 21 12 3 5 24 27 10 16 5 23 27 15 1 37 27 15 31 13 8 38,5 28,4 22,6 17,7 31,4 9,4 48,5 30,2 43,6 38,3 34,8 33,3 40,5 20,4 6,1 1,3 38,3 30,3 30,4 3,2 14,3 33,9 42,8 14,1 7,9 8,1 40,7 30,0 14,3 17,0 5,8 41,0 49,0 28,3 1,1 42,0 36,0 34,9 43,7 16,9 13,6 36,0 34,0 23,6 13,6 27,4 8,4 47,6 37,3 43,3 34,0 34,5 34,6 42,9 22,2 2,5 1,6 36,2 28,8 31,9 1,9 16,0 31,7 37,8 11,6 9,6 5,2 38,9 22,2 9,8 19,7 3,5 47,6 54,8 31,9 0,5 46,2 40,5 49,6 41,6 16,7 12,0 29,6 20,7 18,6 10,2 24,1 6,8 39,7 20,2 35,1 28,1 27,7 28,1 34,5 14,0 2,5 0,5 28,5 16,2 24,0 1,6 8,9 29,4 32,2 7,8 3,0 2,8 33,0 19,4 8,3 13,2 2,1 30,0 45,1 27,2 0,5 40,2 29,6 26,3 33,0 10,2 9,3 10 5 2 1 1 4 - 2 2 4 7 4 18 3 - - 5 1 5 - 1 10 3 1 - - 7 8 - 2 1 - 6 8 - 5 4 3 1 - - 15,3 7,5 2,1 1,3 1,2 7,5 - 4,7 5,1 4,9 10,1 8,3 24,3 5,5 - - 5,3 1,8 10,9 - 2,0 17,8 6,1 1,2 - - 11,8 8,9 - 2,1 1,2 - 10,9 15,1 - 5,7 5,3 7,0 1,4 - - 13,4 8,0 13,2 0,9 1,7 4,4 - 3,4 3,4 2,0 5,8 6,9 24,2 3,8 - - 5,2 1,1 13,2 - 1,3 13,9 7,9 0,5 - - 12,5 6,1 - 1,6 0,6 - 11,7 13,8 - 4,9 3,9 6,7 0,9 - - 7,1 2,6 1,4 0,4 0,7 3,2 - 1,6 2,1 1,2 4,7 3,9 12,9 1,7 - - 2,6 0,7 6,3 - 0,6 7,8 2,9 0,3 - - 7,8 3,9 - 0,8 0,2 - 5,4 7,2 - 2,7 0,7 2,6 0,6 - -
  TOTAL: 704 26,2 27,2 18,3 134 5,0 5,0 1,9
  NOTĂ:Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.
  5.1. Lista cuprinzand comunele în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acțiuni de sprijin și revitalizare
  Comune cu scăderi de populație de 30-50% Comune cu scăderi de populație de peste 50%
  Județul Denumirea comunei Județul Denumirea comunei
  Alba 1. Albac Alba 1. Almașu Mare
  2. Arieșeni 2. Ceru-Băcăinți
  3. Avram Iancu 3. Doștat
  4. Berghin 4. Fărău
  5. Blandiana 5. Întregalde
  6. Bucium 6. Mogoș
  7. Cenade 7. Ohaba
  8. Cergău 8. Ponor
  9. Ciuruleasa 9. Râmeț
  10. Gârbova 10. Roșia de Secaș
  11. Gârda de Sus
  12. Hopârta
  13. Horea
  14. Livezile
  15. Lopadea Nouă
  16. Mirăslău
  17. Noșlac
  18. Ocoliș
  19. Poiana Vadului
  20. Poșaga
  21. Scărișoara
  22. Sohodol
  23. Șpring
  24. Valea Lungă
  25. Vidra
  Arad 1. Bârzava Arad 1. Bata
  2. Birchiș 2. Șilindia
  3. Cermei 3. Șiștarovăț
  4. Chisindia 4. Tauț
  5. Conop 5. Zerind
  6. Craiva
  7. Dieci
  8. Dorgoș
  9. Grăniceri
  10. Hălmăgel
  11. Hășmaș
  12. Mișca
  13. Petriș
  14. Pilu
  15. Pleșcuța
  16. Șicula
  17. Socodor
  18. Târnova
  19. Zărand
  Argeș 1. Bârla Argeș 1. Arefu
  2. Brăduleț 2. Nucșoara
  3. Căldăraru
  4. Corbeni
  5. Cotmeana
  6. Dâmbovicioara
  7. Hârsețti
  8. Lunca Corbului
  9. Mozăceni
  10. Negrași
  11. Popești
  12. Recea
  13. Rociu
  14. Sălătrucu
  15. Săpata
  16. Stolnici
  17. Suseni
  18. Teiu
  19. Uda
  20. Ungheni
  21. Vedea
  Bacău 1. Berești-BistrițaBacău 1. Izvoru Berheciulu
  2. Colonești
  3. Dealu Morii
