HOTĂRÂRE nr. 568 din 14 iunie 2001 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină**)(actualizată până la data de 19 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.047 din 11 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 360/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 29 iunie 2001, a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 29 august 2005.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică operaţiilor, instalaţiilor, vehiculelor şi navelor fluviale utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de la un terminal la altul, de la un terminal la o staţie de benzină sau în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină. (2) Prezenta hotărâre stabileşte măsuri care au ca scop reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul acestor operaţii şi/sau de către aceste instalaţii, vehicule şi nave fluviale.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri definiţiile termenilor şi expresiilor folosite sunt cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată. (2) Prevederile alin. (1) se aplică după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi; b) conform termenelor prevăzute în tabelul nr. 1 al anexei nr. 3, pentru instalaţiile existente. (3) Pentru instalaţiile existente de depozitare a benzinei la terminale, care nu sunt prevăzute în tabelul nr. 1 al anexei nr. 3, data limită de conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 4. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată. (2) Toate terminalele dotate cu instalaţii de încărcare pentru cisterne auto vor fi echipate cu cel puţin un braţ articulat, care va respecta cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 5. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru instalaţiile noi de încărcare a benzinei la terminale, în cisterne auto, vagoane-cisternă şi nave fluviale; b) conform termenelor prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 3, pentru instalaţiile existente de încărcare a benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale. (4) Pentru instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile la terminale, care nu sunt incluse în tabelul nr. 2 al anexei nr. 3, data limită de conformare cu prevederile alin. (1) şi (2) este 31 decembrie 2006. (5) Cerinţele pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevăzute în anexa nr. 5, se vor aplica pentru toate braţele articulate pentru încărcarea cisternelor auto, la toate terminalele, cel târziu la 31 decembrie 2009. (6) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (5) instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile la terminale cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică decât 10.000 tone. (7) După data de 1 ianuarie 2007, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană în legătură cu terminalele cărora li se aplică prevederile alin. (6).  +  Articolul 5 (1) Containerele mobile se proiectează şi se exploatează astfel încât să se asigure respectarea următoarelor cerinţe: a) reţinerea vaporilor remanenţi în containerul mobil după descărcarea benzinei; b) captarea şi reţinerea vaporilor de retur proveniţi de la instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină sau la terminale.În cazul vagoanelor-cisternă această cerinţă se aplică numai dacă acestea aprovizionează staţii de benzină sau terminale unde se realizează depozitarea intermediară a vaporilor; c) reţinerea în containerul mobil, cu excepţia evacuărilor prin supapele de presiune, a vaporilor menţionaţi la lit. a) şi b), până când are loc o nouă operaţie de reîncărcare la un terminal. (2) Dacă după descărcarea benzinei, containerul mobil este folosit pentru alt produs decât benzina şi nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea containerului mobil, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populaţiei şi mediul. (3) Cerinţele tehnice impuse la alin. (1) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru cisterne auto, vagoane-cisternă şi nave fluviale noi; b) conform termenelor din tabelul nr. 3 al anexei nr. 3, pentru cisternele auto, vagoanele-cisternă sau navele fluviale existente; (4) Pentru containerele mobile, existente, care nu sunt prevăzute în tabelul nr. 3 al anexei nr. 3, data limită de conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006. (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul pierderilor de vapori rezultaţi din operaţiunile de măsurare a nivelului prin utilizarea tijelor de nivel la: a) containere mobile existente; b) containere mobile noi care intră în exploatare în timp de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Echipamentele de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 6. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată. (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica după cum urmează: a) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru staţiile de benzină noi; b) conform termenelor din tabelul nr. 4 al anexei nr. 3, pentru staţiile de benzină existente. (3) Pentru staţiile de benzină existente, care nu sunt incluse în tabelul nr. 4 din anexa nr. 3, data limită pentru conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzină cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică de 100 mc. (5) Pentru staţiile de benzină cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică de 500 mc şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuşi organici volatili nu dăunează sănătăţii populaţiei şi mediului, autorităţile competente pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la cerinţele alin. (1). (6) Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 15, despre caracteristicile zonelor unde intenţionează să acorde derogările prevăzute la alin. (5), precum şi, ulterior, orice modificare a caracteristicilor acestor zone.  +  Articolul 7În cazul în care se constată că în anumite zone geografice sau pe întreg teritoriul ţării sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili faţă de cele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), (2) şi (5) şi art. 6 alin. (1), în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, în funcţie de condiţiile locale, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte astfel de măsuri, care vor fi aprobate prin ordin al conducătorului acesteia.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 8În situaţia în care există măsuri tehnice de reducere a emisiilor de vapori, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6, care demonstrează cel puţin aceeaşi eficienţă ca şi acestea, autoritatea publică centrală în domeniul industriei propune adoptarea unor astfel de măsuri, care se aprobă prin ordin al conducătorilor autorităţilor publice centrale în domeniul industriei şi al protecţiei mediului.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană în legătură cu măsurile existente sau cu orice fel de măsuri pentru care există intenţia de a fi adoptate în aplicarea prevederilor art. 7 şi 8, precum şi cu motivele care determină luarea acestor măsuri. (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 9^1 (1) Orice staţie de benzină care este construită la sau după data de 1 ianuarie 2012 ori pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire sau o autorizaţie de funcţionare la ori după această dată trebuie ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care: a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an;sau b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile destinate activităţilor de lucru. (2) Orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, supusă unei renovări majore, trebuie să fie echipată în timpul acestei renovări cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, în cazul în care: a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an;sau b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile destinate activităţilor de lucru. (3) Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică staţiilor de benzină utilizate în mod exclusiv în asociere cu construcţia şi livrarea de autovehicule noi.------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 9^2 (1) Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 9^1 trebuie să asigure o eficienţă de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător sau aprobării de model în conformitate cu standardele tehnice în vigoare. (2) În cazul în care vaporii de benzină recuperaţi potrivit prevederilor art. 9^1 sunt transferaţi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină, raportul vapori/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95 şi mai mic sau egal cu 1,05.------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 10 (1) Titularii activităţilor cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri au obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în aceste activităţi inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili. (2) Inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, efectuată în scopul verificării etanşeităţii la vaporii de compuşi organici volatili şi a funcţionării corecte a supapelor de presiune/vacuum, se realizează în cadrul activităţilor/procedurilor de control/verificare a modului de aplicare a condiţiilor impuse prin: a) Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare - în cazul cisternelor auto; b) Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, ce figurează în anexa nr. 1 la apendicele B al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983 - în cazul vagoanelor-cisternă. (3) Procedura de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru industrie şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (4) Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se efectuează conform normelor elaborate de către autoritatea publică centrală pentru industrie şi aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorităţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (5) Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an.------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (6) Testarea se realizează fie prin verificarea conformării raportului vapori/benzină, în condiţii simulate de flux de benzină, cu prevederile art. 9^2 alin. (2), fie prin orice altă metodologie adecvată.------------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (7) Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani.------------Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (8) Sistemele automate de monitorizare prevăzute la alin. (7) trebuie să detecteze automat deficienţele de funcţionare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum şi deficienţele din sistemul automat de monitorizare propriu, indicându-le operatorului staţiei de benzină şi, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile, trebuie să întrerupă automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecţiuni.------------Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 10^1 (1) Staţiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afişează un însemn autocolant pe pompa de benzină, prin care consumatorii sunt informaţi că respectiva staţie de benzină este dotată cu un astfel de sistem. (2) Însemnul va avea un înscris vizibil, lizibil şi care să nu permită ştergerea.------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 11 (1) În cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu în potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularii activităţilor care intră sub incidenţa prezentei hotărâri au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului documentele care atestă/certifică conformarea proiectului aferent instalaţiilor noi sau modernizate utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminalele şi la staţiile de benzină cu cerinţele tehnice prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (2) În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, titularii activităţilor au obligaţia de a prezenta autorităţilor competente pentru protecţia mediului documentele care atestă/certifică efectuarea inspecţiei tehnice în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele în funcţiune utilizate pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.  +  Articolul 12 (1) Titularii activităţilor în care se realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminalele şi la staţiile de benzină au obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, şi să transmită autorităţilor competente pentru protecţia mediului, anual, până la data de 31 martie pentru anul precedent, toate datele şi informaţiile solicitate privind emisiile de compuşi organici volatili.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012. (2) Titularii activităţilor în care se realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din containere mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii. (3) Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1: Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare, SR EN ISO 16017-2: Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuzie sau SR EN 13649: Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor, ediţiile în vigoare la data utilizării documentelor de referinţă.------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.047 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013.  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3), (4) şi (5), art. 5 alin. (2), (3) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 9^1 alin. (1), (2) şi (3), art. 9^2, art. 10 alin. (1) şi alin. (4)-(8), art. 11 alin. (1) şi art. 12, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 10 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează de către comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."------------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.  +  Articolul 14În cazul unor abateri repetate de la prevederile prezentei hotărâri autorităţile publice pentru protecţia mediului iau măsuri de suspendare a autorizaţiei de mediu sau dispun încetarea activităţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei hotărâri. (2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite în cuprinsul art. 5 din Directiva nr. 91/692/CEE din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.377 din 31 decembrie 1991.  +  Articolul 16 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), ale art. 4 alin. (3) lit. b), alin. (4), (5) şi (7), ale art. 5 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), ale art. 6 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi (6), precum şi ale art. 9, care intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestor articole. (2) Prevederile art. 15 se aplică după data aderării la Uniunea Europeană.