ORDIN nr. 3.917 din 28 februarie 2024privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială "Iuliu Maniu" Vințu de Jos din comuna Vințu de Jos, județul Alba
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 15 din 27.11.2023; – Referatului de aprobare nr. 13.585 din 5.12.2023 a proiectului de ordin al ministrului educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos din comuna Vințu de Jos, județul Alba,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 12, comuna Vințu de Jos, județul Alba, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2(1) Formațiunile de studiu pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“ se școlarizează la nivelul structurii arondate Grădinița cu Program Normal Vințu de Jos, cu sediul în Str. Parcului nr. 1, comuna Vințu de Jos, județul Alba.(2) Începând cu anul școlar 2024-2025, Grădinița cu Program Normal Vințu de Jos se va numi Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos.  +  Articolul 3Autorizația de funcționare provizorie conferă unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos din comuna Vințu de Jos, județul Alba, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare și forma de învățământ menționate la art. 1.  +  Articolul 4(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos are următoarele obligații:a) de a angaja personal didactic și administrativ pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, dar nu mai târziu de anul școlar 2029-2030;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos din comuna Vințu de Jos, județul Alba, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vințu de Jos din comuna Vințu de Jos, județul Alba, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 3.917.-----