ORDIN nr. 398 din 8 iunie 2001privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii sa desfăşoare activităţi de executare silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 9 iulie 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere prevederile art. 108 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Pentru executarea creanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat administrat de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale sunt abilitate sa aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, organele de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii.  +  Articolul 2Directorii generali ai caselor teritoriale de pensii sunt delegaţi sa propună lista cuprinzând personalul împuternicit cu executarea silită în care vor fi cuprinşi: personalul compartimentului de executare silită, directorul Direcţiei colectare contribuţii, precum şi directorul general adjunct.  +  Articolul 3Lista cuprinzând personalul împuternicit cu executarea silită prevăzută la art. 2, avizată de Direcţia generală combatere frauda şi executare silită, lista cuprinzând directorii generali ai caselor teritoriale de pensii, propuşi de Direcţia generală combatere frauda şi executare silită pentru investirea cu atribuţii de executare silită, precum şi lista cuprinzând organele de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se aproba prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 4Personalul împuternicit prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale sa aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită îndeplineşte, conform legii, o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimatie specială. Modelul legitimatiei speciale este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Orice fapta săvârşită împotriva organului de executare se sancţionează potrivit legii penale.  +  Articolul 5Legitimatiile prevăzute la art. 4 atesta o împuternicire specială, acordată în vederea aplicării măsurilor asiguratorii şi de executare silită, şi dau dreptul organului de executare, conform legii, să între în orice incinta sau încăpere a debitorului, sa cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile ori valorile, să solicite şi sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietate a debitorului, sa primească concursul organelor de poliţie, precum şi să obţină relaţiile solicitate de la orice persoană fizica sau juridică.  +  Articolul 6 (1) Legitimatiile se emit de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin Direcţia generală combatere frauda şi executare silită, pentru personalul împuternicit cu executarea silită, prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (2) Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru special în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judeţului), numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, data eliberării şi semnatura de primire.  +  Articolul 7Legitimatiile purtând semnatura directorului general al Direcţiei generale combatere frauda şi executare silită, respectiv a preşedintelui pentru directorul general al Direcţiei generale combatere frauda şi executare silită, se vor elibera persoanelor prevăzute la art. 6.  +  Articolul 8Când calitatea de organ de executare a titularului legitimatiei încetează, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulării, anulare care va fi consemnată în evidenta.  +  Articolul 9Direcţia generală combatere frauda şi executare silită şi Direcţia resurse umane din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi casele teritoriale de pensii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1    - model -    --------- ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │ │ │ MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE │ │ │ │ │ │ CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE │ │ │ │ │ │ Direcţia generală combatere frauda şi executare silită/ │ │ Casa Judeteana de Pensii ........................... │ │ │ │ │ │ LEGITIMATIE │ │ seria ....... nr. ........... │ │ │ │ │ │ Numele ...................... ┌────────┐ │ │ Prenumele ................... │ │ │ │ Funcţia ..................... │ foto │ │ │ Compartimentul .............. │ │ │ │ └────────┘ │ │ Data eliberării ............. │ │ │ │ Director general, │ │ L.S. │ │ │ │ │ │ Legitimatia nu este transmisibila. │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Titularul are calitatea de organ de executare şi are dreptul să aplice │ │ măsurile asiguratorii şi de executare silită, să între în orice incinta │ │ sau încăpere a debitorului, sa cerceteze toate locurile în care acesta │ │ îşi păstrează bunurile ori valorile, să solicite şi sa cerceteze orice │ │ document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate │ │ a debitorului, sa primească concursul organelor de poliţie, precum şi sa │ │ obţină relaţiile solicitate de la orice persoană fizica sau juridică, │ │ conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin │ │ Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. │ │ În termen de 15 zile pierderea legitimatiei se publică în presa şi │ │ se anunta organului emitent. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ VIZE │ │ │ ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ semestrul ......../anul ....... │ semestrul .........../anul ......... │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ semestrul ......../anul ....... │ semestrul .........../anul ......... │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ semestrul ......../anul ....... │ semestrul .........../anul ......... │ └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘--------