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa 1 DEFINIŢII1. Benzină - orice derivat din ţiţei, cu sau fără aditivi, având o presiune de vapori Reid mai mare sau egală cu 27,6 kPa, şi care este destinat utilizării drept carburant pentru motoarele vehiculelor, cu excepţia gazelor petroliere lichefiate-GPL.2. Vapori - orice compus în fază gazoasă rezultat prin evaporarea benzinei.3. Instalaţie de depozitare - orice rezervor fix aflat la un terminal sau la o staţie de benzină, utilizat pentru depozitarea benzinei.4. Terminal - orice amenajare tehnologică care este utilizată pentru depozitarea şi încărcarea benzinei în cisterne auto, vagoane-cisternă sau nave fluviale şi care include toate instalaţiile de depozitare, instalaţiile de încărcare-descărcare existente în amplasament;5. Container mobil - orice rezervor transportat pe cale rutieră, numit cisternă auto, pe cale ferată, numit vagon-cisternă, sau pe cale fluvială, numit navă fluvială, utilizat pentru transferul benzinei de la un terminal la altul sau de la un terminal la o staţie de benzină;6. Staţie de benzină - orice instalaţie în care benzina este distribuită din rezervoare fixe de depozitare în rezervoarele pentru carburant ale autovehiculelor.7. Instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţii de benzină şi containere mobile "existente" - orice astfel de instalaţii, staţii de benzină şi containere mobile care erau în funcţiune sau pentru care au fost emise un acord şi/sau o autorizaţie de mediu, înainte de data la care se face referire în art. 16 din hotărâre.8. Instalaţii de depozitare a benzinei, instalaţii de încărcare, staţii de benzină şi containere mobile noi - orice astfel de instalaţii, staţii de benzină şi containere mobile care nu sunt incluse în definiţia de la pct. 7.9. Cantitate totală anuală tranzitată - cea mai mare cantitate totală anuală de benzină încărcată în containere mobile de la o instalaţie de depozitare a unui terminal sau de la o staţie de benzină, în ultimii 3 ani, în sensul Directivei 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, sau cantitatea totală anuală de benzină descărcată din containere mobile într-o staţie de benzină, în sensul D irectivei 2009/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.------------Pct. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.10. Unitate de recuperare a vaporilor - instalaţie pentru recuperarea vaporilor, inclusiv orice sistem de rezervoare tampon la terminal, prin care vaporii rezultaţi din evaporarea benzinei sunt captaţi, condensaţi şi recuperaţi sub formă lichidă.10^1. Sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a IIa - echipament destinat recuperării vaporilor de benzină degajaţi din rezervorul de carburant al unui autovehicul în timpul alimentării cu benzină la o staţie de benzină şi care transferă vaporii de benzină respectivi într-un rezervor de depozitare al staţiei de benzină sau îi returnează la pompa de benzină pentru a fi din nou vânduţi.------------Pct. 10^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.10^2. Eficienţa de captare a vaporilor de benzină - cantitatea de vapori de benzină captaţi de sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a comparativ cu cantitatea de vapori de benzină care ar fi emisă în atmosferă în lipsa unui astfel de sistem, exprimată ca procent.------------Pct. 10^2 din anexa 1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.10^3. Raportul vapori/benzină - raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a şi volumul de benzină distribuit la pompă.------------Pct. 10^3 din anexa 1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.10^4. Renovări majore - o modificare sau reînnoire semnificativă a infrastructurii unei staţii de benzină, în mod special a rezervoarelor şi conductelor.------------Pct. 10^4 din anexa 1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 958 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012.11. Navă fluvială - vas de transport pe căi fluviale interne.12. Valoare-ţintă de referinţă - valoare orientativă care reflectă nivelul general de performanţă al măsurilor tehnice cuprinse în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6. Această valoare nu reprezintă o valoare limită faţă de care vor fi apreciate performanţele fiecărei instalaţii, ale fiecărui terminal şi ale fiecărei staţii de benzină.13. Stocarea intermediară a vaporilor - păstrarea intermediară a vaporilor, într-un rezervor cu capac fix, la un terminal, în vederea transferului ulterior şi recuperării la alt terminal. În înţelesul prezentei hotărâri, transferul vaporilor între două instalaţii de depozitare ale aceluiaşi terminal nu va fi considerată stocare intermediară a vaporilor.14. Instalaţie de încărcare - orice dotare a unui terminal, care este utilizată pentru încărcarea benzinei într-un container mobil. Instalaţiile de încărcare în cisterne auto includ unul sau mai multe "braţe articulate".15. Braţ articulat - orice structură a unui terminal prin intermediul căreia benzina este încărcată, la un moment dat, într-o singură cisternă auto.  +  Anexa 2 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale1. Peretele exterior şi capacul rezervoarelor supraterane trebuie vopsite într-o culoare cu indice total de reflectare a căldurii de cel puţin 70%. Aceste operaţiuni pot fi programate astfel încât să fie îndeplinite, ca o parte a programului normal de întreţinere, în cadrul unei perioade de 3 ani. Se poate acorda derogare de la această prevedere în situaţii care impun protecţia zonelor peisagistice speciale, desemnate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.Această prevedere nu este aplicabilă rezervoarelor conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, care se conformează cerinţelor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4.2. Rezervoarele cu capac plutitor extern trebuie echipate cu un sistem de etanşare primară, care să acopere spaţiul circular dintre peretele rezervorului şi marginea exterioară a capacului plutitor şi cu un sistem de etanşare secundară montat deasupra celui primar. Sistemele trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 95% din gradul de reţinere realizat de un rezervor cu capac fix de geometrie identică (diametru/înălţime), fără dotări pentru reţinerea vaporilor (rezervor cu capac fix care are o singură supapă de vacuum/descărcare de presiune).3. Toate instalaţiile noi de depozitare la terminale, la care recuperarea vaporilor este cerută conform art. 4 din hotărâre (cu respectarea cerinţelor tehnice cuprinse în anexa nr. 4), trebuie să fie: a) rezervoare cu capac fix, conectate la unitatea de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 4; sau b) rezervoare cu capac plutitor, extern sau intern, echipate cu sisteme de etanşare primară şi secundară pentru a îndeplini cerinţele de performanţă prevăzute la pct. 2.4. Rezervoarele cu capac fix existente trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) să fie conectate la o unitate de recuperare a vaporilor, în conformitate cu cerinţele anexei nr. 4; sau b) să aibă un capac plutitor intern prevăzut cu un sistem de etanşare primară, care trebuie proiectat astfel încât să asigure un grad de reţinere a vaporilor de cel puţin 90% comparativ cu un rezervor cu capac fix fără dotări pentru reţinerea vaporilor.5. Cerinţele privind dotările pentru reţinerea vaporilor, prevăzute la pct. 3 şi 4, nu se aplică rezervoarelor cu capac fix de la terminalele pentru care stocarea intermediară a vaporilor este permisă conform prevederilor pct. 1 din anexa nr. 4.  +  Anexa 3 Termenele de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1), pentru instalaţiile existente, evidenţiate în funcţie de categoria instalaţiei, de titularul activităţii şi de cantitatea totală anuală tranzitatăA. Instalaţii existente de depozitare a benzinei la terminale - Termene de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1)Tabel nr. 1┌────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐│Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii │ Terminal │ Termenul ││crt.│teritoriul │ ├────────────┬─────────┤limită de ││ │ căruia se │ │ Locaţie │Cantitate│aplicare a││ │ desfăşoară │ │ │totală │ prevede- ││ │activitatea │ │ │anuală │ rilor ││ │instalaţiei │ │ │tranzi- │ art. 3 ││ │ respective │ │ │tată - X │ alin.(1) ││ │ │ │ │ (t/an) │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│ALBA │S.C. PETROM S.A. │Alba Iulia │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│ │S.C. PETROM S.A. │Sebeş │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│ARAD │LUKOIL Downstream │Arad │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│ │S.C. PETROM S.A. │Chişineu- │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arad │Criş │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│ │S.C. PETROM S.A. │Arad │25.000│ │ │Sucursala PECO Arad │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│ARGEŞ │S.C. PETROM S.A. │Oarja │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Argeş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgu din │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Argeş │Vale - │ │ ││ │ │ │Piteşti │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│ │S.C. PETROM S.A. │Câmpulung │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Argeş │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 9.│ │S.C.RAFO S.A. Oneşti │Oneşti │25.000│ │BACĂU │ │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 10.│ │S.C. PETROM S.A. │Bacău │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bacău │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 11.│BIHOR │S.C. PETROM S.A. │Oradea │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 12.│ │S.C. PETROM S.A. │Marghita │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 13.│ │MOL România Petroleum │Tileagd │25.000│ │ │Products S.R.L. │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 14.│BISTRIŢA- │S.C. PETROM S.A. │Bistriţa- │X<25.000 │31.12.2007││ │NĂSĂUD │Sucursala PECO Bistriţa │Năsăud │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 15.│ │LUKOIL DOWNSTREAM │Bistriţa- │25.000│ │ │ │Năsăud │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 16.│BOTOŞANI │S.C. PETROM S.A. │Botoşani │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Botoşani │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 17.│ │S.C. PETROM S.A. │Dorohoi │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Botoşani │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 18.│ │S.C. PETROM S.A. │Făurei │ X<25.000│31.12.2009││ │BRĂILA │Sucursala PECO Brăila │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 19.│BRAŞOV │S.C.RAFO S.A. Oneşti │Braşov │ X<25.000│31.12.2007│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 20.│BUCUREŞTI │S.C. PETROM S.A. │Bucureşti │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │Sud I │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 21.│ │S.C. PETROM S.A. │Bucureşti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │Sud II │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 22.│ │S.C. PETROM S.A. │Băneasa I │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 23.│ │S.C. PETROM S.A. │Băneasa II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 24.│ │S.C. PETROM S.A. │Buzău │ X<25.000│31.12.2007││ │BUZĂU │Sucursala PECO Buzău │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 25.│ │CONPET S.A. Ploieşti │Buzău │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 26.│ │PETROMSERVICE S.A. │Berca │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Ploieşti │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 27.│ │S.C. PETROM S.A. │Călăraşi │ X<25.000│31.12.2009││ │CĂLĂRAŞI │Sucursala PECO Călăraşi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 28.│ │S.C. PETROM S.A. │Olteniţa │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Călăraşi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 29.│CARAŞ │S.C. PETROM S.A. │Reşiţa │ X<25.000│31.12.2007││ │SEVERIN │Sucursala PECO Caraş- │ │ │ ││ │ │Severin │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 30.│CLUJ │S.C. PETROM S.A. │Cluj │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 31.│ │S.C. PETROM S.A. │Turda │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 32.│ │M M OIL S.R.L. │Cluj │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 33.│CONSTANŢA │S.C. PETROM S.A. │Constanţa │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Constanţa │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 34.│ │OIL TERMINAL S.A. │Constanţa │25.000│ │ │ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 35.│ │RAFO S.A. Oneşti │Mihail │X<25.000 │31.12.2009││ │ │ │Kogălniceanu│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 36.│COVASNA │S.C. PETROM S.A. │Sfântu │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Covasna │Gheorghe │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 37.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgu │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Covasna │Secuiesc │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 38.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgovişte │X<25.000 │31.12.2008││ │DÂMBOVIŢA │Sucursala PECO Dâmboviţa │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 39.│ │S.C. PETROM S.A. │Găeşti │X<25.000 │31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Dâmboviţa │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 40.│DOLJ │S.C. PETROM S.A. │Craiova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 41.│ │S.C. PETROM S.A. │Moţăţei │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 42.│ │S.C. PETROM S.A. │Filiaşi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 43.│GALAŢI │S.C. PETROM S.A. │Galaţi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 44.│ │S.C. PETROM S.A. │Tecuci │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 45.│ │UNICOM OIL TERMINAL │Galaţi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │S.A. │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 46.│GIURGIU │S.C. PETROM S.A. │Giurgiu 1 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 47.│ │S.C. PETROM S.A. │Giurgiu 2 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 48.│GORJ │S.C. PETROM S.A. │Târgu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Gorj │Cărbuneşti │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 49.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgu Jiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Gorj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 50.│HARGHITA │S.C. PETROM S.A. │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Harghita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 51.│ │TIPICO S.R.L. │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 52.│HUNEDOARA │S.C. PETROM S.A. │Hunedoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 53.│ │S.C. PETROM S.A. │Vulcan │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 54.│ │S.C. PETROM S.A. │Deva │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Hunedoara │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 55.│IALOMIŢA │S.C. PETROM S.A. │Slobozia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Ialomiţa │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 56.│ │S.C. PETROM S.A. │Feteşti │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Ialomiţa │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 57.│ │CONPET S.A. Ploieşti │Hagieni- │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Movila │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 58.│IAŞI │S.C. PETROM S.A. │Iaşi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Iaşi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 59.│MEHEDINŢI │S.C. PETROM S.A. │Şimian │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 60.│ │S.C. PETROM S.A. │Orşova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 61.│ │S.C. PETROM S.A. │Strehaia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinţi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 62.│MEHEDINŢI │S.C. PETROM S.A. │Gruia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mehedinţi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 63.│MUREŞ │S.C. PETROM S.A. │Ungheni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 64.