ORDIN nr. 1.992 din 14 iunie 2023pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 26 iunie 2023  (la 27-03-2024, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 ) Notă
  Articolul III din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 261 din 27 martie 2024, prevede:
  (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical înființate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor art. I.
  (2) În cazul cabinetelor prevăzute la alin. (1), în funcție de specialitatea acestora, organizațiile profesionale legal constituite vor proceda la avizarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical și vor colabora cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în scopul menținerii unei evidențe actualizate a acestora.
  (3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, autorizațiile de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de biologie, biochimie și chimie; fizică medicală; sociologie; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă, audiologie, terapie vocală, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi reînnoite și, ulterior, avizate, conform prevederilor art. I.
  (4) Reînnoirea autorizațiilor de liberă practică se realizează conform prevederilor art. 1 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.992/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin și în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) din aceeași anexă.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR 10.542 din 14.06.2023,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) și (7), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 27-03-2024, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 2(1) Se aprobă condițiile de autorizare sanitară și de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Autorizațiile sanitare de funcționare pentru cabinetele de liberă practică conexe actului medical emise, în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea până la modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii acestora. (la 09-08-2023, Alineatul (2), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 2.590 din 3 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 9 august 2023 )  +  Articolul 3Se aprobă lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul autorizat de Ministerul Sănătății, altul decât medicii și asistenții medicali, să exercite în mod independent servicii publice conexe actului medical, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă modelul autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă modelul cererii pentru solicitarea autorizației de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 5^1Se aprobă modelul certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a, pentru cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, prevăzut în anexa nr. 6. (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 5^2Se aprobă modelul Registrului unic - Partea a 3a - Cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, prevăzut în anexa nr. 7. (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 5^3Se aprobă modelul Referatului privind evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de liberă practică, prevăzut în anexa nr. 8. (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 6Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 27-03-2024, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )  +  Articolul 7Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului sănătății nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 8 mai 2019, cu completările ulterioare;b) Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizației de liberă practică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 11 august 2004;c) Ordinul ministrului sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 12 august 1999, cu modificările și completările ulterioare;d) Poziția 3250, Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice, din anexa nr. 2, Lista activităților care se autorizează în baza declarației pe propria răspundere (coduri CAEN), la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Abrogat. (la 27-03-2024, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 14 iunie 2023.Nr. 1.992.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical  +  Anexa nr. 2CONDIȚIIde autorizare sanitară și de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical  +  Anexa nr. 3LISTAdocumentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul autorizat de Ministerul Sănătății, altul decât medicii și asistenții medicali, să exercite în mod independent servicii publice conexe actului medical  +  Anexa nr. 4
  Modelul autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical
  A. Biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din RomâniaMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDIRECȚIA ................*
  AUTORIZAȚIE DE LIBERĂ PRACTICĂ
  Nr. .................
  Ministerul Sănătății autorizează pe domnul/doamna ..............................................................., CNP ..........................., absolvent/absolventă cu diplomă licență în domeniul/profilul biologie/chimie/biochimie (conform avizului Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România), promoția ......................., seria și nr. diplomei de studii ............................, specializarea/programul de studii absolvită/absolvit (conform avizului Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România)...................................................., să practice profesia reglementată de: biochimist în sistemul sanitar/biolog în sistemul sanitar/chimist în sistemul sanitar (conform avizului Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România), cu funcția/ocupația de biochimist medical principal/biolog medical principal/chimist medical principal/biochimist medical specialist/biolog medical specialist/chimist medical specialist/biolog/biochimist/chimist (conform avizului Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România și a confirmării Ministerului Sănătății) în unități autorizate de Ministerul Sănătății, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.Director,**Prezenta autorizație se avizează anual.NOTĂ:Modelul autorizației de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar poate fi utilizat și pentru exercitarea profesiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.
  B. Optician-optometrist/Tehnician de proteze și orteze/Tehnician de proteze auditive/Audiolog/Terapeut vocal (după caz)/Fizician medical/Sociolog medicalMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDIRECȚIA ................*Nr. ................ data ................
  AUTORIZAȚIE DE LIBERĂ PRACTICĂ
  Nr. ................
