ORDIN nr. 882 din 1 aprilie 2024pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul de Coeziune - Realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 10 aprilie 2024    Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 10.789 din data de 14.03.2024 al Direcției generale programe europene transport, în conformitate cu:– Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (UE) 2021/1.058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;– Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2.093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;– Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;– prevederile Programului Transport 2021-2027, aprobat prin Decizia CE C (2022) 9754 final/16.12.2022;– Decizia Comisiei Europene nr. C (2024) 23/11.01.2024 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina;– Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 645/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în Suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor în vederea reducerii blocadei din zona porturilor românești ca urmare a blocării căilor navale din Ucraina, potrivit dispozițiilor:– Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, aprobată prin Legea nr. 45/2024;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;– Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul de Coeziune - la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și Realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor, aferent priorității 7 Dezvoltarea transportului naval și multimodal, obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale (FC), din cadrul Programului Transport 2021 - 2027, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 1 aprilie 2024. Nr. 882.  +  ANEXĂGHIDUL SOLICITANTULUICondiții specifice de accesare a finanțării din Fondul de Coeziune - Realizarea de investiții în suprastructura portuară de încărcare/descărcare și depozitare a mărfurilor