│ │S.C. PETROM S.A. │Reghin │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 65.│ │S.C. PETROM S.A. │Sighişoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 66.│ │MUREŞ S.R.L. Târgu Mureş │Mureş I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 67.│ │PREMACO S.R.L. Ungheni │Mureş II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 68.│ │VLAS S.R.L. Târgu Mureş │Târgu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Mureş │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 69.│NEAMŢ │S.C. PETROM S.A. │Piatra │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamţ │Neamţ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 70.│ │S.C. PETROM S.A. │Roman │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamţ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 71.│ OLT │S.C. PETROM S.A. │Slatina │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 72.│ │S.C. PETROM S.A. │Caracal │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 73.│ PRAHOVA │S.C. PETROM S.A. │Văleni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 74.│ │S.C. PETROM S.A. │Ploieşti │25.000│ │ │Sucursala PECO Prahova │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 75.│ │PETROTEL LUKOIL │Ploieşti │25.000│ │ │ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 76.│ │Rafinăria ASTRA │Ploieşti │25.000│ │ │ROMÂNĂ │ │50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 77.│ │CONPET S.A. Ploieşti │Teleajen │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 78.│ │S.C. PETROM S.A. │Zalău │ X<25.000│31.12.2009││ │SĂLAJ │Sucursala PECO Sălaj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 79.│SATU MARE │S.C. PETROM S.A. │Satu Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 80.│ │S.C. PETROM S.A. │Carei │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 81.│ │LUKOIL DOWNSTREAM │Satu Mare │25.000│ │ │S.R.L. │ │50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 82.│SIBIU │S.C. PETROM S.A. │Sibiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 83.│ │S.C. PETROM S.A. │Mediaş │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 84.│SUCEAVA │S.C. PETROM S.A. │Suceava │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 85.│ │S.C. PETROM S.A. │Pojorâta │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 86.│ │S.C. PETROM S.A. │Rădăuţi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 87.│TELEORMAN │S.C. PETROM S.A. │Alexandria │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Teleorman │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 88.│TIMIŞ │S.C. PETROM S.A. │Timişoara I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 89.│ │S.C. PETROM S.A. │Timişoara II│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 90.│ │S.C. PETROM S.A. │Sânnicolau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 91.│ │SNB OIL GRUP S.A. │Şag │25.000│ │ │Zădăreni │Timişeni │ 50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 92.│TULCEA │S.C. PETROM S.A. │Tulcea │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 93.│ │S.C. PETROM S.A. │Babadag │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 94.│ │S.C. PETROM S.A. │Râmnicu │ X<25.000│31.12.2009││ │VÂLCEA │Sucursala PECO Vâlcea │Vâlcea │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 95.│ │S.C. PETROM S.A. │Drăgăşani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vâlcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 96.│VASLUI │S.C. PETROM S.A. │Vaslui │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 97.│ │S.C. PETROM S.A. │Bârlad │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 98.│VRANCEA │S.C. PETROM S.A. │Focşani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vrancea │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘B. Instalaţii existente de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile - Termene de aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2)Tabel nr. 2┌────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐│Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii │ Terminal │ Termenul ││crt.│teritoriul │ ├────────────┬─────────┤limită de ││ │ căruia se │ │ Locaţie │Cantitate│aplicare a││ │ desfăşoară │ │ │totală │ preve- ││ │activitatea │ │ │anuală │ derilor ││ │instalaţiei │ │ │tranzi- │ art. 4 ││ │ respective │ │ │tată - X │ alin. (1)││ │ │ │ │ (t/an) │ şi ││ │ │ │ │ │ alin. (2)│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 1.│ALBA │S.C. PETROM S.A. │Alba Iulia │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Alba │(auto + │ │ ││ │ │ │vagoane) │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 2.│ │S.C. PETROM S.A. │Sebeş │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO Alba │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 3.│ARAD │LUKOIL Downstream │Arad │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 4.│ │S.C. PETROM S.A. │Chişineu- │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Arad │Criş │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 5.│ │S.C. PETROM S.A. │ Arad │25.000│ │ │Sucursala PECO Arad │ │150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 6.│ARGEŞ │S.C. PETROM S.A. │Piteşti │25.000│ │ │Sucursala ARPECHIM │ │150.000 │ ││ │ │Argeş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 7.│ │S.C. PETROM S.A. │Oarja │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Argeş │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 8.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │Oneşti │25.000│ │BACĂU │ │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 9 │ │S.C. PETROM S.A. │Bacău │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bacău │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 10.│BIHOR │S.C. PETROM S.A. │Oradea │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 11.│ │S.C. PETROM S.A. │Marghita │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Bihor │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 12.│ │MOL România │Tileagd │25.000│ │ │Petroleum Products S.R.L. │ │150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 13.│BISTRIŢA- │S.C. PETROM S.A. │Bistriţa- │ X<25.000│31.12.2009││ │NĂSĂUD │Sucursala PECO Bistriţa │Năsăud │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 14.│ │LUKOIL │Bistriţa- │25.000│ │ │DOWNSTREAM │Năsăud │ 50.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 15.│BOTOŞANI │S.C. PETROM S.A. │Botoşani │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Botoşani │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 16.│ │S.C. PETROM S.A. │Dorohoi │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Botoşani │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 17.│ │S.C. PETROM S.A. │Făurei │ X<25.000│31.12.2009││ │BRĂILA │Sucursala PECO Brăila │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 18.│BRAŞOV │S.C. RAFO S.A. Oneşti │Braşov │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 19.│BUCUREŞTI │S.C. PETROM S.A. │Bucureşti │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │Sud I │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 20.│ │S.C. PETROM S.A. │Bucureşti │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │Sud II │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 21.│ │S.C. PETROM S.A. │Băneasa I │25.000│ │ │Sucursala COMPETROL │ │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 22.│ │S.C. PETROM S.A. │Băneasa II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala COMPETROL │(auto+vagon)│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 23.│ │S.C. PETROM S.A. │Buzău │ X<25.000│31.12.2007││ │BUZĂU │Sucursala PECO Buzău │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 24.│CARAŞ- │S.C. PETROM S.A. │Reşiţa │ X<25.000│31.12.2007││ │SEVERIN │Sucursala PECO Caraş- │ │ │ ││ │ │Severin │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 25.│CLUJ │S.C. PETROM S.A. │Cluj │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 26.│ │S.C. PETROM S.A. │Turda │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Cluj │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 27.│ │M M OIL S.R.L. │Cluj │ X<25.000│31.12.2009│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 28.│ │S.C. DENISROM │Cluj │ X<25.000│31.12.2009││ │ │COMPROD S.R.L. Cluj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 29.│CONSTANŢA │OIL TERMINAL S.A. │Constanţa │ X<25.000│31.12.2008│├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 30.│ │RAFO S.A. Oneşti │Mihail │ X<25.000│31.12.2009││ │ │ │Kogălniceanu│ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 31.│COVASNA │S.C. PETROM S.A. │Sfântu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │Gheorghe │ │ ││ │ │Covasna │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 32.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgu │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │Secuiesc │ │ ││ │ │Covasna │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 33.│ │S.C. PETROM S.A. │Târgovişte │ X<25.000│31.12.2008││ │DÂMBOVIŢA │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Dâmboviţa │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 34.│ │S.C. PETROM S.A. │Găeşti │ X<25.000│31.12.2008││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Dâmboviţa │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 35.│DOLJ │S.C. PETROM S.A. │Craiova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Dolj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 36.│GALAŢI │S.C. PETROM S.A. │Galaţi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 37.│ │S.C. PETROM S.A. │Tecuci │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Galaţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 38.│ │UNICOM OIL │Galaţi │25.000│ │ │TERMINAL S.A. │ │ 150.000 │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 39.│GIURGIU │S.C. PETROM S.A. │Giurgiu 1 │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 40.│ │S.C. PETROM S.A. │Giurgiu 2 │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Giurgiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 41.│GORJ │S.C. PETROM S.A. │Târgu Jiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Gorj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 42.│HARGHITA │S.C. PETROM S.A. │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Harghita │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 43.│ │TIPICO S.R.L. │Gheorghieni │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 44.│HUNEDOARA │S.C. PETROM S.A. │Hunedoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 45.│ │S.C. PETROM S.A. │Vulcan │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 46.│ │S.C. PETROM S.A. │Deva │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 47.│IALOMIŢA │S.C. PETROM S.A. │Feteşti │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Ialomiţa │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 48.│IAŞI │S.C. PETROM S.A. │Iaşi │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO Iaşi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 49.│MARAMUREŞ │S.C. PETROM S.A. │Baia Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Maramureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 50.│ │S.C. PETROM S.A. │Sighet │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Maramureş │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 51.│MEHEDINŢI │S.C. PETROM S.A. │Şimian │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 52.│ │S.C. PETROM S.A. │Orşova │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 53.│ │S.C. PETROM S.A. │Strehaia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinţi │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 54.│ │S.C. PETROM S.A. │Gruia │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Mehedinţi │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 55.│MUREŞ │S.C. PETROM S.A. │Ungheni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 56.│ │S.C. PETROM S.A. │Reghin │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 57.│ │S.C. PETROM S.A. │Sighişoara │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Mureş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 58.│ │MUREŞ S.R.L. Târgu │Mureş I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Mureş │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 59.│ │PREMACO S.R.L. │Mureş II │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Ungheni │Ungheni │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 60.│ │VLAS S.R.L. Târgu Mureş │Târgu Mureş │ X<25.000│31.12.2009│├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 61.│NEAMŢ │S.C. PETROM S.A. │Piatra Neamţ│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamţ │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 62.│ │S.C. PETROM S.A. │Roman │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Neamţ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 63.│OLT │S.C. PETROM S.A. │Slatina │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Olt │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 64.│PRAHOVA │S.C. PETROM S.A. │Văleni │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 65.│ │S.C. PETROM S.A. │Ploieşti │25.000│ │ │Sucursala PECO Prahova │ │ 50.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 66.│ │S.C. PETROM S.A. │Brazi I │25.000│ │ │Sucursala PETROBRAZI │ │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 67.│ │PETROTEL LUKOIL │Ploieşti │25.000│ │ │ │ │ 150.000 │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 68.│ │Rafinăria ASTRA │Ploieşti │ X<25.000│31.12.2008││ │ │ROMÂNĂ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 69.│ │S.C. PETROM S.A. │Zalău │ X<25.000│31.12.2009││ │SĂLAJ │Sucursala PECO Sălaj │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 70.│SATU MARE │S.C. PETROM S.A. │Satu Mare │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Satu Mare │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 71.│ │LUKOIL │Satu Mare │25.000│ │ │DOWNSTREAM S.R.L. │ │ 150.000│ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 72.│SIBIU │S.C. PETROM S.A. │Sibiu │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Sibiu │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 73.│SUCEAVA │S.C. PETROM S.A. │Suceava │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 74.│ │S.C. PETROM S.A. │Pojorâta │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 75.│ │S.C. PETROM S.A. │Rădăuţi │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Suceava │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 76.│TELEORMAN │S.C. PETROM S.A. │Alexandria │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Teleorman │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 77.│TIMIŞ │S.C. PETROM S.A. │Timişoara I │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 78.│ │S.C. PETROM S.A. │Timişoara II│ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 79.│ │S.C. PETROM S.A. │Sannicolau │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Timiş │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 80.│ │SNB OIL GRUP S.A. │Şag Timişeni│ X<25.000│31.12.2007││ │ │Zădăreni │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 81.│TULCEA │S.C. PETROM S.A. │Tulcea │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 82.│ │S.C. PETROM S.A. │Babadag │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Tulcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 83.│ │S.C. PETROM S.A. │Râmnicu │ X<25.000│31.12.2009││ │VÂLCEA │Sucursala PECO Vâlcea │Vâlcea │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 84.│ │S.C. PETROM S.A. │Drăgăşani │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vâlcea │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 85.