ORDIN nr. 1.033 din 7 iunie 2024privind prospectele operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iunie 2024  În temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022, cu modificările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Normei Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna iunie 2024 în valoare nominală totală de 400 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 21-06-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.264 din 20 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 21 iunie 2024 )  +  Articolul 2Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Marius Andrieș,
  secretar de stat
  București, 7 iunie 2024.Nr. 1.033.  +  ANEXĂ
  PROSPECTUL
  operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat
   +  Articolul 1În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale în luna iunie 2024, Ministerul Finanțelor organizează operațiuni de preschimbare a titlurilor de stat după cum urmează:a) Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare):
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Rata cuponului (%)Dobânda acumulată (lei/titlu)
  OSRO0TLVC1MCW412 iunie 202414 iunie 202425 noiembrie 20245.0003,70102,10
  OSRO1425DBN02912 iunie 202414 iunie 202424 februarie 20255.000 4,7572,03
  OSRO0TLVC1MCW426 iunie 202428 iunie 202425 noiembrie 20245.0003,70109,18
  OSRO1425DBN02926 iunie 202428 iunie 202424 februarie 20255.000 4,7581,11
  b) Elementele seriei de titluri de stat redeschise:
  Tipul titlului de statSeria emisiunii (cod ISIN)Data licitațieiData decontării licitațieiData scadențeiValoarea nominală individuală (lei)Valoarea totală indicativă (mil. lei)Dobânda acumulată (lei/titlu)Rata cuponului (%)
  OSRO3B41D8EX1412 iunie 202414 iunie 202425 iulie 20295.000 200215,33 4,85
  OSROXL7LT7QZ6626 iunie 202428 iunie 202429 aprilie 20305.000 20065,758,00
  (la 21-06-2024, Articolul 1 din Anexă a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.264 din 20 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 21 iunie 2024 )
   +  Articolul 2Metoda de adjudecare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.  +  Articolul 3Costul brut total aferent titlurilor nou-emise/redeschise solicitate de către fiecare participant sau client al acestuia la licitația de preschimbare trebuie să fie mai mare sau egal cu costul brut total al titlurilor de stat oferite spre preschimbare de respectivul participant sau client, diferența în lei urmând a fi plătită către Ministerul Finanțelor la data decontării operațiunii. Diferența în lei dintre costul brut total al titlurilor nou-emise/redeschise solicitate și costul brut total al titlurilor oferite spre preschimbare nu trebuie să depășească costul brut individual al unui titlu de stat nou-emis/redeschis, calculat la prețul cel mai mare specificat în oferta respectivului participant sau client.  +  Articolul 4Participanții la operațiunile de preschimbare a titlurilor de stat sunt dealerii primari care prezintă oferta în cont propriu și în contul clienților lor, deținători legali de titluri de stat din seriile anunțate pentru etapa de răscumpărare a operațiunii de preschimbare.  +  Articolul 5În cadrul licitațiilor de preschimbare:1. Ofertele de preschimbare sunt competitive și necompetitive.2. În cadrul ofertei competitive de preschimbare de titluri de stat se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.4. Ofertele de preschimbare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.5. În cadrul ofertei de preschimbare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de preschimbare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii indicative anunțate pentru fiecare operațiune de preschimbare de titluri de stat. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul prețului mediu ponderat al ofertelor competitive pentru titlurile nou-emise/redeschise rezultat în procesul de licitație.6. Fiecare tranșă a ofertei de preschimbare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă instrumentelor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare).  +  Articolul 6Ministerul Finanțelor anunță prețul net cu 4 zecimale aferent titlurilor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare), până la ora de începere a primirii ofertelor, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanțelor și/sau pe platformele electronice de știri financiare.  +  Articolul 7(1) Ofertele de preschimbare a titlurilor de stat se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației în intervalul orar 10.00-12.00.(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de participare la licitație specificat la alin. (1).  +  Articolul 8În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma aferentă operațiunilor de preschimbare să fie majorată, micșorată sau anulată.  +  Articolul 9Rezultatele operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat se vor stabili în ziua desfășurării licitației, de către Comisia de licitație constituită în acest scop, și vor fi date publicității.  +  Articolul 10Evenimentele de plată aferente operațiunii de preschimbare a titlurilor de stat se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.  +  Articolul 11Dacă data la care trebuie efectuată una dintre decontările aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.  +  Articolul 12Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.  +  Articolul 13Sumele încasate de Ministerul Finanțelor ca urmare a operațiunilor de preschimbare se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
  -----