HOTĂRÂRE nr. 655 din 13 iunie 2024privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. MF 35331, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 13 iunie 2024.Nr. 655.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului cu nr. MF 35331
  și în administrarea Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de
  Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor
  Publice București, pentru care se actualizează caracteristicele
  tehnice, valoarea de inventar și codul de clasificație
  Nr. M.F.Codul de clasificațieinițialCodul de clasificație actualizatDenumirea bunului imobil din domeniul public al statului actualizatăAdresa poștală a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiElementele-cadru de descriere tehnică/Cartea funciară/ Nr. cadastral, actualizatValoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului(lei)Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil(lei)Persoana juridică care administrează imobilul
  353318.29.068.29.08Clădire(sediul Trezoreria Statului Sector 2 și Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice - Serviciul Gestiune Declarații Persoane Fizice)și terenRomânia, municipiul București, bd. Ferdinand I nr. 89 A, sectorul 2Clădirea C1, cu regim de înălțime S + P + E, cu nr. cadastral 241451-C1, înscrisă în CF nr. 241451 București Sector 2, suprafață construită la sol de 357 mp și suprafață construită desfășurată de 1.071 mp. Imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice sub Codul B-II-m-B-18723. 904.763.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BucureștiCUI 4193117
  Teren cu nr. cadastral 241451, înscris în CF nr. 241451 București Sector 2, suprafața rezultată din acte 1.080 mp, suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale 1.052 mp
  -----