  4. Filipeni
  5. Letea Veche
  6. Lipova
  7. Motoșeni
  8. Oncești
  9. Plopana
  10. Roșiori
  11. Secuieni
  12. Strugari
  13. Tătărăști
  14. Vultureni
  Bihor 1. Abram Bihor 1. Husasău de Tinca
  2. Boianu Mare
  3. Brusturi
  4. Căpâlna
  5. Cefa
  6. Cetariu
  7. Cherechiu
  8. Chișlaz
  9. Ciuhoi
  10. Cociuba Mare
  11. Copăcel
  12. Criștioru de Jos
  13. Derna
  14. Drăgești
  15. Holod
  16. Lăzăreni
  17. Mădăraș
  18. Sacadat
  19. Sălacea
  20. Sălard
  21. Sâmbăta
  22. Sârbi
  23. Șimian
  24. Șinteu
  25. Spinuș
  26. Tarcea
  27. Viișoara
  Bistrița-Năsăud 1. Budești Bistrița- Năsăud 1. Miceștii de Câmpie
  2. Chiochiș 2. Milaș
  3. Matei 3. Sânmihaiu de Câmpie
  4. Silivașu de Câmpie 4. Urmeniș
  5. Târlișua
  Botoșani 1. Avrămeni
  2. Bălușeni
  3. Brăești
  4. Concești
  5. Cordăreni
  6. Corlăteni
  7. Coțușca
  8. Dângeni
  9. Dobârceni
  10. George Enescu
  11. Gorbănești
  12. Havârna
  13. Hănești
  14. Hilișeu-Horia
  15. Hlipiceni
  16. Lunca
  17. Manoleasa
  18. Mihăileni
  19. Mitoc
  20. Păltiniș
  21. Rădăuți-Prut
  22. Răuseni
  23. Ripiceni
  24. Roma
  25. Santa Mare
  26. Suharău
  27. Știubieni
  28. Todireni
  29. Unțeni
  30. Văculești
  31. Vârfu Câmpului
  32. Viișoara
  33. Vlăsinești
  Brașov 1. Bunești Brașov 1. Beclean
  2. Cața 2. Ticușu
  3. Fundata
  4. Hârseni
  5. Jibert
  6. Lisa
  7. Mândra
  8. Părău
  9. Recea
  10. Șercaia
  11. Șoarș
  12. Ucea
  13. Viștea
  Brăila 1. Berteștii de JosBrăila 1. Racovița
  2. Bordei Verde 2. Scorțaru Nou
  3. Ciocile
  4. Cireșu
  5. Frecăței
  6. Galbenu
  7. Grădiștea
  8. Măxineni
  9. Râmnicelu
  10. Românu
  11. Roșiori
  12. Salcia Tudor
  13. Siliștea
  14. Surdila-Greci
  15. Unirea
  16. Vișani
  17. Zăvoaia
  Buzău 1. Amaru Buzău 1. Chiliile
  2. Bălăceanu 2. Murgești
  3. Balta Albă 3. Odăile
  4. Blăjani 4. Pardoși
  5. Boldu
  6. Bozioru
  7. Brădeanu
  8. Breaza
  9. C. A. Rosetti
  10. Cănești
  11. Colți
  12. Cozieni
  13. Ghergheasa
  14. Glodeanu Sărat
  15. Glodeanu- Siliștea
  16. Mărgăritești
  17. Mihăilești
  18. Năeni
  19. Padina
  20. Pănătău
  21. Pietroasele
  22. Puiești
  23. Racovițeni
  24. Robeasca
  25. Săgeata
  26. Sărulești
  27. Scorțoasa
  28. Scutelnici
  29. Valea Salciei
  30. Vâlcelele
  31. Ziduri
  Caraș-Severin 1. Bănia Caraș-Severin1. Brebu
  2. Berliște 2. Brebu Nou
  3. Berzasca 3. Ciuchici
  4. Buchin 4. Ciudanovița
  5. Cărbunari 5. Fârliug
  6. Ciclova Română 6. Ocna de Fier
  7. Copăcele 7. Zorlențu Mare
  8. Doclin
  9. Dognecea
  10. Ezeriș
  11. Forotic
  12. Goruia
  13. Lăpușnicel
  14. Mehadia
  15. Naidăș
  16. Prigor
  17. Ramna
  18. Sasca Montană
  19. Socol
  20. Târnova
  21. Țicvaniu Mare
  22. Văliug
  23. Vărădia
  24. Vermeș
