ORDIN nr. 3.916 din 28 februarie 2024privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Romulus Paraschivoiu" din comuna Lovrin, județul Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 11 iunie 2024  Având în vedere prevederile:– Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 16 din 14.12.2023;– Referatului de aprobare nr. 13.992 din 18.12.2023 a proiectului de ordin al ministrului educației privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“ din Comuna Lovrin, județul Timiș,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“, cu sediul în Str. Principală nr. 202-203, comuna Lovrin, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „profesional“, domeniul pregătirii de bază „agricultură“, calificarea profesională „agricultor culturi de câmp“, forma de învățământ „cu frecvență/zi“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“ din comuna Lovrin, județul Timiș, calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ, limba de predare și forma de învățământ menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“ din comuna Lovrin, județul Timiș, are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic și administrativ pentru formațiunile de studiu școlarizate conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ, forma de învățământ și calificarea profesională menționate la art. 1, dar nu mai târziu de anul școlar 2029-2030;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitate.aracip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“ din comuna Lovrin, județul Timiș, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu“ din comuna Lovrin, județul Timiș, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 28 februarie 2024.Nr. 3.916.-----