ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024  Având în vedere intrarea în vigoare la data de 1 iulie 2024 a prevederilor legale privind obligativitatea transmiterii facturilor prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura,întrucât legislația privind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura nu conține prevederi referitoare la situația în care facturile sunt emise de organele de executare silită, executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în numele și în contul furnizorilor/prestatorilor, fiind necesară crearea unui registru în care să figureze aceste organe de executare silită,având în vedere că în lipsa acestei reglementări organele de executare silită, executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu vor avea posibilitatea transmiterii facturilor emise prin sistemul RO e-Factura, fiind puși în situația nerespectării prevederilor legale,deoarece pentru asigurarea funcționării în bune condiții a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este necesară reglementarea unor excepții în cazul operațiunilor efectuate către și de către anumite categorii de persoane, precum misiunile diplomatice și oficiile consulare, Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană sau alte organisme internaționale, forțele armate ale statelor membre NATO, având în vedere că aceste categorii de persoane efectuează doar accidental operațiuni economice și costurile implicate depășesc efectele scontate, iar nereglementarea acestei excepții ar putea avea consecințe în ceea ce privește relația statului român cu acestea,având în vedere complexitatea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, se impune adaptarea treptată a unor categorii de persoane care dispun de resurse limitate și care fie desfășoară ocazional activități economice, fie aplică un regim special de impozitare din punctul de vedere al TVA, respectiv regimul special pentru agricultori, prin instituirea unei perioade tranzitorii până la data de 1 iulie 2025 în care aceștia pot opta pentru utilizarea sistemului, întrucât neadoptarea unui regim derogatoriu pe o perioadă suficientă de timp ar conduce la imposibilitatea respectării de către acestea a prevederilor legale, cu consecințe pecuniare.Luând în considerare faptul că registrele necesare pentru funcționarea în bune condiții a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura trebuie să fie organizate în cel mai scurt timp,în considerarea faptului că data de 1 august 2024 este termenul pentru implementarea de către Ministerul Finanțelor a Sistemului informatic național RO e-TVA, al cărui scop este de a precompleta informații privind operațiunile impozabile în deconturile de TVA și de a le pune la dispoziția persoanelor impozabile prin intermediul Spațiului privat virtual, scop în care este necesară extinderea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și în relația B2C,având în vedere necesitatea identificării exacte a faptei sancționate pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile calendaristice pentru transmiterea facturilor prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura,având în vedere componenta 8 - „Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii“, asumată de Ministerul Finanțelor prin Planul național de redresare și reziliență, care cuprinde și reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal,întrucât introducerea elementelor suplimentare pe bonul fiscal în format QR facilitează preluarea automată de date de către aplicații informatice, în vederea verificării de către contribuabili, inclusiv de pe dispozitive mobile, a realității emiterii, cu un aparat de marcat fiscalizat, a bonurilor fiscale primite de la operatorii economici, măsură care contribuie la combaterea evaziunii fiscale,având în vedere urgența obținerii veniturilor suplimentare la bugetul de stat, în condițiile în care fenomenele de neconformare fiscală afectează negativ încasările la bugetul statului,ținând cont de faptul că înscrierea pe bonul fiscal, la cererea beneficiarului, a codului de identificare fiscală, așa cum este definit acesta în cuprinsul prevederilor art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este o informație absolut necesară pentru generarea formularelor electronice precompletate cu informații disponibile în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, lipsa acestor date fiind de natură să impieteze asupra procesului de transformare digitală a serviciilor publice din domeniul fiscal,întrucât îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, prin digitalizarea administrației fiscale, contribuie la reducerea evaziunii fiscale,deoarece combaterea acestui fenomen vizează interesul public și strategic al României, raportat și la urgența obținerii veniturilor suplimentare pentru asigurarea sustenabilității bugetului de stat,ținând seama că procesul de implementare a măsurilor este consumator de timp și, pentru obținerea efectelor scontate, reclamă aprobarea urgentă a cadrului legal necesar, orice întârziere putând periclita atingerea obiectivelor, cu consecințe directe în ceea ce privește asigurarea creșterii veniturilor bugetare,având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de noi arierate de către contribuabili, cu riscul accentuării dificultăților financiare în a-și respecta obligațiile de plată,pentru evitarea impactului negativ asupra colectării creanțelor bugetare,în considerarea faptului că statul român se comportă ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat cu scopul creșterii eficienței colectării obligațiilor bugetare,întrucât neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse poate conduce, pe de o parte, la întârzieri sau chiar la nerespectarea angajamentelor statului român referitoare la asigurarea unui comportament economic de natură a respecta principiul creditorului privat prudent în economie și, pe de altă parte, poate conduce la afectarea interesului general al statului prin neîncasarea unor creanțe,în scopul unei mai bune încasări a obligațiilor fiscale care reprezintă accize la bugetul de stat, în condițiile în care acestea sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului produselor accizabile și sunt plătite de către cumpărător, iar plătitorul de accize are obligația să le declare și să le plătească la bugetul de stat, și ținând cont de faptul că există un risc crescut al contribuabililor care activează în acest domeniu specific,în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. n^1), cu următorul cuprins: n^1) relația B2C - tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii dintre un operator economic - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și o persoană neimpozabilă, alta decât cea pentru care se aplică prevederile lit. m) și ale art. 9^1;2. La capitolul I, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-a Facturarea electronică în relațiile B2B și B2C3. