SCHEMĂ din 3 septembrie 2018de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 bis din 12 septembrie 2018  Notă
  Instituită prin ORDINUL nr. 1.353 din 3 septembrie 2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 12 septembrie 2018.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie schema transparentă de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală", denumită în continuare schemă.(2) Schema vizează tipurile de operațiuni specifice și categorii de beneficiarii eligibili conform fișelor submăsurilor 6.4, "Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole", denumită în continuare sM 6.4, aferentă măsurii 6 "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor", 4.2 "Sprijin pentru investiții în prelucrare /comercializare și /sau dezvoltare de produse agricole", denumită în continuare sM 4.2 și 4.2a "Investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicol", denumită în continuare sM 4.2a, aferente măsurii 4 "Investiții în active fizice" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020.  +  Articolul 2Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutoarele de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 15 decembrie 2023, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/2.831. (la 20-06-2024, Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Articolul 3(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare AM PNDR, are calitatea de furnizor de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme.(2) Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiții, denumit în continuare FEI, conform Acordului de finanțare semnat, pe de o parte, de Guvernul României reprezentat de MADR, în calitate de Autoritate de Management și de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, în calitate de agenție de plăți și, pe de altă parte, de FEI.  +  Capitolul II Scopul schemei  +  Articolul 4 Scopul prezentei scheme constă în facilitarea accesului întreprinderilor la finanțarea operațiunilor eligibile prevăzute de fișele submăsurilor sM 4.2, 4.2a, 6.4 și LEADER aferente, prin intermediul unor împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu cu finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 5(1) În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:(a) furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR);(b) administratorul schemei este Fondul European de Investiții (FEI), instituție financiară europeană, cu sediul în Luxemburg, 37 B avenue J.F.Kennedy, L-2968, Luxemburg, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții;(c) Acordul de Finanțare este acordul încheiat la data de 28 noiembrie 2017 între Guvernul României, reprezentat de MADR și AFIR, și FEI cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea instrumentului financiar de împrumut cu partajarea riscurilor la nivel de portofoliu, în cadrul PNDR, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;(d) sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari care vor fi desemnați de către FEI pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes, publicat pe site-ul FEI;(e) apelul public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop selectarea intermediarilor financiari adecvați care vor primi fonduri din cadrul PNDR, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/eafrd-fof-românia/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari;(f) fondul de fonduri (FdF) este instrumentul constituit de FEI, în baza art. 2 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;(g) împrumutul cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (ÎPRP) reprezintă o facilitate de împrumut pusă la dispoziția intermediarilor financiari pentru:a. a cofinanța (la o anumită rată de cofinanțare) generarea unui portofoliu de tranzacții către beneficiarii care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate șib. a partaja riscul de credit, aferent portofoliului de tranzacții cu beneficiarii, între Intermediarul Financiar și FdF (la o rată de partajare a riscului, care este aceeași cu rata de cofinanțare).h) intermediar financiar - orice instituție financiară, indiferent de forma și de dreptul său de proprietate, care funcționează pe bază de profit, fond de investiții (inclusiv entitățile cu scop special) sau alt intermediar financiar care acordă finanțare beneficiarilor, public sau privat, selectat de FEI în urma apelului public pentru expresii de interes; (la 20-06-2024, Litera (h) , Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (i) operațiune înseamnă setul de acțiuni realizate de beneficiar aprobate de intermediarul financiar, în condițiile prezentei scheme;(j) tranzacție înseamnă tranzacția de acordare de împrumut, care generează noi finanțări prin îndatorare, încheiată între un intermediar financiar și un beneficiar;(k) acordul operațional înseamnă acordul încheiat între FEI și fiecare dintre intermediarii financiari selectați, în scopul încheierii sau furnizării unuia sau mai multor instrumente financiare ca parte a activității fondului de fonduri;(l) ajutorul de stat înseamnă orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;m) ajutor de minimis - ajutorul limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre; (la 20-06-2024, Litera (m) , Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) n) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; (la 20-06-2024, Litera (n) , Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (o) întreprinderi micro, mici și mijlocii sau IMM - sunt acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Acestea sunt definite astfel:i. microîntreprinderea este întreprinderea din categoria IMM-urilor, care are mai puțin de 10 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;ii. întreprinderea mică este întreprinderea din categoria IMM-urilor, care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;iii. întreprinderea mijlocie este întreprinderea din categoria IMM-urilor care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro; O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar ori individual, de unul sau de mai multe organisme publice. Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare, perioada de referință, precum și stabilirea modului de calcul al acestor date ale unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile anexei la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124, 20.5.2003, p. 36, coroborate cu cele ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;(p) întreprindere mare sau altă întreprindere este întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerată IMM;(q) întreprinderea în activitate este întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;q^1) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice; (la 20-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) q^2) întreprindere nou-înființată (start-up) - întreprinderea care este înființată în anul depunerii cererii de sprijin sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani anteriori consecutivi; (la 20-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (r) abrogată; (la 23-07-2021, Litera (r) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) (s) Ajutoare transparente - ajutoarele pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenție brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor. În cazul unei întreprinderi mari (altă întreprindere), ajutoarele care constau în împrumuturi sunt considerate ajutoare de minimis transparente atunci când beneficiarul se află într-o situație comparabilă cu cea pentru care se conferă un rating de credit de cel puțin B-;(ș) întreprinderea unică include, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2.831, cu modificările ulterioare, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: (la 20-06-2024, sintagma: Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 a fost înlocuită de Punctul 22. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;(t) fermierul este o persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice sau o persoană juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, care desfășoară o activitate agricolă;(ț) produsele agricole sunt produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013;(u) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;(v) comercializarea produselor agricole înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării ori a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;(w) spațiul rural înseamnă totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ- teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5;(x) fișa măsurii/submăsurii este secțiunea din cadrul PNDR 2014-2020 prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul finanțării operațiilor din FEADR și din bugetul național;y) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață; (la 20-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) z) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective; (la 20-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) aa) data plății ajutorului de minimis - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului. (la 20-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (2) Prevederile prezentului articol se completează cu definițiile din:a) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de minimis; (la 20-06-2024, sintagma: Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis a fost înlocuită de Punctul 22. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.803/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;e) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36)f) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.182/2016;h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-06-2024, Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) i) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-06-2024, Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 6(1) Prezenta schemă se aplică după cum urmează:(a) pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare pentru sM 4.2 și 4.2a. În cazul sM 4.2a, se va respecta lista arealelor eligibile prezentată în Anexa nr. 4, cu excepția căpșunilor și a culturilor în sere și solarii care vor fi eligibile pe întreg teritoriul țării;(b) la nivelul spațiului rural al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare pentru sM 6.4.(c) pe teritoriul Leader definit ca suprafața acoperită de către Grupurile de Acțiune Locală finanțate prin PNDR pentru proiectele selectate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală care răspund obiectivelor submăsurilor 4.2, 4.2a, 6.4.(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepția:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate. (la 20-06-2024, Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât și în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul final în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.  +  Articolul 7 Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează activitățile care se încadrează în lista codurilor CAEN eligibile enumerate în Anexa nr. 1 la prezenta schema.  +  Articolul 8În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma unei reduceri a ratei dobânzii, proporțional cu partea din împrumut finanțată din Program, pentru: (la 23-07-2021, Partea introductivă a Articolului 8 din Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) a) împrumuturi de sine stătătoare pentru proiecte care vizează operațiuni prevăzute în anexa nr. 2 sau/și pentru fond de rulment; (la 23-07-2021, Litera a) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) b) împrumuturi pentru asigurarea cofinanțării, necesare proiectelor care beneficiază de grant derulate în cadrul sM. 4.2, sM. 4.2a [cu excepția celor din schemele de ajutor acordate conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 «Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole» și «Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole»] și sM. 6.4 și/sau proiectele LEADER care răspund obiectivelor submăsurilor 4.2, 4.2a și 6.4. (la 20-06-2024, Litera b) , Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Capitolul V Categorii de operațiuni care pot face obiectul împrumuturilor  +  Articolul 9 În cadrul schemei pot fi acordate împrumuturi pentru operațiunile eligibile în cadrul sM 4.2, 4.2a, 6.4 prevăzute în Anexa nr. 2.  +  Articolul 10 Următoarele operațiuni nu pot face obiectul împrumuturilor aferente schemei:a) cheltuieli specifice activităților de prestări servicii agricole;b) achiziționarea de echipamente second-hand;c) cheltuielile legate de producția și comercializarea produselor vinicole;d) investiții în unități de ecarisaj;e) cheltuieli pentru înființarea de întreprinderi în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru: (i) tinerii agricultori, (ii) activitățile neagricole din zonele rurale și (iii) dezvoltarea fermelor mici;f) cheltuielile de cofinanțare a proiectelor selectate de către AFIR în cadrul schemelor de ajutor acordate conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 «Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole» și «Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obținerii de produse neagricole» și în cadrul schemelor de minimis, aferente sM 4.2 și sM 4.2a. (la 20-06-2024, Litera f) , Articolul 10 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de minimis  +  Articolul 11 Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile*4), care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și condiții specifice de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă. *4) Persoanele fizice neautorizate nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei scheme.  +  Articolul 12(1) Solicitanții sprijinului prin această schemă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:a) se încadrează în una din categoriile de beneficiari eligibili conform Anexei nr. 3;b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale și nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare;c) nu se află în procedură de închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică într-o perioadă de 3 ani consecutivi, determinați în mod continuu, nu depășește echivalentul în lei a 300.000 euro, per stat membru; (la 20-06-2024, Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) e) întreprinderea nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi; (la 23-07-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată integral.(2) Pentru sM 4.2 și 4.2a sprijinul se acordă întreprinderilor (IMM-urilor și întreprinderilor mari), inclusiv fermierilor organizați ca întreprindere, conform prevederilor legislației naționale în vigoare, în scopul realizării de investiții aferente domeniilor din Anexa nr. 1, Secțiunea A, la prezenta schemă.(3) Pentru sM 6.4 sprijinul se acordă pentru investiții următoarelor categorii de solicitanți:a) microîntreprinderilor și întreprinderilor nonagricole mici existente sau nou-înființate din spațiul rural, care creează ori dezvoltă activități neagricole în zonele rurale și care au ca obiect activitățile economice din domeniile de diversificare prevăzute în Anexa nr. 1, Secțiunea B, la prezenta schemă;b) fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole, organizați ca întreprindere, care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea microîntreprinderii sau întreprinderii mici deja existente.(4) Pentru Leader, sprijinul se acordă solicitanților eligibili conform Anexei nr. 3, pentru cofinanțarea investițiilor selectate în cadrul strategiilor de dezvoltare locală care răspund obiectivelor sM 4.2, 4.2a și 6.4.(5) Sprijinul excepțional, pentru întreprinderile afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, pentru fond de rulment se acordă IMM-urilor care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile enumerate în anexa nr. 1 secțiunea A și, respectiv, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural care au ca obiect activitățile economice din domeniile de diversificare prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea B la prezenta schemă. (la 23-07-2021, Articolul 12 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 )  +  Capitolul VII Condiții de eligibilitate  +  Articolul 13(1) Pentru acordarea sprijinului prevăzut la art. 8 lit. b) trebuie respectate următoarele condiții:a) proiectul este selectat de către AFIR în cadrul uneia din submăsurile care fac obiectul prezentei scheme sau de către Grupul de Acțiune Local în cazul proiectelor LEADER;b) sprijinul este acordat exclusiv pentru acoperirea cofinanțării private a proiectului aferentă cheltuielilor eligibile;c) împrumutul nu este utilizat pentru prefinanțarea grantului, respectiv acesta nu poate fi utilizat pentru a plăti cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin grant;d) valoarea cumulată a grantului și a împrumutului nu depășește valoarea totală eligibilă a investiției realizate;e) grantul nu este utilizat pentru rambursarea sprijinului primit în cadrul prezentei scheme;f) valoarea maximă a împrumutului se stabilește în funcție de valoarea eligibilă a proiectului și intensitatea sprijinului aprobată de către AFIR.(2) Pentru acordarea sprijinului în baza art. 8 lit. a):a) investiția se încadrează în una din operațiunile eligibile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta schema;a^1) în cazul sprijinului excepțional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul desfășoară activități sprijinite prin submăsurile 4.2, 4.2a sau 6.4, conform listei de coduri CAEN prevăzute în anexa nr. 1; în acest scop, activitățile desfășurate trebuie să reprezinte mai mult de 50% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2019; (la 23-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) b) solicitantul este viabil din punct de vedere economic, conform evaluării intermediarului financiar; (la 23-07-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) c) investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei respectă prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;d) în cazul sM 4.2a, investiția se realizează în unitățile administrativ-teritoriale prezentate în Anexa nr. 4 la prezenta schema - "Lista arealelor eligibile în cadrul Subprogramului tematic", cu excepția căpșunilor și a culturilor în sere și solarii care vor fi eligibile pe întreg teritoriul țării;e) în cazul sprijinului prin sM 6.4, investiția este localizată în spațiul rural;f) pentru sM 4.2 și sM 4.2a, echivalentul subvenție brută aferent creditului acordat va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția sprijinului excepțional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19; (la 23-07-2021, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 ) g) valoarea împrumutului nu depășește 1.000.000 euro, iar în cazul sprijinului pentru fond de rulment vor fi respectate condițiile prevăzute la art. 45 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2015. (la 20-06-2024, Litera g) , Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (3) Verificarea condițiilor de eligibilitate privind beneficiarul și investiția se realizează de către intermediarii financiari înainte de acordarea sprijinului.  +  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutoarelor  +  Articolul 14(1) Ajutorul de minimis se acordă sub formă de împrumuturi, în baza unei cereri de împrumut și a unui plan de afaceri sau a altor documente solicitate de către intermediarul financiar. FEI, acționând ca FdF, cofinanțează împrumuturile acordate de către intermediarii financiari selectați. Proporția de cofinanțare și modalitatea de stabilire a ratei dobânzii se stabilesc prin acordul operațional încheiat între FEI și fiecare intermediar financiar. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru sprijinul excepțional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul nu trebuie să prezinte un plan de afaceri nou sau actualizat ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumentul financiar a fost utilizat în scopul preconizat. (la 23-07-2021, Articolul 14 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 )  +  Articolul 15 Prin procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulți intermediari financiari și semnează acorduri operaționale cu aceștia. Fiecare intermediar financiar selectat acordă întreprinderilor eligibile împrumuturi, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de prezenta schemă, respectiv:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, per stat membru, nu poate depăși echivalentul în lei a 300.000 euro, pe o perioadă de trei ani consecutivi; (la 20-06-2024, Litera a) , Articolul 15 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) b) abrogată; (la 20-06-2024, Litera b) , Articolul 15 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii prin semnarea contractului de împrumut, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.d) pentru ajutoarele de minimis plătite eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.e) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe ultimii 3 ani, cumulate cu valoarea alocării financiare ce urmează a fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la lit. a), întreprinderea poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon sau rambursarea totală sau parțială a ajutorului obținut anterior, pentru a fi respectat plafonul de minimis; (la 20-06-2024, Litera e) , Articolul 15 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) f) în cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul prevăzut la lit. a), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate; (la 20-06-2024, Litera f) , Articolul 15 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Capitolul IX Calcularea echivalentului subvenție brută  +  Articolul 16Pentru calculul echivalentului-subvenție brută se vor aplica prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, conform următoarelor principii:a) Echivalentul-subvenție brută se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată și se actualizează în cazul modificării sumei sau a maturității împrumutului.b) Pentru calcularea echivalentului subvenție brută se aplică prevederile art. 4 alin. (3) lit. c) din Regulamentul de minimis, conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 5 la prezenta schemă. (la 20-06-2024, sintagma: Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 a fost înlocuită de Punctul 22. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Capitolul X Regula cumulului ajutoarelor  +  Articolul 17(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.(2) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol și cu Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 15 lit. a).(3) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității sau valorii maxime relevante a ajutorului stabilite pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.(4) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.(5) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei scheme se poate combina cu sprijinul acordat prin grant în cadrul submăsurilor 4.2, 4.2a, 6.4 și proiectelor Leader care răspund obiectivelor acestor submăsuri, cu condiția respectării intensității maxime a sprijinului conform prevederilor PNDR 2014-2020. (la 20-06-2024, Articolul 17 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Articolul 18Pentru verificarea respectării regulii de cumul, la solicitarea creditului, beneficiarul prezintă intermediarului financiar o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 6, în care menționează ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică din care face parte, dacă este cazul, în ultimii 3 ani. (la 20-06-2024, Articolul 18 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Articolul 19 Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului și în REGAS, dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul a mai obținut alte ajutoare de minimis și dacă se respectă plafonul de minimis.  +  Capitolul XI Durata  +  Articolul 20Prezenta schemă se aplică până la 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat. (la 20-06-2024, Articolul 20 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Capitolul XII Bugetul schemei  +  Articolul 21(1) Bugetul schemei este de maximum 93.875.487 euro contribuție publică, din care 87.769.438 euro din FEADR, și 6.106.049 EUR de la bugetul de stat.(2) Alocarea bugetară anuală indicativă a schemei este următoarea:
  20182019202020212022202320242025
  10.000.000 EUR10.000.000 EUR10.000.000 EUR10.000.000 EUR13.468.870 EUR13.468.870 EUR13.468.870 EUR13.468.877 EUR
  (la 20-06-2024, Alineatul (2) , Articolul 21 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )
   +  Capitolul XIII Procedura de implementare a schemei  +  Articolul 22(1) În vederea acordării ajutorului de minimis întreprinderea solicitantă va depune o cerere de împrumut la unul dintre intermediarii financiari selectați de administratorul schemei.(2) Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au următoarele atribuții:(a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanțare și a investițiilor propuse a fi realizate sau, după caz, dacă AFIR a selectat proiectul pentru finanțare pentru una din măsurile aferente schemei;(b) calculează echivalentul subvenție brută și verifică respectarea regulilor de cumul de ajutoare de minimis pentru întreprinderile eligibile;(c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de minimis;d) înregistrează informațiile legate de actele de acordare a ajutoarelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare, plățile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plății, iar obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligației de recuperare, respectiv de la data rambursării, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-06-2024, Litera (d) , Alineatul (2) , Articolul 22 , Capitolul XIII a fost modificată de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (e) recuperează ajutoarele de minimis, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.(f) oferă informațiile necesare în termenele stabilite prin procedurile AFIR pentru împrumuturile combinate cu grant în vederea respectării regulilor cumulului pe întreaga perioada de implementare a proiectului.(3) Echivalentul subvenției brute al împrumutului acordat prin instrumentul financiar va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 cu privire la sprijinul de minimis, maximum 300.000 euro/beneficiar în ultimii 3 ani. (la 20-06-2024, Alineatul (3) , Articolul 22 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 ) (4) În cazul în care o întreprindere beneficiază de sprijin combinat, prin grant, respectiv prin ÎPRP, AFIR se va asigura că este respectată rata maximă a intensității sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului în cauză conform PNDR prin deducerea echivalentului subvenție brut din valoarea grantului, inclusiv pe parcursul derulării proiectului.  +  Articolul 23 Intermediarii financiari, prin care se derulează ÎPRP, nu beneficiază de ajutoare prin implementarea instrumentului financiar instituit prin prezenta schemă, având în vedere că procedura de selectare a Intermediarilor financiari de către FEI este deschisă, transparentă, proporțională, nedescriminatorie și obiectivă, evitând conflictul de interese, ținând cont de criteriile și principiile care stau la baza PNDR precum și de experiența și capacitatea financiară a solicitanților, în vederea maximizării utilizării eficiente a resurselor puse la dispoziția FdF. În acest scop, intermediarii financiari selectați în vederea implementării ÎPRP trebuie să transfere integral orice avantaj beneficiarilor (avantajul financiar al contribuției PNDR este transmis integral destinatarilor finali sub forma unei reduceri a ratei dobânzii, proporțional cu partea din împrumut finanțată din Program). FEI, prin acordurile operaționale, va solicita fiecărui intermediar financiar să asigure respectarea cerințelor schemei de ajutor de minimis și va monitoriza implementarea acordurilor operaționale.  +  Capitolul XIV Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme  +  Articolul 24Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022. (la 20-06-2024, Articolul 24 , Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Articolul 25MADR, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare, respectiv a modificării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-06-2024, Articolul 25 , Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 248 din 18 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 20 iunie 2024 )  +  Articolul 26(1) Intermediarii financiari păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.(2) Intermediarii financiari transmit în timp util la FEI toate informațiile necesare raportării către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană/AFIR/MADR a ajutoarelor de minimis acordate.  +  Articolul 27(1) Intermediarii financiari au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) MADR, prin AM PNDR, pe baza datelor și informațiilor primite de la FEI, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.(3) Administratorul schemei are obligația de a pune la dispoziția MADR, prin AM PNDR, în formatul și termenul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.  +  Articolul 28(1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(4) MADR prin AM PNDR va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 29 În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme.  +  Articolul 30(1) Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția intermediarilor financiari, în formatul și în termenul solicitate de către aceștia, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.(2) Beneficiarii trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, costurile/cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Capitolul XV Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 31(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248L din data de 24 septembrie 2015.  +  Capitolul XVI Dispoziții finale  +  Articolul 32 Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a MADR la adresa: www.madr.ro.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta schemă.  +  Anexa nr. 1  +  CODURI CAEN  +  Secţiunea A Coduri CAEN aferente sM 4.2 și sM 4.2a
  DiviziuneGrupaClasa*)1)CAEN Rev. 2CAEN Rev. 1ISIC Rev. 4
  10Industria alimentara
  101Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii15111512*))1010*))
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre1512*))1010*))
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)1513*))1010*))
  103Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor15311030*))
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume15321030*))
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca.0141*))1533*))5131*))1030*))
  104Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor15410113*))1040*))
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare15431040*))
  105Fabricarea produselor lactate
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor15511050*))
  1052Fabricarea înghețatei15521050*))
  106Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
  1061Fabricarea produselor de morărit15611061
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon1562*))1062
  107Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie1581*))1071*))
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie15821071*))
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare1585*))1074
  108Fabricarea altor produse alimentare
  1081Fabricarea zahărului15831072
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase15841073
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei15861079*))
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor15871440*))1079*))
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate1513*))1520*))1533*))1581*))1585*))1075
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice15881079*))
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1513*))15891562*))1581*))1079*))
  109Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă15711080*))
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie15721080*))
  11Fabricarea băuturilor
  110Fabricarea băuturilor
  1103Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
  1105Fabricarea berii15961103*))
  1106Fabricarea malțului15971103*))
  47
  472Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, în magazine specializate*))*)) activitățile de comercializare finanțate prin Schemă vor avea ca obiect majoritar (mai mult de 50%) produsele obținute din producția (vizează inclusiv procesare) proprie
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  521Depozitări
  5210DepozităriPentru activități de exploatare a spațiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate*)) pentru anumite grupe de produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene (cu excepția spațiilor de depozitare pentru tutun, cafea, băuturi alcoolice)*)) Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum și cele cu atmosferă controlată, etc. Nu sunt finanțate prin PNDR investițiile pentrudepozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita și mărfuri agro-alimentare.63125210
  *1) Cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură
   +  Secţiunea B Coduri CAEN aferente sM 6.4
  DiviziuneGrupăClasăCAEN Rev.2CAEN Rev. 1ISIC Rev. 4
  11Băuturi
  11071107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate15981104
  13Fabricarea produselor textile
  131Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textileCu excepția inului, în stare brută, topit, melițat, pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlți și deșeuri de in (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat)si a cânepii, în stare brută, topită, melițată, pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și material fibros garnetat1711 1712 1713 1714 1715 1716 17171311
  132Producția de țesături
  1320Producția de țesături1721 1722 1723 1724 1725 1830*)1312
  133Finisarea materialelor textile
  1330Finisarea materialelor textile1730 5271*)1313
  139Fabricarea altor articole textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare1760 1830*)1391
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)1740*)1392
  1393Fabricarea de covoare și mochete17511393
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase1752*)1394
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte17531399*)
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile1754*)1399*)
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.1754*) 3663*)1399*)
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  141Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele1810*)1410*)
  1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru18211410*)
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)18221410*)
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp18231410*)
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.1771*) 1824*)1410*)
  142Fabricarea articolelor din blană
  1420Fabricarea articolelor din blană1830*)1420
  143Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie1771*)1430*)
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte17721430*)
  15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
  151Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor1910 1830*)1511
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament1920*) 3663*)1512
  152Fabricarea încălțămintei
  1520Fabricarea încălțămintei1930*)1520
  16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  162Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn20201621
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri2030*)1622*)
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn2040*)1623
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite1930*) 2051*) 2052*) 3663*) (altepr.Manufacturiere)1629
  17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  172Fabricarea articolelor din hârtie și carton
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton21211702
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton1754*) 2122*)1709*)
  1723Fabricarea articolelor de papetărie2123 2222*)1709*)
  1724Fabricarea tapetului21241709*)
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.2125*) 3663*)1709*)
  18Tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor
  181Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi
  1811Tipărirea ziarelor22211811*)
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.2222*)2122*)2125*)1811*)
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire222422251812*)
  1814Legătorie și servicii conexe22231812*)
  20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
  201Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare
  2012Fabricarea coloranților și a pigmenților24122011*)
  2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază2413 2330*)2011*)
  2015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase24152012
  202Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  2020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice24202021