  Ministerul Sănătății autorizează pe domnul/doamna ..........................................................., CNP ..............................., absolvent/absolventă a ..............................., promoția .........., seria și nr. documentului de studii ....................................., specialitatea absolvită ..............................., profesia ....................................., să practice profesia/activitatea de ...................................... în unități autorizate de Ministerul Sănătății, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, cu modificările și completările ulterioare.Orice dispozitiv medical utilizat la desfășurarea activităților autorizate trebuie avizat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Director,**Prezenta autorizație se avizează anual.* Se va menționa numele structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății responsabile de eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical.** Se vor menționa numele și funcția conducătorului structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății responsabile de eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical.
  (la 27-03-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 5
  Modelul cererii pentru solicitarea autorizației de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical
  A. Modelul de cerere pentru biolog, biochimist, chimist în sistemul sanitarDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ........................................., născut(ă) la data de ......................, CNP ..........................., cu domiciliul stabil în localitatea ......................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ...................., tel. ......................., absolvent(ă) al/a .........................................., cu diploma ................... seria ........ nr. ....................., membru(ă) ................................, având specialitatea ..................................., confirmat(ă) specialist/principal prin Ordinul ministrului sănătății nr. ................/......, angajat(ă)/pensionar(ă) la ................................... de la data de ......................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea ......................................... .Anexez următoarele acte:a) copie a documentelor de studii eliberate de o instituție de învățământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;f) avizul emis de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România.Data ........................Semnătura .............................B. Modelul de cerere pentru optician-optometristDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), .................................., născut(ă) la data de ..........................., CNP ............................., cu domiciliul stabil în localitatea ......................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ...................., tel. ........................., absolvent(ă) al/a ..............................., cu diploma ............., având specialitatea ............................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/......., perioada ........................., cu un nr. total de ore de pregătire ..........., angajat(ă) la ........................, vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea .................................. .Anexez următoarele acte:a) copii ale documentelor de studii de formare profesională, reprezentate de:(i) diplomă de licență eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată prin care se atestă formarea în profesia de optician-optometrist sau inginerie medicală/certificat de absolvire eliberat de o instituție de învățământ postliceal acreditată prin care se atestă formarea în profesia de optician-optometrist/certificat de atestare a competențelor profesionale emis în urma frecventării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională în optică-optometrie sau adeverință de absolvire a studiilor universitare/postliceale, valabilă 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor; (la 19-06-2024, Punctul (i) , Litera a) , Secțiunea B. , Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.519 din 13 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024 ) sau(ii) certificat de calificare profesională, emis de o unitate de formare specifică acreditată, cu durată de minimum 2.200 de ore/nivel de calificare 5 sau 6, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenți de învățământ mediu, cu diplomă de bacalaureat, sau superior;sau(iii) certificat de perfecționare/specializare de minimum 720 de ore/nivel de calificare 3, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cu experiență în domeniu de minimum 7 ani, atestată prin adeverință de salariat;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Data ........................Semnătura .............................C. Modelul de cerere pentru tehnician protezare și ortezareDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ............................................, născut(ă) la data de ................, CNP .............................., cu domiciliul stabil în localitatea ........................, str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., tel. ........................, absolvent(ă) al/a ......................................................., cu diploma ....................., având specialitatea .........................................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/.........., perioada ..............., cu un nr. total de ore de pregătire ......................, angajat(ă) la .........................................................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea .................................................................................................................... .Anexez următoarele acte:a) copii ale documentelor de studii de formare profesională, reprezentate de:(i) diplomă de licență eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată prin care se atestă formarea în profesia de protezare-ortezare sau inginerie medicală/certificat de absolvire eliberat de o instituție de învățământ postliceal acreditată prin care se atestă formarea în profesia de protezare-ortezare/ diplomă de absolvire a studiilor medii eliberată de o instituție de învățământ mediu acreditată prin care se atestă formarea în profesia de protezare-ortezare/certificat de atestare a competențelor profesionale emis în urma frecventării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională în protezare-ortezare sau adeverință de absolvire a studiilor universitare/postliceale, valabilă 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. (la 19-06-2024, Punctul (i) , Litera a) , Secțiunea C. , Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.519 din 13 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024 ) sau(ii) certificat de calificare profesională, emis de o unitate de formare specifică acreditată, cu durată de minimum 2.200 de ore/nivel de calificare 5 sau 6, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenți de învățământ mediu, cu diplomă de bacalaureat sau superior;sau(iii) certificat de perfecționare/specializare de minimum 720 de ore/nivel de calificare 3, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cu experiență în domeniu de minimum 7 ani, atestată prin adeverință de salariat;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Data ........................Semnătura .............................D.1. Modelul de cerere pentru audiologDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ..........................................., născut(ă) la data de ................, CNP ..............................., cu domiciliul stabil în localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., tel. ........................, absolvent(ă) al/a ................................................, cu diploma ....................., având specialitatea .........................................................