HOTĂRÂRE nr. 670 din 13 iunie 2024pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 19 iunie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează conform prevederilor art. 2 lit. d) și e) și ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă 2% din valoarea, fără TVA, a produselor și serviciilor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru activitățile prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, taxa se aplică, indiferent dacă manifestările sunt organizate în interiorul sau în exteriorul imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zona construită protejată.(3) Cuantumul timbrului monumentelor istorice, prevăzut la alin. (1), se actualizează anual, conform dispozițiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al ministrului culturii.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pot fi exceptați de la plata timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie în decursul aceluiași an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea pe care o datorează la plata taxei, în baza unei solicitări scrise, însoțită de documente justificative corespunzătoare. Documentele justificative necesare la depunerea solicitării scrise pentru fiecare categorie de beneficiari exceptați de la plata timbrului monumentelor istorice se aprobă și se actualizează prin decizie a managerului Institutului Național al Patrimoniului și se afișează pe site-ul Institutului.4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Sumele prevăzute la art. 7 se declară conform dispozițiilor art. 9 și se virează lunar de către plătitori, până la data de 25 a lunii următoare, în contul deschis pe seama Institutului Național al Patrimoniului la Trezoreria Sectorului 4 și care este pus la dispoziția persoanelor interesate, în principal, prin afișare pe adresa de internet a instituției.5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Declarația lunară privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se va depune, direct, prin poștă, prin fax sau prin alte mijloace de comunicare electronice, la sediul Institutului Național al Patrimoniului sau pe adresa oficială de email a instituției, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Evidențierea în contabilitate a sumelor datorate și virate către Institutul Național al Patrimoniului se face astfel:a) operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuează următoarele înregistrări contabile:
  531 (512,411)=%- prețul de vânzare, respectiv valoarea serviciilor
  707 (704)- prețul de vânzare, respectiv valoarea serviciilor, mai puțin valoarea timbrului
  447- valoarea timbrului (analitic distinct)
  447 =%
  (analitic distinct)531 (512)- valoarea timbrului datorată și virată;
  b) persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă: conform Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare;c) asociațiile familiale care exercită acte de comerț și celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: în Registrul-jurnal de încasări și plăti, pe un rând distinct «Sume încasate reprezentând timbrul monumentelor istorice», poziții care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate Institutului Național al Patrimoniului;d) la instituțiile publice care încasează contravaloarea produselor și serviciilor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice, în funcție de sursa de finanțare a acestora:
  % 531.01.01 «Casa în lei» 512.01.02 «Conturi la bănci în lei» 562.01.01 «Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie»=462.01.01 «Creditori»/analitic: Institutul Național al Patrimoniului
  - virarea sumelor reprezentând timbrul monumentelor istorice către Institutul Național al Patrimoniului:
  462.01.01 «Creditori»/analitic: Institutul Național al Patrimoniului=% 531.01.01 «Casa în lei» 512.01.02 «Conturi la bănci în lei» 562.01.01 «Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie
  7. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidenția separat, în conturi analitice distincte, de către Institutul Național al Patrimoniului.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea Institutului Național al Patrimoniului a operațiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc următoarele conturi:– 117.00.00 «Rezultatul reportat»;– 121.00.00 «Rezultatul patrimonial»;– 461.01.01 «Debitori» sub 1 an - creanțe comerciale;– 461.01.09 «Debitori» sub 1 an - alte creanțe;– 461.02.01 «Debitori» peste 1 an - creanțe comerciale;– 473.01.09 «Decontări din operațiuni în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente»;– 562.01.01 «Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie»;– 629.01.00 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - Cheltuieli curente»;– 751.04.00 «Diverse venituri»;– 401.01.00 «Furnizori sub 1 an»;– 401.02.00 «Furnizori peste 1 an».(3) Principalele operațiuni înregistrate în contabilitatea Institutului Național al Patrimoniului sunt:A. evidențierea creanțelor reprezentând timbrul monumentelor istorice, rezultate din declarațiile depuse de plătitori:
  461.01.01 «Debitori»/analitice distincte=751.04.00 «Diverse venituri»
  B. încasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la plătitori:
  562.01.01 «Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie»=461.01.01 «Debitori»/analitice distincte
