NORME din 7 mai 2001de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 iunie 2001   +  Articolul 1Prezentele norme detaliază din punct de vedere metodologic încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite.  +  Articolul 2 (1) Determinarea prezentei radiatiilor ionizante ca noxa profesională şi a limitelor admisibile de expunere, precum şi aprecierea expunerilor la acest tip de noxe se fac în conformitate cu prevederile normelor specifice pentru activităţile nucleare, elaborate de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (2) Avizul privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se va acorda de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare care, conform Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, controlează aplicarea normelor prevăzute la alin. (1). (3) Întreaga documentaţie împreună cu avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind încadrarea în condiţii deosebite a locurilor de muncă, precum şi listele cuprinzând personalul care lucrează efectiv în aceste locuri de muncă vor fi depuse de către angajator la casele teritoriale de pensii.  +  Articolul 3 (1) În vederea utilizării în mod eficient a intervalului de timp disponibil pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se recomanda următoarea ordine a efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001: a) nominalizarea locurilor de muncă propuse să fie încadrate în condiţii deosebite.Nominalizarea se va face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, împreună cu reprezentanţii salariaţilor în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca, acolo unde acesta este înfiinţat; b) efectuarea determinarilor de noxe profesionale.Angajatorul va solicita efectuarea determinarilor pentru noxele profesionale susceptibile să depăşească limitele admisibile prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii.Instituţiile abilitate să execute aceste determinări sunt următoarele:- direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;- clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;- Inspecţia Muncii, prin Centrul de monitorizare a unităţilor cu risc profesional;- alte laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi recunoscute de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.La determinarile de noxe profesionale prezenta inspectorilor de muncă este obligatorie. Procesul-verbal de constatare se va întocmi de către inspectorul de muncă în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme; c) solicitarea de către angajator de la instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei a listei cuprinzând bolile profesionale înregistrate sau a listei cuprinzând rezultatele controlului medical cu răspunsul specific al organismului la noxa profesională. Procedura privind efectuarea controlului medical pentru personalul care lucrează în locurile de muncă analizate pentru încadrarea în condiţii deosebite este stabilită prin reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei; d) evaluarea locurilor de muncă în baza rezultatelor obţinute prin aplicarea cumulativa a criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) sau la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001. Fişele de evaluare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 vor fi completate şi semnate de angajator împreună cu sindicatele reprezentative şi cu reprezentantul Comitetului de securitate şi sănătate în munca, acolo unde acesta exista; e) expertizarea tehnica a locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii, efectuată de către angajator pe baza metodologiei elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii. Metodologia va fi pusă la dispoziţie angajatorilor prin inspectoratele teritoriale de muncă, contra cost. Expertiza tehnica se va efectua numai pentru locurile de muncă care au îndeplinit criteriile de încadrare în condiţii deosebite. Rezultatul fişelor de expertiza tehnica se va concretiza într-un program de măsuri tehnice şi organizatorice, eşalonat pe cel mult 6 ani, în vederea eliminării şi/sau reducerii noxelor profesionale şi a efectelor acestora. În funcţie de rezultatul expertizei tehnice angajatorul, împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca, solicita încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite, conform art. 7 sau 8 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001.În sensul prezentelor norme, prin expertiza tehnica de protecţie a muncii se înţelege analiza locurilor de muncă din punct de vedere al măsurilor tehnice şi organizatorice aplicate de angajatori în conformitate cu prevederile legale privind protecţia muncii; f) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) lit. f) va fi solicitat de către angajator pe baza următoarelor documente: a) buletinul de determinări ale noxelor profesionale; b) procesul-verbal cuprinzând constatările inspectoratului teritorial de muncă; c) lista cuprinzând bolile profesionale şi analiza de corelatie sau sinteza supravegherii medicale specifice riscului de afectare a stării de sănătate; d) fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2 sau 3 la Hotărârea Guvernului nr. 261/2001; e) fişele de expertizare tehnica din punct de vedere al protecţiei muncii, însoţite de programul de măsuri; f) propunerea de încadrare a locului de muncă în condiţii deosebite, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme. (3) În urma analizarii dosarului şi a verificării conformitatii rezultatelor expertizei tehnice, precum şi a programului de măsuri cu prevederile legale privind protecţia muncii, inspectoratul teritorial de muncă acorda avizul sau respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia. Formularul de acordare a avizului inspectoratului teritorial de muncă se întocmeşte în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme. În cazul în care se acordă avizul, propunerea prevăzută la alin. (2) lit. f) devine anexa la aviz.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 -------la norme--------INSPECŢIA MUNCIIINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ .......................PROCES - VERBALnr. .../......Subsemnatul ......................................................, inspector de muncă la Inspectoratul teritorial de muncă, posesor al legitimatiei nr. ....., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, ale Hotărârii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în urma solicitării unităţii .................... cu nr. .... din .........., înregistrată la Inspectoratul teritorial de muncă .............. sub nr. ..... din ..............., în perioada ......................... am verificat documentaţia şi situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............., având codul fiscal nr. ......., şi este cu capital:    
  de stat
      
  privat
      
  mixt
  are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicita încadrarea în condiţii deosebite,         ┌───────────────────────────┐        └───────────────────────────┘are sediul în localitatea ...................., str. ............................ nr. .... şi îşi desfăşoară activitatea efectivă în localitatea ...................................., str. .................. nr. ..... .În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, cu ocazia verificării pentru acordarea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite s-a urmărit respectarea prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii, a Normelor specifice de securitate a muncii şi a altor reglementări în domeniu.Locurile de muncă pentru care s-au efectuat determinarile de noxe sunt următoarele:------Determinarile de noxe s-au efectuat în prezenta persoanei (persoanelor) desemnate de conducerea unităţii (numele, prenumele şi funcţia):..............................................................Concluzii:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în doua exemplare, din care:- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de muncă ...................- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite .............................................Inspector de muncă, Conducătorul unităţii,.......................... ....................(semnatura) (semnatura)Înregistrat la unitate sub nr. ...........................
      ANEXA 2
      -------
      la norme
      --------
                                     PROPUNERE
              de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
  ┌────┬───────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │Avizul se solicita în conformitate cu: ││ │ │ │ ├────────────────────┬─────────────────────┤│Nr. │ Secţia │Locul de│ Meseria │ art. 7 din │ art. 8 din ││crt.│(atelierul)│ munca │(funcţia)│Hotărârea Guvernului│Hotărârea Guvernului ││ │ │ │ │nr.261/2001 (au fost│nr.261/2001 (s-au ││ │ │ │ │luate toate măsurile│stabilit măsuri teh- ││ │ │ │ │tehnico-organizato- │nico-organizatorice ││ │ │ │ │rice de normalizare │pentru normalizarea ││ │ │ │ │a condiţiilor de │condiţiilor de muncă)││ │ │ │ │ munca) │ │├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤├────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┤└────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────────┘       Angajator, Reprezentantul sindical, Reprezentantul salariaţilor,  ................. ........................ .........................
   +  Anexa 3 -------la norme--------INSPECŢIA MUNCIIINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...................AVIZpentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebitenr. ......./.................În baza art. 19 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se avizează încadrarea în condiţii deosebite a locurilor de muncă din cadrul unităţii ............................., cu sediul în localitatea ......................., str. ..................... nr. ..........., sectorul/judeţul ......................................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .............., codul fiscal nr. ......, prevăzute în anexa la prezentul aviz.Valabil până la data de .................................. .Inspector-şef,.......................................Data eliberăriiZiua ................... luna ................ anul ....--------------