│VASLUI │S.C. PETROM S.A. │Vaslui │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┤ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 86.│ │S.C. PETROM S.A. │Bârlad │ X<25.000│31.12.2009││ │ │Sucursala PECO Vaslui │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 87.│VRANCEA │S.C. PETROM S.A. │Focşani │ X<25.000│31.12.2007││ │ │Sucursala PECO │ │ │ ││ │ │Vrancea │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘C. Containere mobile existente - Termene de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1)Tabel nr. 3─────┬────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬──────┬──────────┐Nr. │Judeţul pe │ Deţinătorul │ Categoria │ │ Termenul │crt. │teritoriul │ containerului │ containerului │Nr. │ limită de│     │ căruia îşi │ mobil │ │con- │aplicare a│     │ are sediul │ │ │tai- │ preve- │     │deţinătorul │ │ │nere │ derilor │     │containeru- │ │ │ │ art. 5 │     │lui mobil │ │ │ │ alin.(1) │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  1. │ │S.C. DELIA GABI │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │BACĂU │Oneşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  2. │ │S.C. OIL GRUP │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│     │ │COMPANY S.A. │ │ │ │     │ │Comăneşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  3. │ │S.C. OIL │Cisternă auto │ 5 │31.12.2008│     │ │DISTRIBUTION S.R.L. Bacău │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  4. │ │S.C. HELIOS S.R.L. Bacău │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  5. │ │S.C. BURUIANA IMPEX │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│     │ │S.R.L. Sascut │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  6. │ │S.C. METAL INVEST S.A. │Cisternă auto │ 6 │31.12.2008│     │ │Dărmăneşti │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  7. │BOTOŞANI │S.C. SATTJB OIL S.R.L. │Cisternă auto │ 5 │31.12.2008│     │ │Botoşani │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  8. │ │S.C. EXPRESS PILOT │Cisternă auto │ 2 │31.12.2009│     │BRĂILA │COMPANY S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤  9. │ │S.C. START S.A. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 10. │ │S.C. VICPEC S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 11. │ │S.C. ATLAS S.A. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 12. │ │S.C. CONSTRIF S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 13. │ │S.C. COMAT │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │BUZAU │AUTOBENZ S.A. Buzău │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 14. │ │S.C. MECAN │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │CONSTRUCT S.A. │ │ │ │     │ │Pătârlagele │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 15. │ │S.C. COMERŢ │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │CĂLĂRAŞI │CRISTINA S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 16. │ │S.C. TOS S.R.L. Budeşti │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 17. │ │S.C. HALI S.R.L. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 18. │CLUJ │S.C. MONBRAND S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 19. │ │S.C. A A IMPORT │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │EXPORT S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 20. │ │S.C. PANPETROL COM │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 21. │ │S.C. SIR PETRO S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 22. │ │S.C. GELA COM S.R.L. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 23. │ │S.C. PRITAX INVEST S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 24. │ │S.C. DENY CAMI S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 25. │ │LUKOIL │Cisternă auto │ 3 │31.12.2007│     │ │DOWNSTREAM Cluj │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 26. │CONSTANŢA │ROMPETROL │Cisternă auto │ 2 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 27. │ │RAFINĂRIE Constanţa │Cisternă auto │ 4 │31.12.2007│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 28. │ │S.C. HELENE S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │DÂMBOVIŢA │Târgovişte │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 29. │ │S.C. MACROMET S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Târgovişte │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 30. │ │S.C. NIMB │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │DÂMBOVIŢA S.A. Târgovişte │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 31. │ │S.C. PACIFIC GRUP │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │M.A. S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 32. │ │PETROMSERVICE │Cisternă auto │ 4 │31.12.2009│     │ │Sucursala Târgovişte │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 33. │ │RODIV S.R.L. Găeşti │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 34. │IALOMIŢA │S.C. CONSTRIF S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Slobozia │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 35. │IAŞI │S.C. UNIF A.T. S.R.L. Iaşi│Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 36. │ │S.C. AVIAROM S.R.L. Iaşi │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 37. │ │S.C. ROM ELADA S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Paşcani │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 38. │ │S.C. EUROBENZ S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Paşcani │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 39. │ │S.C. TRANSGYW S.R.L. Iaşi │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 40. │MEHEDINŢI │S.C. SLAVYA │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │CONSTRUCT S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 41. │ │S.C. MVM TRADE S.R.L. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2009│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 42. │MUREŞ │S.C. MUREŞ S.R.L. Târgu │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Mureş │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 43. │ │S.C. PREMACO S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Ungheni │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 44. │ │S.C. VLAS S.R.L. │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 45. │ │S.C. ARKAS IMPEX S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 46. │ │S.C. JACONTEX S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 47. │ │S.C. AUTODOMUS S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 48. │ │S.C. PETROLEUM S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 49. │ │S.C. ITA S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 50. │ │S.C. PEROMSERVICE S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 51. │ │S.C. SORA │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │     │ │TRADE SHIPMENT │ │ │ │     │ │S.R.L. Sovata │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 52. │ │S.C. MURI BENZOIL S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 53. │ │S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 54. │NEAMŢ │S.C. AGRO FLAMANZI │Cisternă auto │ 2 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 55. │OLT │S.C. DYNAMIC S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Caracal │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 56. │ │S.C. NESTO PETROL │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │S.R.L. Vişina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 57. │ │S.C. TRANS PETRO │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │MIXT S.R.L. Corabia │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 58. │ │S.C. PETROMADION │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │S.R.L. Mihăeşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 59. │ │S.C. PETROTEX S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Slatina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 60. │ │S.C. RUS GAZ S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Slatina │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 61. │ │S.C. ARTICUS S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Scorniceşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 62. │ │S.C. OLTWAM S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Margheni │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 63. │ │S.C. EUROGENETIC │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │S.R.L. Balş │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 64. │PRAHOVA │S.C. AMERO COMERŢ S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 65. │ │S.C. BRAZI OIL │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │ANGHELES.C.U PROD S.R.L. │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 66. │SATU MARE │S.C. LUKOIL │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │DOWNSTREAM S.R.L. │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 67. │SIBIU │S.C. ATLANTIS │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │IANCOM S.R.L. │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 68. │ │S.C. AWA OIL S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 69. │ │S.C. AWA OIL S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 70. │ │S.C. COMSILCOST S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 71. │ │S.C. ANA OIL S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 72. │TELEORMAN │S.C. IAGAR S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Segarcea Vale │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 73. │ │S.C. IMBUS IMPEX S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Călineşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 74. │ │S.C. SERVOPEC S.R.L. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Călmăţuiu de Sus │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 75. │ │S.C. V G SERVCOM │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │S.R.L. Conteşti │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 76. │VASLUI │S.C. UNISERV S.A. Vaslui │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 77. │ │S.C. ROTRANS S.A. │Cisternă auto │ 1 │31.12.2009│     │ │Vaslui │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 78. │VRANCEA │S.C. NISPROD Focşani │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 79. │ │S.C. RAMOIL Focşani │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 80. │ │S.C. LIFA IMPEX Focşani │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 81. │ │S.C. COM-TIC Panciu │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 82. │ │S.C. GENERAL TRANS │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │Odobeşti │ │ │ │─────┤ ├──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 83. │ │S.C. AUTO SIMA │Cisternă auto │ 1 │31.12.2008│     │ │BEYER Focşani │ │ │ │─────┼────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────────┤ 84. │BUCUREŞTI │S.C. PETROM S.A. │Cisternă auto │ 24 │31.12.2007│─────┤ │ ├───────────────┼──────┼──────────┤ 85. │ │Sucursala TRANSPECO │Cisternă auto │ 29 │31.12.2008│─────┤ │ ├───────────────┼──────┼──────────┤ 86. │ │ │Cisternă auto │385 │31.12.2009│─────┴────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────────┘D. Încărcarea în instalaţii existente de depozitare a benzinei la staţiile de benzină - Termene de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (1)Tabel nr. 4────┬───────────┬──────────────────────┬────┬───────────────────────┬──────────┐Nr. │Judeţul pe │ Titularul activităţii│Nr. │ Staţie de benzină │ Termenul │crt.│teritoriul │ │in- ├────────────┬──────────┤ limită de│    │căruia se │ │sta-│ Locaţie │ Cantitate│aplicare a│    │desfăşoară │ │la- │ │de benzină│ preve- │    │activitatea│ │ţii │ │tranzitată│ derilor │    │instalaţiei│ │ │ │ - X │ art. 6 │    │respective │ │ │ │(mc/an) │ alin.(1) │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤  1.│ALBA │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Sebeş │ X>1000 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  2.│ │Sucursala PECO Alba │ 2 │Alba Iulia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  3.│ │ │ 1 │Cugir │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  4.│ │ │ 1 │Ocna-Mureş │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  5.│ │ │ 1 │Şugag │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  6.│ │ │ 1 │Blaj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  7.│ │ │ 1 │Teiuş │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  8.│ │ │ 1 │Câmpeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤  9.│ │ │ 1 │Aiud │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 10.│ │ │ 1 │Aiud │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 11.│ARAD │S.C. PETROM S.A. │ 6 │Arad │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 12.│ │Sucursala PECO Arad │ 1 │Turnu │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 13.│ │ │ 1 │Turnu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 14.│ │ │ 1 │Săvârşin │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 15.│ │ │ 1 │Curtici │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 16.│ │ │ 1 │Lipova │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 17.│ │ │ 1 │Nădlac │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 18.│ │ │ 1 │Vinga │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 19.│ │ │ 1 │Chişineu- │ │ │    │ │ │ │Criş │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 20.│ │ │ 1 │Hanul de la │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Răscruce │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 21.│ │ │ 1 │Şimand │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 22.│ │ │ 1 │Gurahonţ │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 23.│ │ │ 1 │Nadab │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 24.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Arad │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 25.│ARGEŞ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Mioveni │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 26.│ │Sucursala PECO Argeş │ 1 │Curtea de │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │Argeş │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 27.│ │ │ 1 │Rucăr │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 28.│ │ │ 1 │Curtea de │500    │ │ │ │Argeş │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 29.│ │ │ 1 │Câmpulung │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 30.│ │ │ 1 │Câmpulung │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 31.│ │S.C. COMES.A.D EURO │ 1 │Bascov │ X<500 │31.12.2007│    │ │GASS S.R.L. Bascov │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 32.│ARGEŞ │S.C. TRAVODOM │ 1 │Domneşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │PROD SERV S.R.L. │ │ │ │ │    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 33.│ │S.C. VALENINOS S.R.L. │ 1 │Câmpulung │ X<500 │31.12.2007│    │ │Câmpulung │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 34.│ │S.C. BEMO S.R.L. │ 1 │Dărmăneşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │Piteşti │ │Sat Piscani │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 35.│ │S.C. SORELO S.R.L. │ 1 │Bascov │ X<500 │31.12.2009│    │ │Bascov │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 36.│ │S.C. CONFORT 92 S.R.L.│ 1 │Albota │ X<500 │31.12.2009│    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 37.│ │S.C. MASTER TRADE │ 1 │Piteşti │ X<500 │31.12.2007│    │ │COMPANY S.R.L. │ │ │ │ │    │ │Piteşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 38.