  Călărași 1. Alexandru Odobescu Călărași 1. Frăsinet
  2. Belciugatele 2. Gurbănești
  3. Ciocănești 3. Ulmu
  4. Cuza Voda 4. Valea Argovei
  5. Dichiseni
  6. Dor Mărunt
  7. Dorobanțu
  8. Grădiștea
  9. Ileana
  10. Lupșanu
  11. Nicolae Bălcescu
  12. Radovanu
  13. Sărulești
  14. Sohatu
  15. Vâlcelele
  16. Vlad Țepeș
  Cluj 1. Așchileu Cluj 1. Aiton
  2. Băișoara 2. Aluniș
  3. Căianu 3. Beliș
  4. Călățele 4. Bobalna
  5. Cămărașu 5. Borșa
  6. Căpușu Mare 6. Buza
  7. Cătina 7. Chințeni
  8. Ceanu Mare 8. Ciurila
  9. Cojocna 9. Cornești
  10. Dăbâca 10. Geaca
  11. Feleacu 11. Mărgău
  12. Fizeșu Gherlii 12. Pălatca
  13. Frata 13. Panticeu
  14. Garbău 14. Petreștii de Jos
  15. Izvoru Crișului 15. Ploscoș
  16. Jichișu de Jos 16. Recea-Cristur
  17. Jucu 17. Vad
  18. Măguri-Răcătău 18. Vultureni
  19. Mănăstireni
  20. Mintiu Gherlii
  21. Mociu
  22. Moldovenești
  23. Săcuieu
  24. Sâncraiu
  25. Sânmartin
  26. Sânpaul
  27. Suatu
  28. Tureni
  29. Țaga
  30. Valea Ierii
  Constanța 1. Adamclisi Constanța 1. Dumbrăveni
  2. Aliman 2. Ion Corvin
  3. Cerchezu 3. Vulturu
  4. Deleni
  5. Dobromir
  6. Gârliciu
  7. Lipnița
  8. Oltina
  9. Ostrov
  10. Saraiu
  11. Seimeni
  Covasna 1. Comandău
  2. Ilieni
  Dâmbovița 1. Cornățelu
  Dolj 1. Afumați Dolj 1. Brabova
  2. Bistreț 2. Gogoșu
  3. Botoșești-Paia 3. Seaca de Pădure
  4. Bulzești 4. Terpezița
  5. Carpen 5. Vârvoru de Jos
  6. Celaru
  7. Cernătești
  8. Cioroiași
  9. Drăgotești
  10. Drănic
  11. Ghercești
  12. Gighera
  13. Gângiova
  14. Goicea
  15. Grecești
  16. Ișalnița
  17. Izvoare
  18. Măceșu de Jos
  19. Măceșu de Sus
  20. Mischii
  21. Murgași
  22. Negoi
  23. Orodel
  24. Ostroveni
  25. Perișor
  26. Radovan
  27. Robănești
  28. Sălcuța
  29. Seaca de Câmp
  30. Secu
  31. Siliștea Crucii
  32. Sopot
  33. Teslui
  34. Urzicuța
  35. Valea Stanciului
  36. Vela
  Galați 1. Bălăbănești Galați 1. Cuca
  2. Bălășești
  3. Băleni
  4. Berești-Meria
  5. Cavadinești
  6. Certești
  7. Corni
  8. Gohor
  9. Jorăști
  10. Nămoloasa
  11. Oancea
  12. Priponești
  13. Scânteiești
  14. Smulți
  15. Suceveni
  16. Vârlezi
  17. Vlădești
  Giurgiu 1. Bucșani Giurgiu 1. Gogoșari
  2. Bulbucata 2. Răsuceni
  3. Călugăreni 3. Schitu
  4. Daia 4. Stănești
  5. Găujani 5. Stoenești
  6. Ghimpați
  7. Gostinari
  8. Greaca
  9. Iepurești
  10. Izvoarele
  11. Letca Nouă
  12. Putineiu
  13. Singureni
  14. Toporu
  Gorj 1. Arcani
  2. Câlnic
  Harghita 1. Atid Harghita 1. Săcel
  2. Dârjiu
  3. Mărtiniș
  4. Merești
  5. Plăieșii de Jos
  6. Șimonești
  7. Ulieș
  Hunedoara 1. Baia de Criș Hunedoara 1. Balșa
  2. Băița 2. Bătrâna
  3. Bănița 3. Bulzeștii de Sus
  4. Blăjeni 4. Bunila
  5. Boșorod 5. Burjuc
