ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 27 iunie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creanta şi devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadenta conform legii."2. Alineatul (5^1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(5^1) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plati compensatorii se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă."3. La articolul 21, după alineatul (5^1) se introduce alineatul (5^2) cu următorul cuprins:"(5^2) Contribuţia de asigurări sociale pentru salariaţii din industria de apărare, care beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activităţii, se suporta astfel: a) de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă, reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale; b) de angajatori, conform prevederilor alin. (3)."4. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II şi VI;"5. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:"(6) Neretinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuţiei individuale de asigurări sociale prevăzute la art. 21 alin. (2) şi la art. 22 alin. (1) constituie stopaj la sursa şi generează plata unor penalităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (7) Sumele reprezentând penalităţi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat."6. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(2) În perioada în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat, în condiţiile prezentei legi, contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, pe o perioadă mai mica de 6 luni, asiguraţii beneficiază de toate drepturile prevăzute de prezenta lege."7. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar perioada de neplata a contribuţiei datorate de către angajator, în condiţiile prezentei legi, este mai mare de 6 luni, asiguraţii nu pot beneficia de pensia anticipata sau de pensia anticipata parţială până la achitarea integrală de către angajator a contribuţiilor datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.(2^2) În situaţiile prevăzute la alin. (2^1) asiguraţii pot beneficia de celelalte categorii de pensii în condiţiile prevăzute de prezenta lege."8. Alineatul (5) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4), dovedite prin decizia de admitere a cererii de pensionare, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului."9. Alineatul (4) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(4) Criteriile de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."10. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Personalul navigant din aviaţia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, în condiţiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în urma consultării cu CNPAS. Hotărârea Guvernului va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."11. Articolul 78^1 va avea următorul cuprins:"Art. 78^1. - (1) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru care numărul de puncte se calculează prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica."12. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."13. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru creşterea copiilor, exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare."14. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suporta astfel:A. de către angajator, în funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă, astfel: a) până la 20 de angajaţi, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă; b) între 21-100 de angajaţi, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă; c) peste 100 de angajaţi, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;B. de bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu: a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V şi alin. (2); b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă sau pensionării."15. Articolul 104 va avea următorul cuprins:"Art. 104. - De drepturile prevăzute la art. 103 beneficiază toate categoriile de asiguraţi prevăzuţi la art. 5."16. Litera f) a articolului 144 va avea următorul cuprins:"f) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;"17. Litera k) a articolului 148 va avea următorul cuprins:"k) nevirarea, în condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29;"18. La articolul 148, după litera k) se introduce litera k^1) cu următorul cuprins:"k^1) nevirarea, în condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale timp de 3 luni consecutiv;"19. Articolul 149 va avea următorul cuprins:"Art. 149. - Contravenţiile prevăzute la art. 148 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) şi i), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. k^1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."20. Articolul 151 va avea următorul cuprins:"Art. 151. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii. (2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 148 lit. a) şi b) constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de alt personal împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS."21. La articolul 167^1, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3."  +  Articolul 2Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marin SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------------