HOTĂRÂRE nr. 511 din 31 mai 2001privind unele măsuri de organizare a activității de agrement în stațiunile turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul asigurării protecției turistilor și dezvoltării unui turism de calitate în stațiunile turistice, activitățile de agrement se vor realiza numai în locuri special amenajate care dețin autorizații de funcționare eliberate de primari, conform reglementărilor legale în vigoare, cu avizul prealabil al Ministerului Turismului.  +  Articolul 2Pentru a obține avizul Ministerului Turismului și, respectiv, autorizația de funcționare structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement trebuie să îndeplinească următoarele condiții:1. amplasamentul să fie în perimetrele delimitate ca spații pentru agrement, stabilite de primari;2. funcționarea echipamentelor de agrement să nu prezinte nici un fel de pericol sau risc de accidentare a turiștilor;3. dotările de agrement să fie într-o perfectă stare de funcționare, întreținute corespunzător (vopsite, salubre) și să aibă un aspect estetic, care să răspundă exigențelor unui turism civilizat;4. exploatarea echipamentelor de agrement să nu conducă la poluarea fonica sau de alta natura a mediului și să nu perturbe în nici un fel desfășurarea activității în structurile de primire turistice;5. Abrogat. (la 23-04-2003, Punctul 5. din Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 14, Capitolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 452 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 23 aprilie 2003 )  +  Articolul 3Structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 și, în consecința, nu obțin avizul Ministerului Turismului și, respectiv, autorizația de funcționare vor fi dezafectate de către administratorii acestora până la deschiderea sezonului estival. În caz contrar dezafectarea se va dispune de către primarul localității și se va efectua pe cheltuiala deținătorilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement.  +  Articolul 4Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:a) desfășurarea de activități de agrement în stațiuni turistice fără autorizație de funcționare;b) nerespectarea condițiilor în baza cărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului și autorizația de funcționare.  +  Articolul 5Contravențiile prevăzute la art. 4 se sancționează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 6Contravențiile se constată și amenzile se aplică de personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului, precum și de persoane împuternicite de primari.  +  Articolul 7Agenții economici din stațiunile turistice, Ministerul Turismului și organele administrației publice locale vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  --------