  6. Brănișca 6. Lelese
  7. Cârjiți 7. Lunca Cernii de Jos
  8. Cerbal 8. Teliucu Inferior
  9. Densuș 9. Toplița
  10. Dobra 10. Unirea
  11. Ghelari
  12. Gurasada
  13. Lăpugiu de Jos
  14. Mărtinești
  15. Pestișu Mic
  16. Ribița
  17. Tomești
  18. Vorța
  19. Zam
  Ialomița 1. Adâncata Ialomița 1. Axintele
  2. Albești 2. Drăgoești
  3. Balaciu 3. Giurgeni
  4. Bărcănești
  5. Brazii
  6. Ciocârlia
  7. Ciochina
  8. Ciulnița
  9. Cocora
  10. Cosâmbești
  11. Grindu
  12. Miloșești
  13. Perieți
  14. Reviga
  15. Sălcioara
  16. Sfântu Gheorghe
  17. Sinești
  18. Sudiți
  19. Valea Ciorii
  20. Valea Măcrișului
  21. Vlădeni
  Iași 1. Andrieșeni Iași 1. Cucuteni
  2. Coarnele Caprei
  3. Costuleni
  4. Cozmești
  5. Dobrovăț
  6. Grozești
  7. Ipatele
  8. Moșna
  9. Prisăcani
  10. Românești
  11. Tansa
  12. Țuțora
  Ilfov 1. Dascălu
  2. Nuci
  3. Petrăchioaia
  Maramureș 1. Ariniș
  2. Asuaju de Sus
  3. Băsești
  4. Bicaz
  5. Vima Mica
  Mehedinți 1. Balta Mehedinți 1. Bâcleș
  2. Bălăcița 2. Cireșu
  3. Bâlvănești 3. Godeanu
  4. Breznița-Motru 4. Pădina
  5. Burila Mare 5. Poroina Mare
  6. Căzănești 6. Prunișor
  7. Corlățel 7. Vlădaia
  8. Devesel
  9. Dubova
  10. Dumbrava
  11. Greci
  12. Hușnicioara
  13. Ilovăț
  14. Izvoru Bârzii
  15. Livezile
  16. Malovăț
  17. Obârșia de Câmp
  18. Oprișor
  19. Podeni
  20. Pristol
  21. Rogova
  22. Șișești
  23. Vânători
  24. Vânjuleț
  Mureș 1. Apold Mureș 1. Băla
  2. Ațintiș 2. Bichiș
  3. Bahnea 3. Cozma
  4. Beica de Jos 4. Iclănzel
  5. Bogata 5. Papiu Ilarian
  6. Chiheru de Jos 6. Râciu
  7. Coroisânmărtin 7. Vețca
  8. Crăiești 8. Viișoara
  9. Cucerdea
  10. Cuci
  11. Fântânele
  12. Fărăgău
  13. Grebenișu de Câmpie
  14. Hodoșa
  15. Măgherani
  16. Miheșu de Câmpie
  17. Neaua
  18. Ogra
  19. Pogăceaua
  20. Sânger
  21. Sânpetru de Câmpie
  22. Șăulia
  23. Șincai
  24. Suplac
  25. Tăureni
  26. Voivodeni
  27. Zagăr
  Neamț 1. Bahna
  2. Bârgăuani
  3. Dragomirești
  4. Făurei
  5. Icușești
  6. Moldoveni
  7. Poienari
  8. Războieni
  9. Stănița
  10. Tupilați
  Olt 1. Bărăști Olt 1. Făgețelu
  2. Colonești 2. Topana
  3. Corbu
  4. Cungrea
  5. Leleasca
  6. Mihăești
  7. Oporelu
  8. Pleșoiu
  9. Radomirești
  10. Seaca
  11. Spineni
  12. Sprâncenata
  13. Tătulești
  14. Teslui
  15. Vâlcele
  16. Văleni
  Prahova 1. Ariceștii Zeletin Prahova 1. Jugureni
  2. Boldești- Grădiștea
  3. Călugăreni
  4. Salciile
  5. Tătaru
  Satu Mare 1. Acâș
  2. Andrid
  3. Beltiug
  4. Căuaș
  5. Cehal
  6. Craidorolț
  7. Doba
  8. Hodod
  9. Homoroade
  10. Moftin
  11. Pir
  12. Pișcolt
  13. Pomi
  14. Sanislău
  15. Santău
  16. Săcășeni
  17. Săuca
  18. Socond
  19. Supur
  20. Terebești
  21. Tiream
  22. Valea Vinului