│ │ROMPETROL │ 4 │Piteşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM S.R.L. │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 39 │ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Bacău │ X>1000│31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Bacău ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 40.│BACĂU │ │ 1 │Târgu Ocna │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 41.│ │ │ 1 │Podu Turcului X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 42.│ │ │ 1 │Slănic │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Moldova │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 43.│ │ │ 1 │Borzeşti │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 44.│ │ │ 1 │Agăş │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 45.│ │ │ 1 │Buhuşi │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 46.│ │ │ 1 │Comăneşti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 47.│ │S.C. DISTRIBUTION │ 4 │Bacău │ X>1000 │31.12.2007│    │ │OIL S.R.L. Bacău │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 48.│ │S.C. DELIA GABI │ 1 │Oneşti │500    │ │S.R.L. Oneşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 49.│ │S.C. METAL INVEST │ 2 │Târgu Ocna │500    │ │S.A. Dărmăneşti │ │Dărmăneşti │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 50.│ │S.C. TRACOROM S.R.L. │ 1 │Nicolae │500    │ │Bacău │ │Bălcescu │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 51.│BIHOR │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Oradea │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 52.│ │Sucursala PECO Bihor │ 1 │Salonta │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 53.│ │ │ 1 │Beiuş │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 54.│ │ │ 1 │Aleşd │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 55.│ │ │ 1 │Marghita │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 56.│ │ │ 1 │Ştei │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 57.│ │ │ 1 │Sălard │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 58.│ │ │ 1 │Vascău │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 59.│ │ │ 1 │Oradea │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 60.│ │ │ 1 │Borod │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 61.│ │ │ 1 │Valea lui │500    │ │ │ │Mihai │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 62.│ │S.C. AXXON SERV S.R.L.│ 1 │Aştileu │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 63.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 3 │Oradea │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 64.│ │S.C. COMIMPEX │ 1 │Popeşti │ │ │    │ │ASTRAL │ │Bihor │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 65.│ │S.C. UNIVERSAL S.R.L. │ 1 │Nucet │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 66.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Nojorid │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 67.│BISTRIŢA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Bistriţa │ X>1000│31.12.2007│────┤NĂSĂUD │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 68.│ │Bistriţa │ 1 │Bistriţa │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 69.│ │ │ 1 │Beclean │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 70.│ │ │ 1 │Sânmihai │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 71.│ │ │ 1 │Sângiorz-Băi│500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 72.│ │ │ 1 │Teaca │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 73.│ │ │ 1 │Năsăud │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 74.│ │LUKOIL │ 1 │Crainimăt │500    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 75.│ │S.C. GOMAR LUX S.A. │ 1 │Bistriţa │ X<500 │31.12.2008│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 76.│BOTOŞANI │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Botoşani │ X>1000 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 77.│ │ │ 1 │Darabani │ X<500 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 78.│ │Botoşani │ 1 │Truseşti │ X<500 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 79.│ │ │ 1 │Săveni │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 80.│ │S.C. ELECTROALFA │ 1 │Botoşani │500    │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 81.│ │S.C. BERISTEANU │ 1 │Botoşani │500    │ │IMPEX S.R.L. Botoşani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 82.│ │S.C. CRISTAL S.R.L. │ 1 │Botoşani │500    │ │Botoşani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 83.│ │S.C. SATTJB OIL │ 1 │Botoşani │500    │ │Botoşani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 84.│ │S.C. RAMPETROL │ 1 │Sânta Mare │ X<500 │31.12.2008│    │ │S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 85.│ │S.C. AGROMEC S.A. │ 1 │Botoşani │ X<500 │31.12.2008│    │ │Botoşani │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 86.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Brăila │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Brăila ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 87.│BRĂILA │ │ 1 │Brotăcelu │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 88.│ │S.C. METAL INVEST │ 1 │Brăila │500    │ │GRUP │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 89.│ │S.C. PETROMSERVICE │ 1 │Ulmu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 90.│ │S.C. VOLDISK COM │ 1 │Movila │ │ │    │ │S.R.L. │ │Miresii │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 91.│ │S.C. CONSTRIF S.A. │ 1 │Bărăganu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 92.│ │S.C. CIMAD TRADING │ 1 │Gulianca │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. (S.C. NEPTUN │ │ │ │ │    │ │IMPEX S.R.L.) │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 93.│ │S.C. BANROM S.A. │ 1 │Tufeşti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 94.│BRAŞOV │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Victoria │ X<500 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 95.│ │Braşov │ 1 │Zărneşti │ X<500 │31.12.2007│    │ │ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 96.│ │S.C. PETROL GRUP │ 1 │DN 73 Braşov│ X>1000│31.12.2008│────┤ │LT S.R.L. ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 97.│ │ │ 1 │Braşov │ X>1000│31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 98.│ │ │ 1 │Săcele │ X>1000│31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 99.│ │ │ 1 │Feldioara │ X>1000│31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤100.│ │S.C. ROMPETROL │ 1 │Braşov │500────┤ │DOWNSTREAM ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤101.│ │ │ 1 │Bran │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤102.│BUCUREŞTI │S.C. PETROM S.A. │ 8 │Bucureşti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │Sucursala COMPETROL ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤103.│ │ │ 4 │Bucureşti │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤104.│ │S.C. PETROM S.A. │ 3 │Buzău │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │Sucursala PECO Buzău ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤105.│BUZAU │ │ 1 │Buzău │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤106.│ │ │ 1 │Râmnicu │ │ │    │ │ │ │Sărat │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤107.│ │S.C. ROMPETROL │ 1 │Buzău │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │DOWNSTREAM ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤108.│ │ │ 1 │DN 1B │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Ploieşti- │ │ │    │ │ │ │Braşov │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤109.│ │ │ 1 │Râmnicu │ │ │    │ │ │ │Sărat │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤110.│ │S.C. SPOT S.R.L. │ 1 │Podgoria │500    │ │Râmnicu Sărat │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤111.│ │S.C. VIVIAN AUTO │ 1 │Râmnicu │ │ │    │ │GAZ S.R.L. │ │Sărat │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤112.│ │S.C. PETROM │ 1 │Buzău │ X<500 │31.12.2009│    │ │SERVICE S.A. Sector │ │ │ │ │    │ │Berca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤113.│ │S.C. COMTUR S.R.L. │ 1 │Buzău │ X<500 │31.12.2009│    │ │Buzău │ │com.Gălbinaşi │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤114.│ │S.C. PETROCONDUCT │ 1 │Buzău │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.A. Berca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤115.│ │S.C. HERION IMPEX │ 1 │Buzău │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Păltineni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤116.│ │S.C. LON IMPEX S.R.L. │ 1 │Buzău │ X<500 │31.12.2009│    │ │Pătârlagele │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤117.│ │S.C. MECAN - │ 1 │DN 10 Buzău-│ X<500 │31.12.2009│    │ │CONSTRUCT S.A. │ │Nehoiu │ │ │    │ │Pătârlagele │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤118.│ │S.C. COPET S.R.L. │ 1 │Valea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Râmnicu Sărat │ │Râmnicului │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤119.│CĂLĂRAŞI │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Olteniţa │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Călăraşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤120.│ │S.C. COMERT │ 2 │Frumuşani │ X>1000 │31.12.2009│    │ │CRISTINA S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤121.│ │S.C. CONDORUL │ 2 │Călăraşi │ X>1000 │31.12.2009│    │ │PETROSERV S.A. │ │Borcea │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤122.│ │S.C. HALI S.R.L. │ 2 │Lehliu Gară │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ │ │Lehliu Sat │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤123.│ │S.C. ICOM OIL S.R.L. │ 4 │Călăraşi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤124.│ │S.C. CONSTANTIN │ 1 │DN 3A km 31 │ X<500 │31.12.2007│    │ │GRUP S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤125.│ │S.C. TOS S.R.L. │ 1 │Budeşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │Călăraşi │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤126.│CARAŞ │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Reşiţa │ X>1000 │31.12.2007│────┤SEVERIN │Sucursala PECO Caraş- ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤127.│ │Severin │ 1 │Oraviţa │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤128.│ │ │ 2 │Caransebeş │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤129.│ │ │ 1 │Bocşa │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤130.│ │ │ 1 │Mehadia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤131.│ │S.C. BAVARIA OIL │ 1 │Caransebeş │ X>1000 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │DN 94 km 456│ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤132.│ │ │ 1 │Caransebeş │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤133.│ │S.C. DANUBIUS S.R.L. │ 1 │Moldova Nouă│500    │ │Moldova │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤134.│ │S.C. CERNA S.R.L. │ 1 │Caransebeş │500────┤ │Caransebeş ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤135.│ │ │ 1 │DN 6, km │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │464+300 │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤136.│ │ │ 1 │Oţelu Roşu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤137.│ │S.C. PETROBANAT │ 1 │Moldova │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRADE S.R.L. Moldova │ │Veche DN 57 │ │ │    │ │Veche │ │km 106 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤138.│ │S.C. CONCORDIA S.R.L. │ 1 │Caransebeş │ X<500 │31.12.2009│    │ │Caransebeş │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤139.│ │S.C. VALCOMARS │ 1 │Oraviţa │ X<500 │31.12.2009│    │ │OIL S.R.L. Măureni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤140.│ │S.C. BP PARTENERII │ 1 │Măureni │ X<500 │31.12.2009│    │ │OIL S.R.L. Măureni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤141.│ │S.C. PETROMILANA │ 1 │Anina │ X<500 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Soceni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤142.│ │S.C. CONSCOMEXIM │ 1 │Vermeş │ X<500 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Reşiţa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤143.│ │S.C. COPACEANU │ 1 │Sadova Veche│ X<500 │31.12.2009│    │ │PRODCOM S.R.L. │ │ │ │ │    │ │Teregova │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤144.│ │S.C. CHARLY COM │ 1 │Berzeasca │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Berzeasca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤145.│ │S.C. POPAS TURISTIC │ 1 │Armeniş │ X<500 │31.12.2009│    │ │BIBAN S.R.L. Armenis │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤146.│ │S.C. ANTREPRIZA │ 1 │Bocşa │ X<500 │31.12.2009│    │ │DUSAN ŞI FIUL S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤147.│ │S.C. STEFANESTI │ 1 │Bozovici DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │COM S.R.L. │ │57B km 56 │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤148.│CLUJ │S.C. PETROM S.A. │ 6 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┼ │Sucursala PECO Cluj ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤149.│ │ │ 1 │Câmpia Turzi│ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤150.│ │ │ 1 │Huedin │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤151.│ │S.C. PRITAX INVEST │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│    │ │S.A. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤152.│ │S.C. PRITAX INVEST │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│    │ │S.A. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤153.│ │S.C. A A IMPORT │ 1 │Mihai Viteazu X>1000 │31.12.2007│    │ │EXPORT │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤154.│ │S.C. BARIL EXIM S.R.L.│ 1 │Turda │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤155.│ │S.C. NIC MAR IMPEX │ 2 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │S.R.L. ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤156.│ │ │ 1 │Sănduleşti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤157.│ │S.C. M M OIL S.R.L. │ 1 │Cluj │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤158.│ │S.C. VEP COMSERV │ 1 │Suatu Cluj │500    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤159.│ │S.C. SIR PETRO S.R.L. │ 1 │Cluj │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤160.│ │S.C. MONBRAND S.R.L. │ 1 │Huedin │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤161.│ │S.C. LUKOIL │ 1 │Cluj 6 │500────┤ │DOWNSTREAM ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤162.│ │ │ 1 │Cluj 7 │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤163.│ │ │ 1 │Cluj Vâlcele│500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤164.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Turda │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤165.│ │S.C. TRACOROM S.R.L. │ 1 │Turda │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤166.│ │S.C. SERVICE AUTO │ 1 │Gherla │ X<500 │31.12.2007│    │ │BOROS TOUR S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤167.│ │S.C. A N T IMPEX │ 1 │Moldoveneşti│ X<500 │31.12.2009│────┤ │ S.R.L. ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤168.│ │ │ 1 │Iara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤169.│ │S.C. SANDI S.R.L. │ 1 │Jucu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤170.│ │S.C. DUELIX IMPEX │ 1 │Apahida │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤171.│ │S.C. PANPETROL │ 1 │Căpuşu Mare │ X<500 │31.12.2007│    │ │COM S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤172.│ │S.C. BENIDORM │ 1 │Luna │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANS S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤173.│ │S.C. DENY CAMY S.R.L. │ 1 │Cluj │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤174.