ORDIN nr. 3.937 din 28 februarie 2024privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" din municipiul București, sectorul 5
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.836/2018 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 iunie-20 aprilie 2018; – Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 14.12.2023; – Referatului de aprobare nr. 14.196 din 20.12.2023 privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, respectiv profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență redusă“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“, cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 280, municipiul București, sectorul 5, pentru nivelul de învățământ „liceal“, filiera „teoretică“, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență (zi)“, respectiv profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență redusă“, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic și personalul administrativ din unitatea de învățământ preuniversitar de stat autorizată Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 36 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2).  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2028-2029.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez“ din municipiul București, sectorul 5, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 3.937.------