ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 23 martie 2023dintre autoritățile competente din România și din Statele Unite ale Americii, pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 650 din 13 iunie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 19 iunie 2024.
  Autoritatea competentă din România șiAutoritatea competentă din Statele Unite ale Americii (Statele Unite),în conformitate cu articolul 16 (a) al Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023, denumit în continuare Acord, au convenit după cum urmează:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1DefinițiiÎn cazul în care termenii definiți în Acord sunt utilizați în prezentul aranjament administrativ, aceștia vor avea același înțeles pe care îl au în Acord. Toți termenii care nu sunt definiți în Acord vor avea înțelesul conferit acestora de legile aplicabile.  +  Articolul 2Instituții competente și organisme de legătură1. Organismele de legătură definite la articolul 1 paragraful 1 (g) din Acord și menționate la articolul 16 (a) din Acord sunt:a) pentru România, Casa Națională de Pensii Publice; șib) pentru Statele Unite, Administrația de Securitate Socială.2. Pentru România, instituția competentă menționată la articolul 1 paragraful 1 (d) din Acord este:a) Casa Națională de Pensii Publice, pentru determinarea legilor aplicabile; șib) casele teritoriale de pensii, pentru acordarea prestațiilor.3. Organismele de legătură desemnate la paragraful 1 al prezentului articol convin asupra procedurilor comune, metodelor și formularelor necesare pentru implementarea Acordului și a prezentului aranjament administrativ.4. Autoritățile competente își notifică reciproc, fără întârziere, în scris, orice modificare a denumirilor organismelor de legătură sau instituțiilor competente, fără a fi necesară modificarea prezentului aranjament administrativ.  +  Capitolul II Dispoziții privind asigurarea  +  Articolul 3Certificate de asigurare1. În cazul în care o persoană care, în absența Acordului, s-ar afla sub incidența legilor ambelor state contractante, este supusă exclusiv legilor unuia dintre statele contractante în conformitate cu oricare dintre dispozițiile articolului 6 sau articolului 7 din Acord, instituția competentă a acelui stat contractant, la solicitarea angajatului, angajatorului sau lucrătorului independent în cauză, va emite un certificat care va constata că salariatul sau lucrătorul independent este supus acelor legi și care va indica durata pentru care certificatul va fi valabil. Acest certificat constituie dovada că salariatul sau lucrătorul independent este exceptat de la legile privind asigurarea obligatorie din celălalt stat contractant.2. Certificatul menționat la paragraful 1 al prezentului articol este emis de instituția competentă.3. Instituția competentă a unui stat contractant care emite un certificat menționat în paragraful 1 al prezentului articol furnizează o copie a certificatului sau informațiile convenite din certificat către instituția competentă a celuilalt stat contractant.4. Persoana căreia i-a fost eliberat de către un stat contractant un certificat care atestă legile aplicabile trebuie să păstreze certificatul pe durata activității desfășurate pe teritoriul celuilalt stat contractant, în scopul de a-l prezenta, dacă este necesar, autorităților ultimului stat contractant.5. Pentru aplicarea paragrafului 7 al articolului 7 al Acordului, instituția competentă a statului contractant ale cărui legi se aplică solicită aprobarea instituției competente a celuilalt stat contractant. Ulterior primirii aprobării, instituția competentă ale cărei legi continuă să se aplice va emite certificatul.  +  Capitolul III Dispoziții privind prestațiile  +  Articolul 4Prelucrarea cererilor pentru prestații1. Cererile pentru prestații în baza Acordului se depun pe formularele reciproc convenite.2. În cazul în care o instituție competentă a unui stat contractant primește o cerere pentru o prestație în baza legilor celuilalt stat contractant, aceasta va trimite cererea, fără întârziere, la organismul de legătură al celuilalt stat contractant, indicând data la care a fost primită cererea.3. Organismul de legătură al unui stat contractant va transmite organismului de legătură al celuilalt stat contractant, împreună cu orice cerere, orice documentație, dovadă, precum și alte informații