  23. Viile Satu Mare
  Sălaj 1. Almașu Sălaj 1. Carastelec
  2. Băbeni 2. Cuzăplac
  3. Bălan 3. Dragu
  4. Buciumi 4. Lozna
  5. Camăr 5. Zalha
  6. Chieșd 6. Zimbor
  7. Cizer
  8. Coșeiu
  9. Creaca
  10. Cristolț
  11. Dobrin
  12. Fildu de Jos
  13. Gâlgău
  14. Gârbou
  15. Hida
  16. Horoatu Crasnei
  17. Ileanda
  18. Letca
  19. Măeriște
  20. Meseșenii de Jos
  21. Plopiș
  22. Poiana Blenchii
  23. Rus
  24. Sâg
  25. Sânmihaiu Almașului
  26. Someș-Odorhei
  27. Treznea
  Sibiu 1. Apoldu de Jos Sibiu 1. Alțâna
  2. Brădeni 2. Bârghiș
  3. Chirpăr 3. Bruiu
  4. Iacobeni 4. Cârțișoara
  5. Laslea 5. Ludoș
  6. Loamneș 6. Marpod
  7. Merghindeal 7. Mihăileni
  8. Micăsasa 8. Păuca
  9. Miercurea Sibiului
  10. Nocrich
  11. Porumbacu de Jos
  12. Șeica Mare
  13. Șeica Mică
  14. Slimnic
  15. Valea Viilor
  Suceava 1. Mușenița
  Teleorman 1. Balaci Teleorman 1. Bujoreni
  2. Bogdana 2. Călmățuiu
  3. Botoroaga 3. Necșești
  4. Călinești 4. Răsmirești
  5. Călmățuiu de Sus5. Săceni
  6. Ciolănești
  7. Ciuperceni
  8. Crângeni
  9. Crângu
  10. Didești
  11. Drăcșenei
  12. Frumoasa
  13. Furculești
  14. Măgura
  15. Mârzănești
  16. Mereni
  17. Piatra
  18. Pietroșani
  19. Plopii- Slăvitești
  20. Putineiu
  21. Salcia
  22. Sârbeni
  23. Scurtu Mare
  24. Segarcea-Vale
  25. Sfințești
  26. Siliștea-Gumești
  27. Slobozia Mândra
  28. Stejaru
  29. Talpa
  30. Tătărăștii de Jos
  31. Traian
  32. Trivalea-Moșteni
  33. Troianu
  34. Vârtoape
  35. Viișoara
  36. Vitănești (Purani)
  37. Zâmbreasca
  Timiș 1. Balinț Timiș 1. Bara
  2. Banloc 2. Bogda
  3. Beba Veche 3. Brestovăț
  4. Belinț 4. Secaș
  5. Bethausen
  6. Boldur
  7. Cenad
  8. Ciacova
  9. Criciova
  10. Dudeștii Vechi
  11. Fârdea
  12. Ghizela
  13. Giera
  14. Jamu Mare
  15. Lenauheim
  16. Margina
  17. Nițchidorf
  18. Ohaba Lungă
  19. Pietroasa
  20. Pișchia
  21. Racovița
  22. Sacoșu Turcesc
  23. Topolovățu Mare
  24. Tormac
  25. Traian Vuia
  26. Uivar
  27. Victor Vlad Delamarina
  Tulcea 1. Casimcea Tulcea 1. Beidaud
  2. Ceamurlia de Jos2. C. A. Rosetti
  3. Chilia Veche 3. Ceatalchioi
  4. Ciucurova
  5. Crișan
  6. Dorobanțu
  7. Grindu
  8. Hamcearca
  9. Horia
  10. Maliuc
  11. Murighiol
  12. Sfântu Gheorghe
  13. Slava Cercheză
  14. Topolog
  15. Valea Nucarilor
  Vaslui 1. Alexandru Vlahuță Vaslui 1. Blăgești
  2. Arsura
  3. Bălteni
  4. Bogdana
  5. Bogdănița
  6. Boțești
  7. Bunești-Averești
  8. Coroiești
  9. Costești
  10. Crețești
  11. Dănești
  12. Dimitrie Cantemir
  13. Dragomirești
  14. Gârceni
  15. Gherghești
  16. Hoceni
  17. Ivănești
  18. Mălușteni
  19. Oltenești
  20. Oșești
  21. Pădureni
  22. Puiești
  23. Pungești
  24. Roșiești
  25. Șuletea
  26. Tăcuta
  27. Tătărani