  203Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor24302022
  204Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere2451*)2023*)
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)2452 2451*)2023*)
  205Fabricarea altor produse chimice
  2052Fabricarea cleiurilor2462*)2029*)
  2053Fabricarea uleiurilor esențiale24632029*)
  2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol)2462*)2464 2466*)2029*)
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  212Fabricarea preparatelor farmaceutice
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice2442*) 2330*)2100*)
  22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
  221Fabricarea articolelor din cauciuc
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor2511 25122211
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc2513*) 1930*) 3663*)2219
  222Fabricarea articolelor din material plastic
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic2521*)2220*)
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic25222220*)
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții2523*) 3663*)2220*)
  2229Fabricarea altor produse din material plastic2524*) 1930*) 3663*)2220*)
  23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  231Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
  2311Fabricarea sticlei plate26112310*)
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate26122310*)
  2313Fabricarea articolelor din sticlă26132310*)
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă26142310*)
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică2615*)2310*)
  232Fabricarea de produse refractare
  2320Fabricarea de produse refractare26262391
  233Fabricarea materialelor de construcții din argilă
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică26302392*)
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă2640*)2392*)
  234Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental26212393*)
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică26222393*)
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică26232393*)
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică2624 3162*)2393*)
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.26252393*)
  235Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
  2352Fabricarea varului și ipsosului2652 26532394*)
  236Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții26612395*)
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții26622395*)
  2365Fabricarea produselor din azbociment26652395*)
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos26662395*)
  237Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei26702396
  239Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  2391Fabricarea de produse abrazive2681*)2399*)
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.26822399*)
  24Industria metalurgică
  243Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
  2431Tragere la rece a barelor27312410*)
  2432Laminare la rece a benzilor înguste27322410*)
  2433Producția de profile obținute la rece2733 2811*)2410*)
  2434Trefilarea firelor la rece27342410*)
  245Turnarea metalelor
  2451Turnarea fontei2721 27512431*)
  2452Turnarea oțelului27522431*)
  2453Turnarea metalelor neferoase ușoare27532432*)
  2454Turnarea altor metale neferoase27542432*)
  25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
  251Fabricarea de construcții metalice
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice2811*)2511*)
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal2812*)2511*)
  252Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală2822*)2512*)
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice2821*)2512*)
  256Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
  2561Tratarea și acoperirea metalelor28512592*)
  2562Operațiuni de mecanică generală28522592*)
  257Producția de unelte și articole de fierărie
  2571Fabricarea produselor de tăiat2861*) 2875*)2593*)
  2572Fabricarea articolelor de feronerie2863*)2593*)
  2573Fabricarea uneltelor2862*) 2956*)2593*)
  259Fabricarea altor produse prelucrate din metal
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel2871*)2599*)
  2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal28722599*)
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri2873 2874*)2599*)
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe2874*)2599*)
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2875*) 3162*) 3663*)2599*)
  26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  261Fabricarea componentelor electronice
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)2466*) 3110*) 3120*) 3130*) 3210*) 3230*)2610*)
  2612Fabricarea altor componente electronice3210*)2610*)
  262Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice3002*) 3230*)2620
  263Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații3220*) 3230*) 3162*)3320*)2630
  264Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum3230*) 3650*)2640
  265Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație3162*) 3320*)2651*)
  2652Producția de ceasuri3350*)2652
  266Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie3310*)2660
  267Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice3340*) 3320*) 3230*)2670
  268Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor24652680
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  271Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice3110*) 3162*)2710*)
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității3120*)2710*)
  272Fabricarea de acumulatori și baterii
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii31402720
  273Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică3130*) 3340*)2731
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice3130*) 2523*)2732
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice3130*) 2524*) 3120*)2733
  274Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat3150 3161*) 3162*)2740
  275Fabricarea de echipamente casnice
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice2971*) 2956*)2750*)
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice2972*)2750*)
  279Fabricarea altor echipamente electrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice2943*) 3162*) 3120*) 3130*) 3210*)2790
  28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
  281Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
  2811Fabricarea de motoare și turbine2911*) 3430*)2811
  2812Fabricarea de motoare hidraulice2912*) 2913*)2812
  2813Fabricarea de pompe și compresoare2912*)2813*)
  2814Fabricarea de articole de robinetărie2913*)2813*)
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie2914*)2814
  282Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor2921*) 2971*) 2972*)2815
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat2922*) 3550*)2816
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)3001 3230*) 3612*)2817
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric2941*)2818
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2923*) 2971*)2819*)
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.2924*) 2943*) 3320*)2819*)
  283Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere2931*) 2932*) 2953*)2821
  284Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului2862*) 2942*) 3162*)2822*)
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.2943*) 2862*)2822*)
  289Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie2951*)2823
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții2952*) 2862*)2824
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului2953*)2825
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei2954*) 2956*)2826
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului2955*)2829*)
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului2956*)2829*)
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.2956*) 3162*) 3320*) 3340*) 3530*) 3650*) 3663*)2829*)
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
  291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier3410*)2910
  292Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci3420*)2920
  293Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3161*)2930*)
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule3430*) 3611*)2930*)
  30Fabricarea altor mijloace de transport
  301Construcția de nave și bărci
  3011Construcția de nave si structuri plutitoare3511*), 3611*)3011
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement3512*)3012
  302Fabricarea materialului rulant
  3020Fabricarea materialului rulant3162*) 3520*) 3611*)3020
  309Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
  3091Fabricarea de motociclete35413091
  3410*)
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi3542 3543*) 3663*)3092
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.3550*)3099
  31Fabricarea de mobilă
  310Fabricarea de mobilă
  3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine3310*) 3550*) 3611*) 3612*)3100*)
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării3611*) 36133100*)
  3103Fabricarea de saltele și somiere36153100*)
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.3611*) 3614*)3100*)
  32Alte activități industriale n.c.a.