│ │S.C. CAVAL S.A. │ 1 │Cluj │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤175.│CONSTANŢA │S.C. PETROM S.A. │ 4 │Constanţa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤176.│ │Constanţa │ 1 │Eforie Sud │ X>1000 │31.12.2009│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤177.│ │ │ 1 │Cernavodă │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤178.│ │ │ 1 │Eforie Nord │ X>1000 │31.12.2007│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤179.│ │ │ 1 │Negru-Vodă │ X>1000 │31.12.2009│────┼ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤180.│ │ │ 1 │Băneasa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤181.│ │ │ 1 │Cernavodă │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤182.│ │ │ 1 │Mangalia- │500    │ │ │ │Neptun │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤183.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Mangalia- │500    │ │Sucursala PECO │ │Neptun │ │ │    │ │Constanţa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤184.│ │S.C. ROMPETROL │ 1 │Medgidia │500    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤185.│ │S.C. SPERANTA CAR │ 1 │23 August │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤186.│COVASNA │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Sfântu │ X>1000 │31.12.2008│    │ │Sucursala PECO │ │Gheorghe │ │ │────┤ │Covasna ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤187.│ │ │ 1 │Baraolt │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤188.│ │ │ 1 │Întorsura │500    │ │ │ │Buzăului │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤189.│ │S.C. EUROIL S.A. │ 1 │Sfântu │500    │ │Sfântu Gheorghe │ │Gheorghe │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤190.│ │S.C. BENZMAR S.R.L. │ 1 │Turia │500    │ │Turia │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤191.│ │S.C. TNT │ 1 │Reci │ X<500 │31.12.2009│    │ │PETROL CO S.R.L. │ │ │ │ │    │ │Sfântu Gheorghe │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤192.│ │S.C. UNIC STAR S.R.L. │ 1 │Covasna │ X<500 │31.12.2009│    │ │Covasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤193.│ │S.C. ŞICULCOM S.R.L. │ 1 │Târgu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Târgu Secuiesc │ │Secuiesc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤194.│ │S.C. PETROIL IMPEX │ 1 │Covasna │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Covasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤195.│ │S.C. DEMATIP S.R.L. │ 1 │Sfântu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sfântu Gheorghe │ │Gheorghe │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤196.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Târgovişte │ X>1000 │31.12.2008│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤197.│DÂMBOVIŢA │Dâmboviţa │ 1 │Titu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤198.│ │ │ 1 │Moreni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤199.│ │ │ 1 │Bâldana │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤200.│ │ │ 2 │Găeşti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤201.│ │S.C. RODIV S.R.L. │ 1 │Găeşti │500    │ │Găeşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤202.│ │S.C. CLAUDIA S.R.L. │ 1 │Târgovişte │500    │ │Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤203.│ │S.C. CRALEX S.R.L. │ 1 │Aninoasa │500    │ │Aninoasa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤204.│ │S.C. DACMA IMPEX │ 2 │Lunguleţu │500    │ │S.R.L. │ │Buciumeni │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤205.│ │S.C. ENESCU S.R.L. │ 1 │Găeşti │500    │ │Găeşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤206.│ │S.C. NIMB Dâmboviţa │ 1 │Târgovişte │500    │ │S.A. Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤207.│ │S.C. DIEN COM S.R.L. │ 1 │Titu │500    │ │Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤208.│ │S.C. HELENE S.R.L. │ 1 │Cuza Voda │ X<500 │31.12.2009│    │ │Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤209.│ │S.C. ŞIDECO IMPEX │ 1 │Târgovişte │ X<500 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤210.│ │S.C. PACIFIC GRUP │ 1 │Crângurile │ X<500 │31.12.2009│    │ │M.A. S.R.L. Bucureşti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤211.│ │S.C. FOGEL GAS AND │ 1 │Fieni │ X<500 │31.12.2009│    │ │ENERGY S.R.L. Fieni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤212.│ │S.C. MACROMET S.R.L. │ 1 │Răcari │ X<500 │31.12.2008│    │ │Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤213.│ │S.C. RADIPAN PROD │ 1 │DN72 │ X<500 │31.12.2009│    │DÂMBOVIŢA │S.R.L. Dragodana │ │Dragodana │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤214.│ │S.C. │ 1 │Iedera │ X<500 │31.12.2009│    │ │PETROMSERVICE S.A. │ │ │ │ │    │ │Bucureşti Sucursala │ │ │ │ │    │ │Târgovişte │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤215.│ │S.C. FOIA S.R.L. Gura │ 1 │Gura Foii │ X<500 │31.12.2008│    │ │Sutii │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤216.│ │S.C. BRAZI OIL │ 1 │Caragiale │ X<500 │31.12.2009│    │ │ANGHELESCU PROD │ │ │ │ │    │ │S.R.L. Brazi │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤217.│DOLJ │S.C. PETROM S.A. │ 9 │Craiova │ X>1000│31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Dolj ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤218.│ │ │ 1 │Calafat │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤219.│ │ │ 1 │Bechet │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤220.│ │ │ 2 │Băileşti │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤221.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Craiova │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤222.│ │S.C. EFTISTAN S.R.L. │ 1 │Carpen │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤223.│ │S.C. PROD │ 1 │Apele Vii │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANSCOM GEO S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤224.│ │S.C. PETRODOMA S.R.L. │ 1 │Bratovoieşti│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤225.│ │S.C. TANDEM COM S.R.L.│ 1 │Sadova │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤226.│ │S.C. OFDAN IMPEX │ 1 │Călăraşi │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤227.│ │S.C. BIGOTI IMPEX │ 1 │Goicea │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤228.│ │S.C. PASAN OIL S.R.L. │ 1 │Coşoveni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤229.│ │S.C. SPET SHIPPING │ 1 │Bechet │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤230.│ │S.C. MATACHE S.R.L. │ 1 │Picături │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤231.│ │S.C. AMJ LVM S.R.L. │ 1 │Amărăştii de│ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Jos │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤232.│GALAŢI │S.C. PETROM S.A. │ 3 │Galaţi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │Sucursala PECO Galaţi ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤233.│ │ │ 1 │Tecuci │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤234.│ │ │ 1 │Şendreni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤235.│ │S.C. DELTA ROM S.A. │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │EUROPA │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤236.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │EUROPA │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤237.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │DELTA Galaţi│ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤238.│ │ │ 1 │PECO │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │ROMPETROL │ │ │    │ │ │ │Galaţi │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤239.│ │S.C. DIDI OIL S.R.L. │ 1 │Munteni │ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤240.│ │S.C. BUNKER OIL S.R.L.│ 1 │Galaţi │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤241.│ │S.C. APOLODOR 2000 │ 1 │Galaţi │500    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤242.│GIURGIU │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Giurgiu │500────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤243.│ │Giurgiu │ 1 │Ghimpaţi │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤244.│ │S.C. DANA V S.R.L. │ 1 │Plopşoru │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤245.│ │S.C. TURIST SERVICE │ 1 │Adunaţii │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │Copăceni │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤246.│ │S.C. SETRACO │ 1 │Prundu │ X<500 │31.12.2009│    │ │HOLDING S.A. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤247.│ │S.C. HANUL LU' │ 1 │Roata de Jos│ X<500 │31.12.2009│    │ │MANOLEA S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤248.│ │S.C. ANDALUZIA S.R.L. │ 1 │Frăţeşti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤249.│GORJ │S.C. PETROM S.A. │ 7 │Târgu Jiu │ X>1000│31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Gorj ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤250.│ │ │ 1 │Turceni │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤251.│ │ │ 1 │Târgu │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Cărbuneşti │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤252.│ │ │ 1 │Bumbeşti-Jiu│ X>1000│31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤253.│ │S.C. SUPERTRANS │ 1 │Câlnic │ X<500 │31.12.2009│    │ │COM S.R.L. Petroşani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤254.│ │S.C. IPECO S.A. Târgu │ 1 │Runcu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Jiu │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤255.│HARGHITA │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Odorheiu │ X>1000│31.12.2009│256.│ │Sucursala PECO │ │Secuiesc │ │ │    │ │Harghita │ │ │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤258.│ │ │ 1 │Cristuru │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Secuiesc │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤259.│ │ │ 1 │Lunca de Jos│ X<500 │31.12.2008│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤260.│ │ │ 1 │Arvateni │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤261.│ │ │ 1 │Bilbor │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤262.│ │S.C. BENZOT HAR S.A. │ 1 │Tuşnad DN 12│ X<500 │31.12.2009│    │ │Tuşnad │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤263.│ │S.C. HAMORA S.R.L. │ 1 │Vlăhiţa │ X<500 │31.12.2009│    │ │Odorhei │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤264.│ │S.C. ARAGONIT S.R.L. │ 1 │Corund, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │Corund │ │13 A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤265.│ │S.C. SEMACOM │ 1 │Lupeni, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │FARES S.R.L. Lupeni │ │13A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤266.│ │S.C. ALROIL TRANS │ 1 │Ditrău, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Miercurea Ciuc │ │12A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤267.│ │S.C. COMTUREXID │ 1 │Sândominic, │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Balan │ │DN 12A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤268.│ │S.C. EUROTANK S.R.L. │ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Miercurea Ciuc │ │Ciuc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤269.│ │S.C. INTER PALACE │ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Miercurea Ciuc │ │Ciuc │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤270.│ │S.C. APROCOM S.R.L. │ 1 │Topliţa │ X<500 │31.12.2009│    │ │Topliţa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤271.│ │S.C. IMPORT EXPORT │ 1 │Odorhei │ X<500 │31.12.2008│    │ │DEMETER CO │ │ │ │ │    │ │Odorhei │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤272.│ │S.C. MATIMPEX S.R.L. │ 1 │Zetea │ X<500 │31.12.2009│    │ │Odorheiu Secuiesc │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤273.│HUNEDOARA │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Hunedoara │ X>1000│31.12.2007│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤274.│ │Hunedoara │ 1 │Deva │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤275.│ │ │ 1 │Deva │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤276.│ │ │ 1 │Călan │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤277.│ │ │ 1 │Simeria │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤278.│ │ │ 1 │Dobra │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤279.│ │ │ 1 │Livezeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤280.│ │ │ 1 │Simeria │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤281.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 2 │Petroşani │500    │ │ │ │Lupeni │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤282.│ │ │ 1 │Petroşani │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤283.│ │S.C. GARDIANA OIL │ 1 │Haţeg │500    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤284.│ │S.C. NIC MAR │ 1 │Deva / │500    │ │IMPEX S.R.L. Cluj │ │Sântuhalm │ │ │    │ │Napoca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤285.│ │S.C. ATELIERELE │ 1 │Crişcior │ X<500 │31.12.2009│    │ │CENTRALE S.A. │ │ │ │ │    │ │Crişcior │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤286.│ │S.C. ICSH S.A. │ 1 │Hunedoara │ X<500 │31.12.2009│    │ │Hunedoara (Închiriată │ │ │ │ │    │ │către RO PETROL │ │ │ │ │    │ │S.R.L. Brad) │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤287.│ │S.C. MINEXFOR S.A. │ 1 │Deva │ X<500 │31.12.2009│    │ │Deva │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤288.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Orăştie │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤289.│IALOMIŢA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Slobozia │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Ialomiţa │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤290.│ │S.C. AVIA OIL │ 1 │Mănăşia │500    │ │COMPANY S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤291.│ │S.C. LUKOIL │ 1 │Urziceni │500    │ │DOWNSTREAM │ │Feteşti │ │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤292.│ │S.C. STEJAR S.R.L. │ 1 │Sineşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤293.│ │S.C. CIRIL COM S.R.L. │ 1 │Ion Roată │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤294.│ │S.C. CARGO S.A. │ 1 │Tăndărei │ X<500 │31.12.2007│    │ │Slobozia │ 1 │Griviţa │ │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤295.│ │S.C. CONSTRIF S.A. │ 1 │Munteni- │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Buzău │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤296.│ │S.C. CHIRANA S.R.L. │ 1 │DN 2A │ X<500 │31.12.2009│    │ │Slobozia │ │Km. 100 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤297.│ │S.C. SANTILIANA │ 1 │Ograda │ X<500 │31.12.2009│    │ │EXIM S.R.L. │ │com. Bucu │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤298.│ │S.C. CORAL PROD │ 1 │Com. │ │ │    │ │EXIM S.R.L. │ │Fierbinţi │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤299.│IAŞI │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Târgu Frumos│ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Iaşi ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤300.│ │ │ 1 │Iaşi │ │ │    │ │ │ │Silvestru │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤301.│ │ │ 1 │Târgu Frumos│ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤302.│ │ │ 1 │Iaşi Copou │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤303.│ │ │ 1 │Bas-Ceauş │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤304.│ │ │ 1 │Iaşi Dacia │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤305.