  C. înregistrarea cheltuielilor prevăzute de lege:a) evidențierea facturilor emise de furnizori în baza contractelor încheiate pentru consolidare, restaurare și conservare monumente istorice:
  629.01.00 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - Cheltuieli curente» Plată furnizori:=401.01.00 «Furnizori»
  401.01.00 «Furnizori»=770.00.00 «Finanțarea de la buget»
  b) evidențierea sumelor aprobate spre compensare conform art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  629.01.00 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - Cheltuieli curente» 473.01.09 «Decontări din operațiuni în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente»=473.01.09 «Decontări din operațiuni în curs de clarificare - alte datorii/ creanțe curente» 461.01.01 «Debitori»/analitice distincte
  D. închiderea conturilor de cheltuieli sau de venituri, după caz, la finele anuluia) închiderea conturilor de cheltuieli la finele anului:
  121.00.00 «Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate din venituri proprii»=629.01.00 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - Cheltuieli curente»
  b) închiderea conturilor de venituri la finele anului:
  751.04.00 «Diverse venituri»=121.00.00 «Rezultatul patrimonial»
  E. la începutul exercițiului financiar următor se preia excedentul sau deficitul patrimonial din anul anterior, după caz:
  121.00.00 «Rezultatul patrimonial»=117.00.00 «Rezultatul reportat»
  sau
  117.00.00 «Rezultatul reportat»=121.00.00 «Rezultatul patrimonial
  8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Institutul Național al Patrimoniului va colabora cu direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București în vederea eficientizării activității de colectare a veniturilor reprezentând timbrul monumentelor istorice, prin creșterea numărului de operatori economici supuși controlului.9. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Institutul Național al Patrimoniului este abilitat să solicite de la instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat date și documente necesare exercitării competențelor sale, fără perceperea de taxe, tarife sau alte comisioane.(2) În scopul eficientizării activității de colectare a timbrului monumentelor istorice, pentru manifestările prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror organizare a fost avizată în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, Institutul Național al Patrimoniului este abilitat să solicite de la primăriile municipale, orășenești sau comunale avizul acordat pentru desfășurarea respectivelor manifestări.10. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
   +  Articolul IIProcedura de selecție de proiecte, aflată în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va desfășura conform regulilor și criteriilor stabilite la data publicării anunțului privind selecția de proiecte.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Raluca Turcan
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 670.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  PROCEDURĂ
  privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile
  obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Institutul Național al Patrimoniului, denumit în continuare INP, gestionează fondurile obținute ca urmare a aplicării timbrului monumentelor istorice, pentru următoarele destinații:a) acordarea de credite în condițiile art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme și metodologii privind elaborarea de documentații specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice;c) finanțarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum și pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.(2) Acordarea de credite în condițiile art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din sumele colectate ca urmare a aplicării timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii sau din sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi, se realizează în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.(3) Finanțările prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se realizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și se pot acorda pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, în cadrul următoarelor subprograme:a) Subprogramul de cercetare aplicată, studii și investigații pentru restaurarea monumentelor istorice;b) Subprogramul de reparații curente și întreținere;c) Subprogramul intervenții de urgență - ante- și postdezastru;d) Subprogramul de punere în valoare - interpretare și prezentare - a monumentelor istorice;e) Subprogramul acțiuni tematice;f) Subprogramul de restaurare;g) Subprogramul de elaborare a documentației tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice;h) Subprogramul educație și formare.(4) Acordarea finanțărilor nerambursabile din timbrul monumentelor istorice se realizează în baza selecției de proiecte, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Finanțările se pot acorda și pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse într-un program distinct, anexă la bugetul Ministerului Culturii, conform legii.  +  Articolul 2(1) Alocarea fondurilor obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinațiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește anual de către Consiliul de administrație al INP, cu respectarea strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, aprobată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, și a programelor Uniunii Europene în domeniul patrimoniului cultural.(2) Finanțarea activităților și lucrărilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face prin acordarea de către INP de finanțări pentru proiecte.(3) Numărul sesiunilor de selecție de proiecte, prioritățile anuale, limitele minime și maxime ale finanțărilor alocate pentru fiecare domeniu și pentru fiecare subprogram dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), ghidul solicitantului, respectiv ghidul de decontare pentru fiecare subprogram, precum și regulamentul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare, respectiv de soluționare a contestațiilor se aprobă prin decizie a managerului INP, după consultarea prealabilă a Consiliului de administrație al INP, și se publică pe pagina de internet a INP, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea proiectelor.  +  Articolul 3Finanțarea se acordă numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, în numerar, într-un cuantum de cel puțin 10% din costul total al proiectului pentru care se solicită finanțarea.  +  Capitolul II Organizarea procesului de selecție a proiectelor  +  Articolul 4(1) Fiecare sesiune de selecție de proiecte se organizează și se anunță public de către secretariatul INP, în termen de 30 de zile de la aprobarea deciziei managerului INP, prevăzută la art. 2 alin. (3).(2) Conținutul anunțului public privind selecțiile de proiecte este aprobat prin decizie a managerului INP și cuprinde informații cu privire la:a) cuantumul total al finanțării pentru respectiva sesiune de finanțare;b) tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în sesiunea respectivă, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare subprogram;c) perioada de depunere/transmitere a proiectelor și termenul-limită pentru înscrierea acestora;d) condițiile de participare, inclusiv suma maximă a finanțării/proiect;e) grilele de evaluare cuprinzând criteriile și punctajele pentru fiecare subprogram, precum și alte informații relevante privind depunerea documentației de solicitare a finanțării, conform art. 2 alin. (3).  +  Articolul 5Selecția de proiecte se organizează în aplicarea și cu respectarea următoarelor principii:a) principiul promovării competitivității și a unui sistem concurențial deschis: acordarea finanțărilor se face prin selecția nediscriminatorie a proiectelor;b) principiul încurajării inițiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele inițiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;c) principiul primordialității valorii artistice și istorice: în procesul de selecție se ține seama de semnificația artistică și istorică a monumentelor istorice;d) principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, național și internațional: solicitanții de finanțări sunt încurajați să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;e) principiul publicității și transparenței: informațiile referitoare la finanțările acordate de INP sunt aduse la cunoștința publicului;f) principiul tratamentului egal: toți deținătorii de monumente istorice pot participa la selecțiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;g) principiul confidențialității: informațiile care, conform legii, nu pot fi aduse la cunoștința publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislația în vigoare permite acest lucru;h) principiul cofinanțării: acordarea finanțărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanțare;i) principiul profesionalismului: realizarea acțiunilor sau lucrărilor finanțate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanțări pentru lucrări de reconstrucție, renovare, înnoire sau reabilitare;k) principiul calității acțiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare și detaliate privind asigurarea calității lucrărilor prin parametri expliciți și măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;l) principiul necesității: nu se finanțează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului și scenariul de utilizare;m) principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităților patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităților în care se află monumentele istorice;n) principiul informării și educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activități de informare, conștientizare și educare a publicului, referitoare la valoarea și semnificația monumentelor istorice.  +  Capitolul III Condiții de participare la selecția de proiecte  +  Articolul 6(1) Proiectele participante la selecție pot fi depuse de către persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de abitație, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare asupra unui monument istoric.(2) Nu pot depune proiecte la sesiunile de finanțare organizate de INP personalul INP și membrii comisiei de selecție sau membrii familiilor acestora, până la gradul al II-lea inclusiv.(3) Nu pot solicita finanțare dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.