  321Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase3622 3350*)3211*)
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare3661 3350*)3212
  322Fabricarea instrumentelor muzicale
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale3630*)3220
  323Fabricarea articolelor pentru sport
  3230Fabricarea articolelor pentru sport3640*)3230
  324Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor3650*)3240
  325Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice3442*)3310*)3320*)3340*)1740*)2924*)3250
  329Alte activități industriale
  3291Fabricarea măturilor și periilor36623290*)
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.1810*)1824*)1920*)2052*)2211*)2524*)3290*)
  33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  331Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor
  3311Repararea articolelor fabricate din metal2811*)2821*)2822*)2830*)2861*)2862*)2863*)3550*)2871*)2875*)2960*)2420*)3311
  3312Repararea mașinilor2911*)2912*)2913*)2914*)2921*)2922*)2923*)2924*)2932*)2931*)2941*)2942*)2943*)2951*)2952*)2953*)2954*)2955*)2956*)7250*)3312
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice2924*) 3110*) 3162*) 3210*) 3230*) 3310*) 3320 *) 3340*) 3350*)3313
  3314Repararea echipamentelor electrice2971*) 3110*) 3120*) 3162*) 3310*) 3320*)3314
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor3511*) 3512*)3315*)
  3317Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea șaretelor și a căruțelor cu tracțiune animală)3520*) 3543*) 3550*)3315*)
  3319Repararea altor echipamente1740*) 1752*) 2040*) 2051*) 2513*) 2521*) 2524*) 2615*) 2640*) 2681*) 3630*) 3650*)3319
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  35Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat
  353Furnizarea de abur și aer condiționat
  3530Furnizarea de abur și aer condiționatExclusiv producerea de gheață, în scop alimentar sau nealimentar4030*)3530
  37Colectarea și epurarea apelor uzate
  370Colectarea și epurarea apelor uzate
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate (numai pentru golirea și curățarea haznalelor și foselor septice și colectarea și transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoșasiu)
  38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
  381Colectarea deșeurilor
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase9002*) 9003*)3811
  3812Colectarea deșeurilor periculoase4011*) 9002*) 2330*)3812
  382Tratarea și eliminarea deșeurilor
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase1450*) 2415*) 9002*)3821
  3822Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase9002*) 2330*)3822
  383Recuperare materialelor
  3831Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor3710*)3830*)
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate3710*) 37203830*)
  39Activități și servicii de decontaminare
  390Activități și servicii de decontaminare
  3900Activități și servicii de decontaminare9003*)3900
  43Lucrări speciale de construcții
  431Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții45124312*)
  432Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice4531*) 4534*)4321
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat4531*) 45334322
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții2922*) 4532 4534*) 4531*)4329
  433Lucrări de finisare
  4331Lucrări de ipsoserie45414330*)
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie2030*) 2523*) 2812*) 45424330*)
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților45434330*)
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri45444330*)
  4339Alte lucrări de finisare4545*)4330*)
  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  45Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
  452Întreținerea și repararea autovehiculelor
  4520Întreținerea și repararea autovehiculelor5020*)4520
  SECȚIUNEA H -TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
  494Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
  4941Transporturi rutiere de mărfuri6024*)4923*)
  4942Servicii de mutare
  52Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
  521Depozitări
  5210DepozităriCu excepția activității de exploatare a spațiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate*) pentru anumite grupe de produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunității Europenesi aActivității de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.*) Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum și cele cu atmosferă controlată, etc. la care managementul activității de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanțate prin PNDR investițiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita și mărfuri agro-alimentare.63125210
  522Activități anexe pentru transporturi
  5222Activități de servicii anexe transportului pe apă
  5224Manipulări63115224
  5229Alte activități anexe transporturilor6340*)5229
  53Activități de poștă și de curier
  532Alte activități poștale și de curier
  5320Alte activități poștale și de curier64125320
  55SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE
  551Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare55105510*)
  552Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată5521*) 5523*)5510*)
  553Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5530.11Servicii asigurate în terenurile de camping.
  5530.12Servicii asigurate în parcurile pentru vehicule și rulote.
