LEGE nr. 241 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 mai 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Contractele de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, precum şi cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi desfiinţate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justiţie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 şi care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani."4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor inregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial."5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Chiriaşul sau fostul chiriaş este obligat ca comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării."6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică: a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriaşi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7; b) în cazul contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuinta corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeaşi localitate. Fac excepţie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie menţionaţi în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau moştenitori ai acestora, locuinţe care sunt efectiv ocupate de chiriaşi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o instituţie publică; c) chiriaşului care refuza sa preia în folosinţă o alta locuinta pusă la dispoziţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia ori de autorităţile publice locale; d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriaşilor cărora li s-a notificat sa încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) în cazul litigiilor dintre proprietar şi chiriaş având ca obiect schimbul de locuinţe; f) în cazul chiriaşilor care au subinchiriat locuinta fără consimţământul scris al proprietarului; g) în cazul chiriaşilor care au schimbat total sau parţial destinaţia ori structura interioară a locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale; h) chiriaşului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situata aceasta, instalaţiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părţi din acestea; i) chiriaşului care are un comportament ce face imposibila convieţuirea sau împiedica folosirea normală a locuinţei; j) chiriaşilor rezidenţi în străinătate care, fără a fi detasati, nu au mai folosit locuinta mai mult de un an fără întrerupere."7. La articolul 14, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonanţe de urgenţă chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeaşi perioadă, dacă părţile nu modifica prin acord expres durata închirierii........................................................ (3) Proprietarul este obligat sa îi notifice chiriaşului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel puţin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului........................................................ (5) Chiriaşul este obligat sa părăsească locuinta în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locaţiunea nu s-a reînnoit. Chiriaşul este obligat sa plătească întreaga chirie, precum şi toate cheltuielile pentru servicii şi întreţinere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinta."8. La articolul 15, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cazul chiriaşilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) şi ale căror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum şi în cazul celor care au dreptul la locuinţe sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziţie, cu prioritate, o locuinta corespunzătoare în termen de un an de la data cererii chiriaşului......................................................... (4) În cazul în care consiliile locale nu au putut pune la dispoziţie chiriaşului o locuinta corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (1) contractul de închiriere se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni de la data expirării sale, fiind aplicabile şi prevederile cap. II privind schimbul de locuinta."9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Chiriaşii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) au prioritate la acordarea înlesnirilor prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea dobândirii de locuinţe corespunzătoare. (2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despăgubiri echivalente cu dobânda corespunzătoare creditului."10. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dacă chiriaşul notifica proprietarului intenţia de a cumpara locuinta, sub condiţia obţinerii unui împrumut pentru plata preţului, contractul de închiriere se prelungeşte cu un an. La expirarea acestui termen, dacă vânzarea nu s-a perfectat, chiriaşul pierde dreptul de preemţiune la cumpărarea locuinţei."11. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Schimbul de locuinta"12. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat sa pună la dispoziţie chiriaşului, cu contract de închiriere, un alt spaţiu cu destinaţia de locuinta în aceeaşi localitate sau într-o alta localitate cu acordul chiriaşului, cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."13. La articolul 24, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Chiriaşul nu va putea însă sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferită este situata într-un cartier periferic, ca este mai puţin confortabila datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se afla locuinta oferită în schimb. (4) Chiriaşul poate fi evacuat şi din garajul deţinut, dacă acesta a aparţinut, la data preluării de către stat, locuinţei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriaşului un alt garaj la schimb."14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Chiriile pentru locuintele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuintele de serviciu, locuintele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de baza lunar. (2) Chiriile pentru locuintele prevăzute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localităţi şi pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, după cum urmează:taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:
           
    Zona în cadrul localităţiiCategoria localităţii
    MunicipiiOraşeComune
    A3,52,51
    B2,520,5
    C21,5  
    D1,51
  (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. (4) Comunicatele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României."15. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Tariful de baza lunar al chiriei pe mp este cel prevăzut în tabelul de mai jos:
       
    " Categoria suprafeţelorTariful de bază (lei/m2)
    Suprafaţa locuibilă2.000
    Suprafaţa antreului, holului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, closetului800
    Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor450
    Suprafaţa garajelor3.000
    Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea3.000
    Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural50"
  16. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Suprafaţa locuibilă cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi. (2) Dependinţe, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt încăperile care, prin funcţiunile lor, asigura folosirea corespunzătoare a locuinţei, şi anume: antreu, tinda, vestibul, hol, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie terasa şi magazie din zid."17. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevăzute la art. 26 şi terenul aferent acestora nu poate depăşi 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situeaza între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie."18. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile art. 31 se aplică în mod corespunzător."19. La articolul 32, alineatul (3) se abroga.20. După articolul 32 se introduce articolul 32^1 cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Prin familie, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună."21. Articolul 33 se abroga.22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Proprietarii ale căror locuinţe sunt ocupate de chiriaşii prevăzuţi la art. 32 alin. (1), care plătesc o chirie mai mica decât chiria calculată potrivit art. 26-30, sunt scutiţi de impozitul pe clădire, teren şi chirie pentru imobilul în cauza, pe durata contractului de închiriere respectiv."23. Articolul 36 se abroga.24. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Contractele de închiriere încheiate pentru spaţiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi de personalul străin al acestora se prelungesc, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani, în aceleaşi condiţii, indiferent de proprietar."25. La anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie şi ai Curţii Constituţionale, preşedintele şi membrii Curţii de Conturi numiţi de Parlament, avocatul poporului, preşedintele Consiliului Legislativ, precum şi procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN-ZOLTAN PUSKASAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------