ORDIN nr. 1.195 din 17 iunie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 882/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul de Coeziune - Realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 21 iunie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26.255 din 17.06.2024 al Direcției generale programe europene transport,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 882/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul de Coeziune - Realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 și 332 bis din 10 aprilie 2024, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Paragraful al cincilea de la secțiunea 3.16 „Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice“ se modifică și va avea următorul cuprins:În implementarea proiectelor, respectiv în achiziția de bunuri, lucrări și servicii se va avea în vedere utilizarea unor factori adecvați de evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionării mai eficiente a consumului de energie. Solicitanții de finanțare vor adopta criteriile «verzi» ale UE în ceea ce privește achizițiile publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale și pentru abrogarea Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2.395 din 27 decembrie 2023 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016).2. Secțiunea 4.3.2 „Data și ora închiderii apelului de proiecte“ se modifică și va avea următorul cuprins:4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecteData și ora închiderii apelului de proiecte: 9 iulie 2024.3. Paragraful al optulea de la secțiunea 7.3 „Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare“ se modifică și va avea următorul cuprins:Cursul valutar la care se va calcula bugetul proiectului este cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte, respectiv aprilie 2024.4. Paragraful al cincilea de la secțiunea 8.4 „Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară“ se modifică și va avea următorul cuprins:Proiectele pot fi depuse după deschiderea apelului de proiecte, începând cu prima zi lucrătoare după data lansării apelului, până la 9.07.2024, iar procesul de evaluare a proiectelor începe după data închiderii apelului de proiecte competitiv și se va desfășura conform calendarului care se va publica pe site-ul MTI ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a versiunii actualizate a Ghidului solicitantului.5. Al treisprezecelea tabel de calcul din anexa nr. 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Costul de investiție actualizat56.224.545,45
  Costurile O M actualizate13.349.710,81
  Venituri din tarife actualizate25.604.628,10
  Valoarea reziduală actualizată2.046.026,28
  Venituri din cedarea investiției0,00
  Venit net generat de investiție14.300.943,56
  Rata necesarului de finanțare74,56%
  Cost total de investiție (neactualizat)61.220.000,00
  Necesarul de finanțare45.645.632,00
  Cheltuielile eligibile60.200.000,00
  Rata maximă de cofinanțare a cheltuielilor eligibile65,00%
  Valoarea maximă a cofinanțării39.130.000,00
  Finanțarea acordată39.130.000,00
  Rata de actualizare10,00%
   +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  București, 17 iunie 2024.Nr. 1.195.----