  559Alte servicii de cazare
  5590Alte servicii de cazare
  56Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  561Restaurante
  5610Restaurante*)*) Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare.55305610
  562Activități de alimentație (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentație
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  58Activități de editare
  581Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare
  5811Activități de editare a cărților2211*) 7240*)5811
  5812Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare2211*) 7240*)5812
  5813Activități de editare a ziarelor2212 7240*)5813*)
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor2213 7240*)5813*)
  5819Alte activități de editare2215 2222*) 7240*)5819
  582Activități de editare a produselor software
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator7221*) 7240*)5820*)
  5829Activități de editare a altor produse software7221*) 7240*)5820*)
  602Activități de difuzare a programelor de televiziune
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune9220*) 6420*) 7240*)6020
  62Activități de servicii în tehnologia informației
  620Activități de servicii în tehnologia informației
  6201Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)7221*) 7222*) 7240*)6201
  6202Activități de consultanță în tehnologia informației7210 7222*)6202*)
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul7230*)6202*)
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației3002*) 7222*) 72606209
  63Activități de servicii informatice
  631Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe7230*) 7240*)6311
  6312Activități ale portalurilor web7240*)6312
  639Alte activități de servicii informaționale
  6391Activități ale agențiilor de știri9240*)6391
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a7487*)6399
  SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  69Activități juridice și de contabilitate
  692Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal74126920
  70Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
  702
  7022Activități de consultanță pentru afaceri și management7414*) 0501*)7020*)
  71Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
  711Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
  7111Activități de arhitectură7420*)7110*)
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7420*)7110*)
  712Activități de testări și analize tehnice
  7120Activități de testări și analize tehnice74307120
  73Publicitate și activități de studiere a pieței
  731Publicitate
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  74Alte activități profesionale, științifice și tehnice
  741Activități de design specializat
  7410Activități de design specializat7487*)7410
  742Activități fotografice
  7420Activități fotografice7481 9240*)7420
  743Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)7485*)7490*)
  749Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.Cu excepția:activităților de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a experienței profesionale, dar neincluzând activitățile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de brevete);activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și asigurări(pentru antichități, bijuterii etc.);auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile.6340*) 7487*) 7414*) 7420*) 7460*)7490*)
  75Activități veterinare
  750Activități veterinare
  7500Activități veterinare85207500
  77Activități de închiriere și leasing
  772Activități de închiriere și leasing bunuri personale și gospodărești
  7721Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportivcu excepția Activității de leasing operațional
  78Activități de servicii privind forța de muncă
  781Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  7810Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă7450*) 9272*)7810
  782Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
  7820Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului7450*)7820
  783Servicii de furnizare și management a forței de muncă
  7830Servicii de furnizare și management a forței de muncă7450*)7830
  79Activități ale agențiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică
  791Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor
  7911Activități ale agențiilor turistice63307911
  7912Activități ale tur-operatorilor63307912
  799Alte servicii de rezervare si asistență turistică
  7990Alte servicii de rezervare si asistență turistică633092329234926292727920
  80Activități de investigații și protecție
  802Activități de servicii privind sistemele de securizare
  8020Activități de servicii privind sistemele de securizare4531*) 7460*)8020
  81Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
  811Activități de servicii suport combinate
  8110Activități de servicii suport combinate7032*) 7514*)8110
  812Activități de curățenie
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor7470*)8121
  8122Activități specializate de curățenie7470*)8129*)
  8129Alte activități de curățenie9003*) 7470*)8129*)
  82Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
  821Activități de secretariat și servicii suport
  8211Activități combinate de secretariat7485*)8211
  8219Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat7485*) 6411*)8219
  823Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor7487*)8230
  829Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  8292Activități de ambalare74828292
  8299Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.7485*) 7487*) 7513*)8299
  SECȚIUNEA Q - SANATATE ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ
  86Activități referitoare la sănătatea umană
  862Activități de asistență medicală ambulatorie și
  stomatologică
  8621Activități de asistență medicală generală8512*)8620*)
  8622Activități de asistență medicală specializată8512*)8620*)
  8623Activități de asistență stomatologică85138620*)
  869Alte activități referitoare la sănătatea umană
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umanăNu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacienților cu avionul.
  871Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  889Alte activități de asistență socială, fără cazare
  8899Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a
  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
  90Activități de creație și interpretare artistică
  900Activități de creație și interpretare artistică
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)9231*) 9234*)9000*)
  9002Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)9231*) 9232*) 9234*)9000*)
  9003Activități de creație artistică9231*) 9240*)9000*)
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole9232*)9000*)
  93Activități sportive, recreative si distractive
  931Activități sportive
  9311Activități ale bazelor sportive96219311*)
  9312Activități ale cluburilor sportive9262*)9312
  9313Activități ale centrelor de fitness9304*)9311*)
  9319Alte Activități sportive9262*)9319
  932Alte activități recreative și distractive
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții9233
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.9234*) 9272*) 9262*)
  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  95Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
  951Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice7250*)
  9512Repararea echipamentelor de comunicații3220*) 5274*)
  952Reparații de articole personale și de uz gospodăresc
  9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic5272*)9521
  9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină2932*) 5272*)9522
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele5271 5274*)9523
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice3611*) 3612*) 3614*)
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor5273
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.1740*)3630*) 3640*) 5274*)
  96Alte activități de servicii
  960Alte activități de servicii
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană93019601
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare93029602
  9603Activități de pompe funebre și similare, cu excepția închirierii și vânzării locurilor de veci93039603
  9604Activități de întreținere corporală9304*)9609*)
  9609Alte Activități de servicii n.c.a.Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.
  (la 23-07-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  OPERAȚIUNI ELIGIBILE
  sM 4.2sM 4.2asM 6.4
  a) investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare și investiții aferente marketingului produselor, inclusiv capacități de ambalare și etichetare;b) investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea rețelelor locale de colectare, recepție, stocare, condiționare, selecție, ambalare și etichetare, cum ar fi colectarea laptelui, centre de depozitare, echipamente de răcire, centre de colectare, recepție, depozitare, selecție și ambalare a legumelor, colectarea, uscarea, calibrarea, condiționarea, centrifugarea semințelor de cereale și semințe oleaginoase etc.;c) investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității pentruprelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;a) investiții pentru înființarea, extinderea și/sau reabilitarea unităților de prelucrare a fructelor și investiții aferente marketingului produselor, inclusiv capacități de ambalare și etichetare;b) investiții pentru înființarea, extinderea și/sau reabilitarea rețelelor locale de colectare, recepție, stocare, condiționare, selecție și ambalare, inclusiv vehicule specializate de transport, cum ar fi centrele de colectare, primire și selecție a fructelor.a) investiții pentru producția și comercializarea produselor neagricole, cum ar fi:i) textile și produse din piele, articole din hârtie și carton;ii) produse chimice și farmaceutice;iii) exploatare forestieră și prelucrarea lemnului;iv) produse metalurgice, construcții metalice, mașini și echipamente;v) produse electrice și electronice.b) investiții legate de furnizarea de servicii și activități precum:i) activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole (ceramică, broderie, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pieii etc.);ii) servicii medicale, sociale, sanitar- veterinare;iii) servicii de reparare a aparatelor de uz casnic;iv) consultanță, contabilitate, servicii juridice, audit;v) servicii IT, consultanță și administrare.c) investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică, proiecte pentru activități recreative;d) investiții pentru producerea de combustibili din biomasă pentru comercializare;e) achiziționarea de vehicule de transport marfă sau de alte mijloace de transport specializate necesare activității neagricole (cu excepția întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost).
  a) investiții pentru organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță alimentară aferente investiției;b) investiții necorporale (cum ar fi achiziționarea sau dezvoltarea de software, brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale);c) investiții în producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu excepția biomasei, cum ar fi energia solară, eoliană, energia produsă de pompele de căldură, geotermale exclusiv pentru consum propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice;d) investiții în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică din biomasă exclusiv pentru consum propriu și care respectă prevederile art. 13 lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările și completările ulterioare, prin asigurarea unui procent minim de energie termică utilizată de 10% conform specificațiilor tehnice ale echipamentului; e) achiziționarea de vehicule de transport marfă necesare activității unității de procesare.
