HOTĂRÂRE nr. 798 din 17 decembrie 1992 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate, îndeplineşte rolul de autoritate unica în transporturile feroviare şi metrou, auto, navale şi aeriene, elaborează strategii de dezvoltare în aceste domenii, precum şi în activitatea de întreţinere a drumurilor naţionale şi a construcţiilor specifice, aplicând politica economică a Guvernului României. (2) Ministerul Transporturilor coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de învăţământ şi social-culturale, de sănătate şi alte activităţi specifice transporturilor.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii: a) în domeniul autorităţii de stat:1. stabileşte norme obligatorii de siguranţă a navigaţiei şi circulaţiei în transporturi şi controlează respectarea acestora;2. exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;3. reprezintă autoritatea de registru pentru toate sistemele şi mijloacele de transport;4. acorda navelor comerciale dreptul de arborare şi schimbare a pavilionului românesc;5. autorizeaza şi acorda licenta agenţilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa şi de călători pe căile de comunicaţii, precum şi pentru lucrările care se executa la acestea;6. autorizeaza intrarea în şi plecarea din porturi a navelor şi a altor mijloace plutitoare;7. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru cele cu specific militar, cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu dispoziţiile acestuia;8. asigura atestarea, brevetarea şi autorizarea personalului navigant şi a celui din domeniul operarii portuare, precum şi certificarea şi înmatricularea navelor şi aeronavelor civile;9. autorizeaza activitatea porturilor, asigura autorizarea funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport, precum şi pentru activităţile de pilotaj, remorcaj şi salvare; avizează regimul zonelor libere şi lucrările de investiţii pe terenurile cu restrictii aeronautice;10. stabileşte zonele din marea teritorială, căile navigabile interioare şi porturile în care pilotajul navelor este obligatoriu;11. reglementează şi controlează, conform legii, navigaţia în apele naţionale, precum şi circulaţia aeronavelor civile în spaţiul aerian al României, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale; b) alte atribuţii specifice:1. elaborează strategia de dezvoltare a transporturilor în spiritul principiilor reformei promovate de Guvern, pentru satisfacerea intereselor economice, publice, sociale şi de apărare, în care scop proiectează instrumentele financiare necesare;2. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, în concordanta cu principiile de trecere la economia de piaţa şi pe baza realitatilor existente;3. ia măsuri, în limita competentelor stabilite prin lege, pentru funcţionarea şi dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de transport şi pentru asigurarea complementaritatii modurilor şi sistemelor de transport, pe baza reglementărilor interne şi internaţionale în domeniu;4. efectuează analize în vederea îmbunătăţirii calităţii şi securităţii prestaţiilor de transport la regiile autonome şi la ceilalţi agenţi economici din domeniul sau de activitate, în limitele competentelor stabilite prin lege;5. stabileşte standarde şi prescripţii specifice în vederea alinierii la cerinţele internaţionale;6. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice, obligatorii, de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor naţionale, porturilor, aeroporturilor şi statiilor de cale ferată, astfel încât acestea sa corespundă şi pentru cazurile de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizeaza agenţii economici să efectueze astfel de activităţi;7. ia măsuri pentru supravegherea şi controlul aplicării prevederilor legale pentru protecţia mediului şi stabileşte norme tehnice de prevenire şi combatere a poluarii mediului, pentru mijloacele de transport pe uscat, în aer şi apa, conform reglementărilor interne şi internaţionale;8. stabileşte, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţii de intervenţie, căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti;9. aproba norme specifice de protecţie a muncii în transporturi, în concordanta cu legislaţia interna şi internationala;10. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului de cercetare a evenimentelor şi situaţiilor de pericol, pentru limitarea sa, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul organelor Ministerului Apărării Naţionale; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;11. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;12. colaborează cu alte ministere şi organe de specialitate pentru elaborarea unor norme, instrucţiuni etc., de interes comun;13. reglementează, controlează şi asigura, conform legii şi specificului activităţii din transporturi, asistenţa medicală, inclusiv cea psihologică, a zborurilor şi asistenţa medicală de urgenta la bordul aeronavelor, în aerogări şi pe aeroporturi;14. realizează cooperarea în domeniul transporturilor cu organizaţiile internaţionale şi autorităţile de transport ale altor state;15. negociaza, pe baza împuternicirilor primite, şi încheie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, acorduri internaţionale în domeniul transporturilor; reprezintă România în organismele internaţionale ca autoritate de stat pentru fiecare mod de transport;16. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. În exercitarea conducerii, ministrul emite ordine şi instrucţiuni. (2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, cu alte organe ale administraţiei publice şi organizaţii din ţara, precum şi cu organismele similare din alte tari. (3) În exercitarea funcţiei de conducere, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat şi de un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. (4) Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (5) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, precum şi agenţii organizate la nivel de direcţie generală sau serviciu, inspectorate de stat, ce pot fi organizate la nivel de direcţie. (6) Structura organizatorică a direcţiilor generale, direcţiilor, agentiilor şi inspectoratelor din minister, precum şi numărul de personal aferent acestora se aproba prin ordin al ministrului. (7) Sarcinile şi atribuţiile personalului din Ministerul Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului.*)(8) Numărul maxim de posturi din aparatul Ministerului Transporturilor este 638, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 4În structura Ministerului Transporturilor funcţionează Agenţia zonelor libere, organizată ca direcţia generală, care exercită coordonarea activităţii administraţiilor zonelor libere.  +  Articolul 5În cadrul Ministerului Transporturilor funcţionează, ca inspecţii de control şi supraveghere, Inspectoratul de Stat al Navigaţiei Civile, Inspectoratul de Stat al Căilor Ferate şi Inspectoratul de Stat Auto, aflate în directa coordonare a sefilor de departamente.  +  Articolul 6Reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor asigura asistenţa medicală şi sanitară pentru întregul personal din transporturi şi telecomunicaţii, prin spitalele şi centrele de medicina preventivă, organizate teritorial ca instituţii publice cu personalitate juridică.  +  Articolul 7Structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi modul de organizare a instituţiilor publice din anexa nr. 2, subordonate Ministerului Transporturilor, se aproba de ministrul transporturilor.  +  Articolul 8Instituţiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Ministerul Transporturilor utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul ministrului, cat şi pentru inspectoratele de stat care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul tarii.Modul de utilizare şi normare a parcului auto se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 656/1991 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------ Notă *) Conform prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 487/1993, acest alineat va opera în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993.  +  Anexa 1    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                             ┌────────────┐                                             │ MINISTRU │                                             └──────┬─────┘                                                    │      ┌───────────────────────────────┐ │      │Consilierii ministrului ├──┐ │      └───────────────────────────────┘ │ │      ┌───────────────────────────────┐ │ │      │Direcţia juridică şi contencios├──┤ │      └───────────────────────────────┘ │ │      ┌───────────────────────────────┐ ├──────────┤      │Direcţia de cooperare ├──┤ │      │şi relaţii internaţionale │ │ │      └───────────────────────────────┘ │ │      ┌───────────────────────────────┐ │ │      │Direcţia controlul ministrului ├──┘ │      └───────────────────────────────┘ │                                                    │ ┌─────────┬────────────────────┬───────────────────┼──────────────────┐ │ ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Şef departament │ │Şef departament │ │Şef departament │ │Şef departament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┬──────┘ └─────────┬───────┘ └────────┬───────┘ └─────────┬──────┘ │ ┌─────────┴──────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴──────┐ │ │ Departamentul │ │ Departamentul │ │ Departamentul │ │ Departamentul│ │ │transporturilor │ │ transporturilor │ │ transporturilor │ │aviaţiei civile│ │ │ feroviare │ │ rutiere │ │ navale │ │ │ │ └───────┬────────┘ └───────┬─────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬──────┘ │ │ │ │ │ │ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │a1 │ │ a2│ │b1 │ │b2 │ │c1 │ │c2 │ │d1 │ │d2 │ │ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │ └───────────────────────────────────────┐                               ┌─────────┴───────────┐                               │ Secretar de stat │                               │ pentru strategie, │                               │ management, resurse │                               └─────────┬───────────┘                                         │       ┌──────┬────────┬────────┬────────┴──┬───────┬────────┬───────┐     ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐     │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │     └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘LEGENDA:a1 = Direcţia de reglementări tehnice în transporturi feroviare şicooperare internationalaa2 = Inspectoratul de stat al căilor ferateb1 = Direcţia de reglementări tehnice în transporturi rutiere şicooperare internationalab2 = Inspectoratul de stat autoc1 = Direcţia