  28. Viișoara
  29. Vulturești
  30. Vutcani
  31. Zăpodeni
  Vâlcea 1. Amărăști
  2. Boișoara
  3. Câineni
  4. Ghioroiu
  5. Glăvile
  6. Gușoeni
  7. Lădești
  8. Măciuca
  9. Mădulari
  10. Milcoiu
  11. Racovița
  12. Runcu
  13. Stănești
  Vrancea 1. Bălești
  2. Boghești
  3. Ciorăști
  4. Corbița
  5. Gura Caliței
  6. Nănești
  7. Tănăsoaia
  8. Tătăranu
  TOTAL: = 704 comune
  NOTĂ:Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.
   +  Anexa nr. V  +  Anexa nr. VIModel de fisa pentru declararea unui municipiuJudețul ................. Vizat, Prefect, Președintele consiliului judetean, ............... .......................... FISA orasului ......, propus să fie declarat municipiuA. Componenta:Localități componente ale municipiului: Sate ce apartin municipiului:--------------------------------------- -----------------------------1. ....................... 1. .......................2. ............... s.a.m.d. 2. ............... s.a.m.d.B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:
  Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001Indicatorii realizati de orasul propus sa fie declarat municipiu
  1.*)Numar de locuitori 40.000
  2.*)Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei ocupate) 85%
  3.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa (% din total locuinte) 80%
  4.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din total locuinte) 75%
  5.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala (% din total locuinte) 45%
  6. Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10
  7. Numar de medici la 1.000 de locuitori 2,3
  8. Unități de invatamant postliceal
  9. Dotari culturale și sportive: sali de spectacol, eventual teatre, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion, sali de sport
  10. Locuri în hoteluri 100
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 60%
  12. Străzi cu retele de distribuție a apei (% din lungimea totala a strazilor) 70%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a strazilor) 60%
  14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare cu treapta mecanica și biologica
  15. Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70%
  16. Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) mp/locuitor 15
  17. Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ............. . Din ........... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............ persoane. Din totalul de .............. voturi valabil exprimate, un numar de .................. voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a orasului ........................D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ................. pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.
