HOTĂRÂRE nr. 658 din 13 iunie 2024privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Olt și Palatul Copiilor "Adrian Băran" din Slatina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Olt și Palatul Copiilor „Adrian Băran“ din Slatina, a unui imobil-clădire, cu destinația de sediu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Educației își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările și completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 658.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului-clădire care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și se dă în administrarea Ministerului Educației,
  prin Inspectoratul Școlar Județean Olt și Palatul Copiilor „Adrian Băran“ din Slatina
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea bunului imobil care face obiectul actului normativAdresaElementele-cadru de descriere tehnicăPersoana juridică ce administrează imobilulBaza legalăValoarea de inventar - lei -
  Se atribuie de către Ministerul Finanțelor.8.26.05Sediu Palatul Copiilor „Adrian Băran“ din SlatinaJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Eugen Ionescu nr. 3AClădire D + P + 2E, suprafață construită la sol = 1.462 mp, suprafață construită desfășurată = 4.040 mp, Palatul Copiilor, construit din cărămidă, cu acoperiș tip terasă, în anul 2021, nr. cadastral 55422-C1, CF nr. 554222-C1 Slatina, clădire P, suprafață construită la sol = 45 mp, suprafață construită desfășurată = 45 mp, anexa (centrala termică), construită din cărămidă, cu acoperiș tip terasă, în anul 2021, nr. cadastral 55422-C2, CF nr. 554222-C2 SlatinaMinisterul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Olt, CUI 4394722, și prin Palatul Copiilor „Adrian Băran“ din Slatina, CUI 4655879Autorizațiile de construire nr. 391/2009, nr. 48/2012, nr. 414/2014, nr. 84/2015, nr. 48/2012, nr. 498/2017 și nr. 24/2019; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1.055/27.08.20219.384.435
  -----