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.4. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.5. După articolul 10 se introduc nouă noi articole, art. 10^1-10^9, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) În perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 și 279 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în relația B2C, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. n^1), pot transmite facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 și 279 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în relația B2C, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. n^1), au obligația să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Fac excepție facturile simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Livrările de bunuri/Prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relația cu furnizorul/ prestatorul prin codul numeric personal se consideră efectuate în relația B2C.(4) Furnizorii prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt obligați să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10^2(1) Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele și în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă furnizorii sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal, au obligația să respecte prevederile art. 5, 9^1, art. 10 alin. (1) și art. 10^1 alin. (2) și (4).(2) Furnizorii în numele și în contul cărora se emit facturi de către persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligația respectării prevederilor art. 5, 9^1, art. 10 alin. (1) și art. 10^1 alin. (2) și (4).(3) Facturile prevăzute la alin. (1) care se transmit prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, conform prevederilor art. 5, 9^1 și art. 10 alin. (1), se transmit și furnizorului prin intermediul sistemului.(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se organizează Registrul RO e-Factura executări silite.  +  Articolul 10^3Persoanele impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care emit facturi pentru operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA, conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu există obligația emiterii unei facturi conform art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația utilizării sistemului național RO e-Factura pentru aceste facturi.  +  Articolul 10^4Autofacturile emise de persoanele impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 319 alin. (8) din același act normativ, se consideră facturi emise în relația B2B.  +  Articolul 10^5(1) Utilizarea sistemului național RO e-Factura nu este obligatorie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)-n) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Până la data de 1 iulie 2025 nu este obligatorie utilizarea sistemului național RO e-Factura pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura. În situația în care optează pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura, aceste persoane sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opțional.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.(5) Operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care livrează bunuri/prestează servicii către persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligația transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul național RO e-Factura, cu excepția situației în care beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului.(6) Până la data de 1 iulie 2025, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care livrează bunuri/prestează servicii către persoanele prevăzute la alin. (2) nu au obligația transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul național RO e-Factura, cu excepția situației în care beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului. (la 01-07-2024, Articolu 10^5 de la Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 28 iunie 2024 )  +  Articolul 10^6(1) Asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația utilizării sistemului național RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura. În situația în care optează pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura, aceste persoane sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opțional.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) care desfășoară activități economice au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura. Persoanele prevăzute la alin. (1) care încep să desfășoare activități economice după data de 30 iunie 2025 au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfășurarea activităților economice și sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.(5) Registrul RO e-Factura obligatoriu devine operațional începând cu data de 1 iulie 2025.(6) Operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care livrează bunuri/ prestează servicii către persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligația transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul național RO e-Factura, cu excepția situației în care beneficiarii sunt înscriși în Registrul RO e-Factura opțional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.  +  Articolul 10^7(1) Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația utilizării sistemului național RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura. În situația în care optează pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura, aceste persoane sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura opțional.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu până la data de 1 iulie 2025, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului național RO e-Factura. Persoanele prevăzute la alin. (1) care încep să desfășoare activități economice după data de 30 iunie 2025 au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfășurarea activităților economice și sunt înscrise în registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.