(4) Proiectele participante la selecție pot avea ca obiect monumente istorice aflate pe teritoriul României sau monumente istorice, proprietăți ale statului român, aflate pe teritoriul altor state.(5) Pentru a participa la selecția de proiecte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune un singur proiect pentru fiecare subprogram în cadrul unei sesiuni de finanțare.(6) Documentația de solicitare a finanțării, prevăzută la art. 7, se completează online, prin accesarea adresei: http://www.patrimoniu.gov.ro/, până la ora și data-limită prevăzute în anunțul public de organizare a sesiunii de finanțare, dovedită prin data înregistrării acesteia.(7) La cerere și doar în cazuri justificate, secretariatul, asigurat de INP, acordă asistență tehnică solicitanților, în vederea finalizării procedurii de înscriere online.  +  Articolul 7(1) În vederea depunerii dosarului de participare pentru selecția de proiecte sunt necesare, după caz, în funcție de subprogram, următoarele documente:a) cererea-tip, al cărei model este prevăzut în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a managerului INP pentru fiecare subprogram, conform art. 2 alin. (3);b) declarația pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a managerului INP pentru fiecare subprogram, conform art. 2 alin. (3);c) bugetul proiectului, al cărui model este prevăzut în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a managerului INP pentru fiecare subprogram, conform art. 2 alin. (3), inclusiv documentația care justifică fiecare tip de cheltuieli, cuprinzând oferte și/sau devize din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic; d) extras de carte funciară, care să nu aibă mai mult de 30 de zile de la data emiterii acestuia, din care să rezulte că solicitantul este titularul dreptului real asupra imobilului, precum și lipsa oricăror ipoteci sau privilegii; prin excepție, dacă situația juridică relevă existența unor ipoteci sau privilegii, este necesară comunicarea acordului creditorului ipotecar ori al beneficiarului respectivului privilegiu, după caz;e) relevee, planuri de amplasament și documente de arhivă sau documentații anterioare, dacă există și se află în posesia beneficiarului;f) fotografii relevante ale monumentului, cu evidențierea zonelor degradate, inclusiv a picturii sau elementelor decorative;g) plan de măsuri și activități privind întreținerea și protejarea monumentului, propus și însușit de către beneficiar;h) documente din care să rezulte existența altor surse de finanțare proprii sau atrase, din care să reiasă că solicitantul dispune de diferența de fonduri necesară realizării proiectului, cum sunt:(i) declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, semnate în original și însoțite de extrase de cont bancar, după caz;(ii) contracte de sponsorizare/mecenat, în copie;(iii) scrisori de intenție, în copie, după caz;(iv) alte forme de sprijin financiar din partea unor terți(2) Pentru proiectele care presupun lucrări de conservare sau punere în siguranță, restaurare, consolidare, punere în valoare și intervenții de urgență, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:a) nota de fundamentare privind necesitatea intervenției, în acord cu prevederile documentației tehnice de intervenție;b) fazele proiectului, DALI (documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție), PT (proiectul tehnic), DE (detaliu de execuție), PFU (proiect fază unică), iar pentru componente artistice, documentație economică;c) avizul pentru documentația de proiectare, potrivit legii;d) autorizația de construire, însoțită de documentația tehnică pentru obținerea acesteia și vizată spre neschimbare;e) în cazul imobilelor aflate în proprietate comună, pe cote-părți (coproprietate), acordul tuturor coproprietarilor privind realizarea proiectului, cu excepția situațiilor în care sunt constituite, în condițiile legii, asociații de proprietari.(3) Pentru proiectele care se implementează în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, toate obligațiile rezultate din prezenta procedură sunt în sarcina solicitantului, iar dosarul de participare va cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dovada parteneriatului încheiat între părțile interesate, cu precizarea clară a responsabilităților asumate de parteneri.(4) În cazul în care solicitantul este persoană juridică, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul de participare va mai cuprinde:a) acte de constituire actualizate;b) în cazul persoanelor juridice de drept public, pentru verificarea cerinței reglementate la alin. (1) lit. h), se vor depune documentele doveditoare ale resurselor bugetare.(5) Documentația de solicitare a finanțării, necompletată în condițiile art. 6 alin. (6) până la ora și data-limită prevăzute în anunțul public de organizare a sesiunii de finanțare, dovedită prin data înregistrării acesteia, nu va face obiectul selecției.(6) Conformitatea dosarului cu cerințele de formă și conținut prevăzute la alin. (1)-(4) este verificată de către Oficiul credite și timbrul monumentelor istorice, compartiment organizat în cadrul INP, care formulează și eventualele solicitări de clarificări și/sau completări în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului de participare.