│ │ │ 1 │Iaşi Aurel │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ │ │Vlaicu │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤306.│ │ │ 1 │Iaşi Nicolina X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤307.│ │S.C. AVIAROM S.R.L. │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤308.│ │S.C. RAM PETROL │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤309.│ │S.C. SORIN BOAZU │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤310.│ │S.C. INTER EXPRES │ 1 │Iaşi │500    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤311.│ │S.C. EUROPA NPI │ 1 │Osoi │500    │ │IMPEX S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤312.│ │S.C. ROM ELADA S.R.L. │ 1 │Paşcani │500    │ │Paşcani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤313.│ │S.C. DISTRIBUTION │ 1 │Iaşi │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤314.│ │OIL S.R.L. Bacău │ 1 │Iaşi │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤315.│ │S.C. START ABC S.R.L. │ 1 │Tomeşti │500    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤316.│ │S.C. DODOMAR S.R.L. │ 1 │Iaşi │500    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤317.│ │S.C. PETROL NET │ 1 │Iaşi │500    │ │WORK S.R.L. Vaslui │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤318.│ │S.C. UNIF AT S.R.L. │ 1 │Motca │ X<500 │31.12.2009│    │ │Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤319.│ │S.C. NICOLAMAR │ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤320.│ │S.C. BENLUBREFI │ 1 │Tomeşti │ X<500 │31.12.2007│    │ │S.R.L. Iaşi │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤321.│ │S.C. SCUDAS S.A. │ 1 │Paşcani │ X<500 │31.12.2007│    │ │Paşcani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤322.│ │S.C. RATEC S.R.L. Iaşi│ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤323.│ │S.C. PETROL NET │ 1 │Iaşi │ X<500 │31.12.2009│    │ │WORK S.R.L. Vaslui │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤324.│ILFOV │S.C. ROMPETROL │ 1 │Voluntari │ X>1000 │31.12.2007│    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤325.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Buftea │ │ │    │ │Sucursala COMPETROL │ │Studio │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤326.│ │ │ 1 │Cernica │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤327.│ │ │ 1 │Voluntari │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤328.│ │ │ 1 │1 Decembrie │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤329.│ │ │ 1 │Chitila Sat │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤330.│ │ │ 1 │Domneşti │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤331.│ │ │ 1 │Buftea │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤332.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Mogoşoaia │500    │ │Sucursala COMPETROL │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤333.│MARAMUREŞ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Sighetul │ X>1000 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │Marmaţiei │ │ │────┤ │Maramureş ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤334.│ │ │ 1 │Baia Sprie │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤335.│ │ │ 1 │Târgu Lăpus │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤336.│ │ │ 1 │Ulmeni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤337.│ │S.C. AF MOLNAR │ 1 │Ariniş, │ │ │    │ │ │ │207 A │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤338.│ │S.C. KENWORTH │ 1 │Baia Mare │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANSPORT │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤339.│ │S.C. NISTEM │ 1 │Seini │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤340.│ │S.C. MARATON │ 1 │Deseşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤341.│ │S.C. LENDEL COM │ 1 │Bârsana │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤342.│ │S.C. CARNIS │ 1 │Dragomireşti│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤343.│ │S.C. EMINOR IMPEX │ 1 │Leordina, DN│ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │18 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤344.│ │S.C. ION DIANA COM │ 1 │Sărăsău, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sighet │ │ │    │ │ │ │ Negreşti │ │ │    │ │ │ │ km 1 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤345.│ │S.C. DELTA ENERGY │ 1 │Remeţi, DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sighet- │ │ │    │ │ │ │Negreşti │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤346.│ │S.C. ARTERIO IMPEX │ 1 │Valea │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Chioarului │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤347.│ │S.C. INTERACTIV OIL │ 1 │Şomcuta Mare│ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤348.│ │S.C. K J GEROM │ 1 │Ardusat │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤349.│ │S.C. LKW MIHALI │ 1 │Baia Mare │ X<500 │31.12.2009│    │ │TRANS S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤350.│ │S.C. PETROSISTEM │ 1 │Cavnic │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤351.│MEHEDINŢI │S.C. PETROM S.A. │ 4 │Drobeta │ X>1000│31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │Turnu │ │ │    │ │Mehedinţi │ │Severin │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤352.│ │ │ 1 │Pătulele │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤353.│ │ │ 1 │Cujmir │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤354.│ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Burila Mare │ X<500 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤355.│ │Mehedinţi │ 1 │Gruia │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤356.│ │S.C. MONTANA MG │ 1 │Drobeta │500    │ │S.R.L. │ │Turnu │ │ │    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤357.│ │S.C. FLORA SERCOM │ 1 │Drobeta │500    │ │S.A. │ │Turnu │ │ │    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤358.│ │S.C. SLAVYA │ 1 │DN 6 │ X<500 │31.12.2009│    │ │CONSTRUCT S.R.L. │ │Stângăceaua │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤359.│ │S.C. MVM TRADE │ 1 │Şimian │ X<500 │31.12.2009│────┤ │S.R.L. ├────┼────────────┤ │ │360.│ │ │ 1 │Ostrovu Mare│ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤361.│ │S.C. ALFA MAG S.R.L. │ 1 │Drobeta │ │ │    │ │ │ │Turnu │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Severin │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤362.│ │S.C. WEST GASPAR │ 1 │Argineşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │GRUP S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤363.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Butoieşti │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤364.│MUREŞ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Luduş │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤365.│ │Sucursala PECO Mureş │ 1 │Sângiorgiu │ X>1000 │31.12.2009│    │ │ │ │de Pădure │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤366.│ │ │ 1 │Sighişoara │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤367.│ │ │ 1 │Fântânele │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤368.│ │ │ 1 │Târnăveni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤369.│ │ │ 1 │Tampa │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤370.│ │S.C. MUREŞ S.R.L. │ 1 │Târgu Mureş │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤371.│ │S.C. PREMACO S.R.L. │ 1 │Ungheni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤372.│ │S.C. JACONTEX S.R.L. │ 1 │Gurghiu │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤373.│ │S.C. PETROLEUM S.R.L. │ 1 │Reghin │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤374.│ │S.C. ITA S.A. │ 1 │Târgu Mureş │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤375.│ │S.C. EUROBENZ OIL │ 1 │Găieşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │IMPEX S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤376.│ │S.C. PEROM SERVICE │ 1 │Acăţări │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤377.│ │S.C. CAROLTEX │ 1 │Venchi DN 13│ X<500 │31.12.2009│    │ │IMPEX S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤378.│ │S.C. CESIRO S.A. │ 1 │Sighişoara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤379.│ │S.C. CAMBUS S.A. │ 1 │Sighişoara │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤380.│ │S.C. LUKOIL │ 1 │Sangeorgiu │ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM │ │de Mureş │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤381.│ │S.C. ROMPETROL │ 1 │Luduş │ X<500 │31.12.2009│    │ │DOWNSTREAM │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤382.│ │S.C. JULICOM TRANS │ 1 │Band │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤383.│ │S.C. TRANSPORT │ 1 │Târgu Mureş │ X<500 │31.12.2009│    │ │LOCAL S.A. Târgu │ │ │ │ │    │ │Mureş │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤384.│ │S.C. KAPUSI IMPEX │ 1 │Periş │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Periş │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤385.│ │S.C. S.A.BINUS S.R.L. │ 1 │Stânceni │ X<500 │31.12.2009│    │ │Stanceni │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤386.│ │S.C. STOMATER │ 1 │Luduş │ X<500 │31.12.2009│    │ │SERV COM S.R.L. │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤387.│NEAMŢ │S.C. PETROM S.A. │ 2 │Roman │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Neamţ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤388.│ │ │ 1 │Durău │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤389.│ │ │ 2 │Piatra Neamţ│ X>1000 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤390.│ │S.C. AGRO │ 1 │Traian DN 2 │500    │ │FLAMANZI │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤391.│ │S.C. EST OIL COM │ 1 │Roman │500    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤392.│ │S.C. CHIORPEC │ 1 │Piatra Neamţ│500    │ │BENZOIL S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤393.│ │S.C. OMEX S.R.L. │ 1 │Girov │500    │ │Piatra Neamţ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤394.│ │S.C. SAFARI COM │ 1 │Târgu Neamţ │500    │ │IMPEX S.R.L. Târgu │ │ │ │ │    │ │Neamţ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤395.│ │S.C. NEL COM │ 1 │Dumbrava │500    │ │BENZOIL S.R.L. │ │Roşie DN 15 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤396.│ │S.C. FRAM FOREST │ 1 │Borca │500    │ │S.R.L. Borca │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤397.│ │S.C. ATHOS │ 1 │Săbăoani │500    │ │INTERNAŢIONAL │ │ │ │ │    │ │S.R.L. Săbăoani │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤398.│ │S.C. JEEP TB S.R.L. │ 1 │Bicaz Chei │500    │ │Piatra Neamţ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤399.│ │S.C. POWER PLUS │ 1 │Bodeşti │500    │ │S.R.L. Bodesti │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤400.│ │S.C. ŞEF │ 1 │Piatra Neamţ│500    │ │PETROFOREST S.A. │ │ │ │ │    │ │Piatra Neamţ │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤401.│ │S.C. LORY LARY S.R.L. │ 1 │Piatra Neamţ│500    │ │Piatra Neamţ │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤402.│OLT │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Caracal │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Olt ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤403.│ │ │ 1 │Caracal │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤404.│ │ │ 1 │Drăgăneşti │ │ │    │ │ │ │Olt │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤405.│ │ │ 1 │Scorniceşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤406.│ │S.C. PETROMADION │ 1 │Mihăeşti │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤407.│ │S.C. PETROTEX S.R.L. │ 1 │Piatra Olt │ X<500 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤408.│ │S.C. IUL S.R.L. │ 1 │Drăgăneşti │ │ │    │ │ │ │Olt │ X<500 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤409.│ │S.C. FLIT OPERATOR │ 1 │Vişina │ X<500 │31.12.2009│    │ │(NESTOPETROL) │ │ │ │ │    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤410.│ │S.C. │ 1 │Corabia │ X<500 │31.12.2007│    │ │TRANSPETROMIXT │ │ │ │ │    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤411.│ │S.C.ROMINDS.R.L. │ 1 │Mărunţei │ X<500 │31.12.2007│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤412.│PRAHOVA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Breaza │ X<500 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤413.│ │Prahova │ 1 │Câmpiniţa │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤414.│ │ │ 1 │Slănic │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤415.│ │ │ 1 │Cheia │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤416.│ │ │ 1 │Urlaţi │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤417.│ │S.C. BRAZI │ 1 │Făget │ X>1000│31.12.2008│    │ │OIL ANGHELESCU │ 1 │Gura │ │ │    │ │PROD S.R.L. │ │Vitioarei │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤418.│ │S.C. CULINIS COM │ 1 │Ciorani │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤419.│ │S.C. ROMEC S.A. │ 1 │Măgurele DN │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │1A │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤420.│SĂLAJ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Zalău │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤421.│ │Sucursala PECO Sălaj │ 1 │Şimleul │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Silvaniei │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤422.│ │ │ 1 │Crasna │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤423.│ │ │ 1 │Ileanda │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤424.│ │S.C. PRIMAROM │ 1 │Zalău │ X>1000 │31.12.2007│    │ │EXIM S.R.L. Zalău │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤425.│SATU MARE │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Satu Mare │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO Satu ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤426.│ │Mare │ 1 │Livada │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤427.│ │ │ 1 │Carei │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤428.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Carei │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤429.│SIBIU │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Sibiu │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤430.│ │Sucursala PECO Sibiu │ 1 │Agniţa │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤431.│ │ │ 1 │Dumbrăveni │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤432.│ │ │ 1 │Cisnădie │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤433.│ │S.C. ARAL S.R.L. │ 1 │Sălişte DN1 │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤434.│ │S.C. MIG PETROL S.R.L.│ 1 │Miercurea │ X<500 │31.12.2009│    │ │ │ │Sibiului │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤435.│ │S.C. CIMPEX S.R.L. │ 1 │Şelimbăr │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤436.│ │S.C. AWA OIL │ 1 │Sibiu │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤437.│SUCEAVA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Suceava │ X>1000│31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤438.│ │Suceava │ 1 │Fălticeni │ X>1000│31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤439.│ │ │ 1 │Câmpulung │ X>1000│31.12.2009│    │ │ │ │Moldovenesc │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤440.│ │ │ 1 │Holda │ X>1000│31.12.2007│    │ │ │ │Broşteni │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤441.│ │ │ 1 │Siret │ X>1000│31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤442.│ │ │ 2 │Rădăuţi │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤443.