(5) Operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care livrează bunuri/prestează servicii către persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligația transmiterii facturilor emise către acestea prin sistemul național RO e-Factura, cu excepția situației în care beneficiarii sunt înscriși în Registrul RO e-Factura opțional sau, începând cu data de 1 iulie 2025, în Registrul RO e-Factura obligatoriu.  +  Articolul 10^8Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura opțional, Registrului RO e-Factura executări silite și Registrului RO e-Factura obligatoriu se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Registrul RO e-Factura opțional și Registrul RO e-Factura obligatoriu sunt publice și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 10^9În cazul în care este obligatorie transmiterea facturii prin sistemul național RO e-Factura, beneficiarii care nu primesc facturile prin sistem în termenul prevăzut la art. 10 alin. (7), pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, pot notifica organele fiscale competente în acest sens. Procedura de notificare și măsurile ce urmează a fi luate de organul fiscal în vederea transmiterii facturilor de către emitenți prin intermediul sistemului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul IILegea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul LIX, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică, începând cu data de 1 iulie 2024, dacă operatorii economici - persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura.2. La articolul LXV punctul 4, alineatele (2) și (3) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care emitentul facturii electronice optează conform art. 13 pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare «Registrul RO e-Factura opțional». Operatorii economici nestabiliți în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și au fost înscriși în Registrul RO e-Factura până la data de 1 iulie 2024 se preiau automat în Registrul RO e-Factura opțional.(3) Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura opțional, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.3. La articolul LXV punctul 6, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11În cazul în care emitentul facturii electronice a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în acest sistem.4. La articolul LXV punctul 9, litera c) de la alineatul (1) al articolului 13^2 se modifică și va avea următorul cuprins:c) nerespectarea de către emitentul facturii, persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 10 alin. (7) pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice;5. La articolul LXV punctul 9, după litera c) de la alineatul (1) al articolului 13^2 se introduc două noi litere, lit. d) și e), cu următorul cuprins:d) nerespectarea de către operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 10^1 alin. (2), începând cu data de 1 iulie 2025, pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice;e) nerespectarea de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a prevederilor art. 10 alin. (1) și, începând cu data de 1 iulie 2025, a prevederilor art. 10^1 alin. (2).6. La articolul LXV punctul 9, alineatele (3) și (4) ale articolului 13^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3^1) se fac de către organele fiscale competente.7. La articolul LXV punctul 9, după alineatul (3) al articolului 13^2 se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. e) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură emisă pentru care nu au fost respectate prevederile art. 10 alin. (1) și art. 10^1 alin. (2).  +  Articolul IIIOrdinele președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzute la art. I pct. 5 referitor la dispozițiile art. 10^8 și 10^9 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, se emit în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrevederile art. I și II intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și avea următorul cuprins:(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă elementele definite la alin. (1) și următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum și numărul de identificare al bonului.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) se tipăresc pe bonul fiscal și sub formă de cod QR.3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și avea următorul cuprins:(7) Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă datele definite la alin. (6) și următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru.4. La articolul 10, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) și (2^1);  +  Articolul VI(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în cazul modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În urma testării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București eliberează, dacă este cazul, distribuitorilor autorizați un document din care rezultă că modelul testat nu îndeplinește condițiile tehnice pentru tipărirea pe bonul fiscal sub formă de cod QR a informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, și emite avizul tehnic sau suplimentul de aviz tehnic, după caz, dacă modelul testat îndeplinește celelalte condiții prevăzute de lege.  +  Articolul VIIÎn termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor modifică și completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIIOrdonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:e) obligațiile fiscale care reprezintă accize.2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, în condițiile alin. (6)-(9), și nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c)-e).3. La articolul 9 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:m) să se achite obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. e), nestinse la data comunicării deciziei de înlesnire la plată și care nu fac obiectul înlesnirii la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii.4. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care se solicită modificarea înlesnirii la plată, accesoriile aferente sumelor care se includ în înlesnire se amână la plată în vederea scutirii, cu excepția penalităților prevăzute la art. 12 alin. (2) care se includ în înlesnire.5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepția obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c)-e), nu se datorează și nu se calculează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.  +  Articolul IXPrevederile art. VIII se aplică pentru solicitările de restructurare, precum și pentru cererile de modificare/ menținere a înlesnirilor la plată depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 21 iunie 2024.Nr. 69.------