ORDIN nr. 4.795 din 19 iunie 2024privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 10 iulie 2024  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior nr. 1.984/2024, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 388/GP/2024,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul programelor de studii cu profil similar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și instituțiile de învățământ superior implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 19 iunie 2024.Nr. 4.795.  +  ANEXĂ
  NOMENCLATORUL
  programelor de studii cu profil similar
  ^1) Conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare în vigoare.
  -----