  Primar, Secretar,............... ...............Viza directiei teritoriale de statistica------------Anexa VI a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
   +  Anexa nr. VIIModel de fisa pentru declararea unui orasJudețul ................... Vizat, Prefect, Președintele consiliului judetean, ............... ......................... FISA comunei .........., propusa să fie declarata orasA. Componența:Localități componente ale orasului: Sate ce apartin orasului:----------------------------------- -------------------------1. ........................ 1............................2. ............... s.a.m.d. 2. ................. s.a.m.d.B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a orașelor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 :
  Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001Indicatorii realizati de comuna propusa sa fie declarata oras
  1.*)Numar de locuitori 10.000
  2.*)Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei ocupate) 75%
  3.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa (% din total locuinte) 70%
  4.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din totallocuinte) 55%
  5.*)Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala (% din total locuinte) 35%
  6. Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7
  7. Numar de medici la 1.000 de locuitori 1,8
  8. Unități de invatamant liceal sau alta forma de invatamant secundar
  9. Dotari culturale și sportive: sali de spectacol, biblioteci publice, spatii pentru activități sportive
  10. Locuri în hoteluri 50
  11. Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 50%
  12. Străzi cu retele de distribuție a apei (% din lungimea totala a strazilor) 60%
  13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a strazilor) 50%
  14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare cu treapta mecano-chimica
  15. Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70%
  16. Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) mp/locuitor 15
  17. Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ........ . Din ......... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ........... persoane. Din totalul de ........ voturi valabil exprimate, un numar de ........ voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oras a comunei ..........................D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ........... pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.
  Primar, Secretar,............... ...............Viza directiei teritoriale de statistica------------Anexa nr. VII a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
   +  Anexa nr. VIIIModel de fisa pentru înființarea unei comuneJudețul ................. Vizat, Prefect, Președintele consiliului judetean, ............... ..........................FISAcomunei .........., propusa să fie infiintataA. Componenta:1. Satul-reședința al comunei propuse ........, preluat de la comuna/orasul .............2. Satul .........., preluat de la comuna/orasul ...........................3. Satul .................., preluat de la comuna/orasul ............... etc.B. Indeplinirea condițiilor necesare pentru înființarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001
  Nr. crt. Condiții necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001Condițiile realizate de comuna propusa sa fie infiintata
  1.*)Numar de locuitori - minimum 1.500
  2.*)Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei ocupate) - minimum 25%
  3.*)Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinte) - minimum 45%
  4**)Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
  5. Legaturi între satul-reședința de comuna și celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% dintotal drumuri) - minimum 50%
  6. Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înființare la distanta mai mare de 5 km față deactualul sat-reședința de comuna
  7. Reducerea distantei totale între satele componente ale comunei propuse spre înființare și actualul sat-reședința, în raport cu distanta totala între acestea și satul-reședința al comunei înființate - minimum 15 km
  8. Spatii construite pentru institutii și dotari: - primarie - școala primara și gimnaziala - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic - post de politie - statie/halta CF sau statie transport auto
  C. Date privind referendumul:Referendumul local a avut loc la data de ...... Din totalul de ....... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............. persoane. Din totalul de ........... voturi valabile exprimate, un numar de ............ voturi au exprimat acordul pentru înființarea comunei ..........................D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.E. **) Confirmarea potentialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine directiei generale a finanțelor publice a județului.F. După modelul fisei pentru înființarea unei comune se prezinta și fisa comunei rămase după reorganizare, cu excepția prevederilor lit. C.
  Primar, Secretar, ............... ............... Viza directiei teritoriale de statistica Director, .................... Viza directiei generale a finanțelor publice a județului Director, ....................------------------Anexa nr. VIII a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.