ORDIN nr. 1.605/875/2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.605 din 23 decembrie 2014
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 875 din 22 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.585 din 2014 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.041 din 22 decembrie 2014 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) și (5) și art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modul de calcul al prețurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, acordate bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul de decontare al medicamentelor OTC acordate bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se calculează în aceleași condiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în baza valorii stabilite de Ministerul Sănătății conform modului de calcul prevăzut în Metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România, aprobată conform legislației în vigoare. (la 03-03-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 2 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 03 martie 2017 ) (3) Abrogat. (la 13-12-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.852 din 11 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019 ) (la 01-07-2015 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015)  +  Articolul 2(1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2. (la 19-01-2015, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 ) (1^1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3. (la 03-03-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 2 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 03 martie 2017 ) (1^2) Abrogat. (la 13-12-2019, Alineatul (1^2) din Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.852 din 11 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019 ) (2) Listele prevăzute la alin. (1) și (1^1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. (la 13-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.852 din 11 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori și distribuitori de medicamente, Compania Națională "Unifarm" - S.A., furnizorii de servicii medicale, precum și farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naționale de sănătate curative, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 13-12-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.852 din 11 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
   +  Anexa nr. 1MODUL DE CALCULal prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilorcuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin hotărârea Guvernului, în condițiile legii (Anexa nr. 1) Notă
  *) Anexa nr. 1 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 bis/2014.
  (la 01-07-2015, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 ) (la 01-12-2015, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.494 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 03 decembrie 2015 ) (la 13-06-2016, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 711 din 10 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 ) (la 03-03-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 207 din 2 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 03 martie 2017 ) (la 08-06-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 633 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 08 iunie 2017 ) (la 20-11-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017 ) (la 07-12-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de ORDINUL nr. 2.076 din 4 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 07 decembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2LISTA MEDICAMENTELORcu procent de compensare 100% din preț de decontare - conformdenumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de carebeneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scopcurativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc (Anexa nr. 2) Notă
  *) Anexa nr. 2 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 bis/2014.
  (la 19-01-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 31 din 15 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 ) (la 01-04-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 382 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 01 aprilie 2015 ) (la 23-04-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 483 din 17 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015 ) (la 01-07-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 ) (la 01-10-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.213 din 30 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 01 octombrie 2015 ) (la 14-10-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.282 din 14 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015 ) (la 01-11-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 02 noiembrie 2015 ) (la 01-12-2015, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.494 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 03 decembrie 2015 ) (la 01-01-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 1.750 din 30 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 04 ianuarie 2016 ) (la 01-02-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 106 din 29 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 08 februarie 2016 ) (la 01-03-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 228 din 2 martie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 04 martie 2016 ) (la 19-04-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 458 din 13 aprilie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016 ) (la 13-06-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 711 din 10 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 ) (la 05-07-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 802 din 1 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 05 iulie 2016 ) (la 08-08-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 921 din 3 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 08 august 2016 ) (la 16-08-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 944 din 12 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016 ) (la 01-09-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 982 din 31 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 01 septembrie 2016 ) (la 05-10-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.105 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 octombrie 2016 ) (la 07-11-2016, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 07 noiembrie 2016 ) (la 03-01-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.622 din 29 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 03 ianuarie 2017 ) (la 03-03-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 207 din 2 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 03 martie 2017 ) (la 06-04-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 395 din 3 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 06 aprilie 2017 ) (la 05-05-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 516 din 3 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 05 mai 2017 ) (la 10-05-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 531 din 8 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 10 mai 2017 ) (la 08-06-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 633 din 6 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 08 iunie 2017 ) (la 15-06-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 658 din 14 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2017 ) (la 17-07-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 790 din 12 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 17 iulie 2017 ) (la 01-08-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 885 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 02 august 2017 ) (la 16-08-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 933 din 11 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 16 august 2017 ) (la 16-10-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.178 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017 ) (la 01-11-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.261 din 31 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 01 noiembrie 2017 ) (la 20-11-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017 ) (la 01-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 ) (la 15-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 1.440 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 15 decembrie 2017 ) (la 22-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 63 din 18 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018 ) (la 01-02-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 178 din 29 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 02 februarie 2018 ) (la 22-03-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 350 din 19 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) (la 04-04-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 414 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 4 aprilie 2018 ) (la 07-05-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 601 din 4 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 07 mai 2018 ) (la 25-06-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 758 din 14 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 25 iunie 2018 ) (la 05-07-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctele 1-10, Articolul I din ORDINUL nr. 846 din 3 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 05 iulie 2018 ) (la 08-08-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 3 august 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 08 august 2018 ) (la 10-09-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.110 din 5 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 10 septembrie 2018 ) (la 11-10-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.300 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018 ) (la 09-11-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.430 din 7 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 09 noiembrie 2018 ) (la 04-12-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.523 din 4 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 04 decembrie 2018 ) (la 05-12-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.524/1.552/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018 ) (la 05-02-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 133/193/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 