  a) fondul de rulment, în limita a 200.000 euro sau 30% din cuantumul cheltuielilor eligibile aferente investiției sprijinite prin grant sau instrument financiar acordate din PNDR, în funcție de care dintre acestea este mai mare;b) fondul de rulment, în limita a 200.000 euro acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia COVID-19 în condițiile prevăzute prin fișele măsurilor PNDR.c) achiziția de terenuri construite sau neconstruite, în limita a 10% din contribuția programului la sprijinul acordat;d) costurile generale legate de investiția eligibilă, cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate;e) taxa pe valoarea adăugată aferentă investiției finanțate. Dacă sprijinul prin ÎPRP este utilizat pentru cofinanțarea unui grant, atunci este eligibil doar TVA-ul aferent părții finanțate prin ÎPRP.
  Notă: Pot fi eligibile pentru finanțare proiecte de investiții integrate, prin combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două sub-măsuri diferite. în scopul raportării, acestea vor fi încadrate în funcție de componenta majoritar valorică a investiției. (la 23-07-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  BENEFICIARI ELIGIBILI
  sM 4.2sM 4.2asM 6.4
  Încadrareabeneficiarilor- microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii înființate conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare;- întreprinderi mari*2), cu excepția sprijinului excepțional pentru fondul de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19;- fermieri, conform art. 5(1) lit. ș) din schemă. în cazul sprijinului excepțional pentru fondul de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, fermierii trebuie să se încadreze în categoria de IMM.- micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici înființate conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, existente și nou-înființate (start-up) din spațiul rural;- fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici.
  Forma deorganizarejuridică- persoane fizice autorizate (înființată în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;- întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;- întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;- societăți în nume colectiv-SNC (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);- societăți în comandită simplă - SCS (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare);- societăți pe acțiuni - SA (înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);- societăți în comandită pe acțiuni - SCA (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);- societăți cu răspundere limitată - SRL (înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  - cooperative agricole înființate în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în sectorul pomicol;- societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în sectorul pomicol;- grupuri de producători*3) (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători,pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificărileulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și care, în cazul sM 4.2a, operează în sectorul pomicol.- societăți comerciale cu capital privat (înființate în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare);- societăți agricole (înființate în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările și completările ulterioare;- societăți cooperative agricole de gradul 1 si societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul1 (înființate în baza Legii nr. 1/ 2005),care au prevăzut în actul constitutiv caobiectiv desfășurarea de activitățineagricole;- cooperative agricole de grad 1(înființate în baza Legii nr. 566/2004)de exploatare și gestionare aterenurilor agricole și a efectivelor deanimale.
  *2) întreprinderile care nu pot fi încadrate ca microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii înființate conform Legii 346/2004*3) în conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, grupurile de producători, constituite conform OG nr. 37/2005 care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanți eligibili. Lista organizațiilor de producători din sectorul legume-fructe poate fi accesată la următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/instrument-financiar-de-creditare/documente.html (la 23-07-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 19 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 23 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 4
  Lista arealelor eligibile în cadrul Subprogramului tematic
  Anexa STP se aplică astfel:– pentru sub-măsura 4.2a: În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate naturală și potențată >= 2,00. În cazul culturii de afin se va avea în vedere nota de favorabilitate potențată și precipitații Pentru submăsura 4.2a Anexa STP nu se aplică în cazul investițiilor destinate culturii de căpșuni, acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național. Semnificația notelor din tabel privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o specie pomicolă este următorul: intervalul dintre nota 0 și 0,5 este considerat nefavorabil speciei respective; intervalul dintre notele 0,5 și 1,5 este considerat puțin favorabil; intervalul dintre 1,5 și 2,5 moderat respective calificativul de foarte (extrem) de favorabil.
  SIRUTAJudetComunaAfin favorabilitate naturalăAfin favorabilitate potențatăAfin favorabilitate potențată pHAfin favorabilitate potențată pH si precipitatiiAlun, Castan comestibil favorabilitate naturalăAlun, Castan comestibil favorabilitate potențatăCais favorabilitate naturalăCais favorabilitate potențatăCăpșun favorabilitate naturalăCăpșun favorabilitate potențatăCireș favorabilitate naturalăCireș favorabilitate potențatăCoacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia favorabilitate naturalăCoacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia favorabilitate potențată Gutui favorabilitate naturală Gutui favorabilitate potențatăMăr favorabilitate naturalăMăr favorabilitate potențatăMigdal favorabilitate naturalăMigdal favorabilitate potențatăMur fără ghimpi favorabilitate naturalăMur fără ghimpi favorabilitate potențatăNuc favorabilitate naturalăNuc favorabilitate potențatăPăr favorabilitate naturalăPăr favorabilitate potențatăPiersic, nectarin favorabilitate naturalăPiersic, nectarin favorabilitate potențatăPrun favorabilitate naturalăPrun favorabilitate potențatăVișin favorabilitate naturalăVișin favorabilitate potențatăZmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, corn favorabilitate naturalăZmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, corn favorabilitate potențată
  1151ABABRUD2,843,562,983,642,272,850,721,141,692,071,601,801,962,462,202,632,182,740,821,380,000,002,202,762,462,920,901,191,782,092,002,512,212,60
  1213ABAIUD1,311,991,932,911,932,921,472,221,922,872,522,751,722,602,312,851,842,790,220,990,000,001,892,862,102,582,032,502,092,581,812,742,162,66
  1017ABALBA IULIA1,181,792,242,771,872,841,392,111,802,712,372,591,662,522,332,871,802,730,130,170,000,001,832,772,082,561,982,442,072,551,722,602,062,54
  2130ABALBAC2,823,392,893,472,222,670,660,981,481,781,471,671,952,342,112,492,132,560,081,240,190,222,152,592,212,590,821,061,681,931,982,382,142,47
  2309ABALMASU MARE1,772,282,392,942,262,910,901,421,521,941,731,951,992,572,322,86