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/..........., perioada ............................, cu un nr. total de ore de pregătire ..............., angajat(ă) la ..........................................................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea ........................................................................................... .Anexez următoarele acte:a) document de studii superioare specifice de lungă durată (diplomă de absolvire/diplomă de licență/master) în domeniile:(i) specializarea de audiologie și protezare auditivă - în cadrul universităților de medicină (facultatea de medicină sau facultatea de bioinginerie) - 3 ani;(ii) colegiul de audiologie și protezare auditivă - în cadrul universităților de medicină - 3 ani;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate.D.2. Modelul de cerere pentru tehnician protezare auditivă/tehnician acustician-audioprotezistDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ..........................................., născut(ă) la data de ................, CNP ..............................., cu domiciliul stabil în localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., tel. ........................, absolvent(ă) al/a ................................................, cu diploma ....................., având specialitatea .........................................................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/..........., perioada ............................, cu un nr. total de ore de pregătire ................, angajat(ă) la ..........................................................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea ........................................................................................... .Anexez următoarele acte:a) copii ale documentelor de studii de formare profesională, reprezentate de:(i) diplomă de licență eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată prin care se atestă formarea în profesia de tehnician protezare auditivă, tehnician acustician-audioprotezist sau inginerie medicală/certificat de absolvire eliberat de o instituție de învățământ postliceal acreditată prin care se atestă formarea în profesia de tehnician protezare auditivă, tehnician acustician-audioprotezist/certificat de atestare a competențelor profesionale emis în urma frecventării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională în profesia de tehnician protezare auditivă, tehnician acustician-audioprotezist/diplomă de absolvire a studiilor medii eliberată de o instituție de învățământ mediu acreditată prin care se atestă formarea în profesia de tehnician protezare auditivă, tehnician acustician-audioprotezist sau adeverință de absolvire a studiilor universitare/postliceale, valabilă 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor; (la 19-06-2024, Punctul (i) , Litera a) , Secțiunea D.2. , Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 3.519 din 13 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 19 iunie 2024 ) sau(ii) certificat de calificare profesională cu durată de minimum 2.200 de ore/nivel de calificare 5 sau 6, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenți de învățământ mediu, cu diplomă de bacalaureat, sau superior;sau(iii) certificat de perfecționare/specializare de minimum 720 de ore/nivel de calificare 3, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cu experiență în domeniu de minimum 7 ani, atestată prin adeverință de salariat;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate.D.3. Modelul de cerere pentru terapie vocalăDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ..........................................., născut(ă) la data de ................, CNP ..............................., cu domiciliul stabil în localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., tel. ........................, absolvent(ă) al/a ......................................................., cu diploma ....................., având specialitatea .........................................................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/..........., perioada ............................, cu un nr. total de ore de pregătire ................, angajat(ă) la ..........................................................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea ........................................................................................... .Anexez următoarele acte:a) copii ale documentelor de studii superioare de lungă durată (diplomă de absolvire/diplomă de licență) emise de:(i) facultatea de psihopedagogie specială;(ii) facultatea de medicină generală;(iii) facultatea de muzică - secția pedagogie muzicală, canto;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate.E. Modelul de cerere pentru fizician medical/sociolog medicalDoamnă/Domnule Director,Subsemnatul(a), ............................................., născut(ă) la data de ..................., CNP .........................., cu domiciliul stabil în localitatea .........................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............., tel. ......................, absolvent(ă) al/a ................, cu diploma ....................., având specialitatea ......................................., Certificat de competență/Certificat de perfecționare nr. ............/.........., perioada ......................, cu un nr. total de ore de pregătire ............., angajat(ă) la ........................................., vă rog a-mi emite autorizația de liberă practică în specialitatea ....................................... .Anexez următoarele acte:a) copii ale documentelor de studii eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată care atestă formarea în profesia fizician (licență în fizică) sau sociolog (licență în sociologie), precum diplomă de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare;b) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată;c) certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și de medicina muncii, în original;d) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;e) copie de pe dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate. (la 27-03-2024, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 24. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 6
  Modelul certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (Partea a 3-a)
  pentru cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
  A. Modelul certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu sau fără personalitate juridicăB. Modelul certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru punctul de lucruC. Modelul certificatului anexă de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Punctul 25. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 7
  Modelul Registrului unic - Partea a 3-a
  Modelul Registrului unic - Partea a 3-a - Cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
  Specialitatea cabinetuluiCabinet/ Punct de lucru al cabinetului cu codul...Forma de organizareData înființării (zz/ll/aaaa)Adresa cabinetuluiNumele și prenumele titularului/ reprezentantului legal al cabinetuluiSpecialitatea în care este autorizat titularul cabinetuluiCompetențe ale persoanei autorizateNorma de bază a persoanei autorizateNumele și prenumele altor persoane autorizate pentru practica serviciilor conexe actului medical angajate/ contractate (se va menționa câte o persoană pe fiecare rând, cu păstrarea datelor anterioare)Specialitatea persoanei autorizate angajate sau aflate în contract de prestări servicii contractateCompetențe ale persoanei autorizate angajate/ contractateNorma de bază a persoanei angajate/ contractateObservații/ desființat/ modificat
  județlocalitatestradănumărblocetajap.