(7) În termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării de completări, proprietarii sau beneficiarii de folosință sunt obligați să transmită, în formatul precizat, toate clarificările și completările solicitate.  +  Capitolul IV Procedura de constituire a comisiei de selecție a proiectelor  +  Articolul 8(1) Comisia de selecție a proiectelor este formată din minimum 5 (cinci) membri, numiți prin decizie a managerului INP, în urma desemnărilor făcute de Consiliul de administrație al INP cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii de selecție a proiectelor, și va fi făcută publică la finalizarea selecției.(2) Membrii comisiei de selecție sunt desemnați de Consiliul de administrație al INP, după cum urmează:a) 1/3 membri din personalul de specialitate al INP, dintre care unul este președintele comisiei;b) 2/3 membri profesioniști în domeniile de referință, specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii în domeniul protejării monumentelor istorice, propuși de organizații profesionale, asociații sau fundații ori societăți comerciale, la invitația managerului INP.(3) Selecția membrilor prevăzuți la alin. (2) lit. b) se face pe baza următoarelor criterii:a) experiența profesională în domeniul protejării monumentelor istorice;b) experiența în domeniul managementului de proiect și al evaluării proiectelor.(4) Secretariatul comisiei de selecție a proiectelor se asigură de către INP, prin Oficiul credite și timbrul monumentelor istorice.  +  Articolul 9(1) Nu poate face parte din comisia de selecție a proiectelor o persoană care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:a) este solicitant/partener pentru un proiect inclus în selecție;b) este soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv ori un afin până la gradul al doilea inclusiv cu unul dintre participanții la selecție;c) face parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre solicitanți;d) deține părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitanți;e) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanți sau cu unul dintre programele și proiectele incluse în selecție;f) a fost condamnată penal definitiv pentru fapte aflate în legătură cu profesia.(2) Dacă unul dintre membrii comisiei de selecție constată că se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană sau de a se abține de la luarea unei decizii cu privire la proiectul pentru care există stare de incompatibilitate.(3) Dacă unul dintre membrii comisiei nu îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), acesta va fi revocat prin decizie a managerului INP în baza unui raport întocmit în acest scop de secretariatul comisiei.  +  Articolul 10Încetarea calității de membru al comisiei de selecție intervine în următoarele situații:a) la încheierea procedurii de selecție corespunzătoare unei sesiuni;b) în cazul renunțării la calitatea de membru, prin solicitare scrisă adresată managerului INP;c) prin revocare stabilită prin decizie a managerului INP, în cazul absenței de la lucrările comisiei de selecție, în baza unui raport întocmit în acest scop de secretariatul comisiei;d) în caz de deces;e) în situațiile de conflict de interese/incompatibilitate prevăzute la art. 9 sau ca efect al abținerii, după caz.  +  Articolul 11Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de selecție, membrii acesteia, cu excepția personalului contractual al INP, beneficiază de o remunerație stabilită prin decizie a managerului INP, după consultarea Consiliului de administrație al INP, pe baza unor contracte civile încheiate conform legii.  +  Capitolul V Procedura de selecție a proiectelor  +  Articolul 12(1) Selecția proiectelor se desfășoară în trei etape, după cum urmează:a) etapa I - etapa administrativă: verificarea existenței, conținutului și conformității documentelor solicitate în anunțul public - etapă eliminatorie;b) etapa a II-a - evaluarea și selecția proiectelor depuse de participanți;c) etapa a III-a - comunicarea rezultatelor și încheierea contractelor de finanțare.(2) Vor fi supuse evaluării numai proiectele care conțin toate documentele prevăzute la art. 7 și respectă termenele și condițiile de participare stabilite prin anunțul public al sesiunii.  +  Articolul 13(1) Etapa administrativă durează cel mult 45 de zile calendaristice de la data-limită stabilită pentru depunerea proiectelor.(2) Lista proiectelor respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum și lista proiectelor reținute spre evaluare, cuprinzând și sumele declarate eligibile, conform Ghidului solicitantului aprobat pentru fiecare subprogram prin decizie a managerului INP, se publică la adresa http://www.patrimoniu.gov.ro/, la termenul prevăzut în calendarul sesiunii din cuprinsul anunțului public. Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații în condițiile și termenele prevăzute la art. 14.(3) Proiectele considerate eligibile din punct de vedere administrativ sunt preluate de membrii comisiei de selecție, care le evaluează și le notează conform regulamentului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanțare, respectiv de soluționare a contestațiilor, aprobat prin decizie a managerului INP, prevăzut la art. 2 alin. (3).