NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2023de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 26 iunie 2023    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.992 din 14 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 26 iunie 2023.
    (la 27-03-2024, Titlul normelor metodologice a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Serviciile publice conexe actului medical pot fi exercitate în mod independent, în cabinete de liberă practică, de către persoane autorizate să profeseze: tehnică dentară, fizioterapie, psihologie, logopedie, sociologie, optică-optometrie, protezare-ortezare, protezare auditivă, audiologie, terapie vocală, nutriție și dietetică.(2) Serviciile publice conexe actului medical de psihologie prevăzute la alin. (1) sunt:a) psihologie clinică;b) consiliere psihologică;c) psihoterapie;d) psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;e) psihopedagogie specială.(3) Serviciile publice conexe actului medical de logopedie prevăzute la alin. (1) sunt oferite de psihologi autorizați pentru furnizarea acestor servicii.(4) Serviciile publice conexe actului medical prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi exercitate în cabinete de liberă practică înregistrate în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, conform prevederilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-03-2024, Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 2Exercitarea în regim independent a serviciilor publice conexe actului medical prevăzute la art. 1 se face în conformitate cu regulile de bună practică profesională, respectiv conform ghidurilor de practică, recomandărilor de îmbunătățire a calității serviciilor și standardelor de calitate a serviciilor profesionale.  +  Articolul 3(1) Prin cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical sunt furnizate servicii preventive, curative și de recuperare de către persoanele autorizate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:a) în strictă concordanță cu prescripția și recomandările cu caracter medical ale medicului curant;b) în concordanță cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor, în limita competențelor profesionale atestate prin documentul de liberă practică.(2) Furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se face cu respectarea prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-03-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 4Cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumite în continuare cabinete, au obligația de a ține evidența activităților conexe actului medical furnizate.  +  Capitolul II Cabinetul fără personalitate juridică  +  Articolul 5(1) Formele de exercitare a serviciilor publice conexe actului medical, prin cabinete fără personalitate juridică, sunt:a) cabinet de practică individual;b) cabinete de practică grupate;c) cabinete de practică asociate;d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.(2) Cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de nutriție și dietetică pot fi organizate numai în formele autonome de exercitare a profesiei prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România.(3) Serviciile publice conexe actului medical prevăzute la art. 1 alin. (2) se pot exercita numai în formele prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-03-2024, Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 6(1) Cabinetul se înființează la cererea persoanei autorizate să exercite activitatea conexă actului medical.(2) Cabinetul se autorizează sanitar în baza referatului de evaluare, de către direcțiile de sănătate publică, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Actul de înființare a cabinetului îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, eliberat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 8(1) Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, pe teritoriul căreia acesta urmează să funcționeze, în baza următoarelor documente:a) cerere de înființare a cabinetului;b) copie de pe autorizația sanitară de funcționare;c) lista cu dotarea minimă necesară funcționării cabinetului, în concordanță cu serviciile furnizate, conform anexei nr. 2 la ordin; (la 27-03-2024, Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) d) copie de pe autorizația de liberă practică sau, după caz, copie de pe atestatul de liberă practică pentru persoanele care furnizează servicii publice conexe actului medical în cadrul cabinetului, eliberată/eliberat:(i) de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București; sau(ii) de organizația profesională legal constituită cu competență în emiterea documentelor care atestă pregătirea profesională și dreptul de liberă practică pentru membrii organizației; (la 27-03-2024, Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) e) dovada deținerii spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul;f) pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie, psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, logopedie, tehnică dentară, nutriție și dietetică se va solicita avizul organizației profesionale cu menționarea practicilor autorizate în cadrul cabinetului, precum:(i) Colegiul Fizioterapeuților din România pentru fizioterapeuți;(ii) Colegiul Psihologilor din România pentru psihologi atestați în specialitățile: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihopedagogie specială, precum și pentru logopezi;(iii) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România pentru tehnicieni dentari;(iv) Colegiul Dieteticienilor din România pentru dieteticieni și nutriționiști; (la 27-03-2024, Litera f) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) g) lista personalului din cadrul cabinetului autorizat pentru practica serviciilor publice conexe actului medical. (la 27-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (2) În cazul unor modificări privind activitatea cabinetului, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).(3) Desființarea și/sau suspendarea activității cabinetelor fără personalitate juridică se face la cererea titularului și se operează în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Termenul de suspendare a activității cabinetelor fără personalitate juridică, în condițiile alin. (3), este de maximum 12 luni.  +  Articolul 9Denumirea cabinetelor va cuprinde obligatoriu:a) numele și prenumele titularului;b) sintagma „cabinet de liberă practică.....