  CodDenumire12345678910111213141516171819
  Cod - cod unic de unitateDenumire - denumirea cabinetului de liberă practică în specialitatea....1 - se menționează dacă este cabinet/unitate medicală principal/principală sau punct de lucru al sediului lucrativ (al cabinetului medical/unității medicale)2 - forma de organizare: fără personalitate juridică - cabinet medical individual, grupat, asociat societate civilă - sau cu personalitate juridică - societate/fundație/asociație3 - data înființării cabinetului: de exemplu, 08/11/20234 - județul în care funcționează cabinetul conex actului medical5 - localitatea în care funcționează cabinetul conex actului medical6 - strada unde funcționează cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical7 - numărul de stradă8 - blocul unde funcționează cabinetul medical9 - etajul/parter10 - apartamentul11 - se consemnează numele și prenumele persoanei autorizate pentru practica serviciilor conexe actului medical/titularului cabinetului12 - se consemnează specialitatea persoanei titulare13 - se consemnează eventuale competențe ale persoanei titulare14 - se consemnează unitatea sanitară unde are norma de bază persoana autorizată ca titular al cabinetului (de exemplu, Spitalul Clinic de Urgență...)15 - se consemnează numele și prenumele persoanei autorizate pentru practica serviciilor conexe actului medical, angajată/în contract de prestări servicii de către cabinet/societate/asociație/fundație/etc.16 - se consemnează specialitatea persoanei angajate/contractate de către cabinet/societate/asociație/fundație/etc.17 - se consemnează competențele profesionale ale persoanei angajate/contractate și pe care le exercită în cadrul cabinetului/societății/asociației/fundației/etc. (conform autorizației)18 - se consemnează unitatea sanitară unde are norma de bază persoana angajată/aflată în contract de prestări servicii cu cabinetul, societatea, fundația, asociația19 - observații - se va menționa data unor eventuale modificăriNOTĂ:Datele se completează cu majuscule și cu diacritice. (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )
   +  Anexa nr. 8MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDirecția de Sănătate Publică.........
  REFERAT
  privind evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de liberă practică
  Nr. ..../..../20..
  Subsemnatul(a), ................................, în calitate de ................., din cadrul .........(Se specifică autoritatea competentă.)......, serviciul/biroul/compartimentul .................., am efectuat la solicitarea ........(denumirea solicitantului)........, cu domiciliul în ............................, înregistrată la ......... nr. ...../..../20....., evaluarea documentației pentru emiterea autorizației de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de ............................, în vederea furnizării serviciilor de .......................... în cadrul ..........(unitatea declarată)........, cu sediul în localitatea ........................., str. ........................ nr. ..., județul/sectorul .......................................................................1. S-a evaluat documentația completă conform prevederilor art. 5-7, art. 8 alin. (1)-(3) și art. 9 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare.............................................................2. Documentul de studii de formare în profesie (se menționează):...........................................................Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.992/2023, cu modificările și completările ulterioare: DA NU3. Certificatul de cazier judiciar DA NU, observații:...........................................................4. Certificatul de sănătate fizică și psihică DA NU, se menționează:.........................................................5. Copie certificată cu originalul a actului de identitate DA NU, se menționează adresa completă:.........................................................6. Dovada de schimbare a numelui Este cazul Nu este cazul, observații:.........................................................Alte observații..........................................................................................................................................................................:Director executiv,Persoana responsabilă de evaluarea documentației, (la 27-03-2024, Actul a fost completat de Anexa nr. 6 din ORDINUL nr. 1.522 din 21 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 27 martie 2024 )