de reglementări tehnice în transporturi navale şicooperare internationalac2 = Inspectoratul de stat al navigaţiei civiled1 = Direcţia de reglementări tehnice în transporturi aeriene şicooperare internationalad2 = Direcţia de securitate şi anchete aeronauticeA = Direcţia generală de strategie, management, privatizare şirelaţii socialeB = Direcţia generală economică şi relaţii bugetareC = Direcţia generală de dezvoltare, investiţii şi licitaţiiD = Direcţia generală medicală şi asistenţa socialăE = Agenţia zonelor libereF = Serviciul probleme specialeG = Serviciul secretariat, tehnic şi mass-mediaH = Agenţia de distribuire autorizaţii transport internaţional rutier  +  Anexa 2                            L I S T A    instituţiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Nr. Denumirea instituţiei Localitatea   crt. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Finanţate de la bugetul de stat   1. Aeroclubul României Bucureşti   2. Căpitănia Portului Constanta Constanta   3. Căpitănia Portului Agigea Agigea   4. Căpitănia Portului Galaţi Galaţi   5. Căpitănia Portului Giurgiu Giurgiu   6. Căpitănia Portului Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin   7. Căpitănia Portului Tulcea Tulcea   8. Grupul de Intervenţii şi Salvare Navala Constanta   9. Spitalul nr. 1 Cai Ferate Bucureşti Bucureşti  10. Spitalul nr. 2 Cai Ferate Bucureşti Bucureşti  11. Spitalul Cai Ferate Iaşi Iaşi  12. Spitalul Cai Ferate Cluj Cluj-Napoca  13. Spitalul Cai Ferate Timişoara Timişoara  14. Spitalul Cai Ferate Ploiesti Ploiesti  15. Spitalul Cai Ferate Galaţi Galaţi  16. Spitalul Cai Ferate Constanta Constanta  17. Spitalul Cai Ferate Braşov Braşov  18. Spitalul Cai Ferate Pascani Pascani  19. Spitalul Cai Ferate Simeria Simeria  20. Spitalul Cai Ferate Oradea Oradea  21. Spitalul Cai Ferate Craiova Craiova  22. Spitalul Cai Ferate Sibiu Sibiu  23. Spitalul Cai Ferate Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin  24. Centrul de Medicina Preventivă Bucureşti Bucureşti  25. Centrul de Medicina Preventivă Cluj Cluj-Napoca  26. Centrul de Medicina Preventivă Constanta Constanta  27. Centrul de Medicina Preventivă Braşov Braşov  28. Centrul de Medicina Preventivă Galaţi Galaţi  29. Centrul de Medicina Preventivă Iaşi Iaşi  30. Centrul de Medicina Preventivă Timişoara Timişoara  31. Centrul de medicina Preventivă Craiova Craiova  32. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Aiud  33. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Baia Sprie  34. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Bucureşti  35. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Calarasi  36. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Constanta  37. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Galaţi  38. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Piatra-Neamt  39. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Rimnicu Vilcea  40. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara  41. Şcoala Profesională de Transporturi Auto Caransebes  42. Şcoala Profesională de Transporturi Auto Curtea de Arges  43. Şcoala Profesională de Transporturi Auto Tirgu Mures  44. Grupul Şcolar Industrial de Marina Galaţi  45. Grupul Şcolar Industrial de Marina Giurgiu  46. Grupul Şcolar Industrial de Marina Orşova  47. Grupul Şcolar Industrial de Marina Constanta  48. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Bucureşti  49. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Craiova  50. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Timişoara  51. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Arad  52. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Cluj-Napoca  53. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Oradea  54. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Braşov  55. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Sibiu  56. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Iaşi  57. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Galaţi  58. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Buzau  59. Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Constanta  60. Grupul Şcolar Industrial Material Rulant Bucureşti  61. Grupul Şcolar Industrial Material Rulant Cluj-Napoca  62. Grupul Şcolar Industrial Material Rulant Pascani  63. Grupul Şcolar Industrial Material Rulant Rosiori de Vede  64. Grupul Şcolar Industrial Material Rulant Simeria  65. Grupul Şcolar Industrial Construcţii CF Bucureşti  66. Grupul Şcolar Industrial Construcţii CF Pitesti  67. Şcoala Profesională Construcţii CF Fetesti      b) Finanţate integral din venituri extrabugetare  68. Centrul de Perfecţionare a Personalului din      Aviaţia Civilă Bucureşti  69. Centrul de Perfecţionare a Personalului din      Marina Civilă şi Calificare Personal pentru      Exploatare Portuara Constanta Constanta  70. Centrul de Perfecţionare a Personalului din      Navigaţia Fluviala Galaţi Galaţi ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:----Prin Hotărârea Guvernului nr. 162/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, Institutul de Cercetări şi Proiectari Tehnologice în Transporturi Bucureşti, care a figurat la lit. b) din aceasta anexa, a fost reorganizat şi s-au înfiinţat Regia Autonomă "Registrul Feroviar Roman - REFER" şi Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A. Bucureşti.------------