“ (Se va menționa activitatea conexă actului medical prestată și pentru care titularul este autorizat).  +  Articolul 10Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căreia își desfășoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta, în condițiile legii, poate încheia contracte individuale de muncă sau contracte de prestări servicii cu persoane care furnizează serviciile publice conexe actului medical prevăzute la art. 1. Contractele individuale de muncă și contractele de prestări servicii se încheie între salariați sau colaboratori și titularii cabinetelor de practică.  +  Articolul 11(1) Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei convenții încheiate în scris între titularii a două sau mai multe cabinete de practică individuale, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori a colaboratorilor.(2) Condițiile grupării, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc prin convenția menționată la alin. (1).(3) Cabinetele de practică grupate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenția de grupare.(4) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale grupării.  +  Articolul 12(1) Cabinetele de practică asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii publice conexe actului medical.(2) Condițiile asocierii, durata și modalitățile de încetare a acesteia se stabilesc, prin convenție, de titularii cabinetelor de practică individuală care urmează să se asocieze.(3) Convenția de asociere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) părțile convenției și denumirea asocierii;b) scopul și obiectul asocierii;c) sediul profesional al asocierii;d) coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator;e) durata convenției;f) condițiile asocierii;g) modalitățile de încetare a convenției.(4) Cabinetele de practică asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenția de asociere.(5) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaților.  +  Articolul 13(1) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este constituită din 2 sau mai mulți titulari asociați în baza unui contract de societate civilă încheiat în condițiile Codului civil și este reprezentată, în relație cu terții, de organul de conducere al acesteia prevăzut în statutul societății.(2) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical poate încheia contracte individuale de muncă sau contracte de prestări servicii cu persoane care furnizează serviciile publice conexe actului medical. Contractele individuale de muncă și contractele de prestări servicii se încheie între salariați sau colaboratori și reprezentanții organelor de conducere ai societăților civile de practică.  +  Articolul 14(1) Contractul de societate civilă se înregistrează la administrația financiară pe teritoriul căreia se înființează.(2) După înregistrarea la administrația financiară, coordonatorul societății civile are obligația să depună câte un exemplar al contractului prevăzut la art. 13 alin. (1) la direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și la organizația profesională teritorială, după caz, pe teritoriul căreia se înființează și funcționează societatea civilă.  +  Articolul 15(1) Cabinetul poate realiza venituri din:a) serviciile conexe actului medical cu plata directă din partea beneficiarilor sau în baza contractului încheiat cu alte persoane fizice sau juridice;b) donații și sponsorizări;c) activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor ministere cu rețea sanitară proprie;d) alte surse, în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum și a celei excedentare din dotare.(2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitățile independente.  +  Capitolul III Cabinetul cu personalitate juridică  +  Articolul 16(1) Formele de exercitare a serviciilor conexe actului medical prin cabinete cu personalitate juridică sunt:a) cabinete de practică cu personalitate juridică înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociațiile și fundațiile înființate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) Serviciile publice conexe actului medical care pot fi organizate în cabinete de practică cu personalitate juridică menționate la alin. (1) sunt: a) tehnică dentară;b) fizioterapie;c) sociologie;d) optică-optometrie;e) protezare-ortezare;f) protezare auditivă, audiologie, terapie vocală. (la 27-03-2024, Articolul 16 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (1^2) Persoanele autorizate pentru exercitarea serviciilor publice conexe actului medical de psihologie, nutriție și dietetică își pot desfășura activitatea în cadrul cabinetelor de practică cu personalitate juridică menționate la alin. (1), în baza contractelor individuale de muncă/contractelor de prestări servicii, potrivit actelor normative de reglementare a exercitării profesiei și avizului organizației profesionale. (la 19-06-2024, Articolul 16 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.519 din 13 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024 ) (2) Persoanele juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical, înființate conform prevederilor legale în vigoare, au obligația să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 17(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) să aibă ca obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical;b) să dețină personal autorizat pentru furnizarea serviciilor conexe actului medical în cadrul cabinetului cu personalitate juridică. (la 27-03-2024, Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) vor funcționa cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) să aibă ca scop și obiectiv furnizarea de servicii conexe actului medical;b) să dețină cel puțin un profesionist autorizat pentru furnizarea serviciilor conexe actului medical în cadrul organizației neguvernamentale.  +  Articolul 18(1) Înregistrarea persoanelor juridice prevăzute la art. 16 și emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical se fac în baza următoarelor documente:a) cerere de înființare a cabinetului;b) copie de pe autorizația sanitară de funcționare;c) lista cu dotarea minimă necesară funcționării cabinetului, în concordanță cu serviciile furnizate, conform anexei nr. 2 la ordin; (la 27-03-2024, Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) d) copie de pe autorizația de liberă practică/atestatul de liberă practică pentru persoanele care furnizează servicii publice conexe actului medical în cadrul cabinetului, eliberată/eliberat:(i) de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București; sau(ii) de organizația profesională legal constituită cu competență în emiterea documentelor care atestă pregătirea profesională și dreptul de liberă practică pentru membrii organizației; (la 27-03-2024, Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) e) dovada deținerii spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul;f) pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie și tehnică dentară se va solicita avizul organizației profesionale teritoriale, cu menționarea practicilor autorizate în cadrul cabinetului; (la 19-06-2024, Litera f) , Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.519 din 13 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024 ) g) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau dovada dobândirii personalității juridice, după caz;h) actul constitutiv sau statutul persoanei juridice, după caz;i) lista personalului din cadrul cabinetului autorizat pentru practica serviciilor publice conexe actului medical. (la 27-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 18 , Capitolul III a fost completat de Punctul 15. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (2) Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical se emite de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, pe numele persoanei juridice care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor.(3) Desființarea și/sau suspendarea activității cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu personalitate juridică, se fac la cererea administratorului/ titularului societății/persoanei mandatate și se operează în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(4) Termenul de suspendare a activității cabinetelor cu personalitate juridică, în condițiile alin. (3), este de maximum 12 luni.(5) Cabinetele cu personalitate juridică pot încheia contracte individuale de muncă sau contracte de prestări servicii cu persoane care furnizează serviciile publice conexe actului medical.(6) Contractele individuale de muncă și contractele de prestări servicii se încheie între salariați sau colaboratori și cabinetul de liberă practică, reprezentat prin administrator/ titular/persoană mandatată.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 19Cabinetele cu sau fără personalitate juridică pot încheia contracte de prestări servicii cu furnizorii de bunuri și servicii necesare activității lor, cu unități din domeniul medical, educațional, social, sportiv, de îngrijire corporală, cu mijloace de comunicare în masă, cu unități prestatoare de servicii paramedicale și juridice civile, în condițiile legii.  +  Articolul 20Titularii cabinetelor de practică, precum și personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării: prescripțiilor medicale, acurateții procedurilor efectuate, calității serviciilor oferite, precum și pentru eventualele prejudicii aduse pacienților, conform prevederilor legale.  +  Articolul 21(1) Persoana autorizată să își exercite profesia în mod independent poate opta pentru una dintre următoarele forme de organizare a cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical: (la 27-03-2024, Partea introductivă a Alineatului (1) , Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) a) cabinet de practică individual;b) cabinete de practică grupate;c) cabinete de practică asociate;d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical;e) cabinete de practică cu personalitate juridică înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) asociații și fundații înființate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoana autorizată prevăzută la alin. (1) poate schimba forma de organizare a cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical cu înștiințarea, în scris, a direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, respectiv a structurilor de specialitate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, și cu solicitarea autorizării sanitare pentru noua formă de exercitare a profesiei. (la 27-03-2024, Alineatul (2) , Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) (3) Modificarea formei de exercitare a profesiei se autorizează de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în baza avizului eliberat de către organizația profesională, pentru profesiile astfel constituite, după caz.(4) Autorizația prevăzută la alin. (3) este emisă de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 22Exercitarea în regim independent a activităților conexe actului medical se face în conformitate cu legislația în vigoare:a) la sediul cabinetului sau al punctului ori punctelor de lucru;b) în unitatea sanitară autorizată în condițiile legii cu care prestatorul care exercită activitatea conexă actului medical în regim independent în una din formele prevăzute de prezentele norme metodologice a încheiat relații contractuale în vederea furnizării de servicii conexe actului medical;c) în cabinete/unități medicale mobile/caravane medicale.  +  Articolul 23(1) Cabinetele de practică, în condițiile prezentelor norme metodologice, pot înființa puncte secundare de lucru dacă programul de activitate al persoanei autorizate pentru exercitarea serviciilor conexe actului medical care își desfășoară activitatea în două sau mai multe puncte de lucru este distinct și nu se suprapune.(2) Pentru fiecare punct secundar de lucru, direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București vor emite un certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical.(3) Autorizarea sanitară a fiecărui punct secundar de lucru se face cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 24(1) Controlul exercitării serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul împuternicit de ministrul sănătății, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat și al direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(2) Controlul exercitării serviciilor publice conexe actului medical în cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie se exercită de către personal împuternicit din cadrul acestor ministere și din unitățile subordonate acestora, precum și de alte organe abilitate, potrivit legii.