(4) Grila de evaluare este disponibilă simultan cu anunțul public aferent selecției de proiecte, prin accesarea adresei: http://www.patrimoniu.gov.ro/.(5) În condițiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 2 alin. (3), fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare pentru proiectele repartizate, structurat pe baza grilei de evaluare, care va include observațiile și justificările pentru punctajul acordat.(6) Grilele și rapoartele de evaluare aferente proiectelor depuse vor putea fi consultate de persoanele interesate la sediul INP sau vor fi transmise acestora prin e-mail, la cerere, după anunțarea rezultatelor finale ale selecției.(7) Comunicarea grilelor și rapoartelor de evaluare se face prin anonimizarea numelor membrilor comisiei care le-au întocmit.(8) Lista proiectelor selectate în vederea acordării finanțării nerambursabile se publică prin afișarea pe site-ul INP, cu respectarea termenului prevăzut în calendarul sesiunii din cuprinsul anunțului public.  +  Articolul 14(1) Solicitanții au dreptul de a formula contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea sesiunii de finanțare, stabilită prin prezentele norme metodologice, astfel:a) în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării listei proiectelor declarate neeligibile în urma verificării eligibilității și conformității administrative, conform prevederilor art. 13 alin. (2);b) în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării listei proiectelor selectate în cadrul procedurii de evaluare și selecție, conform prevederilor art. 13 alin. (8).(2) Contestațiile se depun sau se transmit prin poștă ori email la registratura INP și se înregistrează de către secretariatul comisiei de selecție.(3) Contestațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare, iar contestațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.(4) Pentru soluționarea contestațiilor depuse conform dispozițiilor alin. (1) lit. a) este desemnată o comisie internă, constituită din 3 (trei) membri din cadrul personalului INP, numită prin decizie a managerului INP.(5) Pentru soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), comisia este desemnată de către Consiliul de administrație și numită prin decizie a managerului INP, cu respectarea componenței și a criteriilor reglementate la art. 8 alin. (2) și (3).(6) Dispozițiile art. 9 se aplică în mod corespunzător și membrilor numiți în comisia pentru soluționarea contestațiilor.(7) Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice prin afișarea pe site-ul INP.  +  Articolul 15(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii rezultatelor finale, secretariatul comisiei de selecție va invita, în scris, beneficiarii ale căror proiecte au fost selectate spre finanțare, pentru a se prezenta la sediul INP, în vederea încheierii contractului de finanțare.(2) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației, beneficiarul al cărui proiect a fost selectat nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare la sediul INP, se consideră că acesta refuză să încheie contractul, iar suma alocată se redistribuie în cadrul subprogramului.  +  Articolul 16(1) Contractele de finanțare vor cuprinde, în mod obligatoriu, clauze privind:a) cuantumul finanțării acordate proiectului selecționat de către INP;b) cofinanțarea din partea beneficiarului;c) obiectul și durata contractului;d) drepturile și obligațiile părților în realizarea proiectului;e) eligibilitatea cheltuielilor;f) obligația beneficiarului finanțării de a utiliza sumele alocate numai pentru proiectul selectat, în limitele și potrivit destinațiilor stabilite conform legii, cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice, a legislației în domeniul construcțiilor și a legislației fiscale;g) obligația beneficiarului finanțării de a prezenta documente justificative privind cheltuielile aprobate, efectuate în conformitate cu dispozițiile legale în materie, aflate în vigoare, inclusiv a legislației primare în domeniul achizițiilor publice, după caz;h) măsurile de informare și publicitate, inclusiv condițiile de realizare a materialelor de promovare și publicitate care conțin elemente de identitate vizuală a INP, a Ministerului Culturii și a programului;i) obligațiile părților cu privire la activitățile de monitorizare și raportare;j) situațiile care atrag rezilierea contractului de finanțare, suspendarea plăților și/sau recuperarea sumelor plătite;k) obligația rambursării finanțării totale sau parțiale în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor contractuale asumate de beneficiar;l) condițiile privind respectarea obligațiilor beneficiarului, inclusiv cu privire la respectarea indicatorilor de calitate.(2) Sumele aferente realizării proiectelor finanțate de INP vor fi utilizate în limitele și potrivit destinațiilor stabilite conform legii, numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente realizării proiectelor selectate, exclusiv pentru perioada de derulare a contractului de finanțare.(3) Proiectele selectate nu creează obligații pentru INP, în sensul acordării de expertiză de specialitate, de echipamente sau orice fel de alte mijloace tehnice aflate în dotarea acestuia.
  -----