│ │ │ 1 │Solca │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤444.│ │ │ 1 │Boroaia │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤445.│ │S.C. │ 1 │Gura │ X>1000 │31.12.2007│    │ │ROMTRANSPETROL S.A. │ │Humorului │ │ │────┤ │Botoşani ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤446.│ │ │ 1 │Vatra Dornei│ X>1000 │31.12.2007│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤447.│ │ │ 1 │Drăguşeni │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤448.│ │S.C. CIVICA GROUP │ 1 │Suceava │500    │ │S.A. Suceava │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤449.│ │S.C. TRANSPORT CĂ- │ 1 │Câmpulung │ X<500 │31.12.2009│    │ │LĂTORI S.A. Campu- │ │Moldovenesc │ │ │    │ │lung Moldovenesc │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤450.│TELEORMAN │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Babaiţa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │Sucursala PECO ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤451.│ │Teleorman │ 1 │Tătărăşti │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤452.│ │ │ 1 │Zimnicea │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤453.│ │S.C. GENERAL OIL │ 1 │Lunca │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Slatina │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤454.│TIMIŞ │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Timişoara │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤455.│ │Sucursala PECO Timiş │ 1 │Lugoj │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤456.│ │ │ 1 │Jimbolia │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤457.│ │ │ 1 │Moraviţa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤458.│ │ │ 1 │Dumbrăviţa │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤459.│ │ │ 1 │Timişoara │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤460.│ │ │ 1 │Lugoj │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤461.│ │ │ 1 │Jimbolia │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤462.│ │ │ 1 │Deta │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤463.│ │ │ 1 │Sânnicolau │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤464.│ │S.C. LIEB BENZ OIL srl│ 1 │Liebling │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤465.│ │S.C. IMI-MONI S.R.L. │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤466.│ │S.C. SIDERALCON S.R.L.│ 1 │Recaş │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤467.│ │S.C. FRATELIA OIL SRL │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤468.│ │S.C. SAN BENZIN │ 1 │Lovrin │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤469.│ │S.C. CRIS TIN OIL srl │ 1 │Bogda Cenei │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤470.│ │S.C. NITROBENZEN │ 1 │Fibiş DN 691│500    │ │MIHAI PAP S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤471.│ │S.C. PELLIMON S.R.L. │ 1 │Sânnicolau │500    │ │ │ │Mare │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤472.│ │S.C. ROMPETROL │ 1 │Timişoara- │500    │ │DOWNSTREAM S.R.L. │ │Şag E70 │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤473.│ │S.C. ELINOS │ 1 │Variaş DJ692│500    │ │TRADING APS S.R.L. │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤474.│ │S.C. LEON SB S.R.L. │ 1 │Timişoara │500────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤475.│ │S.C. GRUESCU OIL │ 1 │Traian Vuia │500    │ │S.R.L. │ │DN 68 A │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤476.│ │S.C. ROMBENZIN S.R.L. │ 1 │Periam │500────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤477.│TULCEA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Tulcea St.8 │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤478.│ │Sucursala PECO │ 1 │Isaccea │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤479.│ │Tulcea │ 1 │Topolog │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤480.│ │S.C. INTERTRANS │ 1 │Mahmudia │ X<500 │31.12.2009│    │ │S.R.L. Mahmudia │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤481.│TULCEA │S.C. STAR 2000 S.A. │ 1 │Port Sulina │ X>1000 │31.12.2008│────┤ARBDD │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤482.│ │ │ 1 │Mal Drept │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │Braţ Tulcea │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤483.│ │S.C. TOM FAN S.R.L. │ 1 │Tulcea │ X>1000 │31.12.2008│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤484.│ │S.C. ADVADELT S.R.L. │ 1 │Punct │ X>1000 │31.12.2008│    │ │ │ │trecere │ │ │    │ │ │ │Tulcea │ │ │    │ │ │ │Chilia │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤485.│ │S.C. WELA S.R.L. │ 1 │Crişan │ X>1000 │31.12.2008│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤486.│ │S.C. PETROM S.A. │ 3 │Râmnicu │ X>1000 │31.12.2009│    │VÂLCEA │Sucursala PECO │ │Vâlcea │ │ │────┤ │Vâlcea ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤487.│ │ │ 1 │Horezu │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤488.│ │ │ 2 │Drăgăşani │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤489.│ │ │ 1 │Govora │ X>1000 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤490.│ │ │ 1 │Băbeni │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤491.│ │ │ 1 │Topolog │500────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤492.│ │ │ 1 │Cornet - │500    │ │ │ │Racoviţă │ │ │────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤493.│ │ │ 1 │Berbeşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤494.│ │ │ 1 │Bălceşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤495.│ │ │ 1 │Lotrişor │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤496.│ │S.C. RAFO S.A. Oneşti │ 1 │Voineasa │ X<500 │31.12.2009│────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤497.│VASLUI │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Bârlad │ X>1000 │31.12.2007│────┤ │Sucursala PECO Vaslui ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤498.│ │ │ 1 │Crasna │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤499.│ │ │ 1 │Zorleni │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤500.│ │ │ 1 │Negreşti │ X<500 │31.12.2009│────┤ │ ├────┼────────────┼──────────┼──────────┤501.│ │ │ 1 │Murgeni │ X<500 │31.12.2009│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤502.│ │S.C. ROTRANS S.A. │ 1 │Vaslui │ X>1000 │31.12.2007│────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤503.│ │S.C. BARILUL S.R.L. │ 1 │DN 24 Crasna│ X<500 │31.12.2008│    │ │Crasna │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤504.│ │S.C. ULMENA S.R.L. │ 1 │Tutova │ X<500 │31.12.2008│    │ │Vaslui │ │ │ │ │────┼───────────┼──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤505.│VRANCEA │S.C. PETROM S.A. │ 1 │Panciu │ X<500 │31.12.2009│    │ │Sucursala PECO │ │ │ │ │    │ │Vrancea │ │ │ │ │────┤ ├──────────────────────┼────┼────────────┼──────────┼──────────┤506.│ │S.C. ELCO PLUS S.R.L. │ 1 │Focşani │ X>1000 │31.12.2008│────┴───────────┴──────────────────────┴────┴────────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 4 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei în containere la terminale1. Vaporii dezlocuiţi în timpul operaţiunii de încărcare cu benzină a unui container mobil trebuie dirijaţi printr-o conductă de legătură etanşă la o unitate de recuperare a vaporilor, pentru regenerare la terminal.Această prevedere nu se aplică cisternelor cu încărcare pe la partea superioară atâta timp cât mai este permis acest sistem de încărcare.La terminalele la care se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale, unitatea de recuperare a vaporilor poate fi înlocuită cu una de incinerare, în cazul în care recuperarea vaporilor nu poate avea loc în condiţii de siguranţă sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, din cauza volumului de vapori returnaţi.În acest caz unitatea de incinerare a vaporilor trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe impuse unităţii de recuperare a vaporilor, referitoare la emisiile atmosferice generate.La terminalele care realizează o cantitate totală anuală tranzitată mai mică de 25.000 tone, recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nmc pentru fiecare oră.Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue. În cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puţin 4 măsurări pe oră.Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului folosit, gazului de etalonare şi procedurii utilizate nu trebuie să depăşească 10% din valoarea măsurată.Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nmc şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.3. Traseele de conectare şi conductele se verifica cu regularitate pentru depistarea eventualelor neetanşeităţi.4. În cazul apariţiei unei pierderi de vapori, operaţiunile de încărcare efectuate cu braţ articulat vor fi întrerupte. În acest sens braţul articulat trebuie să fie prevăzut cu echipamente care să permită astfel de operaţiuni de întrerupere.5. În cazul în care este permisă încărcarea prin partea superioară a containerelor mobile, ieşirea braţului articulat de încărcare trebuie menţinută cât mai aproape de partea inferioară a containerului mobil, pentru a se evita stropirea în timpul operaţiunii de încărcare.  +  Anexa 5 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia la supraîncărcare a cisternelor auto1. Cuplaje1.1. Dispozitivul de cuplare de pe braţul articulat de încărcare trebuie să fie un cuplaj-mamă care să se poată asambla cu un cuplaj-tată de 4 inch American Petroleum Institute-API (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru autovehiculele cu cisternă MC-306 (Secţiunea 2.1.1.1 - Tipuri de dispozitive de cuplare folosite pentru încărcare pe la partea inferioară)1.2. Dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor de pe furtunul de colectare a vaporilor, montat pe braţul articulat, trebuie să fie un cuplaj-mamă cu camă şi canelură, care trebuie să se poată asambla cu un cuplaj-tată cu cama şi canelură de 4 inch (101,6 mm), situat pe vehicul, în conformitate cu:- Practica recomandată API-1.004, ediţia a 7-a, noiembrie 1988.Încărcarea pe la partea inferioară şi recuperarea vaporilor pentru autovehiculele cu cisternă MC-306 (Secţiunea 4.1.1.2 - Dispozitiv de cuplare pentru recuperare vapori).2. Condiţii de încărcare2.1. Debitul normal de încărcare a benzinei trebuie să fie de 2.300 l/minut (maximum 2.500 l/minut) pe braţ articulat de încărcare.2.2. În cazul în care terminalul operează la capacitatea maximă, este permisă generarea în sistemul de colectare a vaporilor (inclusiv unitatea de recuperare a vaporilor) al braţului articulat a unei contrapresiuni maxime de 55 milibari, pe partea de vehicul unde este localizat dispozitivul de cuplare pentru colectarea vaporilor.2.3. Toate vehiculele cu încărcare prin partea inferioară aprobată trebuie să fie prevăzute cu o placă de identificare pe care se va specifica numărul maxim permis de braţe articulate de încărcare care pot opera simultan şi fără pierdere de vapori prin supapele compartimentelor P (benzina) şi V (vapori), atunci când presiunea maximă de întoarcere în instalaţie este de 55 milibari, conform specificaţiei prevăzute la pct. 2.2.3. Legarea la pământ a vehiculului/detectarea supraîncărcăriiBraţul articulat de încărcare trebuie să fie prevăzut cu o unitate de control şi detectare a supraîncărcării, în protecţie intrinsecă, care, atunci când este conectată la vehicul, trebuie să dea un semnal de permisiune pentru a permite încărcarea atât timp cât senzorii de supraîncărcare nu detectează nivelul maxim admisibil.3.1. Vehiculul trebuie să fie conectat la unitatea de control de pe braţul articulat printr-un conector electric standard industrial de 10 pin. Conectorul-tată trebuie montat pe vehicul, iar conectorul-mamă trebuie ataşat la un cablu mobil conectat la unitatea de control montată pe braţul articulat.3.2. Detectorii de nivel maxim de pe vehicul trebuie să fie senzori termistor bifilari, senzori optici bifilari, senzori optici multifilari (5 fire) sau un echivalent compatibil, care să asigure protecţia intrinsecă a sistemului. Termistorii trebuie să aibă un coeficient de temperatură negativ.3.3. Unitatea de control amplasată pe braţul articulat trebuie să fie compatibilă atât cu sistemul bifilar, cât şi cu sistemul multifilar (5 fire) ale autovehiculului.3.4. Vehiculul trebuie să fie legat la braţul articulat prin conductorul de întoarcere (fir neutru) al senzorilor de supraîncărcare, care se va lega la conectorul-tată de 10 pin prin intermediul şasiului vehiculului. Conectorul-mamă de 10 pin trebuie să fie conectat la carcasa unităţii de control, carcasă care trebuie să fie conectată la legătura cu pământul a braţului articulat.3.5. Toate vehiculele cu încărcare pe la partea inferioară aprobată vor purta o placă de identificare (conform pct. 2.3) care să specifice tipul de senzori instalaţi pentru detectarea supraîncărcării (de exemplu: 2 fire sau 5 fire).4. Localizarea legăturilor4.1. Proiectarea instalaţiilor de încărcare a benzinei şi de colectare a vaporilor de pe braţul articulat trebuie să se bazeze pe următoarele caracteristici ale conectării vehiculului:4.1.1. Axa dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului se situează la o înălţime maximă de 1,4 m (pentru vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (pentru vehicul încărcat), înălţimea optimă fiind între 0,7 m şi 1,0 m.4.1.2. Distanţa pe orizontală a dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să fie mai mică de 0,25 m (dimensiunea minimă optimă este de 0,3 m).4.1.3. Distanţa maximă pentru amplasarea tuturor dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului nu trebuie să depăşească 2,5 m.4.1.4. Dispozitivul pentru colectarea vaporilor trebuie să fie amplasat de preferinţă în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi la o înălţime de maximum 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi de minimum 0,5 m (vehicul încărcat).4.2. Conectorul de împământare/supraîncărcare trebuie să fie amplasat în dreapta dispozitivelor de cuplare pentru transvazarea lichidului şi colectarea vaporilor, la o înălţime maximă de 1,5 m (vehicul neîncărcat) şi minimă de 0,5 m (vehicul încărcat).4.3. Legăturile descrise mai sus trebuie să fie localizate numai pe o singură parte a vehiculului.5. Dispozitive de blocare pentru siguranţă5.1. Legarea la pământ/detectarea supraîncărcăriiÎncărcarea nu trebuie să fie permisă înainte de semnalul de permisiune emis de unitatea combinată legare la pământ/control supraîncărcare.În cazul apariţiei unor condiţii de supraîncărcare sau al pierderii legăturii la pământ a vehiculului, unitatea de control de pe braţul articulat trebuie să închidă supapa de control al încărcării a braţului articulat.5.2. Detecţia colectării vaporilorÎncărcarea nu trebuie să fie permisă înainte ca furtunul de colectare a vaporilor să fie conectat la vehicul şi să existe o cale liberă de acces pentru ca vaporii dezlocuiţi să treacă din vehicul în sistemul de colectare a vaporilor al instalaţiei.  +  Anexa 6 CERINŢE TEHNICEpentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare la staţiile de benzină şi terminalele unde se realizează stocarea intermediară a vaporilorVaporii dezlocuiţi în procesul de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare ale staţiilor de benzină şi în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnaţi în containerul mobil din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legatură etanşe.Operaţiunile de încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcţionează corespunzător.-------