ORDIN nr. 3.930 din 28 februarie 2024privind acordarea acreditării unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit "Karin’s Kids Academy Băneasa" din municipiul București, sectorul 1
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.351/2020 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației „Karin Kinder Garten“ din municipiul București, sectorul 1, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 14.12.2023; – Referatului de aprobare nr. 14.027 din 19.12.2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, formele de învățământ „program normal“ și „program prelungit“, limba de predare „română“,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“, cu sediul în șos. București-Ploiești nr. 182A, municipiul București, sectorul 1, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, formele de învățământ „program normal“ și „program prelungit“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Capacitatea maximă de școlarizare este de 15 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 15 formațiuni de studiu/schimbul 1).  +  Articolul 4Personalul didactic și administrativ din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, angajat conform prevederilor legii pentru formațiunile de studiu școlarizate conform prevederilor art. 1, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2028-2029.  +  Articolul 8Fundația „Karin Kinder Garten“, în calitate de persoană juridică inițiatoare, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Karin’s Kids Academy Băneasa“ din municipiul București, sectorul 1, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 3.930.------