aflate în posesia sa, care ar putea fi necesare instituției competente a celuilalt stat contractant pentru a stabili eligibilitatea solicitantului pentru o prestație, inclusiv documentele care să ateste perioadele de asigurare realizate de solicitant.4. Informațiile cuprinse în cerere referitoare la o persoană sunt verificate de către organismul de legătură trimițător, care confirmă că informația este coroborată de documente justificative; transmiterea formularului astfel verificat scutește organismul de legătură de la transmiterea documentelor justificative. Tipul de informații cărora li se aplică prezentul paragraf se stabilește de comun acord de către organismele de legătură.5. Organismul de legătură al unui stat contractant acordă, la cerere, organismului de legătură al celuilalt stat contractant orice informații disponibile, dovezi și documentație aflate în posesia sa cu privire la o cerere sau un beneficiar.  +  Articolul 5Plata prestațiilor1. Instituția competentă a oricăruia dintre statele contractante plătește prestații direct beneficiarului sau persoanei îndreptățite să primească astfel de prestații în numele beneficiarului, în conformitate cu reglementările naționale ale statului contractant care face plățile, indiferent care este statul contractant în care persoana are domiciliul.2. Instituția competentă a fiecărui stat contractant stabilește procedura pentru exportul prestațiilor în conformitate cu propriile reglementări naționale și cu Acordul.3. În cazul în care instituția competentă a unui stat contractant solicită dovezi că un beneficiar este încă în viață și dovezile nu sunt prezentate în termenul solicitat, conform legilor acelui stat contractant, acea instituție competentă poate suspenda plata prestației până la prezentarea unor astfel de dovezi.  +  Capitolul IV Dispoziții diverse  +  Articolul 6Cooperarea administrativă1. În conformitate cu măsurile menționate la paragraful 3 al articolului 2 din prezentul aranjament administrativ, organismul de legătură al unui stat contractant, la cererea organismului de legătură al celuilalt stat contractant, furnizează informațiile disponibile aflate în posesia sa cu privire la cererea unei anumite persoane, în scopul aplicării Acordului.2. Organismele de legătură se pot consulta și pot conveni măsuri de facilitare a aplicării Acordului și a prezentului aranjament administrativ, inclusiv schimbul electronic de date.  +  Articolul 7Transmiterea de date statisticeOrganismele de legătură vor face schimb de statistici cu privire la numărul de certificate emise în conformitate cu articolul 3 din prezentul aranjament administrativ și cu privire la plățile efectuate către beneficiari în baza Acordului. Aceste statistici vor fi furnizate în forma convenită de către organismele de legătură.  +  Articolul 8Rambursarea cheltuielilor1. Organismele de legătură furnizează asistența administrativă solicitată în conformitate cu articolul 17 din Acord, cu titlu gratuit, în cazul în care cheltuielile efectuate se încadrează în cheltuielile de personal și costurile operaționale uzuale. În toate celelalte cazuri, organismele de legătură pot conveni asupra rambursării.2. La cerere, organismul de legătură al oricăruia dintre statele contractante furnizează fără costuri și fără întârziere organismului de legătură al celuilalt stat contractant orice informații medicale și documentație pe care le deține, relevante pentru invaliditatea solicitantului sau beneficiarului.3. Instituția competentă a unui stat contractant rambursează sumele datorate în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol sau cu articolul 18 din Acord ca urmare a prezentării unui extras de cheltuieli de către instituția competentă a celuilalt stat contractant.  +  Articolul 9Intrarea în vigoarePrezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului și va rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a Acordului.Semnat la București la 23 martie 2023, în două exemplare originale, în limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.
  PENTRU AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN ROMÂNIA
  Marius-Constantin Budăi,
  ministrul muncii și solidarității sociale
  PENTRU AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATELE UNITE ALE AMERICII
  Kathleen Kavalec,
  ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București
  -------