METODOLOGIE-CADRU din 29 mai 2024privind organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 6 iunie 2024    Notă
    Aprobată prin ORDIN nr. M.113 din 29 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 6 iunie 2024.
     +  Articolul 1Prezenta metodologie-cadru asigură reglementarea admiterii la programele de studii postliceale în unitățile de învățământ postliceal militar, denumite în continuare școli militare de maiștri militari și subofițeri, începând cu anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 2Metodologia stabilește procedura de admitere a candidaților în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, pentru locurile alocate atât Ministerului Apărării Naționale, cât și celorlalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, prin Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale, secțiunea „Învățământ pentru formarea maiștrilor militari și subofițerilor prin studii postliceale“, denumit în continuare plan de școlarizare.  +  Articolul 3Fac obiectul admiterii candidații declarați „Admis/Apt“ la probele de selecție și, după caz, declarați „Admis/Apt“ la examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, în cazul celor care candidează pentru arme și specialități militare care necesită acest tip de evaluare/examinare.  +  Articolul 4(1) Admiterea se organizează și se desfășoară centralizat, în cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“, pentru toate școlile militare de maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale, potrivit graficului activităților aprobat prin dispoziție anuală a șefului Direcției generale management resurse umane și în condițiile prezentei metodologii.(2) Admiterea se organizează pentru următoarele tipuri de programe:a) studii postliceale pentru formarea inițială a maiștrilor militari în activitate;b) studii postliceale pentru formarea inițială a subofițerilor în activitate.(3) Admiterea la programele de studii postliceale menționate la alin. (2) se organizează și se desfășoară în cel mult două sesiuni de admitere, la datele specificate în graficul prevăzut la alin. (1).(4) Graficul activităților prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordanță cu calendarul național al examenului național de bacalaureat, cu graficul anual de desfășurare a activităților de recrutare și selecție a candidaților pentru învățământul postliceal militar și cu datele finalizării admiterii la programele de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar și se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea planului de școlarizare pentru următorul an de învățământ.  +  Articolul 5Admiterea se realizează în baza mediei obținute la examenul național de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare armă sau serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 6(1) Copiii personalului, așa cum este definit la art. 16 alin. (1) lit. a) și art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 25 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de elev în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați „Admis/Apt“ la probele de selecție, în baza dosarului de candidat prevăzut la art. 6 alin. (1) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/ gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Numărul locurilor scoase la concurs reprezintă numărul locurilor din cifra de școlarizare, din care se reduce numărul locurilor ocupate de către candidații menționați la alin. (1).  +  Articolul 7Numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare se actualizează la finalizarea repartiției absolvenților colegiilor naționale militare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Metodologia privind procedura de repartiție a absolvenților colegiilor naționale militare în instituțiile de învățământ superior militar și calculul mediei de repartiție, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.258/2023.  +  Articolul 8(1) Admiterea candidaților se realizează computerizat, prin intermediul Platformei de înscriere online care funcționează pe website-ul destinat informării și recrutării candidaților la profesia militară (https://www.recrutaremapn.ro), denumită în continuare Platformă.(2) Candidații sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul național de bacalaureat și repartizați potrivit opțiunilor acestora, exprimate în cererea de înscriere.(3) Departajarea candidaților ierarhizați, care au medii de admitere egale, se realizează aplicând, în ordine, următoarele criterii:a) nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;b) nota obținută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;c) nota obținută la proba scrisă la alegere a profilului și a specializării din cadrul examenului național de bacalaureat.(4) Admiterea candidaților înscriși pe locurile alocate celorlalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională nu face obiectul prevederilor alin. (1).(5) Pentru candidații menționați la alin. (4), admiterea se face de către comisia de admitere menționată la art. 10 lit. c), cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3).(6) Dosarele candidaților menționați la art. 2 se centralizează la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“.  +  Articolul 9(1) Pentru maximizarea șanselor de admitere, candidații pot să își exprime toate opțiunile pentru admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, corespunzătoare numărului de locuri rezervat acestora prin planul de școlarizare, mai puțin pentru armele sau serviciile și specialitățile militare unde aceștia nu au fost declarați „Admis/Apt“ la examinarea medicală specifică și/sau la evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale.(2) Candidații care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 3, dar nu se încadrează, în urma ierarhizării, în numărul de locuri alocate Ministerului Apărării Naționale și celorlalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sunt declarați „Neadmis“.  +  Articolul 10Pentru organizarea și desfășurarea admiterii se constituie următoarele comisii:a) comisia de verificare a dosarelor candidaților;b) comisia de soluționare a contestațiilor;c) comisia de admitere.  +  Articolul 11(1) Componența nominală a comisiilor prevăzute la art. 10 lit. a) și b) se stabilește de către comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“ cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data ierarhizării candidaților, pentru prima sesiune, respectiv cu 12 zile calendaristice pentru a doua sesiune, se înscrie în ordinul de zi pe unitate al școlii, la datele specificate în graficul menționat la art. 4 alin. (1), și se comunică la Direcția generală management resurse umane, prin grija șefului structurii Instrucție și educație.(2) Comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“ dispune măsurile necesare în vederea creării conturilor de utilizatori pe Platformă a membrilor desemnați să facă parte din comisia de verificare a dosarelor candidaților și le înaintează în vederea aprobării de către directorul Direcției generale management resurse umane.(3) Componența nominală a comisiei prevăzute la art. 10 lit. c) se stabilește de către șeful Direcției generale management resurse umane, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data ierarhizării candidaților, pentru ambele sesiuni de admitere, și se înscrie în ordinul de zi pe unitate al direcției generale, la datele specificate în graficul prevăzut la art. 4 alin. (1), prin grija șefului Serviciului strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare.(4) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 10 persoanele care au rude sau afini până la gradul IV în rândul candidaților.  +  Articolul 12(1) Comisia de verificare a dosarelor candidaților se constituie din:a) președinte: locțiitorul comandantului Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“ sau înlocuitorul legal;b) cinci grupuri de lucru cu minimum patru membri, astfel: două cadre didactice/instructori militari/personal didactic auxiliar și/sau cadre militare, un subofițer de stat major pentru activități logistice și gestionarea documentelor și un analist programator/ inginer de sistem/utilizator de mijloace informatice, din fiecare școală militară de maiștri militari și subofițeri, desemnați de către fiecare comandant al școlii militare de maiștri militari și subofițeri.(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) este asigurat de către un ofițer cu funcție de conducere din cadrul structurii Instrucție și educație/similar din una din cele cinci școli militare de maiștri militari și subofițeri, desemnat de comandantul școlii militare de maiștri militari și subofițeri.  +  Articolul 13(1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie din personalul celor cinci școli militare de maiștri militari și subofițeri, astfel:a) președinte: comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“;b) membri: câte un ofițer cu funcție de conducere din cadrul structurii Instrucție și educație/similar din fiecare școală.(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) este asigurat de către șeful structurii Instrucție și educație/similar din una dintre școlile militare de maiștri militari și subofițeri, alta decât Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“.  +  Articolul 14(1) Comisia de admitere se constituie din:a) președinte: directorul Direcției generale management resurse umane sau înlocuitorul legal;b) membri: șeful Biroului învățământ preuniversitar din cadrul Serviciului strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare din Direcția generală management resurse umane, șeful Biroului învățământ preuniversitar din cadrul Serviciului învățământ și educație din Direcția instruire și doctrină din Statul Major al Apărării, locțiitorii comandanților celorlalte patru școli militare de maiștri militari și subofițeri, cu excepția locțiitorului comandantului Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“.(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) este asigurat de către șeful structurii Instrucție și educație din Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“.(3) Președintele comisiei de admitere dispune măsurile necesare în vederea creării conturilor de utilizatori pe Platformă ale membrilor comisiei, pe care le supune aprobării locțiitorului șefului Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 15Președinții comisiilor au următoarele atribuții generale:a) instruiesc membrii comisiilor cu privire la sarcinile ce le revin, inclusiv la cele referitoare la utilizarea Platformei, prevederile legale, procedurile și regulile pe care trebuie să le respecte și le aduc la cunoștință măsurile care se pot aplica în cazul nerespectării acestora;b) dispun încetarea imediată a exercitării atribuțiilor membrilor pentru care se constată abateri de la respectarea instructajului efectuat și iau măsuri pentru consemnarea abaterii în procesul-verbal al admiterii;c) interzic accesul altor persoane în spațiile destinate activității comisiilor.  +  Articolul 16Comisia de verificare a dosarelor candidaților are următoarele responsabilități:a) verifică și actualizează datele candidaților din Platformă;b) introduce în Platformă rezultatele obținute de către candidați la examenul național de bacalaureat;c) verifică dosarele de candidat potrivit graficului prevăzut la art. 4 alin. (1);d) comunică permanent cu birourile informare-recrutare și cu celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională privind problemele identificate în dosarele candidaților și ia măsuri pentru rezolvarea acestora;e) întocmește și transmite comisiei de admitere procesul-verbal la finalizarea activității.  +  Articolul 17(1) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele responsabilități:a) ia în evidență contestațiile;b) analizează și soluționează contestațiile;c) verifică corectitudinea înscrierii mediilor obținute la examenul național de bacalaureat prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3);d) încheie procesul-verbal cu rezultatul soluționării contestațiilor și îl transmite președintelui comisiei de admitere;e) comunică rezultatul contestațiilor candidaților, potrivit graficului menționat la art. 4 alin. (1).(2) Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive.  +  Articolul 18Comisia de admitere are următoarele responsabilități:a) ierarhizează candidații înscriși pe locurile alocate Ministerului Apărării Naționale, în ordinea descrescătoare a mediei obținute la examenul național de bacalaureat, și îi repartizează potrivit opțiunilor acestora, utilizând Platforma prevăzută la art. 8 alin. (1);b) ierarhizează candidații înscriși pe locurile alocate celorlalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, în ordinea descrescătoare a mediei obținute la examenul național de bacalaureat, și îi repartizează potrivit opțiunilor acestora;c) încheie procesul-verbal cu admiterea candidaților;d) întocmește și transmite, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea admiterii, pentru ambele sesiuni de admitere, extrasele din situația centralizatoare cu admiterea candidaților și dosarele acestora la școlile militare de maiștri militari și subofițeri, precum și tabelul nominal cu rezultatele candidaților declarați „Admis“/“Neadmis“ în școlile militare de maiștri militari și subofițeri.  +  Articolul 19Comisiile prevăzute la art. 10 își desfășoară activitatea la datele și în perioadele stabilite în graficul prevăzut la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 20(1) Înscrierea datelor de contact, a opțiunilor și a reorientării candidaților în vederea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri se poate face de către candidați, individual, prin intermediul Platformei sau de către birourile informare-recrutare.(2) Pentru introducerea în Platformă de către comisia de verificare a dosarelor candidaților a rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat, candidatul prezintă la birourile informare-recrutare copia diplomei de bacalaureat, împreună cu originalul sau adeverința care atestă promovarea de către acesta a examenului național de bacalaureat, conform prevederilor legale în vigoare, din care să reiasă media generală și notele obținute la disciplinele de examen.  +  Articolul 21(1) Școlile militare de maiștri militari și subofițeri afișează la sediul acestora situația centralizatoare cu datele primite, conform celor specificate la art. 18 lit. d).(2) Tabelul nominal cu rezultatele candidaților declarați „Admis“/„Neadmis“ în școlile militare de maiștri militari și subofițeri se publică, prin afișarea la loc vizibil, la sediul școlilor militare de maiștri militari și subofițeri și prin postarea pe site-ul acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 22(1) Candidații care sunt declarați „Admis“ în școlile militare de maiștri militari și subofițeri confirmă locul ocupat, prin validare în Platformă, potrivit prevederilor dispoziției anuale a șefului Direcției generale management resurse umane, menționată la art. 4 alin. (1).(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații declarați „Admis“ pe locurile alocate celorlalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională confirmă locul ocupat la școala militară de maiștri militari și subofițeri unde au fost repartizați în condițiile prevederilor art. 18 lit. b), prin transmiterea unui e-mail, potrivit prevederilor dispoziției anuale a șefului Direcției generale management resurse umane, menționată la art. 4 alin. (1).(3) În situația în care există candidați care nu confirmă locul ocupat în prima sesiune de admitere, locurile rămase libere, în urma renunțării acestora, se adaugă pentru sesiunea a doua de admitere.(4) După finalizarea admiterii, în termen de până la 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, școlile militare de maiștri militari și subofițeri transmit la Direcția generală management resurse umane și la Direcția instruire și doctrină din Statul Major al Apărării situația cu locurile rămase neocupate. -----