05 februarie 2019 ) (la 19-03-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 383/274/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 19 martie 2019 ) (la 03-05-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 624/429/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 03 mai 2019 ) (la 07-06-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 841/528/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 07 iunie 2019 ) (la 08-07-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.052/620/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iulie 2019 ) (la 09-08-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1230/712/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 09 august 2019 ) (la 13-09-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.384/778/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 13 septembrie 2019 ) (la 18-10-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.555/878/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 18 octombrie 2019 ) (la 04-11-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.671/959/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 04 noiembrie 2019 ) (la 15-11-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.732/1.005/2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (la 31-01-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 115/293/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2020 ) (la 09-03-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 371/374/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 9 martie 2020 ) (la 01-04-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 541/426/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 1 aprilie 2020. ) (la 07-05-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 743/523/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 07 mai 2020 ) (la 03-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 973/699/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 ) (la 03-08-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.360/811/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 03 august 2020 ) (la 03-09-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.505/928/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 03 septembrie 2020 ) (la 06-10-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.700/981/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 06 octombrie 2020 ) (la 04-11-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.851/1.120/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 04 noiembrie 2020 ) (la 07-12-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.076/1.076/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 07 decembrie 2020 ) (la 04-01-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.242/1.230/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 04 ianuarie 2021 ) (la 10-02-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 101/105/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 10 februarie 2021 ) (la 05-03-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 276 din 4 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 05 martie 2021 ) (la 05-04-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 454/435/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 05 aprilie 2021 ) (la 05-05-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 562/483/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 5 mai 2021 ) (la 03-06-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 777/564/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 3 iunie 2021. ) (la 11-08-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 1.509/735/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 11 august 2021 ) (la 09-09-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de ORDINUL nr. 1.770/808/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 09 septembrie 2021 ) (la 06-10-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.022/901/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 06 octombrie 2021 ) (la 02-11-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.348/968/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 02 noiembrie 2021 ) (la 07-12-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.633/1.048/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 07 decembrie 2021 ) (la 03-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.007/1.146/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 03 ianuarie 2022 ) (la 08-02-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 267/63/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 08 februarie 2022 ) (la 07-03-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 681/117/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 07 martie 2022 ) (la 08-04-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.002/183/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 08 aprilie 2022 ) (la 09-05-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.321/249/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 09 mai 2022 ) (la 09-06-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.537/349/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 09 iunie 2022 ) (la 13-07-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.157/441/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 13 iulie 2022 ) (la 09-08-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.367/507/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 09 august 2022 ) (la 19-08-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.434/550/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 18 august 2022 ) (la 12-09-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.676/588/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 12 septembrie 2022 ) (la 10-10-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.908/800/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 10 octombrie 2022 ) (la 09-11-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.362/908/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 09 noiembrie 2022 ) (la 09-12-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.683/983/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 09 decembrie 2022 ) (la 09-01-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 17/2023/1.048/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2023 ) (la 10-02-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 294/64/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2023 ) (la 09-03-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 669/126/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 09 martie 2023 ) (la 10-04-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.212/202/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 10 aprilie 2023 ) (la 11-05-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.575/265/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (la 14-06-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.968/452/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 14 iunie 2023 ) (la 03-07-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 2.216 din 30 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 3 iulie 2023 ) (la 07-08-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.611/635/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 7 august 2023 ) (la 11-09-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.065/716/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 11 septembrie 2023 ) (la 10-10-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.445/879/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 10 octombrie 2023 ) (la 13-11-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.810/1.008/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 13 noiembrie 2023 ) (la 13-12-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4170/1.162/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 13 decembrie 2023 ) (la 29-01-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 472/108/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 29 ianuarie 2024 ) (la 09-02-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 941/136/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 9 februarie 2024 ) (la 12-03-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.404/247/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 12 martie 2024 ) (la 15-04-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.908/371/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 15 aprilie 2024 ) (la 22-05-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.600/537/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 22 mai 2024 ) (la 07-06-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 3.202/700/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 7 iunie 2024 ) (la 09-07-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.784/801/2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 9 iulie 2024 )
   +  Anexa nr. 3LISTAdenumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTCcare se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătatecorespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) (Anexa nr. 3) Notă
  *) Anexa nr. 3 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 bis/2015.
  (la 01-07-2015, Anexa nr. 3 a fost introdusă de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 815 din 30 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 01 iulie 2015 ) (la 01-10-2015, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul II ORDINUL nr. 1.213 din 30 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 01 octombrie 2015 ) (la 01-01-2016, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 1.750 din 30 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 04 ianuarie 2016 ) (la 03-03-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 207 din 2 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 03 martie 2017 ) (la 05-07-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.112/638/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 05 iulie 2021 ) (la 09-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 1.537/349/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 09 iunie 2022 ) (la 14-06-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 1.968/452/2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 14 iunie 2023 )
   +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 13-12-2019, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.852 din 11 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019 ) -----